Mamak İlçesi Gökçeyurt Tp. 1446 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21. 09. 2012 gün ve 601 sayılı icon

Mamak İlçesi Gökçeyurt Tp. 1446 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21. 09. 2012 gün ve 601 sayılı

Reklamlari:Indir 10.84 Kb.
TitleMamak İlçesi Gökçeyurt Tp. 1446 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21. 09. 2012 gün ve 601 sayılı
Date conversion19.12.2012
Size10.84 Kb.
TypeDocuments
Source

T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ


Karar No:1666 10.10.2012


  • K A R A R -Mamak İlçesi Gökçeyurt Tp. 1446 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21.09.2012 gün ve 601 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2012 tarihli toplantısında okundu.


Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Gökçeyurt (Nenek) Mahallesi, Tp.1446 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına Belediyemiz Meclisi'nin 13.06.2012 tarih ve 906 sayılı iade kararı gereğinin yerine getirildiği belirtilen ve dilekçe ekinde sunulan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7/b maddesi uyarınca onaylanmak üzere Başkanlığınıza sunulduğu,


-Planlama alanının, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.02.2007 gün ve 525 sayılı kararıyla onaylanan 1/25000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.07.2010 gün ve 2763 sayılı kararıyla onaylanan "Nenek Mahallesi tp.1446 nolu parsele ait 1/5000 ölçekli Mevzi Nazım İmar Planı" kapsamında "Kentsel Servis Alanı" olarak düzenlendiği ve yapılaşma şartlarının E:0,60, Hmax: tesisin teknolojik özelliklerine göre belirlenecektir şeklinde düzenlendiği,


-Daha önce, onaylı nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin İlçe Belediye Meclisinin 01.12.2010 gün ve 747 sayılı kararıyla reddedildiği, bu kararın Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2011 gün ve 987 sayılı kararıyla; gerekli düzeltmelerin yapılması için ilçesine iade edilmesine karar verildiği,


-Söz konusu plan teklifinin gerekli düzeltmelerin yapılarak yeniden sunulduğu, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.06.2012 tarih ve 906 sayılı kararı ile "...1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin teknik açıdan tekrar gözden geçirilmesi için dosyanın 2.kez birimine iadesine" karar verildiği,


-Planlama alanının, Mamak İlçesi, Nenek (Gökçeyurt) Mahallesi tapusunda kayıtlı 28.097 m2 yüzölçümüne sahip olan ve mülkiyetinin tamamının MOGAZ Petrol Gazları A.Ş.'ne ait tp.1446 nolu parsel olduğu,


-Planlama alanında; 17250 m 'lik alanın Kentsel Servis Alam ve geriye kalan 10700 m 'lık alanın ise yol ve yeşil alan olarak düzenlendiği (DOP %38,6),


-Yapılaşma şartlarının; onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak E=0.60 ve Hmax=Tesisin teknolojik özelliklerine göre belirlenecektir şeklinde düzenlendiği,


T.C.

^ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BELEDİYE MECLİSİ


Karar No:1666 10.10.2012


-2-


-Mamak Belediye Meclisinin 08.07.2011 gün ve 410 sayılı kararıyla 2. Kez reddedilen söz konusu plan teklifinin onaylı nazım imar planı uyarınca "ruhsatlı tesislere ilişkin plan notları ve tablonun plan teklifinden çıkarılması suretiyle" tadilen onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2011 gün ve 3591 sayılı kararı ile reddedildiği,


Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.06.2012 gün ve 906 sayılı kararı ile "iade" edilen planda ifade edilen düzeltmelerin yapılarak; DOP oranının %22,38'den %38,6'ya çıkarıldığı ve 6 nolu plan notuna "dolum" ibaresinin eklendiği, talebin yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde değerlendirilerek Belediye Meclisi'nce bir karar alınması gerektiği, görüş ve kanaatine varıldığı,


Mamak İlçesi, Nenek Mevkii 1446 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin onaylı nazım imar planı doğrultusunda “onayı”na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi.


Meclis 1.Başkan V. Katip Katip

Ali İhsan ÖLMEZ Durali KELEŞ Hikmet ALPDÜNDAR

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

Mamak İlçesi Gökçeyurt Tp. 1446 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21. 09. 2012 gün ve 601 sayılı iconGölbaşı İlçesi 111436 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 15. 10. 2012 gün ve 688 sayılı

Mamak İlçesi Gökçeyurt Tp. 1446 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21. 09. 2012 gün ve 601 sayılı iconGölbaşı İlçesi 113206 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 15. 10. 2012 gün ve 689 sayılı

Mamak İlçesi Gökçeyurt Tp. 1446 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21. 09. 2012 gün ve 601 sayılı iconGölbaşı İlçesi 111163 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28. 09. 2012 gün ve 652 sayılı

Mamak İlçesi Gökçeyurt Tp. 1446 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21. 09. 2012 gün ve 601 sayılı iconÇankaya İlçesi 2948 ada 33 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 15. 10. 2012 gün ve 679 sayılı raporu

Mamak İlçesi Gökçeyurt Tp. 1446 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21. 09. 2012 gün ve 601 sayılı iconÇubuk İlçesi 586 ada 4 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 15. 10. 2012 gün ve 741 sayılı raporu

Mamak İlçesi Gökçeyurt Tp. 1446 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21. 09. 2012 gün ve 601 sayılı iconÇankaya İlçesi 27781 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 15. 10. 2012 gün ve 677 sayılı raporu

Mamak İlçesi Gökçeyurt Tp. 1446 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21. 09. 2012 gün ve 601 sayılı iconSincan İlçesi 941 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 15. 10. 2012 gün ve 712 sayılı raporu

Mamak İlçesi Gökçeyurt Tp. 1446 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21. 09. 2012 gün ve 601 sayılı iconSincan İlçesi 812 ada 10 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 15. 10. 2012 gün ve 750 sayılı raporu

Mamak İlçesi Gökçeyurt Tp. 1446 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21. 09. 2012 gün ve 601 sayılı iconMamak İlçesi Nenek Mahallesi tp. 665 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27. 09. 2012 gün ve 629 sayılı

Mamak İlçesi Gökçeyurt Tp. 1446 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 21. 09. 2012 gün ve 601 sayılı iconElmadağ İlçesi Hasanoğlan Mahallesi 1004 ada 1 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27. 09. 2012 gün

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents