T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI icon

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

Reklamlari:Indir 2.2 Mb.
TitleT. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Page33/35
Date conversion10.06.2013
Size2.2 Mb.
TypeDocuments
Source
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

^ REFAKATSİZ ÇOCUK KİMDİR?

Türkiye topraklarına hukuken ya da teamülen kendisinden sorumlu bir yetişkinin refakati bulunmaksızın gelen ve bu tür bir kişinin bakımına etkin olarak alınmadığı sürece refakatsiz küçük olarak adlandırılan 18 (on sekiz) yaşın altındaki iltica/sığınma başvurusunda bulunan yabancı uyruklu bir kişi ya da belli bir uyruğu olmayan vatansız bir kişidir. Türkiye topraklarına giriş yaptıktan sonra refakatsiz kalan iltica/sığınma başvuru sahipleri de bu kapsama girer. (İçişleri Bakanlığının Uygulama Talimatı Konulu 22.06.2006 tarihli ve 2006/57 Sayılı Genelgesi)


  1. ^ GÖREV VE SORUMLULUKLAR


İçişleri Bakanlığının İçişleri Bakanlığı tarafından 22.06.2006 tarih ve B.05.1.EGM.0.13.03.02/16147 sayılı yazı ile 81 İl Valiliği ile birlikte çeşitli Bakanlıklara gönderilen 57 No’lu Genelge (Uygulama Talimatı) bu kapsamda yapılacak uygulamalara açıklık getirmektedir Uygulama Talimatı’na istinaden, çıkarılan, (Mülga) SHÇEK genel Müdürlüğünün 2010/3 Sayılı, Sığınmacı ve Mültecilere Ait İşlemler Konulu Genelgeye göre;

Genel Müdürlüğümüzce sığınmacı/mültecilere verilen hizmetlerde, kuruluşlarımıza kabulleri sırasında ve sonrasında yapılacak işlemlerde uygulama birlikteliğini sağlamak ve başta Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdümü sağlamak amacıyla, aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınacaktır.


   1. ^ GENEL KONULAR


Yetkili emniyet makamlarına iltica /sığınma talebinde bulunan ve/veya mülteci ve sığınmacı olup Kurumumuz hizmetlerinden yararlanacak kişilerle ilgili yürütülecek işlemlerde dikkat edilmesi gereken genel konular:

 1. Bu kişilerin, Kuruluşlara yerleştirilme taleplerinin Emniyet Genel Müdürlüğünün bilgisi dahilinde İl Emniyet Müdürlüklerinin ilgili birimleri tarafından İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine resmi yazı ile yapılması,

 2. Bu kişilerin, Kuruluşlarda kütük defterine kayıtlarının yapılması, YBS istatistik modülüne bilgilerinin girilmesi,

 3. Bu kişilerin, Kuruluşlarda kalan diğer kişilerin yararlandığı hizmetlerden (giyim, v.b.) yararlanmalarının sağlanması,

 4. Bu kişilere ilişkin bilgi ve beyanlarda herhangi bir değişiklik tespit edilmesi halinde, İl Müdürlüklerimiz ile İl Emniyet Müdürlükleri arasında bilgi paylaşımında bulunulması,

 5. Kuruluşlarımızda kalan bu kişilerin işlemleri ilgili birimler tarafından gizlilik ilkesi kapsamında yürütüldüğünden, hiçbir veri üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır. Bu kapsamda, bu kişilerin can güvenlikleri, “yerinde mülteci” ve olabilecek diğer benzeri sebeplerden dolayı yazılı ve görsel basında yer almamalarının sağlanmasına özen gösterilmesi,

 6. 1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda sığınmacılara yönelik düzenlemeler getirilerek genel sağlık sigortalısı kapsamına alınmışlardır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sığınmacı/mülteci statüsü verilmiş yabancılar “yabancı kimlik numarası” alabilmekte ve genel sağlık sigortalısı olarak sağlığa yönelik iş ve işlemlerini yürütebilmektedirler. Kuruluşlarımızda kalan henüz statü almamış iltica/sığınma talebinde bulunan ve yabancı kimlik numarası bulunmayan kişilere yönelik sağlık giderlerinin karşılanması amacıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün 20.05.2009 tarih ve 8237 sayılı yazısı gereği İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurulması, yabancı kimlik numarası bulunanların ise, söz konusu Kanun gereği genel sağlık sigortalısı olarak kayıtlarının yapılması,

 7. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin bu kişilerle görüşme taleplerini İl Emniyet Müdürlüklerine yapması, bu görüşmenin ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden gelecek yazılı bilgi doğrultusunda yapılması, görüşmenin kuruluş veya il dışında yapılacak olması halinde ise, çocukların Emniyet Müdürlüğü görevlilerine tutanakla teslim edilmeleri,

 8. Tercümana ihtiyaç duyulması halinde, İl Emniyet Müdürlüklerinin koordinesinde Valiliklerden, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) bürolarının bulunduğu illerde BMMYK bürolarından veya ilgili sivil toplum kuruluşlarından temin edilmesi gerekmektedir.
   1. ^ İLTİCA/SIĞINMA TALEBİNDE BULUNAN VE/VEYA MÜLTECİ VE SIĞINMACI OLAN REFAKATSİZ ÇOCUKLARIN KURULUŞA KABULLERİNDE YAPILACAK İŞLEMLER


Kuruluşlarımıza refakatsiz çocuklarla birlikte bu kapsam dışında kalan ancak, ihmal ve istismara uğradığı tespit edilen iltica sığınma talebinde bulunan ve/veya mülteci/sığınmacı statüsünde bulunan küçüklerin kabullerinin yapılması esastır.

Buna göre;

1- Refakatsiz çocukların kuruluşa yerleştirilmesine ilişkin İl Emniyet Müdürlüklerinin taleplerinin İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerince değerlendirilerek çocukların yaş ve cinsiyetlerine uygun kuruluşlara yerleştirilmesi,

2- Yerleştirme müracaatının yapıldığı ilde uygun kuruluş bulunamaması halinde Genel Müdürlüğümüze bilgi verilerek yerleştirme işleminin Genel Müdürlük tarafından yapılması,

3- Yaşını ispatlayacak herhangi bir kimlik belgesi bulunmayan, fiziki gelişimi ile takvim yaşı uyumlu görülmeyen kişilerin İl Emniyet Müdürlükleri tarafından yaş tespit raporu alındıktan sonra kuruluşlarımıza kabul edilmesi,

4- Çocuk Koruma Kanununa göre verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının uygulanması hakkında yönetmeliğin 14. maddesi 4. bendine göre bakım tedbiri kararı verilen çocukların kolluk kuvvetlerince Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edilmeden önce çocuğun bulaşıcı hastalığı, süreğen hastalığı ve madde bağımlılığı yönünden gerekli tetkiklerin yapılarak sağlık kontrolünden geçirilmesi, sağlık sorunu olması halinde gerekli tedavisinin yaptırıldıktan sonra Kurumumuza teslimi ve kabulünün sağlanması,

5- İltica/sığınma talebinde bulunan ve/veya mülteci ve sığınmacı olan ebeveyni veya yakınları yanında olan çocuklardan kuruluş bakımına alınması istenilenlerin durumlarının değerlendirilmesi, yapılan değerlendirme sonucunda korunma ihtiyacı içinde bulunan veya suça sürüklendiği tespit edilen çocukların kuruluşa kabullerinin sağlanması, çocuk için yasal işlemlerde bulunulması amacıyla, İl Muhakemat Müdürlüklerine ve Hukuk Müşavirliğine bilgi verilmesi,

6- İltica sığınma talebinde bulunan ve/veya mülteci/sığınmacı statüsünde bulunan refakatsiz çocukların acil korunma kararı ile kuruluşlara kabullerinin yapılması, daha sonra kuruluştan ayrılıncaya kadar tedbirin kaldırılmasını gerektirmeyecek şekilde hakkında bakım tedbiri kararı alınması (üçüncü ülke, ülkesine döndürülme, reşit olma) gerekmektedir.


   1. ^ İLTİCA/SIĞINMA TALEBİNDE BULUNAN VE/VEYA MÜLTECİ VE SIĞINMACI OLAN REFAKATSİZ ÇOCUKLARIN KURULUŞA KABULÜNDEN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER


1- Milli Eğitim Bakanlığının 222 Sayılı Öğretim ve Eğitim Kanununun 2.maddesine göre ülkemizde mecburi ilköğretim 06–14 yaş grubundaki çocukları kapsamaktadır. Bu nedenle, statüsüne bakılmaksızın 06–14 yaş aralığındaki çocukların eğitim ve öğretime tabi tutulmaları mecburi olduğundan refakatsiz çocukların okullara devamlarının sağlanması, diğer yaş gruplarındaki çocukların da imkânlar ölçüsünde Milli Eğitim Bakanlığı ile koordine sağlanarak eğitim olanaklarından yararlandırılması,

2- Çocukların ücretsiz Türkçe dil kurslarına gönderilmesi ( Milli Eğitim Bakanlığının koordinesinde ve Emniyet Müdürlükleriyle işbirliği yapan STK’ların düzenlediği ve diğer dil eğitimi kursları),

3- Çocukların iltica/sığınma taleplerinin süreci hakkında kendilerine bilgi vermek üzere İl Emniyet Müdürlükleri Yabancılar Şubesi ve/veya Çocuk Şube Müdürlükleri ile sürekli irtibat kurulması,

4- Kuruluşu izinsiz terk eden çocuklar hakkında derhal İl Emniyet Müdürlükleri Yabancılar Şubesi ve/veya Çocuk Şubesine bilgi verilmesi, YBS ve KMÇ modülünde kuruluşu izinsiz terk ettiğinin gösterilmesi, kuruluşu izinsiz terk eden çocuğun kuruluşa dönmesi halinde, İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi ve/veya Çocuk Şube Müdürlükleri işbirliğinde çocuğun kuruluşa kabulünün sağlanması,

5- Genel Müdürlüğümüze bağlı kuruluşlarda barındırılan refakatsiz çocukları herhangi bir kuruluş temsilcisinin veya bir kişinin ziyaret talebini değerlendirmeden önce İçişleri Bakanlığına bilgi verilmesi gerekli olduğundan öncelikle talebin Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi, İçişleri Bakanlığı tarafından ziyaret talebinin uygun görülmesi halinde ise görevli bir meslek elemanının refakatinde ve uygun bir ortamda görüştürülmelerinin sağlanması,

6- Çocuklara ilişkin nakil talebinde bulunulmadan önce İl Emniyet Müdürlükleri ile koordine kurulması, akabinde nakil işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesi, nakil edilen çocuklar hakkında ilgili mahkeme ve il Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilmesi,

7- Kuruluşlarımızda barındırılan çocuklardan 18 yaşını dolduranların Emniyet Genel Müdürlüğünce uygun görülen (İltica- Sığınma Yönetmeliği 5. Maddede öngörülen) misafirhanelere yerleştirilmelerinin sağlanabilmesi için, söz konusu çocukların 18 yaşını doldurmalarına bir ay kala İl Emniyet Müdürlükleri ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.


Denilmekte olup, mülteci çocuklara ilişkin iş ve işemlerin yukarıda sözü edilen mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirilip/getirilmediğine bakılmalıdır. 1. ^ ÖZEL KURULUŞLAR

  1. KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLER İLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİ
   1. MEVZUAT

 • (Mülga) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme kurumu Genel Müdürlüğünün 08.10.1996 Tarihli ve Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

   1. ^ BAŞVURU VE İSTENECEK BELGELER


Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre; (Değişik:12/11/2008-27052 RG/2Md) Kuruluş açmak isteyen kişiler kuruluş binasının adresini belirten bir dilekçe ile İl Müdürlüğüne başvururlar. Yetki Belgesi verilmeden önce kuruluşun açılması düşünülen binaya ait Yapı Kullanım İzin Belgesi/İskan Raporu kurucu tarafından İl Müdürlüğüne teslim edilir. Kuruluş binası meslek elemanları tarafından (Ek: 06 /07 /2011- R.G. 27986 / 2 md.) 8/A maddesine uygunluk açısından yerinde incelenerek binanın uygun şartları taşıyıp taşımadığına karar verilir. Binanın uygun görülmesi halinde kurucudan aşağıdaki belgeler istenir;

a) T.C. Kimlik Numarasının beyanı,

b) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,

c) (Değişik:06 /07 /2011-27986 RG/3 Md) Bulaşıcı hastalığı bulunmadığı ve görevini yürütmesine engel bir durumun olmadığını belirten sağlık raporu,

ç) (Değişik:06 /07 /2011-27986 RG/3 Md) Özel hukuk tüzel kişileri için, özel kreş ve gündüz bakımevi ve çocuk kulübü açılacağına dair ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış veya noterlikçe onaylanmış, tüzük, vakıf senedi veya ana sözleşme ile kurucu temsilcilerine yetki verildiğine dair yönetim kurulu kararı.


Olması gerekmekte olup, madde hükmüne uygun belgelerin istenip istenmediğine bakılmalıdır.


   1. ^ KURUCULARDA ARANACAK ŞARTLAR


Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre; (Değişik:12/11/2008-27052 RG/3Md) Kuruluş açacak veya açılmış bir kuruluşu devir alacak olan kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak,

b) Medeni hakları kullanmak ehliyetine sahip olmak,

c) (Değişik: 31/07/2009-27305 RG/1 Md) 29/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Şartları bulunduğu belirlenmiş olup, kurucunun madde hükmünde belirtilen herhangi bir mahkumiyetinin bulunmadığı şartının yerine getirilip getirilmediğine bakılmalıdır.


   1. ^ KURUCU YETKİ BELGESİ


Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre; Kuruluş açmak isteyen kişinin ve tüzel kişilik temsilcisinin 5 inci maddede belirtilen belgeleri eksiksiz sunması ve 6 ncı maddede belirtilen şartlara sahip olması halinde, İl Müdürlüğünce Ek-1’deki Kurucu Yetki Belgesi verilir. Bu belge, kişinin kuruluş açabilmek için gerekli şartlara sahip olduğunu belgeler. Bu belgeye dayanarak kuruluş işletmeye açılamaz ancak, tefriş ve donanım çalışmalarına başlanabilir.”


Denilmekte olup, Kurucu Yetki Belgesinin verilmesinde mevzuat hükmüne uygun hareket edilip edilmediğine bakılmalıdır.


   1. ^ AÇILIŞ İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER


Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde açılış izni için gerekli belgeler; (Değişik:12/11/2008-27052 RG/4Md) Kuruluş açacak veya açılmış bir kuruluşu devir alacak olan şahıslardan aşağıda belirtilen belgeler ikişer nüsha olarak istenir.

a) Sorumlu Müdür ve Grup Sorumlularının Türk vatandaşı olması halinde, T.C. Kimlik Numarası ile birlikte istenecek belgeler;

1) (Değişik:06 /07 /2011-27986 RG/4 Md) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya aslının İl Müdürlüğünce görülmesi kaydıyla fotokopisi,

2) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,

3) (Değişik:06 /07 /2011-27986 RG/4 Md) Bulaşıcı hastalığı bulunmadığı ve görevini yürütmesine engel bir durumun olmadığını belirten sağlık raporu,

4) (Ek: 06 /07 /2011- R.G. 27986 / 4 md.) İş sözleşmesi,”

b) Sorumlu Müdür ve Grup Sorumlusunun yabancı uyruklu olması halinde istenecek belgeler;

1) Pasaport Örneği,

2) Çalışma İzin Belgesi,

3) Emniyet Müdürlüklerinden alınacak İkamet Tezkeresi,

4) Yurt dışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin tanındığına dair belgenin bir örneği,

5) Görev alacağı kuruluşun benzeri kuruluşlarda en az iki yıl sorumlu müdür veya grup sorumlusu olarak çalışmış olduğuna dair belgenin ve Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği,

6) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumların Yabancılar İçin Türkçe Programına katılarak alınan belgenin bir örneği, bu belgenin olmaması halinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulacak komisyon tarafından, çocuklarla iletişim kurabilecek düzeyde Türkçe bildiğinin tespitine ilişkin olarak verilecek belgenin bir örneği,

7) Alanında daha önce görev yaptıysa idari ve adli ceza almadığını gösterir belgenin, ilk defa görev alacakların ise adli ceza almadığını gösterir belgenin ve Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği, 8) Bulaşıcı hastalığı olmadığına ilişkin sağlık raporu

c) Kuruluşun açılacağı bina ile ilgili olarak istenecek belgeler;

1) (Değişik:06 /07 /2011-27986 RG/4 Md) Binanın genel yapısını, bölüm ve odaların büyüklüğünü, kapasite hesaplamasını ve binanın bütün bölümlerini gösterir Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünden alınacak tasdikli plan ile uygunluğunu gösteren rapor,

2) (Değişik:06 /07 /2011-27986 RG/4 Md) Binanın tapu senedi veya kira sözleşmesi,”

3) Kuruluşun, bir apartman katında veya toplu konut alanlarındaki müstakil bir binada hizmete açılması halinde yönetim planında belirtilen yetkiye dayanılarak apartman veya toplu konut yöneticilerinden alınacak izin belgesi,

4) Yangın güvenliği yönünden İtfaiye Müdürlüğünden alınacak rapor,

5) Binanın trafik emniyetine ve genel ahlak kurallarına uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il/ilçe emniyet müdürlüğünden alınacak rapor,

ç) Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Yönetmeliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde (Değişik:06 /07 /2011-27986 RG/4 Md) “EK-2” forma göre hazırlanacak Kuruluş İç Hizmet Yönergesi" (Ek Fıkra: 06 /07 /2011- R.G. 27986 / 4 md.) Kurucunun bina ile ilgili belgeleri teslim etmesinden sonra, belgelerin uygun olup olmadığı İl Müdürlüğünce incelenir. Belgelerin uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, kurucudan kuruluşun tefrişinin yapılması istenir. Tefriş yapıldıktan sonra İl Müdürlüğü meslek elemanlarınca yerinde inceleme yapılır ve inceleme sonucunda binanın fiziki şartları ile bulunması gereken araç ve gereçlerin kuruluşa uygunluğunu gösterir inceleme raporu düzenlenir.”


Şeklinde sayılmış olup, açılış izni verilen kuruluşlardan bu hükme uygun belgelerin istenip istenmediğine bakılmalıdır.


   1. ^ KURULUŞ BİNASI VE YERİ


Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8/A maddesine göre; (Ek Madde : 06 /07 /2011- R.G. 27986 / 5 md.) Kuruluş olarak kullanılacak binanın ve yerinin seçimi aşağıdaki hususlara uygun olarak yapılır.

a) Kuruluş çocuklar için tehlike yaratmayacak ve ulaşıma elverişli bir yerde kurulur. Binanın bulunduğu yer, çocukların geliş ve gidişlerinde trafik yönünden uygun ve emniyetli olmalıdır.

b) Kuruluşun kapasitesine uygun yeterli büyüklükte bahçesi bulunur. Bahçenin alanı her çocuk için en az 1,5 m2 alan düşecek şekilde olmalıdır. Bahçe alanı hesaplamasında 0-2 yaş grubu çocuk sayısı dikkate alınmaz. Binaların teras katları bahçe olarak kullanılamaz. 0-2 yaş grubuna hizmet verecek bir kuruluş, bahçesi olma şartı aranmaksızın çok katlı bir binanın herhangi bir bölümünde uygunluğu saptandığı takdirde hizmete açılabilir.

c) Kuruluş müstakil veya çok katlı bir binada zemin katta veya zeminle bağlantılı üst katlarda açılabilir.

ç) Kuruluşun çok katlı bir binada hizmete açılması halinde, söz konusu binada veya bitişiğinde çocuklar için tehlike yaratabilecek fırın veya patlayıcı ve yanıcı madde satan veya depolayan bir işletmenin bulunmaması gerekir. Kuruluş binası çevresinde patlayıcı ve yanıcı madde satan veya depolayan kuruluşlar bulunması hâlinde, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun mesafelerin korunması ve tedbirlerin alınması sağlanır. Yönetmelikte belirtilen mesafelerin korunup korunmadığına dair rapor, çalışma ruhsatı vermeye yetkili birimlerden alınır.

d) Özel kreş ve gündüz bakımevi ile özel çocuk kulübünün aynı binada veya aynı bahçe içerisinde bir arada bulunması halinde, her kuruluşun bağımsız bölüm ve dairelerden oluşması, giriş ve çıkış kapılarının ayrı olması şartı aranır.

e) Kuruluşlarda herhangi bir tehlike anında çocukların binadan kolaylıkla ayrılabilmelerine yönelik çıkış kapısı, tahliye sistemi veya yangın merdiveni bulunur.

f) Kuruluş ile meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler, alkollü içki satılan yerler ile genel ahlak kurallarına uygun olmayan mekânların varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları arasında en az 100 metre mesafe bulunması zorunludur. Binaların birden fazla kapısı varsa en yakın kapı esas alınır.”


Denilmekte olup, kuruluş binasının özelliklerinin ve yerinin madde hükmüne uygun olup olmadığına bakılmalıdır.


   1. ^ KURUCU PERSONEL BELGELERİ


Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8/B maddesine göre; (Ek Madde : 06 /07 /2011- R.G. 27986 / 5 md.) Kurucu, sorumlu müdür ve grup sorumlusu dışındaki diğer personelden T.C. Kimlik Numarası ile birlikte aşağıdaki belgeler istenir;

a) Öğrenim durumunu gösterir belge,

b) Adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazılı beyan,

c) Bulaşıcı hastalığı bulunmadığı ve görevini yürütmesine engel bir durumun olmadığını belirten sağlık raporu,

ç) İş Sözleşmesi.”


Denildiği görülmüş olup, personelden belirtilen belgelerin istenip istenmediğine bakılmalıdır.


   1. ^ AÇILIŞ İZNİ İÇİN İŞLEMLER


Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmeliği 9 uncu maddesine göre; Bir kuruluşun açılıp faaliyete geçebilmesi, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde olur;

a) Kuruluş açma yetki belgesi alındıktan sonra üç ay içinde 8 inci maddede belirtilen Kuruluş Açma İzin Belgesi için gerekli belgeler hazırlanarak ikişer adet dosya halinde, incelenmek üzere kurucu tarafından İl Müdürlüğüne teslim edilir. Bu süre içinde kuruluşa çocuk kabulü yapılmaz. Üç ay içinde dosyalarını tamamlayamayan kurucuların kuruluş açma yetki belgeleri iptal edilir.

b) (Değişik:06 /07 /2011-27986 RG/ 6 Md) İki dosya olarak düzenlenen tüm belgelerin belirlenen esaslara uygun olması halinde, kuruluşun hizmete açılabilmesi, İl Müdürlüğünün teklifi ve Valiliğin Onayı ile gerçekleşir. Tüm belgeleri tasdik edilen dosyalardan biri İl Müdürlüğünde kalır, diğeri ise Ek-3’teki Açılış İzin Belgesi düzenledikten ve imzaladıktan sonra kurucuya imza karşılığında verilir.

c) (Değişik:06 /07 /2011-27986 RG/ 6 Md) Açılış İzin Belgesi verilen, devir ve nakil edilen her kuruluşun işveren ve işyerinin ismi ve yaptığı işin çeşidi, bir ay içinde İl Müdürlüğünce o yerin bağlı bulunduğu ilin Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne ve Defterdarlığa/Vergi Dairesi’ne bildirilir."


Denilmekte olup, açılış izninin mevzuat hükmüne uygun olarak verilip verilmediğine bakılmalıdır.


   1. ^ KURULUŞA ÇOCUK KABULÜ

1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

Reklamlari:

Similar:

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI iconT. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİNDE ÖZÜRLÜ MEMUR SEÇME SINAVI

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI iconT. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI "SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ" UNVANI MÜLAKAT SONUÇ LİSTESİ

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI iconT. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI iconT. C AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI iconT. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI iconT. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI iconT. C AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI iconT. C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI iconT. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI iconAİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI iconAİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents