Keçiören İlçesi Bağlum III. Etap 1/1000 ölçekli plan revizyonu ile 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun icon

Keçiören İlçesi Bağlum III. Etap 1/1000 ölçekli plan revizyonu ile 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun

Reklamlari:Indir 22.51 Kb.
TitleKeçiören İlçesi Bağlum III. Etap 1/1000 ölçekli plan revizyonu ile 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun
Date conversion20.12.2012
Size22.51 Kb.
TypeDocuments
Source

T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ


Karar No:1817 15.10.2012  • K A R A R -Keçiören İlçesi Bağlum III. Etap 1/1000 ölçekli plan revizyonu ile 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 15.10.2012 gün ve 720 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.10.2012 tarihli toplantısında okundu.


Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Keçiören Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünün 09.07.2012 tarih ve 707 sayılı yazısı eki Keçiören Belediye Meclisinin 06.07.2012 tarih ve 371 sayılı kararı ile uygun görülen Bağlum III Etap 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu değişikliği ve 1/5000 nazım imar planı önerisi 5216 sayılı yasa uyarınca onaylanmak üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına sunulduğu,


Bahse konu Bağlum III Etap revizyonunun Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.12.2010 tarih ve 3576 sayılı kararı ile onaylanan Bağlum 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve plana yapılan itirazları karara bağlayan 12.02.2011 tarih ve 536 sayılı kararı ile onaylı yaklaşık 3200 ha büyüklüğündeki Bağlum 1/5000 nazım imar planı revizyonu kapsamında kaldığı,


Kışlabaşı bölgesi hariç yaklaşık 2900 ha. alan III. Etap ayrılmış ve orman problemi olmayan ve çoğunlukla az katlı yapılaşma bölgelerini içeren alan 3.etap olarak belirlenerek yaklaşık 1187 ha alan onaylanmak üzere sunulmuş olduğu,


Yaklaşık 1187 ha büyüklüğünde ki söz konusu planlama alanında onaylı imar planında yapı yoğunluğu B:0.10, 0.20, 0.40 ve 0.50 ve 0.80 olan 2 katlı, yüksekliği serbest olan, Kentsel Çalışma Alanları ve Kentsel Teknik Altyapı (Eğitim,Sağlık,cami,park,yol,otopark vb. gibi) Alanlarından oluştuğu,

E:0.10 ve E:020 olan 2 katlı konut alanlarında minimum parsel büyüklüğü 1500m2 belirlenerek 1 bağımsız bölüm, E:0.40 ve E:050 olan 2 katlı konut alanlarında ise minimum parsel büyüklüğü 1000m2 olarak belirlenmiştir. 1000-1250m2 arasındaki parsellerde 1 bağımsız bölüm 1250m2den büyük parsellerde ise 2 bağımsız bölüm oluşturulması 5000m2 den büyük parsellerde ise minimum daire büyüklüğü 250m2 olacak şekilde bağımsız bölüm sınırlaması getirilmediği, Bu bölgelerde site tarzı uygulama yapıldığı takdirde %20 emsal artışı yapılması hedeflendiği, onaylı ile nüfus değerleri hesaplanmasında sadece yoğunluk kararları üzerinden 4 kişilik aile olacağı kabul edilerek;

371740m2 yüzölçümlü 1500m2 parsel büyüklüğü olan 2 katlı konut alanlarında 247 konut yapılacağı düşünülürse 988 kişi,

6437398m3 yüzölçümlü 1000m2 parsel büyüklüğü olan 2 katlı konut alanlarında 6437 konut yapılacağı düşünülürse 25748 kişi, olacağı öngörüsünün olduğu,

Onaylı 1/5000 nazım imar planı ile onaylanmak üzere sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının tasarı yönünden birbirinden farklı olduğu,

Onaylanmak üzere sunulan Bağlum 3.etap revizyon imar planının da içinde bulunduğu Bağlum 1/5000 nazım imar planı revizyonuna Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından açılan davada Ankara 7. İdare Mahkemesi 19.04.2012 tarih ve E:2011/1168 sayılı kararı ile yürütmesinin durdurulmasına karar verdiği, Bölge İdare mahkemesine yapılan itirazımız ise 10.07.2012 tarih ve E:2012/3313 esas sayısı ile reddedildiği,


T.C.

^ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ


Karar No:1817 15.10.2012


-2-


* 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile;

öngörülen nüfus hesabı;

Yapılaşma şartı E:0.10 Hmax:6.50 olan 2 katlı konut alanlarında ifraz yapılması halinde minimum parsel büyüklüğü 1500m2 olacaktır şartı getirildiğinde; 318144 m2 yüzölçümlü bu konut alanlarında 212 konut yapılacak ve 848 kişi,


Yapılaşma şartları 0.20/0.40, 0.25/0.50 olan 2 katlı konut alanlarında ortalama parsel büyüklüğünün 1000 m2 olduğu ve her parselde 1 bağımsız birim yapılacağı düşünüldüğünde 5361310 m2 yüzölçümlü bu konut alanlarında 21445 kişi,


Yapılaşma şartı E=0.80 hmax=serbest olan konut alanlarında (arılık mevkii) minimum parsel büyüklüğü 5000 m2 olacaktır şartı getirildiğinde 579630 m2 yüzölçümlü bu konut alanlarında 130 m2 lik ortalama daire büyüklüğü düşünüldüğünde 14178 kişi,


- Toplamda ise planlanan bölgeye yaklaşık 36500 kişilik bir nüfus önermesinin yapıldığı,


- Mevcut Planda yer alan yaklaşık 4 ha.lık, Konut dışı kentsel çalışma alanları ve kentsel servis alanları bu bölgenin 2 katlı yerleşim bölgesi olması nedeniyle bu tür ihtiyaçların Bağlum merkezde karşılanacağı düşünülerek kaldırılarak konut alanı olarak düzenlendiği,


- (B) olarak gösterilen yaklaşık 58 dönümlük alan (2570, 2571, 2582 nolu kadastro parselleri), daha önce kadastro parseliyken onaylanan 1/5000 ölçekli "Bağlum Revizyon Nazım İmar Planı" kapsamına alınmıştır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onayını müteakip parselasyon planı aşamasında DOP/KOP kesintisi kendi içinde karşılanacağı ve Yapılaşma şartlarının 0.20/0.40 olacağı,


- TEİAŞ Genel Müdürlüğünün 25.05.2012 tarih 175/4069 sayılı yazısına binaen 380 kv lık yeni bir enh önerilmiş ve planda buna ilişkin düzenleme yapıldığı,


-1/5000 Nazım imar planı kapsamında yer alan üniversite alanının güneydoğusunda yaklaşık 26ha lık alanın büyük bir kısmının yerleşime uygun olmayan alanların olması nedeniyle plan dışı tutulduğu,

Plan Notları;

1- Arazide mevcut ve inşa edilecek enerji nakil hatları ve koruma kuşaklarında "Elektrik Kuvvetli Akım Yönetmeliği" hükümlerine uyulacaktır.

2- İmar Uygulaması etaplar halinde yapılabilir. Etapların belirlenmesinde imar parsellerinden DOP ya da KOP adı altında yeni bir kesinti yapılmaması esas alınacak olup, bu konuda ilçe belediyesi yetkilidir.

3- İhtiyaç duyulması halinde reglaj istasyonu, trafo, su deposu vb. kullanımlar öncelikle teknik alt yapı alanlarında karşılanacaktır. Bu alanların yeterli olmaması durumunda gerektiğinde yapı yaklaşma mesafesi yollara 5m. den az olmamak kaydıyla parsel maliklerinin muvafakati halinde irtifak hakkı tesis edilerek konut alanlarında karşılanabilir.


T.C.

^ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ


Karar No:1817 15.10.2012


-3-


4- Konut Alanlarında Yapılaşma Koşulları;

a) Yapılaşma koşulları; Emsal:0,10, hmax:6.50 olan 2 katlı konut alanlarında;

- Minimum parsel büyüklüğü 1500m2dir. Her parselde 1 bağımsız bölüm yer alacaktır.

b) Yapılaşma koşulları 0.20/0.40 ve 0.25/0.50 olan 2 katlı konut alanlarında;

- Mevcut parsel büyüklükleri korunacak ancak ifraz edilmesi durumunda min parsel büyüklüğü 1000 m2 dir.


- 1000 m2 ye kadar olan parsellerde bir bağımsız bölüm yer alacaktır.

- 1000 m2 den büyük parsellerde ise minimum daire büyüklüğü 250 m2 olacak şekilde bağımsız bölüm sınırlaması yoktur.

c) Yapılaşma koşullan Emsal:0.80, hmax:serbest olan konut adalarında;

- Parsel büyüklüğü minimum 5000 m2 olacaktır.

- Mimaride estetik sağlamak amacıyla farklı kat yükseklikleri uygulanabilir ve oluşturulacak en fazla daire adedi, toplam inşaat alanının 130 a bölünmesi ile elde edilecek olup daire adedini aşmayacak şekilde farklı daire büyüklükleri uygulanabilir. (0.5 ve üstü bir üst tam sayıya tamamlanacak, 0.5'in altı ise bir alt tam sayıya tamamlanacaktır.)

- ± 0.00 kotu parsel köşe kotları ortalamasının yoldan yüksek olduğu durumlarda tabii zeminden, alçak oluğu durumlarda ise yoldan olmak üzere cephe aldığı yoldan yönetmelik koşullarına göre belirlenecektir, köşe parsellerde ya da birden fazla yola cephesi bulunan parsellerde yüksek yol esas alınacaktır.


- Ada bazında uygulamaya gidildiğinde ise +/- 0.00 kotu hazırlanacak vaziyet planına göre kütlelerin köşe kotları ortalamasına 1.50 m. ilave edilmek suretiyle belirlenecektir.

- Bahçe tanziminde ±2.00 m. kazı ve dolgu yapımında ilçe imar müdürlüğü yetkilidir.

5- Pazar alanında Pazar yeri niteliğindeki kullanımlar yer alacaktır. İhtiyaç duyulacak kapalı hizmet ve ticari yapılar için E:0.10 hmax:serbesttir.


6- 18.08.2010 tarihinde onaylı İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporu sonuç ve öneriler kısmında belirtilen; Uygun Olmayan Alanlar (UOA), Önlemli Alanlar 2.3 (ÖA-2.3), Önlemli Alanlar 5.1 (ÖA-5.1), Önlemli Alanlar 5.2 (ÖA-5.2) ile ilgili bölgelemeler planda belirtilmiş olup söz konusu raporda açıklanan önlemler alınmadan ruhsat verilemez.


7- Planda belirtilmeyen hususlarda Ankara Büyükşehir İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Şeklinde yapılaşmaya ilişkin koşullar plan üzerinde ve 7 adet plan notu oluşturulduğu,


Bağlum yerleşkesinin Kuzeyinde yer alan kısımla Haçıl mevkiini kapsayan ve yaklaşık 1256 ha.lık alana sahip olan bölgenin "1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu" ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ile birlikte onaylanmak üzere sunulmuş olduğu,


T.C.

^ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ


Karar No:1817 15.10.2012


-4-


Ayrıca Bağlum III.Etap imar planı kapsamında İhlas Pazarlama A.Ş. 03.08.2012 tarih ve 14497 sayılı evrak kayıtlı dilekçelerinde 2033 ada 4,5 ve 8 sayılı parsellerin olduğu alanın 1/5000 nazım imar planında yeşil alan olduğunun söz konusu 1/1000 revizyon imar planında konut alanına çevrildiği belirtilerek 1/5000 ölçekli nazım imar planında olduğu gibi yeşil alan olarak bırakılmasının talep edildiği,


Yine Kenan GÜRPİDAN'nın 19.09.2012 tarih ve 16771 evrak kayıtlı dilekçelerinde kd.2778 sayılı taşınmazın 1/5000 Nazım imar planı revizyonu kapsamında değerlendirildiğinden bahisle 1/1000 ölçekli uygulama imar planına dahil edilmediği belirtilerek 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamına alınmasının talep edildiği belirlendiği,

Hususları tespit edilmiş olup, 1/1000 ölçekli plan revizyonu ile 1/5000 nazım imar planı önerisinin; 30.000 m2 ve üzeri yeşil alanların “Büyükşehir Bölge Parkı” olarak düzeltilmesi suretiyle “tadilen onayı”na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oybirliği ile kabul edildi.


Meclis 1.Başkan V. Katip Katip

Ali İhsan ÖLMEZ Durali KELEŞ Hikmet ALPDÜNDAR

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Keçiören İlçesi Bağlum III. Etap 1/1000 ölçekli plan revizyonu ile 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun iconKeçiören İlçesi Karakaya Bölgesinde 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 15. 10. 2012 gün ve 727 sayılı

Keçiören İlçesi Bağlum III. Etap 1/1000 ölçekli plan revizyonu ile 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun iconÇankaya İlçesi 28492/1, 28495/1, 28496/1 ada parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28. 09. 2012 gün ve

Keçiören İlçesi Bağlum III. Etap 1/1000 ölçekli plan revizyonu ile 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun iconMamak İlçesi Ortaköy Mahallesi 110 ve 922 parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25. 09. 2012 gün ve

Keçiören İlçesi Bağlum III. Etap 1/1000 ölçekli plan revizyonu ile 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun iconBala İlçesi Göztepe Mahallesi 87 ada 51 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 25. 09. 2012 gün ve 617

Keçiören İlçesi Bağlum III. Etap 1/1000 ölçekli plan revizyonu ile 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun iconÇankaya İlçesi 26246/1, 28384/4 ada parsellerde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 15. 10. 2012 gün ve 673

Keçiören İlçesi Bağlum III. Etap 1/1000 ölçekli plan revizyonu ile 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun iconÇankaya İlçesi 28765 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 15. 10. 2012 gün ve 721 sayılı raporu

Keçiören İlçesi Bağlum III. Etap 1/1000 ölçekli plan revizyonu ile 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun iconÇankaya İlçesi 27030 ada 11 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 15. 10. 2012 gün ve 676 sayılı raporu

Keçiören İlçesi Bağlum III. Etap 1/1000 ölçekli plan revizyonu ile 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun iconÇankaya İlçesi 5708 ada 65 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26. 09. 2012 gün ve 621 sayılı raporu

Keçiören İlçesi Bağlum III. Etap 1/1000 ölçekli plan revizyonu ile 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun iconÇankaya İlçesi 27576 ada 1 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 15. 10. 2012 gün ve 678 sayılı raporu

Keçiören İlçesi Bağlum III. Etap 1/1000 ölçekli plan revizyonu ile 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun iconMamak İlçesi Nenek Mahallesi tp. 665 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27. 09. 2012 gün ve 629 sayılı

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents