SINIRLI SORUMLU SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM icon

SINIRLI SORUMLU SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM

Reklamlari:Indir 143.33 Kb.
TitleSINIRLI SORUMLU SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM
Page1/3
Date conversion11.01.2013
Size143.33 Kb.
TypeSözleşmesi
Source
  1   2   3

SINIRLI SORUMLU...............................................................
SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM


KURULUŞ VE AMAÇ

KURULUŞ :

Madde 1- Bu anasözleşme hükümlerini kabul ederek ortaklığa giren ve girecek olan gerçek ve kamu tüzel kişileri arasında değişik ortalı, değişik sermayeli Sınırlı Sorumlu Su Ürünleri Kooperatifi Kurulmuştur.

Madde 2-Kooperatifin adı Sınırlı Sorumlu .......................Su Ürünleri Kooperatifidir.

SÜRE:

Madde 3- Kooperatifin süresi 49 yıldır. Bu süre genel kurul kararı ile uzatılabilir.

YÖNETİM MERKEZİ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ:

Madde4-Kooperatifin yönetim merkezi .................................. ili ....................................................................ilçesi............................dir.

Madde5- Kooperatifin çalışma bölgesi.......................................dir.

^ AMAÇ VE ÇALIŞMA KONULARI

Madde 6- Kooperatifin amacı, her türlü su ürünlerinin üretimi, yetiştiriciliği, avcılığı, işleme, depolama , pazarlama konularında ortaklarına hizmet vermek ve gerektiğinde bu konularla ilgili tesisleri kurmak ve işletmek.

Madde 7- Bu amacın gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen konularda faaliyet gösterir;

a) Ortakların balık ve diğer su ürünlerini üretme, yetiştirme, avlanma faaliyetlerini düzenlemek ve yönetmek.

b) Çeşitli su ürünlerini cins ve durumlarına göre standart sınıflara ayırmak, sağlık şartlarına ve piyasa taleplerine göre ambalajlamak,

c) Piyasaya sevk işlerinde su ürünlerinin istenen ve ihtiyaca uygun şekilde hazırlanmasını , muhafaza edilmesini ve naklini sağlamak,

d) Taşınır ve taşınmaz mallar, aynlar edinmek, yaptırmak veya gerektiğinde satmak, işletmeleri devralmak, 6 maddedeki amaçları doğrultusunda gerektiğinde her türlü tesisleri kurmak ve işletmek.

e) Ortakların her türlü ihtiyaçlarının temini ve elde edilen su ürünlerinin değerlendirilmesi ve pazarlanması ile ilgili ihracat ve ithalat işlemlerini yapmak ve yaptırmak,

f) Kredi alınan banka, kurum ve kuruluşlara kooperatif tüzel kişiliğine ait taşınır ve taşınmaz malları ipotek ettirmek ve ortakları adına kefalette bulunmak.

İ^ KİNCİ BÖLÜM

ORTAKLIK ŞARTLARI VE ORTAKLIĞA

KABUL İŞLEMLERİ

ORTAK SAYISI:

Madde 8- Kooperatifin ortak sayısı sınırsızdır. Kuruluşta en az 7 ortak gereklidir.

ORTAKLIK ŞARTLARI:

Madde 9- Ortaklarda aranacak şartlar;

a) Türk vatandaşı olmak ,

b) Kooperatifin faaliyet sahasında yerleşmiş olmak ve su ürünleri üretimi,yetiştiriciliği veya avlanmasını meslek edindiğini ruhsat teskeresi ve/veya su ürünleri yetiştiricilik belgesi ile tevsik etmek.

c) Kanuni ve medeni haklarını kullanmak ehliyetine sahip olmak,

d) Aynı bölgede aynı amaçla kurulmuş bir su ürünleri kooperatifine ortak olmamak,

e) En az 100 ortaklık payı taahhüt etmiş olmak ve bunun 1/4’ünü peşin ödemek,

f) Yönetim kurulunca hazırlanıp genel kurulun onayından geçen, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından tasvip edilen dalyan ve voli işletmeciliği istihsal programları ile ilgili görevleri yapmak,

^ ORTAKLIĞA KABUL İŞLEMLERİ:

Madde 10- Ortaklığa kabul edilmek için ;

a) Anasözleşmede yazılı ortaklık görev, hak ve sorumluluklarını kabul etmek,

b) Kuruluşta bu anasözleşmeyi imzalamış olmak, sonradan girişte ise anasözleşme şartlarını kabul ettiğine dair ortaklık dilekçesi vermek,

c) Kendi tasarrufu altında bulunan bilumum istihsal araçlarını ve bu araçların güçlerini belirtecek şekilde beyanname vermek,

gerekir.

Ortaklığa kabul yönetim kurulu kararı ile olur. Yönetim kurulu giriş isteğinde bulunanların, anasözleşmede gösterilen ortaklık şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırarak uygun olanların ortaklık dilekçesine kabul kararını yazar. Ortaklığa kabul edilmeyenler denetçiler vasıtasıyla genel kurula müracaat edebilirler. Genel kurulun kararı kesindir.

Yönetim kurulu müracaatların sonucunu bir ay içinde ilgililere bildirmek zorundadır.

^ ORTAKLIK GÖREVLERİ:

Madde 11- Ortakların kooperatife karşı görevleri şunlardır;

a) Mali taahhütlerini zamanında yerine getirmek,

b) Kooperatifin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmamak,

c) Yetiştiricilik sureti ile ürettiği veya avladığı su ürünlerinin tamamını kooperatife teslim etmek,

d) Sermaye taahhüdü 500.000.000.- lirayı buluncaya kadar kooperatifle yaptığı muamelelerinin (kredi ve avans hariç) beher 2.000.000.- lirası için yeniden 100.000.- liralık bir pay taahhüdünü kabul etmek.

^ ORTAKLARIN HAKLARI:

Madde 12- Ortakların hakları şunlardır;

a) Genel kurulda bulunmak ve oy kullanmak,

b) Seçmek ve seçilmek hakkına sahip olmak,

c) Anasözleşmede yazılı her türlü haklardan yararlanmak.

ORTAKLIKTAN ÇIKMA:

Madde 13- Ortaklıktan çıkma şekli ve şartları aşağıda belirtilmiştir;

a) Kooperatif faaliyet bölgesinden başka bir bölgeye yerleşenler,

b) Su Ürünleri üretim, yetiştiricilik veya avcılığından vazgeçenler,

c) Sermaye taahhüdünü tamamen yerine getirenler,

Ortaklıktan çıkmayı arzu eden ortaklar en az altı ay evvel haber vermek şartı ile hesap yılının sonunda kooperatiften çıkabilirler. Çıkma keyfiyetinin kooperatif faaliyet ve mevcudiyetini tehlikeye düşürmesi halinde kooperatiften çıkmak isteyen ortak veya ortaklardan mahalli mahkemece belirlenecek haklı bir tazminat isteme hakkı saklıdır.

^ SERMAYE VE ORTAKLIK PAYLARI:

Madde 14- Kooperatifin sermayesi değişir olup, ortakların taahhüt ettikleri ortaklık payları tutarından ibarettir. Kuruluş sermayesinin en az haddi ............................liradır. Bunun 1/4’ü olan .................................. liranın kuruluşta peşin ödenmesi gerekir.

Madde 15- Ortaklık senetleri ada yazılı olup, bir pay 100.000.- liradır. Her ortak, kooperatife girerken en az 100 pay taahhüt etmeye ve bunun 1/4’ünü peşin, geri kalan kısmın 2 yıl zarfından eşit taksitlerle ödemeğe mecburdur. Bir ortağın taahhüt edebileceği payların toplamı 500.000.000.- lirayı geçemez, ortakları ilk taahhüt sermayelerini 11. maddenin (d) fırkasına göre arttırmaya mecburdurlar, fakat taahhüt olunmuş sermayeyi azaltmazlar.

Madde 16- Ortaklık payları, kooperatifin gerçekleştireceği amaçların elde edilmesine matuf olduğundan ortağın alacaklıları tarafından haczedilemez, yönetim kurulunun yazılı müsaade ve muvafakatı alınmadan başkasına rehin veya devredilemez.

^ KOOPERATİFİN SORUMLULUĞU:

Madde 17- Kooperatif, borçlarından dolayı alacaklılarına karşı, mal varlığı ve ortaklarının sermaye yüklenmesinin 50 katı ile sorumludur.

SORUMLULUK:

Ortakların Sorumluluğu:

Madde 18- Her ortak, kooperatifin işlerinden, taahhüt ve mes’uliyetinden dolayı, kendi taahhüt ettiği sermaye paylarının 50 katı ile sorumludur.

^ KOOPERATİFİN KREDİ İŞLERİ:

Madde 19- Kooperatifin ortaklarına temin edeceği kredi aşağıda belirtildiği gibidir.

a) Mali varlıkları ve ödeme güçleri müsait olan ortaklara açılacak kredi miktarı, ortağın ödediği sermayenin iki misline ilaveten kooperatifle yaptığı muamele toplamını geçemez.

b) Ödeme güçleri müsait olan ortaklar; av malzeme ve teçhizatını tamamen veya kısmen yenilemek gayesiyle yukarıda yazılı miktarlardan fazla kredi istediğinde, malzeme ve teçhizatlarını kooperatif lehine % 50 fazlasıyla teminat olarak gösterip rehin etmesi şartıyla yönetim kurulu tarafından takdir olunacak miktarda kredi verilebilir. Ancak bu kredi miktarı kooperatifin ödenmiş sermayesi ile yedek akçelerinin % 25’ini geçemez.

VADELER:

Madde 20- Yıllık istihsal masraflarına karşılık ve mahsulü işlemek için verilen kredilerin vadesi bir yıldır. 19. maddenin (b) fırkasındaki kredilerin vadeleri ise 3 yılı geçemez. Ortakların borçları ürünün satış bedellerinden tahsil olunur.

^ ORTAKLIKTAN ÇIKARILMA:

Madde 21- Ortaklar aşağıdaki hallerden dolayı ortaklıktan çıkarılır.

a) 9. maddede yazılı şartlardan birini kaybetmiş olanlar,

b) 11. maddeye aykırı davrananlar,

c) Kooperatif yararına aykırı davranışlarda bulunanlar ve av yasaklarına uymayanlar, sebepsiz olarak borcunu iki yıl ödemeyenler.

d) Üç defa arka arkaya genel kurul toplantısına katılmayanlar,

Yönetim kurulunun teklifi ve genel kurul kararı ile kooperatiften çıkarılırlar.

Madde 22- Ortaklıktan çıkarılmaya yönetim kurulun teklifi ile genel kurulca karar verilir.

Ortaklar anasözleşmede gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarılamaz.

Kooperatiften çıkarılma gerekçeli olarak yönetim kurulu karar defterine ve ortaklar defterine işlenir. Yönetim kurulunun kendisi hakkında çıkarılma kararı aldığı ortak, genel kurulun bu konu ile ilgili olarak alacağı kararda oyunu kullanamaz, ancak karşı görüşünü genel kurul tutanağına geçirtir.

Çıkarılma kararının onaylı örneği, çıkarılan ortağa on gün içinde tebliğ edilmek üzere notere verilir. Bu ortak tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde itiraz davası açabilir.

Üç aylık süre içinde mahkemeye başvurarak itiraz edilmeyen çıkarılma kararları kesinleşir.

Haklarında çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların, ortaklık hak ve yükümlülükleri çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

^ ÇIKAN VEYA ÇIKARILAN ORTAKLARLA HESAPLAŞMA:

Madde 23- Kooperatiften çıkan veya çıkarılan yahut ölen ortakların hesapları ayrıldıkları günden itibaren kesilir. Kati sonuç o yılın bilançosu ile birlikte alınır. Bu ortaklar yedek akçe ve kooperatif tüzel kişiliğine ait mallar üzerinde hiç bir hak iddia edemez.

Madde 24- Ortaklıktan çıkan veya çıkarılanların ortaklık zamanına ait muamelelerden doğacak sorumlulukları, ayrılmanın tahakkuk ettiği bilanço yılının bitiminden başlayarak iki yıl devam eder. Bunların ödenmiş sermaye hisselerinin iadesi, tahakkuk etmesi beklenen sorumlulukları bakımından genel kurul kararı ile iki yılı geçmemek üzere geri bırakılabilir.

^ ORTAKLIĞA YENİDEN KABUL:

Madde 25- Ortaklıktan çıkan veya çıkarılanlar, çıkma veya çıkarılma sebepleri ortadan kalktıktan sonra genel kurul kararı ile tekrar kooperatife girebilir. Bu gibiler hakkında kooperatife yeni girenlerin bağlı olduğu muamele ve formaliteler uygulanır. Ancak 21. maddenin (c) fırkası gereğince çıkarılanların ve ortaklığa katılmaktan kanunen mahrum edilmiş bulunanların tekrar kooperatife alınmaları uygun değildir.

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM

^ KOOPERATİF HASAPLARI

GELİR-GİDER FARKLARI VE BÖLÜNMESİ:

Madde 26- Kooperatif münhasıran ortakları ile işlem yapar. Ortaklarla işlem sonucu müsbet veya menfi gelir-gider farkları meydana gelir.

Müsbet gelir-gider farkı, gayri safi hasıladan her türlü masraflar, faiz ve amortisman karşılıkları çıktıktan sonra kalan kısımdır. Bu miktardan vergiler ve geçen yıllara ait zararlar düşüldükten sonra geri kalan kısım aşağıdaki oranlar üzerinden bölünür;

a) % 10 yedek akçeye,

b) % 1 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı emrindeki çiftçi ve kooperatifçilik tanıtma eğitim ve ödüllendirme fonuna,

c) % 4 Yatırım ve geliştirme fonuna,

d) % 8 Sosyal hizmetler fonuna,

e) % 7 Birlik ve merkez birliğine yardım fonuna (birlik ve merkez birliğine ortak olunması halinde),

f) % 70 Risturn (ortakların işlemleri oranında dağıtılmak üzere) ayrılır.

Müsbet gelir-gider farkından, yönetim kurulu başkanı ve üyelerine pay ayrılmayacağı gibi, ortaklara sermaye üzerinden kazanç da verilemez. Ayrılan yedek akçeler, kooperatifin çalışma anında veya dağılmasında ortaklara dağıtılmaz.

Bir yıllık çalışma sonucu gelir-gider farkı menfi olduğu takdirde, açık yedek akçelerden ve bunların yeterli olmaması halinde ek ödemelerle veya ortak sermaye payları ile karşılanır. Menfi sonuçlar ortadan kaldırılmadıkça gelir-gider farkı dağıtımı yapılamaz.

^ KOOPERATİFİN FONLARI:

Madde 27- Yatırım ve geliştirme fonu: üretimi, satışları arttırıcı yönde yapılacak yatırımlarda kullanılır.

Kooperatifin girdiği birlik, kooperatif menfaati ile ilgili üretim ve satışları arttırıcı yönde yatırımlar yapıyorsa kooperatif, genel kurul kararı ile birliğin konu ile ilgili yatırımlarında kullanılmak üzere bu fonun kısmen veya tamamen bu işte kullanılması karar altına alabilir.

Kooperatifler birliği ve merkez birliğine ayrılan fonun %5’i birlik hissesi olarak ödenir. % 2’si birlik kanalı ile merkez birliğine gönderilir.

Kooperatif bölgesinde birlik yoksa veya birliğe girmemiş ise yukarıdaki, % 7 miktar kooperatifin yatırım ve geliştirme fonuna eklenir.

Kooperatif birliğe ortak olup ta, birlik merkez birliğine ortak değil ise; % 2 merkez birliği hissesi kooperatifin yatırım ve geliştirme fonuna eklenir.

Bakanlık çiftçi ve kooperatifçilik tanıtma, eğitim ve ödüllendirme fonu olarak ayrılan % 1’ler T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesi 30447/2743 no’lu hesaba yatırılır.

^ SOSYAL HİZMETLER FONU:

Madde 28- Sosyal hizmetler fonu; 26 maddede belirtilen oranda müsbet gelir-gider farkından ayrılacak orandan meydana gelir.

Madde 29- Ortakların sosyal ve kültürel ihtiyaçları ile kooperatif memur ve işçileri için ölüm, sigorta veya yardımlaşma maksadıyla kullanılır.

Madde 30- Kamu tüzel kişileri ve gerçek kişilerce yatırım ve geliştirme amacı ile yapılacak her türlü yardımlar ve ortakların yatırım için yaptıkları bağışlar, yatırım ve geliştirme fonuna eklenir.

^ YEDEK AKÇELERİN KULLANILMASI:

Madde 31- 5072 Sayılı kanunun 1. maddesi uyarınca devlet tahvillerine yatırılması mecburi olan kanuni yedek akçe ortaklara dağıtılmayıp, bilanço sonucunda ortaya çıkacak menfi fiyat farkının kapatılmasında kullanılır.

Toplanacak yedek akçe miktarı kooperatif sermayesinin % 20’sini geçemez. %20’nin üzerinde olan yedek akçe miktarı yatırım ve geliştirme fonuna eklenir.

^ YEDEK AKÇELERİN DAĞITILMA DURUMU:

Madde 32- Kooperatifin dağılmasına karar verildiği zaman yedek akçelerin kooperatifin zararlarının karşılanmasında kullanılan miktardan artan kısmı kooperatifin bağlı olduğu birliğe devredilir. Yahut köyde kurulacak kooperatiflere devredilmek üzere köy sandığına yatırılır.


^ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KOOPERATİF ORGANLARI

Madde 33- Kooperatifin organları şunlardır;

a) Genel kurul,

b) Yönetim kurulu,

c) Denetçiler,

GENEL KURUL

Yetki:

Madde 34- Genel kurul bütün ortakları temsil eden en yetkili organdır. Genel kurul, aşağıdaki yetkilerini devir ve terk edemez.

a) Anasözleşmeyi değiştirmek,

b) Yönetim kurulu ve denetçiler kurulu üyeleri ile gerektiğinde tasfiye kurulunu seçmek,

c) İşletme hesabı ile bilanço ve gerektiğinde gelir-gider farkının bölüşülmesi hakkında karar almak,

d) Yönetim ve denetçiler kurullarını ibra etmek,

e) Kanun veya anasözleşme ile genel kurula tanınmış olan konular hakkında karar vermek,

f) Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayri menkulün niteliğini, yerini ve azami fiyatını, satılacak gayri menkulün asgari fiyatını belirlemek,

g) İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma usulüne belirlemek.

h)Kooperatifte istihdam edilecek personel,kadro ve ücretleriyle,geçici görevlendirmelerde ödenecek yolluk ve harcırahları belirlemek.

ı)Yeniden değerlendirme yapılıp-yapılmamasına karar almak.

i)Kiralama konusunda karar almak.

^ GENEL KURULUN GÖREVLERİ:

Madde 35- Genel kurulun görevleri şunlardır;

a) Ortaklar veya üst birlik temsilcileri arasından genel kurul başkanlık divanını seçmek,

b) Bilanço, gelir-gider farkı hesapları ve yıllık çalışma raporlarını incelemek ve onaylamak,

c) Yönetim kurulu ve denetçilerin raporlarını incelemek,

d) Yönetim kurulunun yetki ve görevlerini tespit etmek,

e) Yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ve hesap tetkik komisyonu üyelerini seçmek, ibra etmek veya işten el çektirmek.

f) Tarım ve Köyişleri Bakanlığından izin almak şartı ile kooperatif ana sözleşmesinde gereken değişiklikleri yapmak,

g) Bölgede kurulmuş veya kurulmuş veya kurulacak su ürünleri kooperatifleri birliğine girme veya çıkma hakkında karar vermek ve birlik temsilcilerini seçmek,

h) Kooperatifin başka bir kooperatifle birleşmesi veya ayrılması hakkında karar almak,

ı) Kooperatifin feshine karar vermek, tasfiye memurlarını seçmek,

j) Ortakların kooperatiften çıkarılmaları hakkındaki yönetim kurulu tekliflerini tasdik veya reddetmek,

k) Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulun niteliğini, yerini ve azami fiyatını satılacak gayrimenkulun asgari fiyatını belirlemek,

l) Ortakların her türlü ihtiyaçları ile ilgili araç, gereç, canlı cansız demirbaşlar ile üretim ihtiyaçlarına cevap verecek maddelerin sağlanması için karar almak, kooperatifçe ortaklara verilecek ayni ve nakdi kredi avanslarının ödeme şekil ve miktarını belirlemek,

m) İmalat ve inşaat işlerinin yaptırma usul ve esaslarını belirlemek,

n) Yönetim kurulu üyeleri ve denetçilere verilecek ücret, huzur hakkı ve yolluklarla, çalışanların kadro, ücret ve yolluklarını tespit etmek,

o) Kooperatifin faaliyet süresinin uzatılmasına karar vermek,

p) Çalışma bölgesine dahil edilecek yerleşim merkezlerini belirlemek,

r) Proje konusu ve keşif bedeli de göz önünde tutulmak sureti ile yönetim kuruluna borçlanma yetkisi vermek, yatırım yapılması ve ortaklarla birlikte müteselsilen borçlanmaya karar vermek,

s) Şubeler ve alım satım merkezleri açmak için yönetim kuruluna yetki vermek,

t) Taşınmaz ve taşınır mallar, aynlar edinmek, yaptırmak veya gerektiğinde satmak, işletmeleri devralmak, kooperatifin yatırımları için gerekli tesislerin yapılmasına yetki vermek,

Genel kurul yürürlükteki mevzuata ve kooperatif anasözleşmesine aykırı karar alamaz.

^ GENEL KURUL TOPLANTILARI:

Madde 36- Genel kurul üç şekilde toplanır;

a) Kuruluş genel kurul toplantısı,

b) Olağan genel kurul toplantısı,

c) Olağanüstü genel kurul toplantısı.

KURULUŞ GENEL KURUL TOPLANTISI:

Madde 37- Kuruluş genel kurulu, anasözleşmesinin ilanından sonra en geç bir ay içerisinde kurucu ortaklardan birinin daveti üzerine toplanır.

Toplantı tarihine kadar kaydedilmiş bütün ortaklar toplantıya katılma hakkına sahiptir.

^ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI:

Madde 38- Olağan genel kurul, hesap devresinin sona erdiği günden itibaren en geç altı ay içinde yönetim kurulunun çağrısı ile toplanır.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI VE ÇAĞRI

Madde 39- Genel kurul olağanüstü olarak yönetim kurulu, denetçiler, ortağı olduğu üst birlik ve tasfiye memurları tarafından toplantıya çağrılır.

Ancak, genel kurul yukarıda belirtildiği şekilde toplanamadığı takdirde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptir.

Madde 40- Dört ortaktan az olmamak kaydı ile ortak sayısının en az onda birinin isteği üzerine genel kurul olağanüstü toplantıya çağırılır, toplantı talebinin haklı bir gerekçeye dayanması gerekir.

Yönetim kurulu,denetçiler,ortağı olduğu üst birlik bu isteği sırasıyla onar gün içinde yerine getirmediği takdirde toplantı talebinin haklı bir gerekçeye dayandığının Bakanlıkça tesbiti halinde istek sahiplerinin müracaatı üzerine veya doğrudan doğruya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından genel kurul toplantıya çağrılabilir.

Çağrılmadığı takdirde istek sahipleri mahalli mahkemeye baş vurarak genel kurulu bizzat toplantıya çağırma izni alabilirler.

^ ŞEKİL VE GÜNDEM:

Madde 41- Yönetim kurulu o yıla ait ilk genel kurul toplantısının yapılacağı tarihten 15 gün önce ortakların en kolay ve emin şekilde haber almalarını sağlamak üzere mahalli örf ve adetlerin gerektirdiği duyurma usullerine göre toplantı çağrısı ve ilanını yapar. ilanda, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının tarihide belirlenir. Bu süre en az 15, en çok 30 günü geçemez. Bu çağrı yazılı olarak imza karşılığı da olabilir, toplantı ilanını ihtiva eden yazıya gündemi de ekleyerek ilan ve toplantının başlama günü hariç 15 gün önceden kooperatifin kapısına, ortakların bulunduğu yerleşim merkezinin muhtarlık ilan yerine asılır. İlanın yapıldığına dair düzenlenen tutanak mahalli muhtarlıkça onaylanır. Ana sözleşmenin değiştirilmesi söz konusu ise yapılacak ilanda değiştirilecek madde numaralarının yazılması ile yetinilir. İlanın bir örneği toplantıdan en az 15 gün evvel Tarım ve Köyişleri Bakanlığı mahalli teşkilatına ve Mülki İdare Amirliğine gönderilir.

Ayrıca, bakanlık temsilcisine ödenmek üzere Bakanlıkça tesbit edilecek ücret Maliye veznesine yatırılır.

Dörtten az olmamak üzere, ortakların en az 1/10’u tarafından genel kurul toplantısından en az yirmi gün önce yazılı olarak bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur.

Toplantı için bakanlık temsilcisinin atanması Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan yazılı olarak istenir, bakanlık temsilcisi toplantıya gelmez ise mahalli idare amirine durum bildirilir, temsilci yine gelmez ise bir saat sonunda toplantıya başlanır ve bu durum bir tutanak ile belirlenir.

Gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak, kooperatife kayıtlı ortakların en az 1/10’unun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde, hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması ve kanun, anasözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır.

^ TOPLANTIYA BAŞLAMA:

Madde 42- Toplantı, yönetim kurulu başkanı veya üyeleri, bulunmadıkları zaman denetçilerden biri veya olmadıkları zaman genel kurulca gösterilecek bir ortak tarafından yoklamayı müteakip açılır. Toplantının gerçekleştirildiği tarihten 3 ay evvel kooperatife kaydolmuş olan ortakların çoğunluğunun, ortak sayısı 5000’in üzerinde olan kooperatiflerde ortakların 1/50’sinin bulunduğu anlaşılınca başkanlık divanı seçimine geçilir,toplantıya katılan ortakların çoğunluğu ile toplantıya idare edecek bir başkan, bir başkan vekili, iki katip ve iki oy ayırıcısı seçilerek başkanlık divanı oluşturulur ve gündemin diğer maddelerine geçilir. Başkanlık divanı kooperatif başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerden herhangi biri ile kooperatifin ortağı memurlar seçilemez. Başkanlık divanı ortaklar veya üst kuruluş temsilcileri arasından seçilir.

Toplantının açılıp gündem maddelerinin görüşülmesine başlandıktan sonra herhangi bir sebeple toplantının devamına imkan görülmemesi ve divanın çekilmesi halinde, müteakip gündem maddelerini görüşmek üzere ibraya ait madde görüşülmemişse yönetim kurulu,görüşülmüşse Bakanlık veya yetkili mahkemece atanacak yönetim kurul (Kayyum) tarafından yapılacak çağrı üzerine genel kurul yeniden toplanır. Çağrıyla ilgili olarak 41. madde hükümleri uygulanır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak ikinci toplantının yapılabilmesi için asgari divan oluşturacak kadar ortağın katılımı şarttır.Şayet bu toplantıda,Kooperatif ve ortakları mali sorumluluk altına sokacak veya kooperatifin dağılmasına dair gündem maddelerinin görüşülmesi söz konusu ise bu taktirde toplantıda tüm ortakların asgari 2/3 ünün katılımı zorunludur.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı temsilcisi, toplantının kanun, anasözleşme ve gündemde belirtildiği şekilde yürütülmesini denetleme ve temin ile görevlidir. Bakanlık temsilcisi bütün genel kurul belgelerini imzalamakla yükümlüdür.

^ HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ:

Madde 43- Genel kurul toplantısına katılan ortaklar için önceden “Hazır bulunanlar listesi” ismi altında 4 adet olmak üzere bütün ortakların numarası, ortaklığa kabul tarihi, adı ve soyadı, taahhüt ve ödenmiş sermayesi, ikamet adresi ile imza hanelerini ihtiva eden liste hazırlanır. Bu liste, toplantıya katılan ortaklara toplantı başlamadan evvel imzalatılır.
  1   2   3

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

SINIRLI SORUMLU SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM iconSINIRLI SORUMLU TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM

SINIRLI SORUMLU SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM iconSINIRLI SORUMLU TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞME İŞİKLİKLERİ

SINIRLI SORUMLU SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM iconÖZÜ: Gölhisar Yapraklı Baraj Gölü su ürünleri avcılığı ihalesinin S. S. İbecik Köyü Su Ürünleri Kooperatifi ile S. S. Yeşildere Su Ürünleri Kooperatifi uhdesine

SINIRLI SORUMLU SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM iconTOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ

SINIRLI SORUMLU SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM iconSÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM

SINIRLI SORUMLU SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM iconSÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM

SINIRLI SORUMLU SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM iconTÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM

SINIRLI SORUMLU SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM iconTÜRKİYE KÜREK FEDERASYONU ANA STATÜSÜ Birinci Bölüm

SINIRLI SORUMLU SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM iconTÜRKİYE HALTER FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM

SINIRLI SORUMLU SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ ANA SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM iconTÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents