Dünya Sağlık Sistemleri İÇİNDEKİLER ALMANYA SAĞLIK SİSTEMİ 7 icon

Dünya Sağlık Sistemleri İÇİNDEKİLER ALMANYA SAĞLIK SİSTEMİ 7

Reklamlari:Indir 1.53 Mb.
TitleDünya Sağlık Sistemleri İÇİNDEKİLER ALMANYA SAĞLIK SİSTEMİ 7
Page4/34
Date conversion30.01.2013
Size1.53 Mb.
TypeDocuments
Source
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

^
3.AVUSTURYA SAĞLIK SİSTEMİ
I. SOSYAL GÜVENLİK


Avusturya’da sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri çok sağlam bir temelin üzerine kurulmuştur. Sosyal yardım hizmeti doğumdan önce başlayıp tüm yaşam boyunca devam etmektedir.

Çocuk yuvaları, okullar, gençlik ve talebe yurtları, ihtiyarlar için yurtlar, sosyal meskenler, hastaneler, kazaları önlemek için tedbirler ve işyeri temizliği gibi çok gelişmiş sosyal hizmetler, diğer ülkeler tarafından örnek alınmaktadır. Sosyal yasalar hastalık, ameliyat ve doğum dahil olmak üzere işsizlik, sakatlık, öksüz ve geride kalmışlara bakma gibi çok geniş bir alanı kapsamaktadır.

Çalışanın senede en az 5 hafta paralı izni vardır. Hastalandığı zaman aylığından kesinti yapılmaz. Çalışan anneler için doğumdan 8 hafta evvel ve sonra çalışma yasağı vardır. Doğumdan itibaren her anne iki sene izin alabilir.

Mecburi çalışma süresi haftada 40 saat olup, bu haftanın 5 günü 8’er saat çalışmak sureti ile sağlanmaktadır. Fazla mesai saatleri ise yüksek ücretten ödenir. Çocukların çalışması genellikle yasak olup, gençler, kadınlar ve anneler işçi olarak özel haklarla korunurlar. Çalışma müfettişleri tarafından sürekli olarak işyerleri denetlenir. Örneğin, kaza veya meslek hastalıklarını önleyebilecek nitelikte olup olmadıkları kontrol edilir. Her doğan çocuk için devlet tarafından ailesine yardım yapılır. Bakıma muhtaç çocuklar için Avusturya’da ikamet eden herkese çocuk parası ödenir.
^

II- AVUSTURYA SAĞLIK SİSTEMİ


Avusturya Federal Cumhuriyeti’nde, Federal Sağlık ve Çevreyi Koruma Bakanlığı vasıtasıyla merkezi hükümet, sağlık politikasını kesin ve net bir biçimde belirler ve uygulamaları için eyaletlere direktif verir. Yerel birimlerde sağlık hizmetlerinin sunumu eyaletlerin yetkisi altındadır.

Viyana’daki Bakanlık yapılanması sosyal sorunlar, sağlık sorunları ve kurumlar olmak üzere üç ana başlıkta toplanmıştır. Bakanlık ayrıca, eyaletlere ait aktivitelerin koordine edilmesi fonksiyonunu da üstlenir.

Federal Bakanlık sosyal sorunlar için sosyal sigorta, hastalık ve kaza sigortası, yaşlıların korunması gibi alanlarda hastalık sigortası, sakatlık, annelik, ölüm ya da sağlık durumları için kanuni temeli hazırlar.

Sigorta görevi yapan altı tane birim vardır. Bunların sağladığı hizmetler/yararlar ve hizmet dağıtımı kanunlar tarafından düzenlenir. Bu birimler doğrudan sağlık hizmeti sağlamazlar fakat halkın bütünü kapsayan organizasyon vasıtasıyla tıbbi iş kolu ve hastanelerde yapılan sözleşmelere taraf olarak katılırlar.

Diğer devlet dairelerinin ve mesleki uzmanlık gruplarının temsili için federal bir konsey vardır. Konsey kanunları tasarlamakla ilgilenir. Fakat devletin içerdiği bütün devlet dairelerinin ve birimlerinin görüşlerini alarak hizmet yerine getirmek oldukça zor olduğu belirtilmektedir.

Bakanlık sosyal hizmetlerle, sağlık şartlarıyla ve finansmanla ilgilenmez. Bu sorumluluklar yerel yönetimlere aittir. Bu sebeple özellikle finansman eyaletler için sorundur. Sağlık hizmetlerinin finansmanı, federal sistemde büyük ölçüde ayırıma yol açan bir sorundur. Merkezi hükümet hastane gelirlerine bazı katkılarda bulunur. Federal hükümet ayrıca, bazı araştırma programları ve sözleşmelerle enstitüleri destekler.

^

A. Hastalık Yapısı ve Ölüm Nedenleri


Kalp Hastalığı: Avusturya’da ölümlerin bir numaralı nedeni kalp hastalıklarıdır. Kalp hastalıkları 1996 yılındaki ölümlerin %37.7’lik bir kısmının nedeni olarak gösterilmiştir. (Bir önceki yıla nazaran 0.3’lük bir artış vardır). 43751 insan kardiovasküler hastalıklardan ölmüştür.

Kanser: 1996 yılında hemen her dört ölümden birisinin nedeni kanserdir.

Salgın Hastalıklar: %16.5’lik bir yüzdeyle ölüm nedenleri arasında 3.sıradadır.

Romatizma ve Boğaz Hastalıkları: 1996’da iskelet ve lokomotor sistemi hastalıkları listesinde romatizma birinci sırada gelmektedir. Bu, yatan hasta sayısının artmasının önemli sebeplerindendir. (%21.2) Boğaz hastalıkları (soğuk algınlığı, sinüzit enfeksiyonları gibi) ikinci sırada gelir. Bu yaklaşık %18.3’lük bir hasta yatışına sebep olur.

Yaşlıların Bakımı: Avusturya için çok önemli olan bir şey nüfusun yaklaşık %14’ünün 65 yaş ve üzeri olmasıdır. Bu, Viyana gibi nüfusun %20’den fazlasının 65 yaş ve üzeri olduğu bir yerde “yaş gruplarına göre hizmet” planını zorlaştıran asıl faktördür.

Beklenen Yaşam Süresi: 1937’den beri ortalama yaşam süresi 21 yıl daha uzamıştır. 1937’de 56 yıl olan beklenen yaşam süresi 1997’de 77 yılın üzerine çıkmıştır. Aynı zamanda hayat kalitesi (bunun objektif olarak ölçülmesi oldukça zordur) olabildiğince geliştirilmiştir.
^

B.Doktor Sayısı


Avusturya’da 33.000’i aşkın kayıtlı doktor bulunmaktadır. Ortalama olarak 240 kişiye 1 doktor düşmektedir Bunların yaklaşık yarısı hastanelerde çalışmaktadır. Ofisi olan doktorların 1000 kadarı aynı zamanda ilaç hazırlayıp verebilmektedir.

Avusturya sağlık istatistiklerine göre bölge başına 474 tane sabit doktor ofisi, hastane başına 109 yatak ve yine bölge başına 4.016 eczane ile Avrupa ortalamasına yakındır. Buna göre Avusturyalılar için sağlık hizmeti imkanları yeterli derecede sağlanılmış denilebilir.
^

C. Sağlık Sigortası


Halk sağlığı hizmetleri yasama ve yürütmede federal bir sorumluluktur. Avusturya’da Almanya’da olduğu gibi sosyal güvenlik sistemi mecburi sigorta kapsamında temellendirilmiştir. Kamu sektörü sigorta fonları işçi ve işverenler tarafından finanse edilmiştir. Primler gelirlere göre düzenlenmiştir. Toplum sağlığı harcamalarının yaklaşık %59’luk gideri Sosyal Hastalık Fonları tarafından, %24.5’i bakımevleri tarafından karşılanır.

Kamu sağlık sigortasında yaklaşık %84’lük bir gelir sigorta olanların katkılarından %1’lik gelir federal katkılardan %15’i de diğer gelirlerden sağlanmaktadır. Sigortanın toplam gelirinin yaklaşık %30’u hastanelere, %25’lik kısmı doktorlar tarafından verilen hizmetlere, %20’lik kısmı ilaçlar ve diğer tıbbi ürünler ile sarf malzemelerine harcanmaktadır. Geri kalan harcamalar, hizmet sunumu için çeşitli yerlere yapılmaktadır.
^

D. Sağlık Harcamaları


Bütün ülkelerde sağlık ve refah hizmetlerinde büyüyen bir talep meydana getirmektedir. Bu durum özellikle sanayileşmiş ülkelerde daha çok görülmektedir. 1997 yılında sağlık harcamaları Avusturya’nın GSMH’sında yaklaşık % 10.1’lik bir pay teşkil edilmiştir.

1997’de sağlık harcamaları tutarları ATS’ye (Avusturya Kamu Sigortası) 253.4 milyar şiline malolmuştur. ATS yasalar ışığında bu tutarın % 52’si oranında harcama yapmıştır. % 25.7’lik kısmı, eyaletler ve belediyeler aracılığı ile hastanelere harcanmıştır. Diğer federal masraflar için % 6.3, özel sağlık sigortası tarafından yapılan ödemeler için % 4.5, ilaç için % 11.5 harcanmıştır.

1960’tan beri eczacılık ürünleri için yapılan masraflar artarken, toplam sağlık harcamaları aynı periyotta 9 kat yükselmiştir.

İlaçların kullanımından, hastanede kalma süresinin kısaltılmasından ve hastane masraflarının düşürülmesinden tasarruf elde edilmesi planlanmaktadır. Bu amaçla tanıya dayalı ödeme ve çalışma sistemi, gün başına ödeme sistemi ve ilk teşhise dayalı fiyat sistemi gibi çeşitli ve farklı ödeme biçimleri denenmektedir.
^

E. Hastaneler


Avusturya’da Hastaneler 6 gruba ayrılır. Bunlar: genel hastaneler, uzmanlık hastaneleri, nekahet dönemindeki hasta evleri, uzun süreli yoğun bakım üniteleri, anne bakımevleri, sanatoryumlardır.

Bakanlık, devlet hastanelerinin minimum standartlarını belirler. Fakat hastaneler eyaletlerin sorumluluğundadır ve eyaletler tarafından sahiplenilip bakımı yapılır. Federal hükümet hastane bütçesine mali katkıda bulunur.

Şehirlerde bulunan 324 adet hastanenin 75.563 yatak kapasitesi mevcuttur. Yatakların %67’lik bir kısmı genel hastanelerde, %24’ü uzmanlık hastanelerde bulunur.

Anayasal konulara bağlı olarak genel hastanelerin bakımı ve korunması eyaletlerin ve belediyelerin sorumluluğu altındadır.

Yatak kapasitesinin nüfusla kıyaslaması nispeten yüksektir. Kabul oranları ve devir oranları. OECD ülkelerine kıyasla Avusturya hastanelerinde yüksektir. Bu da Avusturya sağlık sisteminin fazlasıyla hastane merkezli olduğunu gösterir. Şimdilik bu model hemen tüm Avrupa ülkelerinde çeşitli şekillerde de olsa uygulanmaktadır.

Ortalama kalış süresi düzenli olarak düşmektedir. 1996’da hasta yatış günleri sayısında 1995’e nazaran %6-7’lik bir düşüş görülür. 1996’da yaklaşık olarak Avusturya’da 2.9 milyon çalışan personel hastanede yatmıştır. Bu aynı zamanda bir önceki yıldan %4.3 daha düşüktür. Ortalama yatış süresi uzunluğu 12.9 gündür. (Avusturya’da bu konudaki istatistiklerin farklı yöntemlerle tutulduğu, bu istatistiklerin sadece çalışan işgücünü içerdiği, örneğin öğrenci ve emekli insanların bu istatistiklere dahil edilmediği göz önünde tutulmalıdır).

Yaşlı evlerini, hasta bakımevlerini ve hastaneleri ayıran sınır belirsizdir. Yaşlı evlerindeki sağlık hizmetlerinin koşulları Anayasada tam olarak belirtilmemiştir. Hızla yükselen kurumsal maliyetler sebebiyle hazırlanan bir raporda, federal düzeydeki sağlık hizmetlerinin entegrasyonuna ihtiyaç olduğu vurgulanmaktadır. Rapora göre yaşlılar için olan kurumlarla birlikte bütün sağlık sistemlerinin entegrasyonu, hastanelerde ve toplumda sağlık hizmetinin optimal düzeyde ve en az maliyetle yapılabilmesine imkan sağlayacaktır.

Yönetim düzenlemeleri hastanelerin ve hasta bakımevlerinin yönetiminde karmaşıklık göstermektedir.
^

F. Hastanelerin Finansmanı


Federal Bakanlık hastanelerin finansmana katkıda bulunur fakat, asıl finansmanları büyük ölçüde yerel ve eyalet ait imkanlarıyla sağlanmaktadır.

1996 yılında hastane finansmanı Anayasa ve Sosyal Sigorta kanunlarına bağlı olarak “iki yönlü prensip modeli” üzerine temellendirilmiştir.

Hastanelerin koruma ve yenileme faaliyetleri de dahil olmak üzere, ana maliyet, hastane sahipleri tarafından karşılanır. Hastanelerde hasta bakımının günlük ücreti, Avusturya’daki günlük asgari ücret temel alınarak, hastane kanunlarına göre belirlenir. Kanuna göre günlük ücretler, finansmanın iki yönlü prensibi ile belirlenen ameliyat masrafları temel alınarak hesaplanır ve bu miktarın % 40-50’si kamu sağlık sigortaları tarafından finanse edilmektedir. Tüm finanssal düzenlemeler talebe ve kaynaklara bağlı olarak sınırlandırılmıştır. Ayakta tedavi servisleri için ambulans ücretlerinin tamamı genellikle sosyal hastalık fonları tarafından ödenmektedir. Ambulans ücretlerin toplam miktarı, gezici hastanelerde hasta tedavisi için doktorlara ödenebilen paranın tutarına yakın olmaktadır.

Hastane masrafları sağlık harcamalarında çok büyük bir hisseye sahiptir. Avusturya’da rehabilitasyon ve hasta bakımı hizmetleri de dahil olmak üzere 1996’da 21.691 milyon şilin hastane bakımı için harcanmıştır.1996 yılında hastane tutarlarının yaklaşık %40’ı kamu sağlık sigortası, % 55’i kişiler, % 5’lik tutarda özel sağlık sigortası şirketlerince karşılanmıştır.

Avusturya sağlık sisteminde Avusturya hastanelerinde yapılan kesin katkı miktarını istatistiksel olarak belirlemek oldukça zor olduğu belirtilmektedir. Genellikle her yıl hastane harcamaları ortalamasında yaklaşık %10’luk yükselme beklenmektedir. Daha güvenilir bir kaynak olarak, Krazaf (tam donanımlı hastanelerle ilişkili çalışma grupları) kapsamında maliyet muhasebesi prensibini benimseyen 156 hastanenin harcamalarının hesaplanması esas alınmaya çalışılmaktadır. Bu hastaneler Avusturya’daki toplam yatak kapasitesinin %73’lük bir kısmını temsil etmektedirler.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Reklamlari:

Similar:

Dünya Sağlık Sistemleri İÇİNDEKİLER ALMANYA SAĞLIK SİSTEMİ 7 iconDSÖ Avrupa Sağlık Sistemleri Bakanlar Konferansı “Sağlık Sistemleri, Sağlık ve Refah”

Dünya Sağlık Sistemleri İÇİNDEKİLER ALMANYA SAĞLIK SİSTEMİ 7 iconDÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN 10 MAYIS “ DÜNYA SAĞLIK İÇİN HAREKET ET" VE 22 MAYIS “AVRUPA OBEZİTE GÜNÜ" KAPSAMINDA 22 MAYIS 2012 TARİHİNDE FATİH MAHALLESİ BELEDİYE

Dünya Sağlık Sistemleri İÇİNDEKİLER ALMANYA SAĞLIK SİSTEMİ 7 iconANTET SAĞLIK BAKANLIĞINA (Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü)

Dünya Sağlık Sistemleri İÇİNDEKİLER ALMANYA SAĞLIK SİSTEMİ 7 iconT. C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Dünya Sağlık Sistemleri İÇİNDEKİLER ALMANYA SAĞLIK SİSTEMİ 7 iconDÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ULUSLARARASI SAĞLIK TÜZÜĞÜ (2005)

Dünya Sağlık Sistemleri İÇİNDEKİLER ALMANYA SAĞLIK SİSTEMİ 7 iconDÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ULUSLARARASI SAĞLIK TÜZÜĞÜ (2005)

Dünya Sağlık Sistemleri İÇİNDEKİLER ALMANYA SAĞLIK SİSTEMİ 7 iconBURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU EK-1

Dünya Sağlık Sistemleri İÇİNDEKİLER ALMANYA SAĞLIK SİSTEMİ 7 iconT. C. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü işbirliğinde yürütülen “Ulusal Kanser Kontrol Programı”

Dünya Sağlık Sistemleri İÇİNDEKİLER ALMANYA SAĞLIK SİSTEMİ 7 iconMERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ/ SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET ENVANTERİ

Dünya Sağlık Sistemleri İÇİNDEKİLER ALMANYA SAĞLIK SİSTEMİ 7 iconBURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents