24/02/2005 tarihli ve 25737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır icon

24/02/2005 tarihli ve 25737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

Reklamlari:Indir 12.02 Kb.
Title24/02/2005 tarihli ve 25737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır
Date conversion22.11.2012
Size12.02 Kb.
TypeDocuments
Source

24/02/2005 tarihli ve 25737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:


Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

MADDE 1 — 4/8/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin değişik 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan (55) numaralı tanım aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"55 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri: Rüzgar, güneş, jeotermal, dalga, gel-git, biyokütle, biyogaz, hidrojen enerjisine dayalı üretim tesisleri ve kurulu gücü 50 megavat (MWe) ve altında olan kanal veya nehir tipi hidroelektrik üretim tesisleri ile rezervuar hacmi yüz milyon metre küpün veya rezervuar alanı onbeş kilometrekarenin altında olan hidroelektrik üretim tesislerini,”


^ MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin değişik 7 nci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi ile onuncu fıkrası sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Linyit, taşkömürü, asfaltit, bitümlü şist, dalga, biyokütle, biyogaz ve jeotermal kaynaklar açısından; enerji kaynağına ilişkin yakıt temin anlaşması veya enerji kaynağının kullanım hakkı ya da diğer ayni haklarının tesis edilmiş olduğunun veya bu hakların tesis edileceğinin yetki sahibi gerçek veya tüzel kişilerce taahhüt edilmiş olduğunun,”

Bu süre içerisinde sunulan belgelerin gereğine uygun olarak teslim edilip edilmediği hakkındaki değerlendirme on iş günü içerisinde tamamlanır ve eksikliklerin tespiti halinde, tüzel kişiye son kez yazılı bildirim yapılarak on iş günü içerisinde eksikliklerin giderilmesi talep edilir. Söz konusu süre içerisinde de eksikliklerin giderilmemesi veya başvurudan vazgeçildiğinin Kuruma yazılı olarak bildirilmesi halinde, başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru sırasında sunulan belgeler iade edilir


^ MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin değişik 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının son cümlesi ve onbirinci fıkrası sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme Kurula sunulur ve lisans başvurusu Kurul kararıyla sonuçlandırılır. Lisans başvurusunun Kurul kararıyla reddedilmesi durumunda, ret gerekçeleri başvuru sahibi tüzel kişiye Kurul kararını izleyen on iş günü içerisinde yazılı olarak bildirilir.”

“İnceleme ve değerlendirme sonucu lisans alması Kurul kararıyla uygun bulunan başvuru sahibi tüzel kişiye;

a) Şirket anasözleşmesinde gerekli değişiklikleri yapması,

b) Yapılması öngörülen ithalat ve/veya ihracat faaliyetine ilişkin olarak, başvuru sırasında İthalat ve İhracat Yönetmeliği çerçevesinde sunulan belgelere uygun anlaşmaları Kuruma ibraz etmesi,

c) Lisans alma bedelinin kalan tutarının Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgeyi ibraz etmesi,

durumunda lisans alabileceği ve bu yükümlülüklerin yapılan tebliğden itibaren doksan gün içerisinde yerine getirilmesi halinde lisansının verileceği yazılı olarak bildirilir.”

“Mücbir sebepler dışında, bu madde kapsamındaki yükümlülüklerin, uygun bulma kararının tebliğinin yapıldığı tarihten itibaren 90 günlük süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde lisans başvurusu Kurul kararıyla reddedilir.”


^ MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin değişik 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisans sahibinin talebiyle yapılacak tadillerde, Kurul tarafından dördüncü fıkranın (e) bendi kapsamında farklı bir süre öngörülmediği takdirde, Kurulun tadil hakkındaki olumlu kararının tebliğinin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde lisans tadil ücretinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin Kuruma ibraz edilmesi kaydıyla lisans tadili Kurum tarafından gerçekleştirilir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, lisans tadili talebi reddedilmiş sayılır.


MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin Geçici 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 26 — Mevcut sözleşmeleri kapsamında otoprodüktör grubu lisansı alan veya mevcut sözleşmeleri kapsamında aldıkları otoprodüktör grubu lisansı üretim lisansına dönüştürülen tüzel kişilerin elektrik enerjisi sağladıkları gerçek veya tüzel kişilere ait mevcut aboneliklerin tevsi ve/veya entegrasyon yatırımları ile çevre mevzuatının gerektirdiği yatırımları dolayısıyla oluşan yeni abonelikleri için serbest tüketici olma şartı aranmaz.”


Yürürlük

MADDE 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 7— Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.


Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

24/02/2005 tarihli ve 25737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır icon2 2005 VE 25688 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. 5 İNCİ MADDE İLE İLGİLİ DÜZELTİ İLANI ise 7 Ocak 2005 ve 25693 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

24/02/2005 tarihli ve 25737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır icon24/08/2005 TARİHLİ VE 25916 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR

24/02/2005 tarihli ve 25737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır icon23. 07. 2005 tarihli ve 25884 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

24/02/2005 tarihli ve 25737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır icon24/08/2005 TARİHLİ VE 25916 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR

24/02/2005 tarihli ve 25737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır icon2 Ocak 2005 tarihli ve 25688 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

24/02/2005 tarihli ve 25737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır icon07 Eylül 2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

24/02/2005 tarihli ve 25737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır icon04 MART 2005 TARİHLİ VE 25745 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR

24/02/2005 tarihli ve 25737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır icon16 TEMMUZ 2005 TARİHLİ VE 25877 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR

24/02/2005 tarihli ve 25737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır icon2 Ocak 2005 tarihli ve 25688 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır

24/02/2005 tarihli ve 25737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır iconYayın : 21/1/2006 tarihli ve 26056 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıştır. Karar Sayısı : 2005/9912

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents