YÖNERGESİ ANKARA, 2012 icon

YÖNERGESİ ANKARA, 2012

Reklamlari:Indir 0.49 Mb.
TitleYÖNERGESİ ANKARA, 2012
Page4/9
Date conversion10.06.2013
Size0.49 Mb.
TypeYönergesi
Source
1   2   3   4   5   6   7   8   9
1. /2012-2013 YНlН BBE UYGULAMA YЩNERGESШ.doc
2. /2012-2013 BBE UYG KILAVUZU.docx
YÖNERGESİ ANKARA, 2012
T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

AYRINTILI PROJE TAKVİMİ*

Sıra No

TARİHLER (2012-2013)

FAALİYETLER24 Eylül 2012- 01 Şubat 2013

Projelerin tamamlanarak başvuru formunun doldurulması ve okul müdürlüklerince kurum onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi.04-22 Şubat 2013

Öğrenci projelerinin il çalışma gruplarınca il düzeyinde değerlendirilmesi işlemlerinin Internet üzerinden yapılması ve ardından bölge merkezine gönderilecek projelerin listesinin il milli eğitim müdürlüğü web sayfasında ilan edilmesi (22 Şubat 2013 tarihinden sonra İÇG’ler Internet üzerinden herhangi bir işlem yapamayacaklardır.)25 Şubat -01 Mart 2013

Öğrenci projelerinin bölge çalışma gruplarınca bölge düzeyinde değerlendirilmesi işlemlerinin Internet üzerinden yapılması. Bölge Bilim Kuruluna gönderilecek projelerin listesinin bölge merkezi il milli eğitim müdürlüğü web sayfasında ilan edilmesi (01 Mart 2013 tarihinden sonra BÇG’ler Internet üzerinden herhangi bir işlem yapamayacaklardır).04–22 Mart 2013

Projelerin Bölge Bilim Kurullarınca internet üzerinden incelenmesi, bölge sergisine davet edilecek projelerin belirlenmesi, sergiye davet edilen projelerin listesinin bölge merkezi il milli eğitim müdürlüğü web sayfasında ilan edilmesi (22 Mart 2013 tarihinden sonra BBK’lar Internet üzerinden herhangi bir işlem yapamayacaktır).22 Mart –05 Nisan 2013

Bölge Koordinatörlüğü tarafından bölge sergisine davet edilen proje sahiplerine gerekli duyurunun yapılması22 Mart - 08 Nisan 2013

Bölge Merkezleri tarafından proje sergisi için gerekli hazırlıkların yapılması (Konaklama, sergi salonu, vb.)08 Nisan 2013

Bölge sergisine katılacak öğrenci ve danışman öğretmenlerin bölge merkezi illere ulaşması09–10 Nisan 2013

Bölge merkezi illerde bölge sergilerinin yapılması11 Nisan 2013

Ankara yapılacak final sergisine katılacak projelerin törenle ilan edilmesi11-19 Nisan 2013

Ankara’da yapılacak final sergisine katılması uygun bulunan projelere ait tüm dokümanların Bölge Koordinatörleri tarafından TEG Müdürlüğüne ulaştırılması.19 Nisan 2013–03 Mayıs 2013

Ankara’da yapılacak sergi ve ödül töreni için gerekli hazırlıkların yapılması06 Mayıs 2013

Final Sergisine katılacak projeleri hazırlayan öğrenci ve danışman öğretmenlerinin Ankara’ya ulaşması07-08 Mayıs 2013

Final Sergisinin düzenlenmesi, Merkez Bilim Kurulunca serginin gezilerek ödüllendirilecek projelerin belirlenmesi09 Mayıs 2013

Ödül töreni10-31 Mayıs 2013

Değerlendirme Raporunun Hazırlanması ve TEG Müdürlüğüne Gönderilmesi


*TEG Müdürlüğü tarafından uygulama basamakları ve takvimi üzerinde değişiklik yapılabilir.

ÇALIŞMANIN SORUMLULARI ve GÖREV TANIMLARIMERKEZ YÜRÜTME KURULU (MYK) VE GÖREVLERİ:


Merkez Yürütme Kurulu TEG Müdürlüğü bünyesinde;

  1. Genel Müdür,

  2. Projeler Grup Başkanı,

  3. Yurt içi Projeler Uygulama Birim Sorumlusundan oluşur.

MYK, projenin koordinasyonundan ve yürütülmesinden sorumlu bir kuruldur. Proje ile ilgili bütün etkinlikler, bütçe harcamaları, değişiklikler MYK’nın gözetimi ve denetimi altında gerçekleştirilir.

MERKEZ ÇALIŞMA GRUBU (MÇG) ve GÖREVLERİ

Merkez Çalışma Grubu TEG Müdürlüğü bünyesinde;

a) BBE Proje Birim sorumlusu

b) Ekip üyelerinden oluşturulur.

MÇG, projenin planlanması, yürütülmesi, izleme ve değerlendirmesinden sorumludur.

MERKEZ BİLİM KURULU ve GÖREVLERİ

Merkez Bilim Kurulu TÜBİTAK tarafından belirlenen akademisyenlerden oluşturulur. Bu kurul, Merkezde (Ankara’da) sergilenen projeler arasından nihai değerlendirmeyi yapar.

BÖLGE BİLİM KURULU ve GÖREVLERİ

Bölge Bilim Kurulları, öğrenci projelerinin değerlendirmelerini yapmak amacıyla Bölge Merkezi illerde TÜBİTAK Bölge Koordinatörleri tarafından belirlenen akademisyenlerden oluşturulur.

Bölge Bilim Kurulu, proje başvuru formlarını değerlendirerek bölge sergisine davet edilecek projeleri belirler.

Bölge Bilim Kurulu, bölge sergisine katılan projeleri görüşmeler yoluyla değerlendirerek Ankara’daki final sergisine katılacak projeleri belirler.


BÖLGE KOORDİNATÖRÜ

Bölge Merkezi olarak belirlenen ilde bölge çalışma grubuna başkanlık eden il millî eğitim müdür yardımcısı ya da şube müdürüdür (Bölge Koordinatörü aynı zamanda bulunduğu ilin il koordinatörüdür).


BÖLGE ÇALIŞMA GRUPLARININ (BÇG) OLUŞTURULMASI ve GÖREVLERİ

Bölge Çalışma Grubu”, Bölge merkezi illerde, Bölge Koordinatörünün başkanlığında, bölge merkezi il ve bağlı illerin il çalışma gruplarından 1 Matematik ve 1 Fen Bilimleri branşından olmak üzere 2(iki) temsilcinin katılımıyla oluşturulur. (Bölge Merkezi il de Bölge Çalışma Grubunda en fazla iki temsilci ile temsil edilecektir.)

Bölge koordinatörlükleri tarafından bölge çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretmenlere projelerin ön değerlendirmesini yapabilmeleri için Bölge Bilim Kurullarınca eğitim verilmesi sağlanacaktır.

Bölge çalışma grup üyeleri 25 Şubat - 01 Mart 2013 tarihleri arasında görevlendirilecektir. Görevlendirmede süre belirlenirken, bölgelerdeki proje sayıları dikkate alınacaktır.

Bölge çalışma grupları, bölge düzeyinde “Bölge Çalışma Grubu Proje Değerlendirme Ölçütleri” doğrultusunda projelerin değerlendirmesini yapar ve bölge bilim kuruluna gönderilmesi uygun bulunan projeleri internet üzerinden onaylar.

Bölge koordinatörlükleri, Bölge Bilim Kurulunun çalışmalarına destek verir. Kendisine bağlı olan illerin il çalışma grupları ile Bölge Bilim Kurulu arasında koordinasyonu sağlar.

İL KOORDİNATÖRÜ

Bulunduğu ilde il çalışma grubuna başkanlık eden İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı ya da Şube Müdürüdür.


İL ÇALIŞMA GRUPLARININ (İÇG) OLUŞTURULMASI ve GÖREVLERİ

İl Çalışma Grubu (İÇG), proje çalışmasını yürütmek; okullara, öğrencilere ve proje danışman öğretmenlerine rehberlik yapmak amacıyla İl Koordinatörünün başkanlığında, her proje alanından (matematik ve fen bilimleri ) en az 2 (iki) öğretmenin katılımıyla proje çalışmasının yürütüleceği 81 ilde oluşturulur.

İl çalışma grupları, MEB - TÜBİTAK iş birliği ile çeşitli tarihlerde düzenlenen “Eğitimde Bilim Danışmanlığı” seminerlerine, MEB tarafından değişik tarihlerde hizmet içi eğitimler kapsamında düzenlenen “Araştırmacı Rehber Öğretmen Eğitimi” ve “Proje Hazırlama ve Geliştirme Seminerlerine” katılmış öğretmenler arasından ve önceki yıllarda il çalışma gruplarında görev alan öğretmenlerden istekli olanlardan oluşturulacaktır. Proje hazırlama konusunda eğitime katılmış öğretmenlerin başka bir ile atanmış olması, öğretmenin ders yükünün fazla olması durumunda ise ilde görev yapan matematik ve fen bilgisi öğretmenlerinden lisansüstü eğitim almış, ulusal ve uluslararası yarışmalara proje ile katılmış, literatürü izleyebilecek derecede yabancı dil bilen öğretmenlerden oluşturulacaktır.

Bu nitelikte öğretmenlerin bulunmaması durumunda ise çalışmalarda görev yapmak üzere Fen Bilimleri ve Matematik alanlarından gönüllülük esasına bağlı olarak proje konusunda istekli öğretmenlerden her proje alanından en az 2 (iki) öğretmenin katılımıyla oluşturulacaktır.

İÇG’de görev alacak öğretmenlerin, ilköğretim okullarındaki fen bilgisi ve matematik öğretmenlerine proje hazırlama konusunda bilgilendirme ve danışmanlık yapabilmeleri için 2012-2013 eğitim-öğretim yılında proje başvurularının başlaması ile birlikte il millî eğitim müdürlüklerinin belirleyeceği sürelerle görevlendirilmeleri sağlanacaktır.

  • İl çalışma grupları, okullarda görevli matematik ve fen bilgisi öğretmenlerine ve öğrencilere proje hazırlama konusunda danışmanlık yapar. Bu amaçla, il millî eğitim müdürlüğünün sorumluluğunda öğretmenlere seminerler verebilir, toplantılar düzenleyebilir.

  • İl çalışma grubu, proje hazırlayacak öğrencilerle projeye destek verecek diğer ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği geliştirmelerine yardımcı olur. Öğrencilere proje ortakları (ulusal-uluslar arası) bulmada destek olur.

  • İl çalışma grubu, il düzeyinde “İl Çalışma Grubu Proje Değerlendirme Ölçütleri” doğrultusunda projelerin değerlendirmesini yapar ve bölge çalışma grubuna gönderilmesi uygun bulunan projeleri internet üzerinden onaylar.

  • İl ve Bölge çalışma grupları iş ve işlemlerini internet üzerinden yürüteceklerinden, öğrenci projelerinin değerlendirilmesi süreci boyunca il milli eğitim müdürlüklerinde görevli MEBBİS personelinin çalışmalarına destek olması sağlanacaktır.
Lütfen Dikkat!

İl çalışma grubu üyeleri, İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri - BBE Proje Çalışmasında proje hazırlayan öğrencilerin danışman öğretmeni olarak görev alamazlar.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Reklamlari:

Similar:

YÖNERGESİ ANKARA, 2012 iconYÖNERGESİ ANKARA, 2012

YÖNERGESİ ANKARA, 2012 iconYÖNERGESİ ANKARA, 2012

YÖNERGESİ ANKARA, 2012 iconİÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ ANKARA

YÖNERGESİ ANKARA, 2012 iconANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KONSÜLTASYON HİZMETLERİ YÖNERGESİ

YÖNERGESİ ANKARA, 2012 icon02. 01. 2012 B. 10 HSS 61. 00. 00/ 1 GEMİ SAĞLIK DENETMENLERİ YÖNERGESİ

YÖNERGESİ ANKARA, 2012 icon2012 – 2013 ETKİNLİK DÖNEMİ GÖKSUN GENÇLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI YÖNERGESİ

YÖNERGESİ ANKARA, 2012 icon2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı ADEP (Ahilik Değerleri Eğitimi Projesi) Uygulama Yönergesi

YÖNERGESİ ANKARA, 2012 iconİLİ : ANKARA AY-YIL : ŞUBAT-2012 TARİH : 24TARİH : 17/02/2012

YÖNERGESİ ANKARA, 2012 iconİLİ : ANKARA AY-YIL : KASIM-2012 TARİH : 16/11/2012

YÖNERGESİ ANKARA, 2012 iconİLİ : ANKARA AY-YIL : EYLÜL-2012 TARİH : 14/09/2012

YÖNERGESİ ANKARA, 2012 iconİLİ : ANKARA AY-YIL : OCAK-2012 TARİH : 13/01/2012

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents