T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Teftiş Kurulu Başkanlığı icon

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Teftiş Kurulu Başkanlığı

Reklamlari:Indir 2.19 Mb.
TitleT. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Teftiş Kurulu Başkanlığı
Page5/67
Date conversion06.03.2013
Size2.19 Mb.
TypeDocuments
Source
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   67
^

3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN


  1. Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre; dilekçede bulunması zorunlu şartlar nelerdir? İncelenemeyecek dilekçeler hangileridir?

Madde 4- Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresinin bulunması gerekir.

Madde 6 - Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden;

a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler,

b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar,

c) 4 üncü maddede gösterilen şartlardan herhangi birini taşımayanlar, İncelenemezler.  1. ^ Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre; Yetkili makamlara ve TBMM’ne verilen dilekçelerin incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi nasıl düzenlenmiştir?Madde 7 – (Değişik: 2/1/2003-4778/27 md.)

Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir.

^ Türkiye Büyük Millet Meclisine yapılan başvuruların incelenmesi:

Madde 8 – (Değişik: 2/1/2003-4778/28 md.)

Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması altmış gün içinde sonuçlandırılır. İlgili kamu kurum veya kuruluşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca gönderilen dilekçeleri otuz gün içinde cevaplandırır. İnceleme ve karara bağlamanın esas ve usulleri Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde gösterilir.

(Ek fıkra: 1/12/2011-6253/41 md.) Dilekçe Komisyonu, görevleri ile ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile özel kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi almak, ilgilileri çağırıp bilgi almak, idari denetimin yapılmasını istemek, bilirkişi görevlendirmek ve yerinde inceleme yapmak yetkisine sahiptir. Bu yetkinin kullanılması durumunda kamu kurum ve kuruluşları ile kamu personeli, talep edilen bilgi ve belgeyi vermek, idari denetimi yapmak ve yerinde inceleme için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.


^

DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
  1. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik gereğince; İl Disiplin Kurulu kimlerden oluşur?

Madde 4 - I - İl Disiplin Kurulu:

Valinin veya görevlendireceği Vali Muavininin Başkanlığında,

a) Hukuk İşleri Müdürü,

b) Defterdar,

c) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü,

d) Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü,

e) Tarım Orman ve Köyişleri Müdürü,

f) Bayındırlık ve İskan Müdüründen.  1. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğine göre; Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının karar süresi ve usulü nasıldır?

Madde 11 – Disiplin Kurulları kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili işlerde soruşturma dosyasını aldıkları tarihten itibaren; uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazlar ile ilgili işlerde itiraz dilekçesi ile cezaya ilişkin karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren, 30 gün içinde kararlarını verirler.

^ Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili kararlar, soruşturma dosyasına göre verilir.

Madde 12 – Amirlerin memurluktan çıkarma cezasına ilişkin talepleri, soruşturma dosyasının memurun bağlı bulunduğu kurumun Yüksek Disiplin Kuruluna tevdiinden itibaren en geç 6 ay içinde karara bağlanır.

Yüksek Disiplin Kurulları kendilerine intikal eden dosyaların tetkiki sırasında gerekli gördükleri takdirde ilgilinin sicil dosyasını ve her türlü evrakı incelemeye, kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler.  1. ^ Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik gereğince; İl Özel İdaresi Disiplin Kurulu kimlerden oluşur;

Madde 4 - A. İl özel idaresi disiplin kurulu:

Valinin veya genel sekreterin başkanlığında,

a) İl hukuk işleri müdürü, hukuk işleri müdürü yoksa, valinin il idare kurulu üyeleri arasından görevlendireceği bir kişi,

b) Vali tarafından belirlenecek bir birim müdürü,

c) İl daimi encümeni üyelerinin kendi aralarında bir yıl içinde seçecekleri iki üyeden,    kurulur.  1. ^ Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik gereğince; Belediyelerde Disiplin Kurulu kimlerden oluşur?

 Madde 4 -  B. Belediye disiplin kurulu:

 1) Büyük şehir Belediyelerinde; genel sekreter veya başkanın görevlendireceği genel sekreter yardımcılarından birinin başkanlığında;

a) Hukuk müşaviri veya görevlendirilecek bir avukat,

b) Personel şube müdürü,

c) Kararlar şube müdürü,

d) Fen işleri daire başkanlığından görevlendirilecek bir şube müdüründen

kurulur.

2) Belediyelerde; belediye başkanının veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında encümenin atanmış üyelerinden kurulur.  1. ^ Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik gereğince; Mahalli idarelerin yüksek disiplin kurulunu açıklayınız.

 Madde 4 - D. Mahalli idarelerin yüksek disiplin kurulu:

 Mahalli idarelerin yüksek disiplin kurulu, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kuruludur. Ancak, büyük şehir belediye başkanlıklarında bu kurullar büyük şehir belediye encümeninden teşekkül eder.  1. ^ Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik gereğince; Kurul toplantılarına katılamayacak olanları belirtiniz.

Madde 6 – Kurulların Başkan ve Üyeleri kendilerine, eşlerine, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarına, disiplin cezası verilmesini teklif ettikleri, disiplin soruşturmasını yaptıkları veya atanmasına yetkili oldukları memurlara ait işlerle ilgili Kurul toplantılarına katılamazlar.  1. ^ Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte Disiplin Amirlerinin sorumlulukları nasıl belirlenmiştir.

Madde 19 – ,  Disiplin amirleri, disiplin işlerinde kendilerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve özel kanunlarla verilen yetkileri kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla; memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerle tanınan hakları gözönünde tutan, hakkaniyet ve eşitliği esas alan bir tutum ve davranış için de kullanmak ile yükümlüdürler.

^ Bu genel sorumluluğun dışında disiplin amirleri ayrıca;

a) Memurların uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarma cezalarından biriyle cezalandırılması gereken disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren kanunen belli süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatarak; gerekli cezayı uygulayarak, disiplin cezası verme yetkisinin zaman aşımına uğramasını önlemek,

b) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde vermek,

c) Uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazları, cezalarla ilişkin karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde inceleyerek sonuçlandırmak,  zorundadırlar.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   67

Reklamlari:

Similar:

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Teftiş Kurulu Başkanlığı iconİçişleri Bakanlığı Bakanlık Makamının 09. 12. 1996 gün ve Teftiş Kurulu Başkanlığı 236-4/2751-435 sayılı onay emirlerine dayalı, Teftiş Kurulu Başkanlığının

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Teftiş Kurulu Başkanlığı iconPROJENİN ADI: İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Mülkiye Müfettişlerinin İnsan Hakları Eğitimine Destek & Teftiş Tekniklerinin Artırılması Projesi

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Teftiş Kurulu Başkanlığı iconT. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Teftiş Kurulu Başkanlığı

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Teftiş Kurulu Başkanlığı iconT. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Teftiş Kurulu Başkanlığı iconT. C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Teftiş Kurulu Başkanlığı

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Teftiş Kurulu Başkanlığı iconT. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Teftiş Kurulu Başkanlığı

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Teftiş Kurulu Başkanlığı iconT. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Teftiş Kurulu Başkanlığı

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Teftiş Kurulu Başkanlığı iconT. C İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Teftiş Kurulu Başkanlığı

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Teftiş Kurulu Başkanlığı iconİÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜLKİYE TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Teftiş Kurulu Başkanlığı iconİçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 15. 02. 2001 tarih ve 648-1-14/997-3 ve 730-1-3/998-12 sayılı görev emirleri uyarınca, 2001 yaz seminerine ait

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents