POSTA DAĞITIM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam Tanım ve Deyimler icon

POSTA DAĞITIM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam Tanım ve Deyimler

Reklamlari:Indir 307.36 Kb.
TitlePOSTA DAĞITIM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam Tanım ve Deyimler
Page4/6
Date conversion10.11.2012
Size307.36 Kb.
TypeDocuments
Source
1   2   3   4   5   6

^ Havalelerin dağıtıcıya teslimi

Madde 97- Bu tür havaleler 1202 stok numaralı "Konutta Ödenecek Havale­ler Defteri"ne kaydedilerek bunların bedelleri, havale asılları ve haber kağıt­ları imza karşılığında dağıtıcıya verilir. Dağıtıcılar da bu havaleleri kendi­lerinin tuttuğu aynı stok numaralı deftere kayıt ederler.


^ Havalelerin kimlere ödeneceği

Madde 98- Havaleler alıcının kendisine veya varsa mutemet veya vekiline ödenir. Ancak,

A) Küçükler adına gelen havaleler alıcısı mümeyyiz ise kendisine, mü­meyyiz değilse velisine ödenir. Bir küçüğün mümeyyiz olup olmadığının takdir yetkisi dağıtıcınındır.

B) Mahcurlar adına gelen havaleler ilgili PTT Merkezine verilmiş olması gereken hacir hükmüne göre kendisine veya yasal temsilcisine ödenebileceğinden dağıtıma çıkan dağıtıcıya bu konuda gereken talimat verilir.

Mahcur oldukları ilgili PTT Merkezine resmen bildirilmemiş olan alıcı­lara yapılacak ödemelerden PTT sorumlu değildir.

C) Aracı adıyla gelen havalelerde aracı gerçek alıcı sayılır.

D) Alıcısı ölmüş olan havaleler ödenmeyip göndericinin isteği sorularak alınacak cevaba göre işlem yapılmak üzere havale aslı ve bedeli merkeze getiri­lir.


^ Havalelerin ödenmesi

Madde 99- "Konutta Teslim" veya "Özel Ulak" işareti taşıyan havalelerin bedelleri alıcılarına, alıcının dağıtıcı tarafından tanınmaması halinde, usu­lünce kimlik tespiti yapıldıktan ve havale aslı ile haber kağıdı üzerinde öngö­rülen yere imza alındıktan ve tarih ile havale bedeli yazdırıldıktan sonra öde­nir.

Ödemenin asıl alıcıdan başkasına yapılması halinde, bu kişinin adı so­yadı ve vekil, mutemet vb. gibi ilgi derecesi yazılır. Dağıtıcı bu formülün "Ö­deyen Memur” kısmına adını da yazarak imzalar.


^ Konutta ödenemeyen havaleler

Madde 100- Havaleler ödenmek üzere adreslere bir defa götürülür. Bu gö­türülüşte alıcısı veya alıcı adına almaya yetkili kişi bulunamadığı için ödene­meyen havalelerin haber kağıtları, alıcı adına haber kağıdını teslim alabilecek birisine verilir. Haber kağıdının verilememesi halinde ise adrese 1522 stok nu­maralı bir haber kağıdı bırakılarak, havale bedelinin 81. maddenin II. paragra­fına göre hangi PTT işyerinden ve hangi tarihe kadar alınabileceği belirtilir. Havale aslı, bedeli ve teslim edilememişse haber kağıdı, merkeze getirilerek dağıtıma çıkmadan önce kaydedildikleri, dağıtıcıya ait 1202 stok numaralı def­terindeki kayıtları hizasına imza alınmak suretiyle teslim aldıkları ilgili servise verilir.

Alıcının gösterilen adresten kesin olarak ayrıldığı saptanmış ise durum havale aslı ve haber kağıdı arkasına belirtilip imzalandıktan sonra, iade edilmek veya sağlanabilmişse yeni adrese yollanmak üzere, 1206 stok numa­ralı "Dağıtım ve Teslim Defteri"ndeki kayıtları hizasına imza alınmak suretiyle teslim aldıkları ilgili servise verilir.


Ödenecek havaleler için yapılacak işlem

Madde 101 – Bedelleri alıcılarına ödenmiş olan havale asılları ile haber kağıtları, dağıtıcının merkeze dönüşünde bunların kayıtlı bulundukları 1206 stok numa­ralı Dağıtım ve Teslim Defterindeki kayıtları hizasına imza alınmak suretiyle teslim aldıkları ilgili servise verilir.


^ KISIM VII

Değer Konulmuş Mektupların Konutta Teslimi


Konutta teslim edilecek değer konulmuş mektuplar

Madde 102 – “Konutta Teslim” veya “Özel Ulak” işareti taşıyan değer konulmuş mektuplar veya Genel Müdürlükçe konutta teslim ettirilmesi uygun görülenler gösterilen adrese dağıtıcılar tarafından götürülerek teslim edilir. Değer konulmuş mektuplar “Ödeme Şartlı”işaretini taşıdıkları takdirde Kısım VIII’de belirtildiği gibi işlem yapılır.

Alıcıları isterse bu işaretleri taşımayan değer konulmuş mektuplar da adrese götürülerek teslim edilir. Bu durumda hizmete ilişkin ek ücret teslim sırasında 1016 stok numaralı alındı ile tahsil edilir.


^ Değer konulmuş mektupların dağıtıcıya teslimi

Madde 103- Bu gönderiler, merkeze gelişlerinde ilgili memur tarafından gerekli kayıtları yapıldıktan sonra bunlar için düzenlenen 1011 stok numaralı “Teslim Edilen Maddelere Mahsus Alındı”larıyla birlikte kaydedildikleri 1209 stok numaralı “Gelen Değer Konulmuş ve Ödeme Şartlı Değer Konulmuş Mektuplar” defterindeki kayıtları hizasına imza alınmak suretiyle dağıtıcılara teslim edilir.

Bunların memurlardan alınırken kayıtları ile karşılaştırılarak dikkatle gözden geçirilmesi ve gerektiğinde tartılıp ağırlıklarının kontrol edilmesi gerekir.

Mühürlerinde veya ambalajlarında bozukluk görülen veya açılmış tekrar kapanmış izlenimini veren yahut adreslerinde silinti, kazıntı veya ilaveler bu­lunan değer konulmuş mektuplar dağıtıcılara verilmez. Bunların teslim edilmesi için alıcıları merkeze çağrılır.

Dağıtılmak üzere teslim alınan değer konulmuş mektuplar 1206 stok numa­ralı "Dağıtım ve Teslim Defteri"ne kaydedilir.


^ Dağıtıcının sorumluluğu

Madde 104- İtirazsız olarak teslim alınan değer konulmuş mektuplarda sonradan görülecek eksiklik veya bozukluklardan dağıtıcı sorumludur.


Değer konulmuş mektupların kimlere teslim edileceği

Madde 105- Değer konulmuş mektuplar alıcının kendisine veya varsa mute­met veya vekiline teslim edilir. Ancak,

A) Küçüklerden adına gelen değer konulmuş mektuplar alıcı mümeyyiz ise kendisine, mümeyyiz değilse velisine teslim edilir.

Bir küçüğün mümeyyiz olup olmadığının takdir yetkisi dağıtıcınındır.

B) Mahcurlar adına gelen değer konulmuş mektuplar ilgili PTT Merkezine verilmiş olması gereken hacir hükmüne göre ya kendisine veya yasal temsilcisine teslim edilir. Dağıtıma çıkan dağıtıcıya bu konuda gereken talimat verilir.

Mahcur oldukları ilgili PTT Merkezine resmen bildirilmemiş olan alıcı­lara yapılacak ödemelerden PTT sorumlu değildir.

C) Aracı adıyla gelen değer konulmuş mektuplarda aracı gerçek alıcı sa­yılır.

D) Alıcısı ölmüş değer konulmuş mektuplar göndericinin isteği sorularak alınacak cevaba göre işlem yapılmak üzere değer konulmuş mektup alındısı ile birlikte merkeze getirilir.


^ Konutta teslim işaretli değer konulmuş mektupların alıcıya teslim iş­lemi

Madde 106- Bu tür gönderiler alıcılarına, alıcının dağıtıcı tarafından tanınmaması halinde usulünce kimlik tespiti yapıldıktan ve 1011 stok numaralı alındı üzerinde öngörülen yere imza alındıktan ve tarih yazdırıldıktan sonra bu kişinin adı soyadı ve vekil, mutemet vb. gibi ilgi derecesi yazılır.


^ Konutta teslim edilemeyen değer konulmuş mektuplar

Madde 107- Bu tür gönderiler teslim edilmek üzere adreslere bir defa götürülür. Bu götürülüşte alıcısı veya alıcı adına almaya yetkili kişi buluna­madığı için teslim edilemeyen değer konulmuş mektuplar için adrese 1522 stok numaralı bir haber kağıdı bırakılarak değer konulmuş mektubun 81. maddenin II. paragrafına göre hangi PTT işyerinden ve hangi tarihe kadar alınabileceği belirtilir. Teslim edilemeyen değer konulmuş mektup 1206 stok numaralı "Dağıtım ve Teslim Defteri"ndeki kayıtları hizasına imza alınmak suretiyle teslim işle­mini yapacak olan merkeze verilir.

Alıcının gösterilen adresten kesin olarak ayrıldığı saptanmış ise durum değer konulmuş mektubun üstüne ve 1011 stok numaralı Teslim edilen maddelere mahsus alındıya yazılıp imzalandıktan sonra iade edilmek veya sağlanabilmişse yeni adrese yollanmak üzere, 1206 stok numaralı "Dağıtım ve Teslim defteri"nde­ki kayıtları hizasına imza alınmak suretiyle teslim alındıkları ilgili servise verilir.


^ Teslim edilen ve edilemeyen değer konulmuş mektuplar için yapılacak işlemler

Madde 108- Teslim edilen değer konulmuş mektupların imzalı alındıları dağıtım sonunda kayıtlı bulundukları 1206 stok numaralı Dağıtım ve Teslim Def­terindeki kayıtları hizasına imza alınmak suretiyle teslim alındıkları ilgili servise verilir.

Teslim edilemeyen değer konulmuş mektupların teslim edilememe nedeni gönderi ve alındı üzerine dağıtıcı tarafından yazılıp imzalandıktan sonra ka­yıtlı bulundukları 1206 stok numaralı Dağıtım ve Teslim defterindeki kayıtları hizasına imza alınmak suretiyle teslim alındıkları ilgili servise verilir.


^ KISIM VIII

Ödeme Şartlı Gönderilerin Konutta Teslimi


Konutta teslim edilecek ödeme şartlı gönderiler

Madde 109- "Konutta Teslim" veya "Özel Ulak" işareti taşıyan ödeme şartlı gönderiler gösterilen adrese dağıtıcılar tarafından götürülerek teslim edilir.

Bu işareti taşımayan ödeme şartlı gönderiler de, alıcıları isterlerse keza adrese götürülerek teslim edilir. Bu durumda hizmete ilişkin ek ücret tes­lim sırasında, koliler için 1016 stok numaralı alındı karşılığında nakden. mek­tup postası gönderilerinde de pul yapıştırılarak alınır.


Ödeme şartlı gönderilerin dağıtıcılara teslimi

Madde 110- Konutta teslim edilecek ödeme şartlı gönderilerden;

a) Değer konulmuş veya konulmamış koliler, dağıtıcılara, kaydedilecekleri 1223 stok numaralı deftere imzaları alınarak yollama kağıtlarıyla birlikte,

b) Mektup postası gönderileri, teslim alındılarıyla birlikte dağıtıcı imzası bunların geliş kayıtlarının yapıldığı 1205 stok numaralı deftere alına­rak,

c) Değer konulmuş mektuplar keza teslim alındılarıyla birlikte, dağıtı­cı imzası, geliş kayıtlarının yapıldığı 1209 stok numaralı deftere alınmak su­retiyle,

teslim edilir.


^ Gönderilerin kontrolü ve dağıtıcının sorumluluğu

Madde 111- Dağıtıcılar ilgili memur veya servisten teslim alacakları ödeme şartlı gönderileri dikkatle kontrol ettikten sonra teslim almalıdırlar.

İtirazsız olarak teslim alınan ödeme şartlı gönderilerde daha sonra meydana gelecek ambalaj bozukluğu veya eksikliklerden doğan sorumluluk dağıtı­cıya aittir.


^ Dağıtıcılar tarafından teslim alınan ödeme şartlı gönderilerin kayde­dilmesi

Madde 112- Dağıtıcılar, ilgili memur veya servisten teslim aldıkları ödeme şartlı gönderileri 1206 stok numaralı deftere kaydederler.


Ödeme şartlı gönderilerin kimlere teslim edilebileceği

Madde 113- ödeme şartlı gönderilerin teslimi, değer konulmuş posta gön­derilerinin teslimi hükümlerine tabi olup alıcısına yahut mutemet veya vekili­ne, küçükler ile mahcurlar adına gelmiş olanlar da bunların kanuni temsilcile­rine verilir.

"Alıcının kendisine verilecek" işaretini taşıyan ödemeliler mutemet veya vekile verilmez.

Ancak küçükler veya mahcurlar adına gelen ödemelilere bu hizmetin uygu­lanabilmesi için alıcının mümeyyiz olmasına ilaveten veli veya vasinin yazılı izni de gerekir.


^ Alıcıya teslim işlemi

Madde 114- Adrese götürülerek teslim edilecek ödeme şartlı gönderiler, koliler için yollama kağıtlarına, diğer ödemeliler içinse 1011 stok numaralı alındı üzerine imza alınmak ve ayrıca ödeme bedeli ile varsa diğer ücretler de tahsil edilmek suretiyle alıcılarına verilir.

Konuta götürme işlemi ödeme şartlılar için de bir defa yapılır.

Alıcı gönderi kapsamını görmek isterse, teslim işlemleri merkezde ya­pılmak üzere gönderi geri getirilir.


^ Teslim edilen ve edilemeyen ödeme şartlı gönderiler için yapılacak iş­lemler

Madde 115- A. Teslim edilen ödeme şartlı gönderiler:

Dağıtıcılar, alıcılarına teslim edilen ödeme şartlı kolilere ait imzalı yollama kağıtlarıyla mektup postası gönderilerine ait imzalı alındılar ve tah­sil edilen bedellerle varsa diğer ücretleri, merkeze getirerek ilgili servise 1206 stok numaralı defterdeki kayıtları hizasına imza alınmak suretiyle teslim ederler.

B. Teslim edilemeyen ödeme şartlı gönderiler:

Konutta teslim edilmek üzere götürüldükleri halde alıcılarına teslim edilemeyen ödeme şartlı gönderilere, konuta götürülüp de verilemeyen diğer gön­derilere uygulanan işlemler uygulanır.

Bu durumda, koliler için yollama kağıtları, mektup postası gönderileri için de teslim alındıları arkasına dağıtıcı tarafından gerekli açıklama ve imza konularak ilgili memur veya servise geri verilmek üzere merkeze getirilir. Geri getirilen ödeme şartlı gönderilerin dağıtıcıya ilk teslim edildiği halde olup olmadığı geri alan memur tarafından kontrol edilmelidir.

Alıcının adreste bulunamaması nedeniyle teslim edilemeyen ödeme şartlı­lar için adrese 1522 stok numaralı haber kağıdı bırakılarak ödeme şartlı gönde­rinin 81. maddenin II. paragrafına göre hangi iş yerinden ve hangi tarihe kadar alınabileceği belirtilir. Gönderi ise yollama kağıdı veya teslim alındısı ile birlikte kayıtlı bulunduğu dağıtıcı defteri üzerine görevli memurun imzası alınmak suretiyle teslim işlemini yapacak olan merkeze verilir.


KISIM IX

Gümrük Resmi Alınacak Gönderilerin Adreste Teslimi


^ Gümrük resmi alınmak suretiyle teslim edilecek gönderiler

Madde 116- Yurtdışından gelen ve gümrükleme ücreti ile varsa başka üc­ret ve vergi alınmasını gerektiren gönderiler, dağıtıcılar tarafından alıcıya adreste teslim edilebilir.

Ancak, alıcısına teslimi sırasında, fatura, menşe şahadetnamesi veya herhangi bir makam veya merciden alınmış izin belgesinin gümrüğe gösterilmesi­nin gerekli bulunması halinde bu gönderiler alıcılarına PTT işyerlerinde teslim edilir.


^ Dağıtıcılara teslim

Madde 117- Bu tür gönderiler özel defterlerine kaydedildikten ve tahsi­li gereken paraların toplamı 1204 stok numaralı deftere geçirildikten sonra im­za karşılığında dağıtıcılara verilir. Dağıtıcılar bunlarla birlikte her gönde­riye ait ihbar pusulasını, alındıları ve varsa başka kağıtları da birlikte ala­rak o gönderiye iliştirirler.

Dağıtılmak üzere teslim alınan bu tür gümrüklü gönderiler, 1206 stok numaralı "Kayıtlı posta maddeleri tevzi ve teslim defteri"ne teker teker kayde­dilir.


^ Alıcılara teslim işlemi

Madde 118- Bu tür gönderiler alıcının adresine götürüldüğünde, o gönde­riye ait 1910 stok numaralı "Gümrük muamelesine tabi tutulan posta maddeleri­nin vergi ve ücretlerine mahsus ihbar pusulası"nda gösterilen tahsil edilecek paraların toplamı dağıtıcılar tarafından alıcısından istenir. Alıcı veya duruma göre gönderinin gümrüklü olmayanlarının teslim edilebileceği vekil, mutemet ve­ya veli ve vasi gibi kişiler bu parayı verirse dağıtıcı parayı ve imzalanması gereken yerlere de imza aldıktan sonra 1012 stok numaralı "Gümrük işlemine tabi posta maddelerine mahsus alındı"yı doldurup bunun birinci nüshası ile birlikte gönderiyi ve ihbar pusulasını alıcıya verir.

1012 stok numaralı alındılarda, bu tür gönderilerin teslimi sırasında alınacak ücretler, 1910 stok numaralı ihbar pusulasında gösterilen ücretlere uygun olarak ayrı ayrı kalemde ve özel yerlerinde gösterilerek toplam yapılır ve alıcıdan bu miktar para tahsil olunur. Alınan paraya karşılık alındı veril­mesi ve alınan her türlü paranın alındıda gösterilmesi zorunludur. Bunun dışın­da, ihbar pusulasında veya alındıda gösterilen miktardan fazla para alınması yasaktır.

Gümrüklü gönderilerden adi olanları, resim ve ücretleri tahsil edilmek suretiyle adi posta gönderileri gibi, kayıtlı olanları da benzerleri gibi tes­lim olunur. Ancak,bunlara ait paralar hiçbir surette açıktan alındısız alınmaz.


^ Alıcının kabulde zorluk göstermesi

Madde 119- Bu tür gönderinin alıcısı, tahsili gereken paranın tutarına karşı itirazda bulunur veya gönderinin içini tesliminden önce görmek gibi bir istekte bulunursa, dağıtıcı alıcıya merkeze başvurmasını bildirerek o gönderiyi merkeze getirir ve teslim işlemi merkezde yapılır.


^ Tahsil edilen paraların ilgili memura verilmesi

Madde 120- Dağıtıcı merkeze dönüşte, alıcılarına teslim ettiği gönderi­lerden tahsil edilen paraları, alındı dipkoçanına imza almak suretiyle ilgili memura verir.

Ayrıca, o gönderiyi teslim alırken daha önce kendisinin imza ettiği defterdeki kayıtlarını da kapattırır.

Teslim edilen bu gönderilere ait varsa alındı veya alma haberleri de dağıtıcının kendi defterine kaydedildikten sonra hizalarına imza alınmak sure­tiyle ilgili memura teslim edilir.


^ Teslim edilemeyen gümrüklü gönderiler

Madde 121- Herhangi bir nedenle alıcılarına teslim edilmeyen gönderiler dağıtıcı tarafından kendi defterine kaydedildikten sonra hizalarına imza alın­mak suretiyle varsa alındı, haber kağıdı veya alma haberleriyle birlikte ilgili memura geri verilir ve o gönderi teslim alınırken daha önce dağıtıcı tarafından imza edilen defterdeki kayıtları da kapatılır. Ayrıca teslim edilememe nedeni açıkça gönderi üzerine yazılarak imzalanmış olmalıdır.


^ KISIM X

Tebliğ Kağıtlarının ve Vergi Tebliğlerinin Teslimi


Tebliğ işlemleri

Madde 122- Tebliğ kağıdı, vergi tebliği ve Danıştay ilamlarının tebliği ile tebliğ edilemeyenlerin geri çevrilmesi veya başka bir yere gönderilmesi iş­lemleri, 7201 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre hazırlanan "Tebligat Nizamnamesi", "Postada Tebligat İşlemleri Rehberi"nde gösterildiği gibi yapılır. İlgili dağı­tıcılar gerektiğinde bakmak ve ona göre işlem uygulamak üzere bunları yanında bulundurmak zorundadır.

Danıştay'dan gönderilen ve üzerinde (........ kuruşluk damga vergisi alınıp ilamın altına o miktar pul yapıştırılacağı) kaydı bulunan evrak, pul be­deli alınmadan ve ilamın altına aynı değerde damga pulu yapıştırılıp iptal edilmeden teslim edilmez. Pul bedeli verilmek veya evrak kabul edilmek isten­mezse bunun mazbata kısmına (ilamın damga resmini ödememiştir) veya (ilamı kabul etmemiştir) şerhi verilerek tebliğ evrakı iade olunur.

Vergi Usul Kanunu gereğince ilgililere gönderilecek vergi tebliğ kağıt­larını kapsayan zarfların teslim işlemleri buna ilişkin kanun, tebliğ ve Posta­da Tebligat işlemleri Rehberi hükümlerine göre yapılır.


^ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DAĞITIM PERSONELİNİN GÖREVLERİ

KISIM I

Dağıtıcıların Görevleri


Dağıtıcıların dağıtım görevi

Madde 123- Dağıtıcılar, alıcılarına dağıtılmak üzere kendilerine veri­len adi ve kayıtlı gönderileri düzenlenen programa uygun olarak dağıtım saatle­ri içinde ve merkez amirlerince saptanan esaslara göre bu Yönetmelikte belirti­len kural ve yöntemleri uygulayarak dağıtır, teslim eder veya öder.


^ Dağıtıcıların posta gönderilerini kabul etme görevi

Madde 124- Dağıtıcılar, dağıtım sırasında kendilerine çok sayıda olma­mak kaydıyla verilecek olan ilk ağırlık kademesindeki adi mektup postası gönderilerini kabul ederek merkeze getirirler.

Bu hizmetin yerine getirilebilmesi için, bu tür gönderi ücretlerini karşılayabilecek cinsten olmak üzere dağıtıcılara posta pulu ve posta kartları verilir. Avans olarak verilen bu pul ve kartların toplamı, Başmüdürlüklerce saptanır. Ancak, bu miktar ilk ağırlık kademesindeki yurtiçi adi mektup ücreti­nin yirmi katını geçemez. Dağıtıcılar avans olarak aldıkları pul ve kartları temiz ve arızasız bir şekilde saklar, isteyenlere satarlar; sattıklarının yer­lerine de merkeze dönüşte bedelini verip yenilerini almak suretiyle avans tuta­rını muhafaza ederler. Ancak, bu pullardan bazı zaruretlerle bozulan veya yapı­şanlar olursa bunlar merkezce değiştirilebilir.


^ Dağıtıcıların kapalı postaları alıp verme görevi

Madde 125- Dağıtıcılar görevlendirildikleri takdirde, şehir içindeki iki PTT işyeri veya bu işyerleri ile yine şehir içindeki iskele ve istasyonlar arasında alınıp verilmesi gereken kapalı postaları ve kolileri de, posta alıp verilmesine ilişkin kural ve yöntemlere göre alıp verirler.

Dağıtıcılar, posta ve kolileri teslim alırken bunların torba veya amba­lajlarına, bağ ve mühürlerine bakarlar. Torba veya ambalajı yırtık, sökük, bağ ve mi;hürleri kopuk veya düzensiz olan postaların ve kolilerin usulüne uygun şekle sokulması, bunları teslim edenden istenir. Bunlar sabit bir merkez veya şubeden verilmek isteniyorsa, o işyeri bu postaları düzenli bir hale getirmek zorundadır. Aksi halde, dağıtıcı bunları kabul etmez. Bu tür postalar iskele veya istasyonlarda gezici personel, sürücüler veya başka dağıtıcılar tarafından verilmek istenir ise ve bunları yeniden düzenli bir hale getirmek için yeterli zaman da yoksa, gecikmeyi önlemek için dağıtıcı bu postaları teslim alır ancak, bunların kayıtları karşısına ne halde teslim alındığı yazıldıktan sonra teslim eden ve alan tarafından imzalanır.

İtirazsız olarak teslim aldıkları postalarda sonradan meydana çıkacak eksiklik ve bozukluklardan teslim alan dağıtıcı sorumludur. Bu nedenle, dağıtı­cılar imza ile aldıkları postaları, özenle taşıyarak yine imza karşılığında ve arızasız olarak ilgili servis veya memura teslim etmek zorundadır.


^ Dağıtıcıların diğer görevleri

Madde 126- Dağıtıcılar, merkez ve şubelerde asli görevlerinin yanında merkez amirinin emriyle her türlü posta ve gişe hizmetlerinde çalıştırılabilir.

Şoför dağıtıcıların görevleri

Madde 127- Şoför dağıtıcılar, bu Yönetmelikte belirtilen kural ve yön­temlere göre kendilerine verilen görevleri yaparlar, Görevlerini kullandıkları taşıtlarla yerine getirirler. Taşıtın herhangi bir nedenle çalışmaması halinde ve gerektiğinde bu görevlerini taşıtsız olarak da yaparlar.


^ Posta kutularının dağıtıcılar tarafından açılması

Madde 128- Posta kutularının sayısı, bunları açmak için özel bir perso­nel görevlendirilmesini gerektirecek kadar çok değilse, her dağıtım bölgesinde­ki (cihetindeki) kutular bu bölgenin dağıtımını yapan dağıtıcılar tarafından dağıtım sırasında; kutuların çok sayıda bulunması halinde ise bunları açmak üzere görevlendirilen şoför veya yaya dağıtıcılar tarafından, postaların merkezden gidiş saatlerine göre düzenlenen programda gösterilen saatlerde açılır.

1   2   3   4   5   6

Reklamlari:

Similar:

POSTA DAĞITIM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam Tanım ve Deyimler iconMEKTUP POSTASI GÖNDERİLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Deyimler

POSTA DAĞITIM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam Tanım ve Deyimler iconBİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Deyimler Amaç

POSTA DAĞITIM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam Tanım ve Deyimler iconBİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, TANIM, KAPSAM VE HUKUKİ DAYANAKLAR

POSTA DAĞITIM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam Tanım ve Deyimler iconBİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, TANIM, KAPSAM VE HUKUKİ DAYANAKLAR

POSTA DAĞITIM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam Tanım ve Deyimler iconYOLCULUK POSTA ÇEKLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

POSTA DAĞITIM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam Tanım ve Deyimler iconPOSTA PULU SATICILIKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

POSTA DAĞITIM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam Tanım ve Deyimler iconÖDEME ŞARTLI POSTA MADDELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

POSTA DAĞITIM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam Tanım ve Deyimler iconPTT YURTİÇİ HAVALE VE POSTA ÇEKİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

POSTA DAĞITIM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam Tanım ve Deyimler iconPOSTA TAŞIMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM: I

POSTA DAĞITIM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam Tanım ve Deyimler iconSİGORTA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç-Kapsam-İlkeler

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents