T. C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI icon

T. C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

Reklamlari:Indir 106.19 Kb.
TitleT. C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI
Date conversion03.06.2013
Size106.19 Kb.
TypeProgrami
Source

yurtdışı türkler ve akraba topluluklar başkanlığı


T.C.

BAŞBAKANLIK

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI


ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE MESLEKİ VE AKADEMİK REHBERLİK

MALİ DESTEK PROGRAMI


2013 YILI PROJE ÇAĞRISI

BAŞVURU REHBERİ


KÂR AMACI GÜTMEYEN KURUM ve KURULUŞLARA YÖNELİK


ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE MESLEKİ VE AKADEMİK REHBERLİK

MALİ DESTEK PROGRAMI

BAŞVURU REHBERİ

I. GİRİŞ


Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (Başkanlık), 6 Nisan 2010 tarih ve 27544 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5978 Sayılı “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ile kurulmuş bir kamu kurumudur. Başbakanlık yapısı içinde faaliyet gösteren Başkanlığın, kuruluş amaçlarından biri, 5978 Sayılı Kanunun 1. maddesinin (c) bendinde ifade edildiği gibi, “ülkemize gelen öğrencilerin, ülkemizdeki eğitim süreçlerinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması için her türlü esası belirleyerek, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamak”tır.

Bu kapsamda Başkanlık bünyesinde bulunan Uluslararası Öğrenciler Daire Başkanlığı diğer görevlerinin yanı sıra ülkemize üniversite eğitimi görmek için gelen uluslararası öğrencilere yönelik olarak;

 • Öğrencilerin, öğrenimleri süresinde ve sonrasında, ülkemizi daha iyi tanımalarını ve ilişkilerin sürekliliğini sağlayıcı yurtiçinde ve yurtdışında çalışmalar yapmak veya benzeri çalışmalar yapan kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluş ile sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak,

 • Öğrencilerin mezuniyet sonrasında yaşadıkları ülkelerde ilişkilerimizin devamını sağlamak,

 • Türkiye’ye çeşitli alanlarda eğitim, öğretim, seminer, kurs ve benzeri faaliyetler için gelecek yabancı uyruklu öğrencilere ihtiyaçları doğrultusunda destek vermek,

görevlerini de yürütmektedir.

Öte yandan, Başkanlık tarafından verilecek mali desteklerle ilgili olarak, yine aynı Kanun’un 8. maddesinin (e) bendinde;

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulunduğu ülkelerle ekonomik, sosyal, kültürel ve ticari bağları geliştirmek üzere, girişimciler ve profesyonellerin güçlerinin birleştirilmesi yoluyla yurtdışındaki Türkiye imajının güçlendirilerek, ülkemizin uluslararası düzeyde tanınması ve tanıtılması için yurtiçinde veya yurtdışında kurulmuş sivil toplum örgütleri, meslekî yapılanmalar, tüzel kişilikler ve ticari örgütlerle ortak planlı çalışmalar yapmak veya yapılan çalışmalara idarî ve malî destekte bulunmak.”

ifadesi yer almaktadır.

Kanunun 10. Maddenin (a) bendinde ise Başkanlığın;

Yurtdışında yaşayan vatandaşların ve kaybettirme hâlleri dışında vatandaşlıktan çıkmış olanların kurdukları sivil toplum kuruluşları (STK) ile bu Kanunda belirtilen konularda faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının başarılı çalışmalar yapabilmeleri için kapasite geliştirme program ve projeleri geliştirmek, uygulamak ve benzeri çalışmalara ve projelere idarî ve malî destekte bulunmak,

görevleri hükme bağlanmaktadır.

Bu doğrultuda hazırlanmış olan “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca Verilecek İdari ve Mali Destekler Hakkında Yönetmelik” 30 Kasım 2011 tarih ve 28128 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu mevzuata istinaden hazırlanan bu başvuru rehberi, Uluslararası Öğrencilere Mesleki ve Akademik Rehberlik Mali Destek Programı kapsamında sağlanacak mali destekler için belirlenen başvuru şekil ve şartlarını, potansiyel başvuru sahiplerine duyurmak amacıyla hazırlanmıştır. Başvuru sahiplerinin başvuru rehberini incelemeleri ve başvurularını bu rehberdeki açıklamalar doğrultusunda hazırlayıp sunmaları gerekmektedir.
^

I.1. Programın Amaç ve Öncelikleri


Uluslararası Öğrencilere Mesleki ve Akademik Rehberlik Mali Destek Programı’nın amacı; “ülkemizde üniversite eğitimi görmekte olan uluslararası öğrencilerin eğitimlerini başarıyla tamamlamalarını sağlayacak ve mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecek faaliyetleri teşvik etmek”tir.

Uluslararası Öğrencilere Mesleki ve Akademik Rehberlik Mali Destek Programı kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik olarak hazırlanmıştır.

Programın öncelikleri şunlardır:

 1. Ülkemize üniversite eğitimi görmek için gelen uluslararası öğrencilere yönelik oryantasyon çalışmaları yapılması, destekleyici eğitim ve kişisel gelişim programları uygulanması,

 2. Ülkemizde üniversite eğitimi gören uluslararası öğrenciler için rehberlik amacıyla materyallerin hazırlanması,

 3. Ülkemizde üniversite eğitimi gören uluslararası öğrencilere yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının hizmet olanaklarının geliştirilmesi,

 4. Ülkemizde üniversite eğitimi gören uluslararası öğrencilere yönelik bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmesi,

 5. Ülkemizde üniversite eğitimi gören uluslararası öğrencilerin mesleki eğitimleri ve stajlarına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi.
^

I.2. Başkanlık Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak


Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.000.000 TL’dir.

Başkanlık, bu programa ayırdığı kaynakları kısmen ya da tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.
^

I.2.1. Desteklerin Tutarı  • En az tutar: 10.000 TL

  • En çok tutar: 200.000 TL
  Bu program çerçevesinde Başkanlık tarafından proje bütçesine yapılacak katkı, aşağıda belirtilen en az ve en çok tutarlar arasında olacaktır.^

I.2.2. Eş Finansman Oranı


Projelere ilişkin, başvuru sahibinin sağlaması gereken maddi katkı, toplam proje bütçesinin en az %25’idir. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmeyecektir.

II. DESTEK PROGRAMINA İLİŞKİN KURALLAR


Başvuru sahipleri, başvuruda bulundukları andan itibaren ilgili Kanun maddelerini, Yönetmelik hükümlerini ve bu rehberde yer alan bütün hususları kabul etmiş sayılırlar.

Başkanlık, bu destek programını zorunlu hallerin ortaya çıkması halinde sürecin herhangi bir aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda başvuru sahipleri, Başkanlıktan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Destek için başvurusu yapılan projeler Başkanlık tarafından her zaman eğitim amaçlı olarak ve sahibinin ayrıca muvafakatı aranmaksızın kullanılabilir. Böyle bir durumda projede yer alan gerçek ve tüzel kişilere ait şahsi bilgiler ve mesleki sır niteliğindeki bilgiler ifşa edilmeyecektir.
^

II.1. Uygunluk Kriterleri


Destek sağlanabilecek projelere yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur:

 • Başvuru Sahibi ve ortaklarının uygunluğu

 • Faaliyetlerin uygunluğu

 • Maliyetlerin uygunluğu
^

II.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?


Bu program kapsamında; Türkiye’de kurulmuş ve kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerden;

 1. Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Odalar vb.)

 2. Üniversite rektörlükleri, fakülteler, rektörlüğe bağlı araştırma merkezleri, enstitüler

Destek almaya hak kazanabilmek için, Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:

 • Yukarıda sayılan ülkelerde kurulmuş bir Tüzel Kişiliği haiz olması,

 • Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş olması,

 • Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,

 • Başvuru Sahibi kurum/kuruluşun projeye ait özel bir banka hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olması.

Proje çağrısının yapıldığı sırada aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda bulunan Başvuru sahipleri proje çağrısına katılmaya veya destek almaya hak kazanamazlar;

a) Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olanlar;

b) Proje çağrısına katılım koşulu olarak Başkanlık tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler;

c) Mevcut veya daha önceki proje çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya Başkanlığı etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler.
^

II.1.2. Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu


Bu program kapsamında kâr amacı gütmeyen tüzel kişiliği haiz;

 1. Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Odalar vb.)

 2. Üniversite rektörlükleri, fakülteler, rektörlüğe bağlı araştırma merkezleri, enstitüler


Proje başvurularında proje ortağı bulunması zorunlu olmamakla birlikte, proje ortağı bulunan projeler değerlendirme aşamasında öncelikli olacaktır..
uygun proje ortağı olarak kabul edilebilir.


Ortak olacak kuruluşlar ortaklık beyanını doldurmalıdır. Ortaklık Beyannamesi, her bir proje ortağı için ayrı ayrı doldurularak ortağın temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.

Burada belirtilmeyen, ancak tüzel kişiliği haiz diğer kurum ve kuruluşlar projeye “iştirakçi” olarak katkı sağlayabilirler. İştirakçiler projenin yürütülmesinde hiçbir şekilde görev almayıp projeye sadece finansal ya da ayni katkı sağlayacak olan kurum ve kuruluşlardır. İştirakçiler proje ortağı değildir.


^

II.1.3. Uygun Faaliyetler: Proje Başvurusu Kapsamına Girebilecek FaaliyetlerÖncelik 1: Ülkemize üniversite eğitimi görmek için gelen uluslararası öğrencilere yönelik oryantasyon çalışmaları yapılması, destekleyici eğitim ve kişisel gelişim programları uygulanması,

 • Türkiye’yi ve eğitim gördükleri ili tanımalarına yönelik seminerler, tanıtım günleri vb. düzenlenmesi,

 • Üniversite eğitimlerini başarıyla tamamlamaları için destek nitelikli eğitim programları düzenlenmesi,

 • Sosyal becerilerini artırmaya yönelik kişisel gelişim programları düzenlenmesi

 • Türk kültürünü tanıtıcı eğitim, seminer vb. düzenlenmesi

 • Uluslararası öğrencilerin birbirleriyle ve diğer öğrencilerle kaynaşmasını sağlayacak toplantı, şenlik vb. düzenlenmesi,

 • Uluslararası öğrencilere yönelik destekleyici nitelikte Türkçe konuşma kulüpleri vb. etkinlikler düzenlenmesi,

Öncelik 2: Ülkemizde üniversite eğitimi gören uluslararası öğrenciler için rehberlik amacıyla materyallerin hazırlanması

 • Türkiye’deki eğitim sistemi ve uygulamalar hakkında tanıtıcı materyaller, internet sayfaları vb. hazırlanması.

 • Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtıcı çeşitli öneri ve rehberlik bilgileri içeren broşür, kitapçık vb. tanıtıcı materyaller hazırlanması,

 • Uluslararası öğrencilerin bulundukları il için gündelik hayatta ihtiyaç duyacakları pratik bilgileri içeren rehber kitapçıklar hazırlanması,

 • Uluslararası öğrencilerin birbirleriyle ve diğer öğrencilerle iletişimini sağlayacak ve bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecekleri internet portalı vb. iletişim araçlarının hazırlanması,

Öncelik 3: Ülkemizde üniversite eğitimi gören uluslararası öğrencilere yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının hizmet olanaklarının geliştirilmesi

 • Uluslararası öğrencilere danışma masaları ya da destek hatları aracılığıyla psikolojik destek sağlanması,

 • Uluslararası öğrencilere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına ait Gençlik ve Eğitim Merkezleri gibi hizmet alanlarında fiziki imkanların geliştirilmesi,

 • Uluslararası öğrencilere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının Gençlik ve Eğitim Merkezleri gibi hizmet alanlarında teknoloji altyapılarının geliştirilmesi

Öncelik 4: Ülkemizde üniversite eğitimi gören uluslararası öğrencilere yönelik bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmesi

 • Uluslararası öğrencilere yönelik anket çalışmaları yapılması,

 • Uluslararası öğrencilere yönelik saha araştırmaları yapılması,

 • Uluslararası öğrencilere yönelik bilimsel nitelikli makale, kitap vb. hazırlanması,

 • Uluslararası öğrencilere yönelik istatistiki verilerin derlenmesi,

Öncelik 5: Ülkemizde üniversite eğitimi gören uluslararası öğrencilerin mesleki eğitimleri ve stajlarına yönelik faaliyetler

 • Uluslararası öğrencilere yönelik meslek tercihleri hususunda danışmanlık hizmetleri verilmesi,

 • Uluslararası öğrencilere yönelik staj programları uygulanması,

 • Uluslararası öğrencilere yönelik meslek tercihleri hususunda kariyer günleri ve bilgilendirme toplantıları gibi etkinlikler düzenlenmesi,

Yukarıdaki faaliyet listesi yalnızca örnek niteliğinde olup; başvuru kapsamına alınabilecek faaliyetler bu listedekilerle sınırlı değildir. Proje başvurusu, bütünsel bir yaklaşım çerçevesinde, yukarıda belirtilen örneklerin ve/veya yukarıda yer almayan başka faaliyetlerin birden fazlasını içerebilir.

Aşağıda belirtilen türde faaliyetleri içeren projeler uygun değildir:

 • Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler,

 • İdeolojik açıdan önyargılı ya da partizan olan faaliyetler,

 • Siyasi partileri destekleyen projeler,

 • Sadece veya büyük ölçüde, proje kapsamında düzenlenmeyen çalıştaylara, seminerlere, konferanslara, kongrelere katılım için bireysel finansman sağlanmasını içeren projeler,

 • Sadece veya büyük ölçüde çalışma ya da eğitim kursları için verilecek bireysel burslara yönelik projeler,

 • Kar amaçlı faaliyetler ve destek sözleşmesinin imzalanmasından önce başlayan faaliyetler,

 • Bağışlar.
^

II.1.3.1. Proje Süresi


Proje süresi en az 3 ay ve en fazla 12 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

II.1.3.2. Proje Uygulama Yeri


Proje faaliyetleri, Türkiye’de gerçekleştirilecektir. Ancak eğitim, konferans ve benzeri etkinlikler, proje amaçlarına ulaşılması için gerekli olduğu durumlarda, başka ülkelerde de gerçekleştirilebilir
^

II.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu

II.1.4.1. Destekten Karşılanabilecek Maliyetler


Uygun maliyetler projenin hayata geçirilmesi için zorunlu olan giderlerdir. Başkanlık tarafından sağlanacak destek için sadece “uygun maliyetler” dikkate alınır. Bu nedenle Başvuru Sahibi tarafından sunulacak proje bütçesi, hem bir maliyet tahmini hem de “uygun maliyetler” için tavan niteliğindedir. Bütçede öngörülen rakamların uygulama sırasında aşılmaması gerektiğinden, bütçenin gerçekçi maliyetleri içermesi önemlidir. Uygun maliyetler, götürü maliyetlere değil (dolaylı maliyetler hariç) gerçek maliyetlere (projenin uygulanması sırasında yapılacak fiili maliyetler) dayandırılmalıdır.

Projede gerçekleştirilecek tüm maliyetler bu rehberin ekinde yer alan proje bütçesi standart formuna göre hazırlanmalıdır. Bütçe hazırlığında tüm kalemler kendi alt kalemlerine ayrılmalı ve her bir alt kalem için birimin niteliği ve adedi mutlaka belirtilmelidir. Oluşacak maliyetin para birimi TL’den farklı ise bu para birimleri, Başvuru Dilekçesinin başvuru sahibince imzalandığı günün Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden TL’ye çevrilerek uygun sütuna yazılır. Bütçe toplamı TL cinsinden olmalıdır.

Başkanlık tarafından yapılacak ödemelere ilişkin hususlar Başkanlık ile desteğe hak kazanmış proje sahibi arasında imzalanacak sözleşme ile belirlenir.

Bu programda bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki genel koşullar aranmaktadır:

 • Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi,

 • Proje sahibi veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi,

 • Ödemenin proje hesabından yapılması,

 • Proje sahibi ya da ortağının hesaplarında kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması,

 • Fatura vb. orijinal harcama belgeleriyle desteklenmesi gerekir.

Proje uygulamalarında ortaya çıkan bütün maliyetler destek kapsamına girmemektedir. Bu çerçevede maliyetlerin uygunluğuna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmektedir:
^

II.1.4.1.1. Uygun Maliyetler


Uygun doğrudan maliyetler ve uygun dolaylı maliyetler olmak üzere iki türlü uygun maliyet bulunmakta olup aşağıda tanımlanmaktadır:

 1. Uygun Doğrudan Maliyetler:

Uygun doğrudan maliyetler, projenin yürütülmesi için gerekli olan proje sahibi veya ortağı tarafından gerçekleştirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir:

 • Proje kapsamında eğitim vb. hususlar için yapılacak olan hizmet alımları (Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve proje sahibinin ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır.)

 • Yolculuk ve gündelik giderleri,

 • Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve bununla ilgili hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,

 • Sarf malzemesi maliyetleri,

 • Diğer taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.),

 • Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.)

 • Görünürlük maliyetleri (proje için kullanılacak tüm tanıtım malzemelerinde ve alınan ekipmanda Başkanlık logosunu yer alması vb.1)

 1. Uygun Dolaylı Maliyetler (İdari Maliyetler)

Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında yazılamayan ve/veya görünmeyen giderleri karşılamak üzere projenin toplam uygun maliyetlerinin %3’ünü aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır.
^

II.1.4.1.2. Uygun Olmayan Maliyetler


Bu programda hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri aşağıda sıralanmaktadır:

  • Başvuru sahibinin proje kapsamında proje koordinatörü vb. görevlerle idari sorumluluk alacak personeline yapılacak maaş ödemeleri,

  • Yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması vb. yapım işleri,

  • Proje sahibi ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,

  • Borçlar, zarar veya borç karşılıkları,

  • Faiz borcu,

  • Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,

  • Arazi veya bina alımları,

  • İkinci el ekipman alımları,

  • Kur farkından doğan zararlar,

  • Kamu kurumlarının genel ve idari maliyetleri,

  • Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları,

  • Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri,

  • Proje sahibi ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,

  • Salt sözleşmeye, teminatlara ve Başkanlık ile proje sahibi arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler,

  • Başvuru sahibinin projedeki ortağından yapılan satın alımlara ilişkin ödemeler,

Başvuru Formunda yer verilmeyen bir hususa ilişkin maliyetlendirmenin bütçede yer alması mümkün olmayacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında, sözleşmenin imzalanmasından önceki kontrol sürecinde ve uygulama aşamasında gerekli görülmesi halinde Başkanlık tarafından bütçede değişiklik yapılabilecektir. Kontroller başvuru sahibinin ilave açıklama yapmasını ve Başkanlığın destek tutarında indirim yapmasını gerektirebilir.

Bu nedenle Başvuru Sahibinin gerçekçi ve uygun maliyetli bir bütçe sunması kendi yararınadır. Bütçeyi netleştirmek için, maliyetlerin gerekçelerinin ayrıntılı bir şekilde, ekte sunulan bütçe formatında hazırlanması gerekmektedir.


Projenin yürütülmesi için idari sorumluluk alacak proje koordinatörü vb. personele proje bütçesinden kesinlikle maaş ödenmeyecektir. Bu gibi ihtiyaçların, başvuru sahibi ya da ortağı kuruluşun insan kaynağından ayni katkı olarak, gönüllülük esasına göre karşılanması beklenmektedir.


^

II.1.4.2. Ayni Katkılar


Ayni katkı; proje sahiplerinden veya ortaklarından herhangi biri tarafından sağlanan bina, konferans salonu gibi mekanlar ile mal, malzeme, iş gücü, makine ve ekipman katkısıdır. Başvuru Formunda ayrı bir liste halinde sunulması gereken, proje sahibi ya da ortakları tarafından yapılan ayni katkılar gerçek harcamaları yansıtmazlar ve uygun maliyet olarak değerlendirilmezler. Bu nedenle bu katkılar proje sahibi tarafından sağlanan eş finansman olarak kabul edilmezler. Ancak projenin gerçekleştirilmesinde fayda sağlayacakları göz önüne alınarak başvurunun olumlu değerlendirilmesine katkı sağlarlar. Desteğin verilmesi durumunda proje sahibi Başvuru Formunda belirttiği bu katkıları üstlenmek zorundadır.
^

II.2. Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler

II.2.1. Başvuru Formu ve Diğer Belgeler


Başvurular, bu rehberin ekinde bulunan Başvuru Dilekçesi, Başvuru Formu, varsa Ortaklık Beyannamesi ve hizmet alımı yapılacak teknik personelin özgeçmişleri ile birlikte yapılmalıdır. Bu belgeler, Başkanlıktan veya Başkanlık internet sayfasından (www.ytb.gov.tr) temin edilebilir.

Başvuru Formu ve diğer belgeler Türkçe hazırlanmalıdır. Ayrıca bu belgeler doldurulurken, standart formata bağlı kalınmalı ve mevcut hiçbir metin silinmemeli ya da değiştirilmemelidir. El yazısı ve daktilo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Talep edilen belgeler ve proje başvurunuzda öngördüğünüz çalışmalara bağlı olarak meri mevzuata göre gerekli zorunlu belgeler dışında hiçbir ek belge değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

Başvuru Formunda idari değerlendirme listesinde belirtilen konularda herhangi bir hata veya Başvuru Formundaki önemli bir tutarsızlık (Örneğin: Bütçede belirtilen miktarların Başvuru Formunda belirtilenlerle tutarsızlık göstermesi) başvurunun reddine yol açabilir.


^

II.2.2. Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılır?


Proje başvuruları, kapalı zarf içinde posta yoluyla, kargo şirketi ile veya elden aşağıdaki adrese yapılır.

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Oğuzlar Mahallesi Mevlana Bulvarı NO:145

06520 Balgat, Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE

Posta yoluyla veya kargo şirketi ile gönderilen başvuruların son başvuru tarihine kadar postaya verilmiş olması gerekmektedir. Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen proje başvuruları reddedilecektir. Başvuru zarfının üstüne “^ ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE MESLEKİ VE AKADEMİK REHBERLİK EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI” ve UOD13 ifadeleri açık bir şekilde yazılmalıdır.

Başvurular (Başvuru Formu, diğer ekler) iki suret olarak, iki ayrı dosya içinde teslim edilmelidir.

Başvuru Formu ayrıca elektronik formatta (CD) sunulmalıdır. Elektronik format, matbu versiyonla tam olarak aynı içeriğe sahip olmalıdır. Bir adet CD sunulması yeterlidir.

Başvuru sahipleri başvurularının, eksiksiz olup olmadığını kontrol etmelidirler.
^

II.2.3. Başvuruların Alınması İçin Son Tarih


Başvuruların alınması için son tarih 03/06/2013 saat 18:00’dir. Son başvuru zamanından sonra gönderilen veya elden teslim edilen başvurular, hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Son teslim tarihinden sonra posta veya kargo ile gönderilen proje başvuruları, üzerine “geç teslim” ibaresi eklenerek kayda alınır ve başvuru sahibine geç teslim mektubu gönderilir.
^

II.2.4. Başvuru Süreciyle İlgili Soruların Yayımlanması


Çağrı ilanından sonra, potansiyel başvuru sahipleri, başvuru süreciyle ilgili Başkanlığa soru yöneltebilirler. Sorular, başvuruların alınması için belirlenen son tarihten 15 gün öncesine kadar, proje çağrısının referans numarası, açık bir şekilde belirtilerek, elektronik posta ile aşağıdaki adrese gönderilmelidir. Yazılı olarak gönderilmeyen sorular yanıtlanmayacaktır.

E-posta adresi: uod13@ytb.gov.tr

Eşitlik ilkesi gereği, gelen yazılı sorular, “Sıkça Sorulan Sorular (SSS)” başlığı altında Başkanlık internet sayfası üzerinden yanıtlanır. Telefonda, bilgilendirme toplantıları ya da eğitim sırasında şifahen verilmiş yanıtlar Başkanlığı bağlayıcı değildir. Gelen sorular başvuru süresi boyunca güncellenen “Sıkça Sorulan Sorular (SSS)” başlığı altında Başkanlık internet sayfasında (www.ytb.gov.tr) yanıtlanır.

Eşitlik ilkesi gereği, gelen yazılı sorular, “Sıkça Sorulan Sorular (SSS)” başlığı altında Başkanlık internet sayfası üzerinden yanıtlanacaktır. Telefonda, bilgilendirme toplantıları ya da eğitim sırasında şifahen verilmiş yanıtlar Başkanlığı bağlayıcı değildir.


Başvuru rehberi ile ilgili değişiklik olması halinde Başkanlık internet sayfasında (www.ytb.gov.tr) duyuru yapılacaktır. Başvuru sahiplerinin son başvuru tarihine kadar olası değişiklikleri bu adresten takip etmeleri gerekmektedir.^

II.3. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi


Başkanlık tarafından görevlendirilen en az 3 üyeden oluşan değerlendirme komitesi, proje başvurularını başvuru rehberinde belirtilen esaslara göre idari, mali ve teknik açılardan değerlendirir. Oluşan puan sıralamasına göre, Değerlendirme Komitesince bir asil ve bir yedek proje listesi belirlenir.


Başvurular hazırlanırken aşağıdaki değerlendirme tabloları başvuru sahibine projesini kontrol imkânı sağlayacaktır. Başvurunun gereği gibi hazırlandığından emin olmak için bu tabloların dikkatlice incelenmesi ve bu tablolardaki kriterler göz önüne alınarak başvurudaki olası eksiklerin giderilmesi gerekmektedir.^

II.3.1. İdari Değerlendirme


İDARİ DEĞERLENDİRME LİSTESİ

KRİTERLER

Evet

Hayır

 1. Başvuru, başvuru formuna göre hazırlanmıştır. 1. Başvuru, Türkçe olarak bilgisayarda hazırlanmıştır. 1. Başvuru dilekçesi, başvuru sahibinin temsilcisi tarafından imzalanmıştır. 1. Ortaklık beyannamesi ortağın temsilcisi tarafından imzalanmıştır. 1. Başvuru Sahibi uygundur. 1. 1. Ortak uygundur. 1. 2. Ortak uygundur. 1. <…> Ortak uygundur. 1. Projenin süresi, izin verilen en az ve en çok süreye uygundur. (3-12 ay). 1. Talep edilen destek tutarı, izin verilen en az destek tutarından düşük değildir. (10.000 TL) 1. Talep edilen destek tutarı, izin verilen en çok destek tutarından yüksek değildir. (200.000 TL) 1. Talep edilen destek oranı, uygun toplam bütçenin %75’ini aşmamaktadır. 1. İdari gider toplam bütçenin %3’ünden azdır.


^

II.3.2. Teknik ve Mali Değerlendirme


Teklif edilen bütçe de dâhil olmak üzere başvurular, aşağıda yer alan Değerlendirme Tablosundaki kriterlere göre değerlendirilecektir. Değerlendirmede sırası ile başvuranın mali ve yönetim kapasitesi, proje konusunun programın amaç ve öncelikleri ile ilgililiği, önerilen yöntemin kalitesi ve geçerliliği, projenin destek sonrası sürdürülebilirliği ile projenin bütçe ve maliyet etkinliği göz önüne alınacaktır.

Değerlendirme tablosu, bölümlere ve alt bölümlere ayrılmıştır. Her alt bölüme, aşağıdaki esaslara göre 1 ile 5 arasında bir puan verilecektir:

1 = çok zayıf; 2 = zayıf; 3 = yeterli; 4 = iyi; 5 = çok iyi.

Puanlama, değerlendirme tablosundaki Başvuru Formunun İlgili Bölümü sütununda belirtilen bölümlere başvuru sahibi tarafından verilmiş cevaplar üzerinden yapılacaktır. Bu değerlendirmenin sonunda, yetmiş (70) ve üzerinde puan alan başvurular başarılı projeler olarak listelenir. Başvurular en yüksek puanı alan tekliften başlayarak sıralanır ve destek dağıtımı bu rehberde belirtilen teklif çağrısının toplam bütçesi çerçevesinde söz konusu sıralamaya göre yapılır.

Toplam başarı puanına ek olarak, proje tekliflerinin destek almaya hak kazanabilmesi için değerlendirme tablosunun ikinci bölümünde incelenen ilgililik bölümünden en az 15 puan (25 puan üzerinden) alması koşulu aranacaktır.

^ TEKNİK VE MALİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

Bölüm

Tavan Puan

1. Mali ve Kurumsal Kapasitesi

15

1.1 Başvuru sahibi ve ortakları, ilgili alanda proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip mi?

5

1.2 Başvuru Sahibi ve ortakları yeterli yönetim kapasitesine sahip mi? (personel, ekipman ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve beceri dahil olmak üzere)

5

1.3 Başvuru Sahibi istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip mi? Ayni katkı vb. sağlanmış mı?

5

2. İlgililik

25

2.1 Proje genel amaç ve faaliyetleri açısından, mali destek programının amacı ve bir veya birden fazla önceliği ile ne kadar ilgili? (Amaç ve bir öncelikle ilgili ise en çok 3, daha fazla öncelikle ilgiliyse, daha yüksek puan verilmesi mümkündür.)

5

2.2. Proje, belirlediği hedef bölgenin ihtiyaç ve sorunlarıyla ne kadar ilgili?

5

2.3. Projeden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenebilecek bütün hedef gruplar ve son yararlanıcılar açıkça tanımlanmış mı ve program amaç ve önceliklerine uygun mu?

5

2.4. Projeden yararlanacakların gereksinimleri net bir şekilde belirlenmiş mi, proje bu gereksinimlerle ne kadar ilgili?

5

2.5. Projeye doğrudan ya da dolaylı olarak etki edebilecek ilgili taraflar açıkça tanımlanmış mı ?

5

3. Yöntem

30

3.1 Önerilen faaliyetler uygun mu? Faaliyet planı açık, tamamlayıcı ve uygulanabilir nitelikte mi?

5

3.2 Önerilen faaliyetler, hedeflerle ve beklenen sonuçlarla uyumlu mu?

5

3.3 Projenin genel tasarımı ne kadar tutarlı? (Özellikle; proje, söz konusu sorunların bir analizini yansıtıyor mu; riskler ve dış faktörler göz önüne alınmış mı ve olası sonuçlarla ilgili bir değerlendirme öngörüyor mu?)

5

3.4 Ortakların projeye katılım ve katkı düzeyi yeterli mi? (Bir ortağın projeye katılım düzeyine göre en fazla 5 puan verilecektir. İlave yurtdışı ortağın olması durumunda ortakların projeye katılım düzeyine göre en fazla 10 puan verilebilir.)

5 x2

3.5 Başvuruda, projenin sonucuna yönelik ölçülebilir somut çıktılar (performans göstergeleri) tanımlanmış mı?

5

4. Sürdürülebilirlik

20

4.1 Projenin, hedef grupları üzerinde kalıcı bir etkisi olması bekleniyor mu? (Sağlanan eğitim fırsatları, kurulan iletişim ağları vb. dahil olmak üzere)

5

4.2 Proje potansiyel çarpan etkileri içermekte midir? (proje sonuçlarının yinelenmesi ve daha geniş alanları etkilemesi ile bilgi yayılması dahil olmak üzere)

5

  1. Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir mi?

 • Mali ve Kurumsal Boyut (faaliyetler destek bittikten sonra nasıl finanse edilecek kurumsal yapı proje sona erdikten sonra da faaliyetlerin sürdürülmesine izin verecek mi?)

 • Politik Boyut (Projenin ne tür yapısal etkileri olacak – örneğin mevzuatın, davranış kurallarının, yöntemlerin vb. gelişmesine katkı sağlayacak mı? Proje sonuçları için “yerel sahiplenme” olacak mı?)

5x2

^ 5. Bütçe ve maliyet etkinliği

10

5.1 Yapılması öngörülen harcamalar projenin uygulanması için gerekli mi?

5

5.2 Tahmini maliyetler piyasa fiyatlarıyla uyumlu mu?

5

^ EN YÜKSEK TOPLAM PUAN

100

Bu sisteme göre oluşturulan asil ve yedek listelerdeki proje sahiplerine Başkanlık tarafından ön izleme ziyaretleri gerçekleştirilerek projeyi uygulama kapasiteleri yerinde incelenir. Ön izleme ziyaretleri sonucunda nihai proje listesi oluşturulur.
^

II.4. Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi

II.4.1. Bildirimin İçeriği


Başvuru Sahiplerine, başvurularının sonucuna ilişkin durum yazılı olarak bildirilecektir. Başvurunun reddedilmesi veya destek verilmemesi kararı, aşağıda belirtilen gerekçelere dayandırılacaktır:

 • Başvuru, son başvuru tarihinden sonra alınmıştır;

 • Başvuru eksiktir veya belirtilen idari koşullara uygun değildir;

 • Başvuru Sahibi veya ortaklarından biri ya da bir kaçı uygun değildir;

 • Proje uygun değildir (örneğin teklif edilen projenin program kapsamında olmaması, projenin izin verilen azami süreyi aşması, talep edilen katkının izin verilen azami katkıdan daha fazla olması vb.);

 • Proje, konuyla yeterince ilgili değildir ve/veya Başvuru Sahibinin mali ve kurumsal kapasitesi yeterli değildir;

 • Proje, teknik ve mali açıdan, seçilmiş olan diğer projelere göre daha az puan almıştır;

 • Talep edilen destekleyici belgelerin biri ya da birkaçı belirtilen son tarihten önce teslim edilmemiştir;

 • Bu Rehberde bulunan herhangi başka bir kritere uyulmamıştır.

II.5. Sözleşme İmzalanması ve Uygulama Koşulları


Başkanlık tarafından desteklenmesi uygun görülen projelere verilecek mali destek ve buna ilişkin ilke ve kurallar, başvuru sahibi ile Başkanlık arasında imzalanacak bir sözleşmeye bağlanır. Proje metninin son hali ve ekleri sözleşme eki kabul edilir.

Sözleşme imzalanmadan önce ve/veya imzalandıktan sonra Başkanlık, gerektiğinde başvuru sahibinden ek bilgi ve belge isteyebilir.

Sözleşme sürecinde proje sahipleri imza için Başkanlığa davet edilebilir ya da sözleşmeler posta yoluyla imzalanabilir. Posta yoluyla imzalanması halinde, sözleşme metni e-posta, faks ya da diğer uygun iletişim kanalları yoluyla proje sahibine ulaştırılır.

1 Bu konuyla ilgili kurallar, desteğe hak kazanan proje sahiplerine verilecek olan Görünürlük Rehberi’nde belirtilecektir.


Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

T. C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI iconT. C BAŞBAKANLIK | Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

T. C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI iconT. C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

T. C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI iconT. C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

T. C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI iconT. C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

T. C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI iconT. C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

T. C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI iconYurtdısı Türkler ve Akraba Topluluklar Baskanlıgı’ndan alınan yazıda, lise egitimlerini

T. C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI iconYurtdışı türkler ve akraba topluluklar Başkanlığına

T. C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI iconYurtdışı türkler ve akraba topluluklar Başkanlığına

T. C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI iconYurtdışı türkler ve akraba topluluklar Başkanlığına

T. C. BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI iconYurtdışı türkler ve akraba topluluklar Başkanlığına

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents