YOZGAT İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL VE KURUMLARDA YAPILACAK ARAŞTIRMA VE ARAŞTIRMA DESTEĞİNE YÖNELİK İZİN VE UYGULAMA KONTROL ÇİZELGESİ ( Lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora üstü araştırma izni ve uygulamaları için) icon

YOZGAT İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL VE KURUMLARDA YAPILACAK ARAŞTIRMA VE ARAŞTIRMA DESTEĞİNE YÖNELİK İZİN VE UYGULAMA KONTROL ÇİZELGESİ ( Lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora üstü araştırma izni ve uygulamaları için)

Reklamlari:Indir 60.26 Kb.
TitleYOZGAT İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL VE KURUMLARDA YAPILACAK ARAŞTIRMA VE ARAŞTIRMA DESTEĞİNE YÖNELİK İZİN VE UYGULAMA KONTROL ÇİZELGESİ ( Lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora üstü araştırma izni ve uygulamaları için)
Date conversion13.05.2013
Size60.26 Kb.
TypeDocuments
Source
YOZGAT İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
OKUL VE KURUMLARDA YAPILACAK ARAŞTIRMA VE ARAŞTIRMA DESTEĞİNE YÖNELİK
İZİN VE UYGULAMA KONTROL ÇİZELGESİ
( Lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora üstü araştırma izni ve uygulamaları için)
ARAŞTIRMA SAHİBİNİN :
Adı Soyadı :
^ Bağlı Bulunduğu
üniversite/Kurum:

Araştırmanın konusu
^ Araştırmanın Yapılacağı
Okul/KurumS.N. ^ KONTROLÜ YAPILACAK KONU BAŞLIKLARI
(KRİTERLER)
E H AÇIKLAMALAR
1 Araştırma izin başvuru evrakı kayıtlara girmiş mi? İlgili bölüme ve komisyon'a Havale yapılmış mı?(yapılmamışsa eksiklikler tamamlanır.)


2 Araştırma izin başvuru yönerge'nin 2.maddesinde belirtilenler dışındaki kişi ve kurumlarca mı yapılmış? (Eğer bu şekilde yapılmışsa en az 3 akademisyen tarafından(üniversite) onaylanması istenir bunu yaparsa incelemeye alınır, yoksa reddedilir) 8Yönerge 5/j)


3 Üniversite/Kurum araştırma izin başvuru yazısında antet veimza var mı?(yoksa kabul edilmez)


4 Araştırma izin başvurusu, ilgili yönergenin 5/j-7/a ve 8/a md. bentlerine göre ilgili makama yapılmış mı?


5 Başvuru ekleri, yönergenin 5/h md. bendi ayrıca varsa 5/g-i md. bendinde yazılı ekleri de ihtiva etmiş mi?


6 Araştırma izin başvurusunda veri toplama araçları örneklem üzerinde internet üzerinden mi uygulanmak isteniyor. İsteniyorsa yönerge'nin 2. maddesi dayanak gösterilerek reddedilir.


7 Okul ve kurumlarda yapılacak araştırmanın veri toplama araçları izin onayı başvurusu, uygulama tarihinden en az dört hafta önce yapılmış mı?


8 Araştırma izin başvurusu Yönergenin 5/m bendi son cümlesinde geçen veri toplama aracı niteliğine ilişkin değerlendirme için; komisyonda özel eğitim, çocuk gelişimi ve okul öncesi branş öğretmenlerine öncelikle görev verilmesi. Artikülasyon (Eklemleme) bozukluğu ve benzeri araştırma izin taleplerinde konunun iyi değerlendirilmesi için bu tür başvurularda komisyona bu alanla ilgili üye alınması9 Araştırma önerisinde VİDEO ile kayıt yapılmak isteniyor mu?Bu durumu yönerge'nin 13/ğ maddesi gereğince araştırma önerisinde belirtmliş mi?


10 Başvurusu yapılan araştırmaönerisi/projesinde amaç,yöntem,evren,örneklem ile takvim belirtilmiş mi?(Bunlardanbirisi belirtilmemişse kabuledilmez)


11 Başvuru önerisinde/projesinde araştırmanın yapılacağı okul/kurum listesi konulmuş mu?(konulmamışsa kabul edilmez)


12 Başvuru önerisinde/projesinde araştırma veri toplama aracı (anket) konulmuş mu?(konulmamışsa kabul edilmez)


13 Araştırma izin başvurusu Müdürlüğümüzün diğer bölümlerini veya başka kurumları ilgilendiriyor mu?ilgilendiriyorsa bu birimlerin/kurumların görüşü alınmak üzere buralara yazılır, görüş geldikten sonra işlem yapılır.


14 Araştırmanın evren ve örneklemi araştırma yapılan grubu veya konuyu doğru temsil ediyor mu?


15 Araştırma önerisinde "konu önce basamaklı bir eğitim verilip daha sonra sonuçları gözlemlenmek mi isteniyor? (Yönerge'nin 13/ç maddesine göre işlem yapılır)


16 Araştırma, alkol ve uyuşturucuyu mu konu alıyor? (Yönerge' nin 5/a-b-ç maddeleri gereğince bu tür uygulamaların eğitim-öğretim ortamlarında uygulanamayacağı gerekçisiyle reddedilir.)


17 Araştırma problemi açıkca ifade edilmiş mi?


18 Araştırma öneri ve veri toplama araçlarında; Anayasa ve Millî Eğitim Temel Kanunu ile millî ve manevi değerlere aykırı, kişilik haklarını ihlal edici, Aile ve özel mahremiyeti ifşa edici, öğrencilerde ilgi ve merak uyandırarak kötü alışkanlıklara yöneltebilecek hususlar (uyuşturucu,alkol vb.), dini inanç ve kanaatleri sorgulayıcı, cinsiyet, din ve ırk ayrımını körükleyici, belli politik yaklaşımları destekleyici, kesin yargı içererek; yönetici ve öğretmen ve eğitim sistemini kötüleyici ve küçük düşürücü, eğitim öğretim ortamını olumsuz yönde etekileyici ve aksatıcı, eğitim-öğretime belirgin şekilde katkısı olmayan, öğrencilerin bedensel, ruhsal ve ahlakî gelişmelerini engelleyici, araştırma amacı/amaçlarırıyla örtüşmeyen, müstehcenliği teşvik edici, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nce suç kabul edilen hususları içeren ifadeler, resimler ve simgelere yer verilmiş mi ?


19 Araştırmabilimsel bilgiye erişmek, bilimsel değerlendirmeler yolu ile yeni bir bilgiyi elde etmek amacına yönelik mi?


20 Araştırmanın uygulayıcıları yükseklisans,doktora ve üzeri akademik çalışmalarda bulunulacaklarsa, bu çalışmanın gerekliliği ilgili üniversite tarafından belirtilmiş mi?


21 Araştırma, uygulama süresi olarak bir ders saatini aşıyor mu?


22 Araştırma önerisinin, amaç ve alt amaçlarına göre hazırlanan veri toplama araçları içerik ve kapsam yönünden, Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçlarına uygun mu?


23 Araştırmacı, araştırma alanını kapsayan il, ilçe, okul ve kurum isimleriyle örneklem sayılarını eğitim kademelerine göre belirtmiş mi?


24 Araştırma anket soruları veya uygulama gibi veri toplama araçları içeriğinde, katılımcıların kişilik haklarına uymada sakınca veya konu dışı çağrışım oluşturacak ifade ve anlatımlara yer vermiş mi?


25 Araştırmanın veri toplama araçlarında kişi, kurum ve kuruluşlara yönelik reklâm veya tanıtım gibi ifadeler var mı?


26 Araştırma veri toplama araçlarının okul ve kurumlarda uygulanması eğitim-öğretim faaliyetini engellememesi için, ilk ve ikinci yarıyılın bitimine en az üç hafta kalıncaya kadar yapılmış mı?


27 Okul ve kurumlarda yapılacak araştırma konusu, tıbbi konu içeriyorsa araştırmacı, bağlı bulunduğu üniversite etik kurulundan araştırma onay yazısı alınmış mı?

Tıbbî konu içermiyor
28 Tıbbi konu içeren araştırmanın veri toplama araçları için belirlenen örneklem kişiler reşit yaşta ise yazılı onayları, değilse araştırma konusuna ilişkin olası zararlar hakkında veliler bilgilendirilerek yazılı izinleri alınmış mı?

Tıbbî konu içermiyor
29 Araştırmacı, danışman onaylı mezuniyet tezi/ödev/proje/araştırmanın amacı ve önemi, problem ve alt problemler, sayıltılar, sınırlılıklar, tanımlar, araştırmanın yöntemi, evren ve örneklem, veri toplama araçları, çalışma takvimi ve kaynakça ile bu madde kapsamında istenilen diğer belgeler başvuru evrakına eklemiş mi?


30 Araştırmacı, başka kişi ya da kurumların geliştirdikleri veri araçlarını kullanacaksa, bu kişi veya kurumlardan izin belgesi almış mı? Almışsa izin belgesini başvuru evrakına eklemiş mi?

Veri araçlarını kendisi hazırlamıştır.
31 Araştırma izin başvurusu birden fazla ili kapsıyor mu?


32 İzin başvurusuı İl Millî Eğitim Müdürlüğüne ekleriyle birlikte üniversite/enstitü/kurum aracılığıyla mı yapılmış?


33 Araştırmacı, okul ve kurumlarda uygulayacağı veri toplama araçlarının bir örneğini mühürle onaylanmak/incelenmek üzere millî eğitim müdürlüğüne sunmuş mu?


34 Araştırma izin başvurusu yurt dışında okuyan veya çalışan birisi tarafından mı yapılmış?


35 Araştırmacı, yapılan araştırmanın tamamlanmasından itibaren en geç iki hafta içinde, millî eğitim müdürlüğüne araştırmanın iki örneğini CD’ye kayıtlı olarak vermeyi yazılı olarak(EK-1). taahhüt ediyor mu?

^ Herhangi bir taahhüt yok.
36 İlgili komisyonca "Araştırma Değerlendirme Formu" (FORM-2) başvuru evraklarına dayanılarak düzenlendi mi? (Bu form doldurulurken yönerge' nin 10/c-ç maddeleri dikkate alınarak dayanaklar belirtilmelidir.)


37 Veri tabanı sonuçlandırılan araştırmaları İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetim Bilgi Sistemi (İLSİS)’e kayıt edildi mi?


38 Araştırma konusuna ilişkin veri toplama araçlarının uygulanmasında doğabilecek fiziki zararların araştırmacı tarafından karşılanması için, birim yetkilisi araştırmacıdan yazılı taahhütname alır ve doğacak hasarları araştırmacı karşılar. Aksi hâlde veri toplama araçları uygulamasına izin verilmez. Bu durum tutanakla tespit olunur.Bu husus araştırmacı tarafından kabul ediliyor mu?

fiz.zarar için birim yetkillisi yazılı taahhüt alır
39 Araştırmacı, iletişim için yazışma adreslerini, e-mail ve telefon numaralarını başvuru da bildirmiş mi?


40 Okul ve Kurum Yöneticilerinin Uygulamaya Yönelik Sorumlulukları;
1) Bakanlık EARGED Başkanlığı veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü izin yazısı ve mühürlü veri toplama aracı olup-olmadığı( Yönerge13/a),
2) Mühürlü olan veri toplama araçlarının araştırmayı yapacak kişi/kurum tarafından katılımcı sayısı kadar çoğaltma yapılıp-yapılmadığını (Yönerge13/b),
3) Araştırma konusu tıbbı konu içeriyorsa, öğrenci reşitse kendisinden değilse velisinden yazılı izin alınıp-alınmadığı (Yönerge 5/ğ),
4) Veri toplama aracında ses, görüntü kaydı gibi araçları kullanacağını araştırma önerisinde belirtmişse, öğrenci velisi ve öğretmenden izin alma işlemlerinin tamamlanıp-tamamlamadığı(ilgili okul müdürlüğü yapacaktır) (Yönerge13/ğ),
5) Bazı veri toplama araçları anket niteliğinde olmadığı için çoğaltılması mümkün olamamaktadır. Bu gibi hallerde veri toplama aracı nüshasının onaylı olanının olup-olmadığı (Yönerge 5/m),
6) Veri toplama araçlarını uygulanmada doğabilecek fiziki zararları karşılama taahhüdü (Yönerge EK-2) olup-olmadığı,
7) Veri toplama araçlarını uygulama zamanı ile görevlileri belirleme (Yönerge 13/ç-d),
8) Veri toplama araçları uygulamasında katılımın isteğe bağlı olduğunun
katılımcılara öncelikle duyurulmalı (Yönerge 13/f),

AÇIKLAMA : Bu kontrol çizelgesi MEB 'na Bağlı Okul ve Kurumlarda Yapılacak Araştırma ve Araştırma Desteğine Yönelik İzin
ve Uygulama Yönergesi ile EARGED Başkanlğı' nın 11.04.2007 tarih ve 1950 sayılı yazıları çerçevesinde
hazırlanmıştır.
..................... Üniversitesi ........... Bilimler Enstitüsü’nü.............. tarih ......... sayılı anket uygulama izin isteği başvurusu komisyonumuz tarafından MEB’na bağlı okul/kurumlarda yapılacak araştırma ve araştırma desteğine yönelik izin ve uygulama yönergesi çerçevesinde incelenmiş yönergeye aykırı olarak bir husus tespit edilmemiştir.. Söz konusu araştırmanın uygulama aşamasına geçilmeden önce ilgili yönergenin 5/ğ-m ve13/ğ bendlerinde ve diğer maddelerinde belirtilen hususların ilgili okul müdürlüklerince dikkate alınması gerekmektedir. Bu form aşağıda isimleri yazılı üyelerce birlikte imza altına alınmıştır.
K O M İ S Y O N


…../…./200…
Komisyon Başkanı Üye Üye
……………………….... ……………………….. ………………………Komisyon Başkanı Üye Üye
…../…../20...


Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

YOZGAT İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL VE KURUMLARDA YAPILACAK ARAŞTIRMA VE ARAŞTIRMA DESTEĞİNE YÖNELİK İZİN VE UYGULAMA KONTROL ÇİZELGESİ ( Lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora üstü araştırma izni ve uygulamaları için) iconMillî Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul ve kurumlarda yapılacak araştırma ve araştırma desteğine yönelik izin ve uygulama yönergesine göre Lisans, Yüksek Lisans

YOZGAT İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL VE KURUMLARDA YAPILACAK ARAŞTIRMA VE ARAŞTIRMA DESTEĞİNE YÖNELİK İZİN VE UYGULAMA KONTROL ÇİZELGESİ ( Lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora üstü araştırma izni ve uygulamaları için) iconMİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUMLARDA YAPILACAK ARAŞTIRMA VE ARAŞTIRMA DESTEĞİNE YÖNELİK

YOZGAT İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL VE KURUMLARDA YAPILACAK ARAŞTIRMA VE ARAŞTIRMA DESTEĞİNE YÖNELİK İZİN VE UYGULAMA KONTROL ÇİZELGESİ ( Lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora üstü araştırma izni ve uygulamaları için) iconBilindiği üzere TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler kapsamında lisans üstü öğrenciler (yüksek lisans ve doktora öğrencisi) ile doktora sonrası

YOZGAT İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL VE KURUMLARDA YAPILACAK ARAŞTIRMA VE ARAŞTIRMA DESTEĞİNE YÖNELİK İZİN VE UYGULAMA KONTROL ÇİZELGESİ ( Lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora üstü araştırma izni ve uygulamaları için) iconEnstitüde Yüksek Lisans/Doktora Teklif Edilen Anabilim Dalındaki Mevcut Yüksek Lisans ve Doktora Programının Adı*

YOZGAT İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL VE KURUMLARDA YAPILACAK ARAŞTIRMA VE ARAŞTIRMA DESTEĞİNE YÖNELİK İZİN VE UYGULAMA KONTROL ÇİZELGESİ ( Lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora üstü araştırma izni ve uygulamaları için) icon2228-SON SINIF LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN YURT İÇİ LİSANSÜSTÜ (YÜKSEK LİSANS/DOKTORA) BURS PROGRAMI

YOZGAT İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL VE KURUMLARDA YAPILACAK ARAŞTIRMA VE ARAŞTIRMA DESTEĞİNE YÖNELİK İZİN VE UYGULAMA KONTROL ÇİZELGESİ ( Lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora üstü araştırma izni ve uygulamaları için) iconBilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) 2012 YILI YURT DIŞI DOKTORA VE DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURS PROGRAMLARI

YOZGAT İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL VE KURUMLARDA YAPILACAK ARAŞTIRMA VE ARAŞTIRMA DESTEĞİNE YÖNELİK İZİN VE UYGULAMA KONTROL ÇİZELGESİ ( Lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora üstü araştırma izni ve uygulamaları için) iconGöç Konusunda yapılan Yüksek Lisans ve Doktora tezleri1

YOZGAT İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL VE KURUMLARDA YAPILACAK ARAŞTIRMA VE ARAŞTIRMA DESTEĞİNE YÖNELİK İZİN VE UYGULAMA KONTROL ÇİZELGESİ ( Lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora üstü araştırma izni ve uygulamaları için) icon2214 YURT DIŞI ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI (Doktora Öğrencileri İçin)

YOZGAT İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL VE KURUMLARDA YAPILACAK ARAŞTIRMA VE ARAŞTIRMA DESTEĞİNE YÖNELİK İZİN VE UYGULAMA KONTROL ÇİZELGESİ ( Lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora üstü araştırma izni ve uygulamaları için) icon2233-DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN YURT İÇİ ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI

YOZGAT İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL VE KURUMLARDA YAPILACAK ARAŞTIRMA VE ARAŞTIRMA DESTEĞİNE YÖNELİK İZİN VE UYGULAMA KONTROL ÇİZELGESİ ( Lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora üstü araştırma izni ve uygulamaları için) icon2233- DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN YURT İÇİ ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents