TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ EĞİTİMİ (Aday Memurlar için Hazırlayıcı Eğitim Programı) 24/02/2011 icon

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ EĞİTİMİ (Aday Memurlar için Hazırlayıcı Eğitim Programı) 24/02/2011

Reklamlari:Indir 445 b.
TitleTÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ EĞİTİMİ (Aday Memurlar için Hazırlayıcı Eğitim Programı) 24/02/2011
Date conversion01.12.2012
Size445 b.
TypeDocuments
Source


TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ EĞİTİMİ

 • (Aday Memurlar için Hazırlayıcı Eğitim Programı)

 • 24/02/2011

 • H.Nurhayat KÜÇÜK

 • (Endüstri Müh.)

 • (İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Raportörü)

 • halide.kucuk@sanayi.gov.tr


 • 0 324 3367070/134

 • 175 alo tüketici hattı

MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

 • Tüketici Haklarının Gelişimi

 • Tüketicinin korunması kavramı oldukça eski bir kavram olmakla birlikte, bu konu son 50 yıldır önem kazanmıştır. Ekonomik olarak güçlü üreticiler karşısında zayıf ve örgütsüz tüketicinin varlığı, tüketici hukuku dediğimiz yeni bir özel hukuk dalına ihtiyaç olduğunu da göstermiştir.MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ Dünya Tüketici Hakları Günü

 • 15 Mart günü, 1983 yılından bu yana Uluslararası Tüketici Birlikleri Örgütünün önderliğinde her yıl "Dünya Tüketici Hakları Günü" olarak kutlanmaktadır. Dünya Tüketiciler Günü Ülkemizde de ilk kez 1985 yılında kutlanmıştır.^ MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ

 • Tüketicinin korunması kavramı son 50 yıldır önem kazanmış olmakla birlikte, bu konuda bizim geçmişe dayanan köklü geleneklerimiz bulunmaktadır.

 • Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kasabalara ve köylere kadar yayılan ahi birlikleri, köklü, sağlam, düzenli bir toplum yapısı kurulması ve bunun devamı yönünde faaliyet göstermişlerdir.

 • Ahi birlikleri, kaliteli ürün üretmek suretiyle kazanmayı ilke edinmiş, vurgunculuk ve haksız rekabet yerine karşılıklı yardım ve sosyal dayanışma esaslarına bağlı kalmıştır. Ahilik ilkesinde ayıplı mal satan veya müşteriyi aldatan esnaf “yolsuz” ilan edilir, ona çeşitli yaptırımlar uygulanırdı, bu esnaf öncelikle ahi ocağı veya lonca içinde cezalandırılırdı.^ MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ

 • Ülkemizde Tüketici Haklarının Gelişimi

 • Diğer taraftan yanıltıcı ve aldatıcı reklam yapmak mümkün değildi. “boş yere bağırıp çağıran tellallar” zaten ahiliğe giremeyen, girişi kabul edilmeyen zümreler arasındaydı.

 • Ahiliğin felsefesinde, hür teşebbüs, serbest kazanç, mesleki hürriyet esas alınmış, menfaat çatışması yerine bütün topluma hâkim bir nizam ve sosyal adalet duygusu sağlamıştır. Böylece tüketicinin aldatılması ve zarara uğraması önlenmiştir.^ MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ TÜKETİCİNİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ VE BU ALANDA BAKANLIĞIMIZIN YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLER

 • Tüketici haklarının korunması konusunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığının üstlenmiş olduğu iki temel görev bulunmaktadır:

 • Bunlardan; birincisi, tüketicilerimizin mağdur olmaması için gereken tüm önlemleri almak ve bu amaçla; yasal düzenlemeler yapmak, denetim faaliyetlerinde bulunmak ve eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.^ MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ TÜKETİCİNİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ VE BU ALANDA BAKANLIĞIMIZIN YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLER

 • İkincisi ise alınan tüm bu önlemlere rağmen tüketicilerimiz mağdur olmuşsa bunların mağduriyetlerinin giderilmesi bakımından 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici uyuşmazlıklarının çözüm mercileri olarak gösterilen tüketici sorunları hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri marifetiyle gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamaktır.^ MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ

 • TÜKETİCİNİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ ALANINDA BAKANLIĞIMIZIN YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLER

 • 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun uyarınca 1995 yılında tüm il ve ilçe merkezlerinde Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri kurulmuştur. Tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye yansımadan bu heyetler tarafından çözüme bağlanması, alternatif bir uyuşmazlık çözüm mercii olarak hukukumuza girmiştir.^ MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ TÜKETİCİNİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ ALANINDA BAKANLIĞIMIZIN YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLER

 • Bakanlığımız reklamlar konusunda da tüketiciyi koruyucu tedbirler almaktadır. Bilindiği üzere reklamların, kanunlara, reklam kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, doğru ve dürüst olmalıdır.

 • Televizyon, gazete, dergi, internet sitesi, afiş, bilboard vb. tüm yazılı ve görsel mecralarda yayınlanan reklamlar Reklam Kurulunca denetlenmekte ve reklam mevzuatına aykırı bulunan reklamlara yaptırım uygulanmak suretiyle tüketicilerin aldatılmasının önüne geçilmektedir.^ MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ TÜKETİCİNİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ ALANINDA BAKANLIĞIMIZIN YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLERMERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ 4822 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

 • ^ TÜKETİCİ VE MAL KAVRAMLARI

 • Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek yada tüzel kişidir.(Yargıtay 11 inci Hukuk Dairesi de 1997/1815-5112 sayılı kararında, özetle 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 3. maddesinin tüketici tanımına gerçek kişiler ile birlikte dernek, vakıf ve kooperatiflerin de girmesi gerektiğini belirtmiştir.)

 • Ticaretle iştigal eden ya da esnaflık yapan tüzel kişiler ise bu kanun kapsamında sayılan tüketici tanımına girmemektedir.^ MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ TÜKETİCİ VE MAL KAVRAMLARI

 • Mal, alış verişe konu olan; taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları, elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses görüntü ve benzeri gayri maddi unsurları ifade eder.^ MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ Ayıplı Mal

 • Satın alınan malın ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bilgilendirilen özellikleri taşımaması ya da tüketicinin kullanım amacına aykırı maddi, hukuki ve ekonomik eksiklikler taşıması halinde o mal ayıplı (kusurlu) demektir.^ MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ Ayıplı Hizmet

 • 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre, satın alınan hizmet sağlayıcı tarafından bildirilen, reklam ve ilanlarında belirtilen, sözleşmede yazılı olan standartlarına veya teknik kuralına uygun değilse, yararlanma amacı bakımından değerini ve ondan beklediğiniz faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeriyorsa ayıplı hizmet olarak değerlendirilecektir.MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ Karşılaşılan Ayıplar

 • Açık ayıp: Bir malın ya da hizmetin ayıplı olduğunun hemen ya da kısa süreli bir incelemeyle anlaşıldığı ayıplardır. Diğer bir ifadeyle elle, gözle vb. duyusal muayenelerle kolaylıkla tespit edilebilen ayıplardır. (örnek; dikiş hatası, yırtık, renk değişikliği, abone olunan kablolu TV yayınında vaat edilen bazı kanalların olmaması veya görüntünün bozuk olması vb.). Açık ayıbın olduğu bu durumlarda başvuru süresi malın teslim alındığı tarihten itibaren 1 aydır.

 • Gizli ayıp: Mal veya hizmetin alındığında belirlenemeyen, zaman içersinde ya da kullanımla ortaya çıkan ayıplardır. Bu tür ayıplar ancak uzun süreli bir kullanım sonucunda veya uzman bir kişinin muayenesi sonucunda ortaya çıkabilen ayıplardır. ( buzdolabının zamanla soğutmaması, arabanın ilanlarının aksine fazla benzin yakması, mobilyanın boyasının dökülmesi vb.). Gizli ayıp olması durumunda başvuru süresi malın teslimi tarihinden itibaren 2 yıldır. Satıcı malı ile ilgili olarak kendiliğinden daha fazla bir süre için yükümlülük üstlenmişse bu süre geçerlidir.

 • Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallarda gizli ayıp meydana geldiğinde, başvuru ya da hak arama süresi malın teslimi tarihinden itibaren 5 yıldır.

 • Hak arama süresi zarara sebep olan malın piyasaya sürüldüğü günden başlayarak 10 yıl sonra ortadan kalkar.MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ Karşılaşılan Ayıplar

 • Hileli ayıp: Mal veya hizmetin ayıbının hile ile gizlendiği ayıplardır. (kaza yapmış arabanın boyanarak yeni diye satılması, sıradan bir malın çok meşhur ve pahalı markaymış görünümü verilerek satılması vb.) Satılan malın ayıbı, tüketiciden satıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı süresinden yararlanılamaz.

 • Bilinen ayıplar: Üzerinde “Özürlüdür” ibareli etiket ile satışa sunulan veya sadece ayıplı malların satıldığı ticari bölümlerde satışa arz edilen mallardır.

 • Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, imalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde "özürlüdür" ibaresini içeren bir etiket konulması durumunda bu tür bir satışın gerçekleştirilmesi mümkündür. Yalnızca ayıplı mal satılan veya bir kat ya da reyon gibi bir bölümü sürekli olarak ayıplı mal satışına, tüketicinin bilebileceği şekilde tahsis edilmiş yerlerde bu etiketin konulma zorunluluğu yoktur. Malın ayıplı olduğu hususu, tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde gösterilmelidir.

 • Ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mallar hakkında tüketici seçimlik haklarını kullanamaz.

 • Buna karşılık güvenli olmayan mallar, piyasaya özürlüdür etiketi ile dahi arz edilemez. Bu ürünlere 4703 sayılı Ürünlere ilişkin teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasına dair kanun hükümleri uygulanır.MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ Tüketicilerin Hakları

 • Satın alınan malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda; tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda,MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ Tüketicilerin Hakları

 • Bedel İadesini de İçeren Sözleşmeden Dönme

 • Tüketici tek taraflı olarak sözleşmeden dönmek suretiyle ödediği bedelin iadesini ve ayrıca satıcı kusurlu olsun olmasın ayıp nedeniyle uğradığı her türlü zararın tazminini talep edebilir.MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ Tüketicilerin Hakları

 • Malın Ayıpsız Misliyle Değiştirilmesi (Malın bir yenisi ile değiştirilmesi): Tüketicinin bu seçimlik hakkını kullanabilmesi için malı hasara uğratmamış, eskitmemiş, başka mallarla karıştırıp birleştirmemiş olması gerekir. Bu durumda tüketici elindeki malı satıcıya verecek, satıcıda aynı malın ayıpsız olanını tüketiciye verecektir. Taşıma masrafları da satıcıya aittir.MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ Tüketicilerin Hakları

 • Ayıp Oranında Bedel İndirimi (Ayıbın neden olduğu değer kaybının malın bedelinden indirilmesi): Buradaki en önemli sorun indirim miktarının hesabıdır. Tarafların arasındaki anlaşmazlık hâkimin orantılı (nispi) yöntemle belirleyeceği indirim miktarı ile belirlenecektir.MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ Tüketicilerin Hakları

 • Bedelsiz Onarım İsteme Hakkı: Tüketici onarım hakkını da kullanabilir. Ancak, ayıp yine de giderilmemişse tüketici bu haktan vazgeçerek diğer 3 seçimlik haktan birini seçebilir.MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ Tüketicilerin Hakları

 • Tazminat Talep Etme: Kanun koyucunun ayıplı mallar ve hizmetlere ilişkin 4 ve 4/A maddelerindeki amacı satıcı veya sağlayıcıları cezalandırmak yerine, tüketicilerin ayıplı mal ve hizmetlerde mağduriyetlerinin giderilmesidir.MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ Tüketicilerin Hakları

 • Tüketicinin tercih ettiği yukarıdaki seçimlik haklarından birini talep etmesi durumunda satıcı bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Kural olarak tüketici hangi seçimlik hakkını kullanmışsa bunu değiştiremez. Bunun tek istisnası ise bedelsiz onarım istemesine karşın tamir edilemeyen ürün için söz konusudur.MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ Tüketicilerin Hakları

 • Tüketici onarım hakkını kullanmışsa, garanti süresi içerisinde sık arızalanması nedeniyle maldan yararlanamamanın süreklilik arz etmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hallerinde, diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı bu talebi reddedemez. Tüketicinin bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.^ MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ

 • Satıcı veya sağlayıcı ile tüketiciler arasında yapılan ve aşağıda belirtilen sözleşmelerin yazılı şekilde ve en az 12 punto koyu siyah harflerle düzenlenmesi zorunludur.^ MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ

 • Taksitle satış sözleşmeleri,

 • Devre tatil sözleşmeleri,

 • Paket tur sözleşmeleri,

 • Kampanyalı satış sözleşmeleri

 • Kapıdan satış sözleşmeleri,

 • Mesafeli sözleşmeler,

 • Tüketici kredisi sözleşmeleri,

 • Kredi kartı sözleşmeleri,

 • Konut finansmanı kredileri sözleşmeleri (mortgage)

 • Her türlü abonelik sözleşmeleri,Kredi KartlarıKredi veren faiz artırımını otuz gün önceden tüketiciye bildirmek zorundadır. Kredi veren tarafından artırılan faiz oranı geriye dönük olarak uygulanamaz. Tüketici bildirim tarihinden itibaren  en geç altmış gün içinde tüm borcu ödeyip kredi kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.

 • Kredi veren faiz artırımını otuz gün önceden tüketiciye bildirmek zorundadır. Kredi veren tarafından artırılan faiz oranı geriye dönük olarak uygulanamaz. Tüketici bildirim tarihinden itibaren  en geç altmış gün içinde tüm borcu ödeyip kredi kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.Kapıdan satış; işyeri, fuar, panayır gibi satış mekanları dışında yapılan satımlardır.

 • Kapıdan satış; işyeri, fuar, panayır gibi satış mekanları dışında yapılan satımlardır.

 • Bu tür satışlarda; tüketici, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde malı kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbesttir. Hizmetlerin satımında ise bu süre, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Bu süre dolmadan satıcı veya sağlayıcı, kapıdan satış işlemine konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Satıcı, cayma bildirimi kendisine ulaştığı andan itibaren yirmi gün içerisinde malı geri almakla yükümlüdür.^ MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ GAZETE VE DERGİLERİN PROMOSYON KAMPANYALARI

 • Gazete veya dergi gibi süreli yayınlar, sadece kitap, dergi, ansiklopedi, afiş, bayrak, sözlü veya görüntülü manyetik bant, optik disk gibi kültürel ürün verebilirler.^ MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ GAZETE VE DERGİLERİN PROMOSYON KAMPANYALARI

 • Kültürel ürünlerin verilmesinin taahhüt edildiği kampanyalarda;

 • Kupon sayısı 60’ı geçemez,

 • Verilmesi taahhüt edilen kültürel ürün nedeniyle gazete veya derginin fiyatı artırılamaz,

 • Kampanya konusu ürün bedelinin bir kısmının tüketici tarafından karşılanması istenemez,

 • Kampanyayı düzenleyen gazete/dergi, son kuponun yayınlandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde, taahhüt ettiği ürünün dağıtımını tamamlamak zorundadır.

 • Kültürel ürün dışında kalan mal ve hizmetlerin (tencere, tava, bavul seti, bisiklet, telefon vb.) verilmesi tamamen yasaklanmıştır.^ MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ GARANTİ BELGESİ

 • Satıcı, malın; garanti süresi içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

 • Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve en az iki yıl ve/veya ilgili Yönetmeliğin ekli listesinde yer alan ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır.^ MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ GARANTİ BELGESİ

 • Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

 • Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması, farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya garanti süresi içerisinde farklı arızaların altıdan fazla olması yanı sıra bu arızaların maldan yararlanmamayı sürekli kılması,

 • Tamiri için gereken azami sürenin (30 iş günü) aşılması,

 • Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilcisi, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi,

 • durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.

 • Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.^ MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ FİYAT ETİKETİ

 • Perakende satışa sunulan malların ya da ambalajlarının ya da kaplarının üzerine etiket konulması, etiket konulması mümkün olmayan hallerde bu bilgileri içeren listelerin görülebilecek ve kolay okunabilecek şekilde uygun bir yere asılması zorunludur.

 • Fiyat etiketi ve listelerinde malın üretim yeri, ayırıcı özelliği ve tüm vergiler dahil satış fiyatının gösterilmesi zorunludur.

 • Ambalaj içinde satılan her türlü gıda ve temizlik maddelerinin etiketlerinde, net ağırlık veya hacimlerine göre satış fiyatları ile birim fiyatlarının görülebilir ve okunabilir şekilde yazılması gerekir.

 • Malın üzerinde ya da raflara iliştirilmiş etiket üzerindeki fiyat ile kasa fiyatı arasında fark varsa, tüketici lehine olan fiyat uygulanır.^ MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ TARİFE VE FİYAT LİSTELERİ

 • Hizmet sunulan yerlerde de tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgenin, kolaylıkla görülebilecek bir yere asılması gerekir.

 • Lokanta ve bunun gibi yerlerde, tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların üzerine, servis ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir ücret konulacaksa, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunludur.^ MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ İNDİRİMLİ SATIŞLAR

 • İki haftayı geçmeyecek şekilde yapılacak olan indirimli satışlara ilişkin reklam ve ilanlarda; satışa sunulan mal ve hizmetlerin miktarı, markası, modeli ve diğer özellikleri yanında indirim öncesi fiyatı ile indirimli fiyatının belirtilmesi ve söz konusu fiyatların yazılı reklam ve ilanlarda aynı büyüklükte gösterilmesi zorunludur.^ MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ REKLÂM VE İLANLAR

 • Ticari reklam ve ilanların, tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı, tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu reklam ve ilan yapılması yasaktır.

 • Ticari reklam veya ilanlar Reklam Kurulu tarafından incelenmektedir.^ MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ TÜKETİCİNİN HAK ARAMA YOLLARI

 • Öncelikle mal ve hizmetin satın alındığı veya ikamet edilen yerde bulunan

 • Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri,

 • Tüketici Mahkemeleri,

 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü,

 • Alo 175 Tüketici Hattı,

 • İllerde Valilikler bünyesinde bulunan Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri,

 • Tüketicinin korunmasına yönelik faaliyet gösteren dernek ve vakıflar,

 • Belediyeler.^ MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ TÜKETİCİNİN HAK ARAMA YOLLARI

 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamına giren uyuşmazlıkların çözümü için illerde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, ilçelerde ise Kaymakamlık bünyesinde oluşturulmuş olan toplam 975 adet Tüketici sorunları Hakem Heyeti bulunmaktadır.^ MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ TÜKETİCİNİN HAK ARAMA YOLLARI

 • Değeri 1031.87 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici sorunları hakem heyetine başvuru zorunludur. Bu heyetin vereceği karar tarafları bağlar. Taraflar bu karara karşı 15 gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilirler. Tüketici sorunları hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir.^ MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ TÜKETİCİNİN HAK ARAMA YOLLARI

 • Değeri 1031.87 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici sorunları hakem heyetine başvurulabileceği gibi doğrudan tüketici mahkemesine de başvurulabilir. Burada hakem heyetinin vereceği karar bağlayıcı olmayıp delil niteliğinde olduğundan, uyuşmazlığın çözümlenmemesi halinde yine tüketici mahkemesine başvurmak gerekecektir.^ MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ TÜKETİCİNİN HAK ARAMA YOLLARI

 • Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri nezdinde yapılan başvurular her türlü resim ve harçtan muaftır.^ MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ TÜKETİCİNİN HAK ARAMA YOLLARI

 • Tüketiciler;değeri 2693.78 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklarda ise İl Valiliklerine bağlı Sanayi ve Ticaret Müdürlüklerinde kurulu bulunan İl tüketici sorunları hakem heyetine başvurulabilirler.^ MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ TÜKETİCİNİN HAK ARAMA YOLLARI

 • Tüketicilerimizi korumaya, tüketici haklarını ve bilincini arttırmaya, hak arama yolları konusunda daha fazla bilgiye ulaşabilmeleri ve daha hızlı başvuru yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) ve "tüketici.gov.tr" web sitesi hizmete açılmıştır.MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİS(TÜKETİCİ BİLGİ SİSTEMİ) www.tüketici.gov.tr • TÜBİS ENTEGRE BİR e-devlet PROJESİDİR

 • ADALET BAKANLIĞI İLE UYAP ENTEGRASYONUMERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ

 • TÜBİS NASIL KULLANILIR?

 • TSHH KLASİK BAŞVURU

 • TÜBİS ÜZERİNDEN TSHH BAŞVURU

   • e-devlet şifresi
   • Mobil imza
   • Elektronik imza
   • Vatandaş kart
   • YABANCI UYRUKLULARIN ŞİKAYETLERİ


MERSİN SANAYİ VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜAdd document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ EĞİTİMİ (Aday Memurlar için Hazırlayıcı Eğitim Programı) 24/02/2011 iconEK T. C. Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı Karar No : Karar Tarihi : Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararıdır

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ EĞİTİMİ (Aday Memurlar için Hazırlayıcı Eğitim Programı) 24/02/2011 iconİL TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ EĞİTİMİ (Aday Memurlar için Hazırlayıcı Eğitim Programı) 24/02/2011 iconTüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ EĞİTİMİ (Aday Memurlar için Hazırlayıcı Eğitim Programı) 24/02/2011 iconİL TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ EĞİTİMİ (Aday Memurlar için Hazırlayıcı Eğitim Programı) 24/02/2011 iconTÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ EĞİTİMİ (Aday Memurlar için Hazırlayıcı Eğitim Programı) 24/02/2011 iconTüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ EĞİTİMİ (Aday Memurlar için Hazırlayıcı Eğitim Programı) 24/02/2011 iconTüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ EĞİTİMİ (Aday Memurlar için Hazırlayıcı Eğitim Programı) 24/02/2011 iconTÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ EĞİTİMİ (Aday Memurlar için Hazırlayıcı Eğitim Programı) 24/02/2011 iconTüketici Sorunları Hakem Heyeti Bşk lığına

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ EĞİTİMİ (Aday Memurlar için Hazırlayıcı Eğitim Programı) 24/02/2011 iconKAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI'NA

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents