TIBBİ BİYOKİMYA I DERSİ icon

TIBBİ BİYOKİMYA I DERSİ

Reklamlari:Indir 0.77 Mb.
TitleTIBBİ BİYOKİMYA I DERSİ
Page1/9
Date conversion11.05.2013
Size0.77 Mb.
TypeDocuments
Source
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
1. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2012 BULAЮICI VE SШSTEMШK HASTALIKLAR Ш.doc
2. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2012 HEMATOLOJШ I.doc
3. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2012 HEMATOLOJШ II.doc
4. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2012 KAN_MERKEZШ UYGULAMALARI...doc
5. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2012 PATOLOJШ .docx
6. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2012 SEROLOJШ DERSШ.doc
7. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2012 TIBBШ BШYOKШMYA - I.doc
8. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2012 TIBBШ BШYOKШMYA II Microsoft Office Word Belgesi.doc
9. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2012 TIBBШ LABORATUVAR GЪVENLШжШ .docx
10. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2012 TIBBШ MШKROBШYOLOJШ I.doc
11. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2012 TIBBШ MШKROBШYOLOJШ II.doc
12. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2012 TIBBШ PARAZШTOLOJШ DERSШ.doc
13. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2012 ШLK YARDIM.doc
14. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/ANATOMШ VE FШZYOLOJШ.doc
15. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/SAжLIK HШZMETLERШNDE ШLETШЮШM.doc
BULAŞICI VE SİSTEMİK HASTALIKLAR
HEMATOLOJİ DERSİ
HEMATOLOJİ II DERSİ
KAN MERKEZİ UYGULAMALARI DERSİ
PATOLOJİ DERSİ
ENFEKSİYON HASTALIKLARININ TEŞHİSİNDE KULLANILAN SEROLOJİK TESTLER
TIBBİ BİYOKİMYA I DERSİ
TIBBİ BİYOKİMYA II DERSİ
TIBBİ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ DERSİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ I DERSİ
MİKROBİYOLOJİ II DERSİ
TIBBİ PARAZİTOLOJİ DERSİ
İLK YARDIM
ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM

TIBBİ BİYOKİMYA - I DERSİ

MODÜL ADI

SÜRESİ

 • BİYOKİMYASAL KAN ANALİZLERİ ÖNCESİ HAZIRLIK

40/32

 • KAN GLİKOZ ANALİZLERİ

40/24

 • KAN LİPİTLERİ ANALİZİ

40/16

 • KAN PROTEİNLERİ ANALİZİ

40/16

 • KANDA ARKA AZOT MADDELERİ VE BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ

40/24

 • KANDA BİLİRUBİN VE ENZİM ANALİZLERİ

40/24

 • OTOANALİZÖRDE BİYOKİMYASAL KAN ANALİZLERİ

20/8

 • DÜŞÜK KONSANTRASYONLU MADDELERİN ÖLÇÜMÜ

20/8


DERS BİLGİ FORMU

DERSİN ADI

TIBBİ BİYOKİMYA-1

ALAN

TIBBİ LABORATUVAR

MESLEK/DAL

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ

DERSİN OKUTULACAĞI

SINIF/YIL

10. SINIF

SÜRE

Haftalık 4 Ders Saati

DERSİN AMACI

Bu derste öğrenciye; biyokimyasal kan analizleri öncesi hazırlık, kan alma, spektrofotometre ve otoanalizör kullanarak biyokimyasal kan analizlerini tekniğine uygun yapma ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır

DERSİN TANIMI

Bu ders; biyokimyasal kan analizleri öncesi hazırlık, kanda glikoz, lipit, protein, arka azot maddeleri, böbrek fonksiyon testleri, bilirubin ve enzim analizleri, otoanalizörde kan nalizleri, plazma elektrolitleri, kan gazları ve kanda düşük konsantrasyonlu maddelerin analiz yöntemleriyle ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

DERSİN ÖNKOŞULLARI

Dersin ön koşulu yoktur.

DERS İLE KAZANDIRILACAK YETERLİKLER

Öğrenciye, dersin sonunda

 1. Biyokimyasal kan analizleri öncesi hazırlık yapmak

 2. Kan glikoz analizi yapmak

 3. Kan lipitleri analizi yapmak

 4. Kan proteinleri analizi yapmak

 5. Kanda arka azot maddeleri ve böbrek fonksiyon testleri yapmak

 6. Kanda bilirubin ve enzim analizleri yapmak

 7. Otoanalizörde kan analizleri yapmak

 8. Düşük konsantrasyonlu maddelerin ölçümünü yapmak

yeterlikleri kazandırılacaktır.

DERSİN İÇERİĞİ

 1. Tıbbi biyokimya laboratuvarını tanıma

 2. Venöz kan alma

 3. Biyolojik materyalleri analize hazırlama

 4. Tıbbi biyokimya laboratuvarında kullanılan araç gereçlerin temizliği

 5. Tıbbi biyokimya laboratuvarında kan örneklerinin saklanması / posta ile gönderilmesi

 6. Kolorimetrik ölçüm yapma

 7. Spektrofotometreyi ölçüme hazırlama

 8. Kanda açlık kan şekeri (AKŞ) analizi

 9. Kanda oral glikoz tolerans testi (OGTT)

 10. Kanda Glikohemoglobin (HbA1c) analizi

 11. Kanda trigliserid analizi

 12. Kanda kolesterol analizi

 13. Kanda total protein analizleri

 14. Kanda albümin analizi

 15. Kanda fibrinojen analizi

 16. Elektroforezle kan serumu proteinleri analizi

 17. Kanda üre analizi

 18. Kanda ürik asit analizi

 19. Kanda kreatinin analizi

 20. Kanda üre klirens testi

 21. Kanda kreatinin klirens Testi

 22. Kanda bilirubin analizi

 23. Kanda transaminaz analiz

 24. Kanda oksidoredüktaz analizi

 25. Kanda kreatin kinaz (CK) analizi

 26. Kanda fosfataz analizi

 27. Kanda amilaz analizi

 28. Kan analizleri için otoanalizörü hazırlamak

 29. Otoanalizörde ISE yöntemi ile elektrolitlerin analizi

 30. Arterial kan gazları ve pH analizi

 31. Kanda hormon analizleri

 32. Kanda tümör markırları analizi

konularını içermektedir.

YÖNTEM VE TEKNİKLER

Bireysel öğretimi destekleyecek şekilde; anlatım, soru - cevap, problem çözme, demonstrasyon, gezi - gözlem, laboratuvar (deney) yöntemleri ve beyin fırtınası, bireyselleştirilmiş öğretim, programlı öğretim, bilgisayar destekli öğretim teknikleri uygulanabilir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI VE DONANIM

Ortam: Sınıf, işletme, tıbbi biyokimya laboratuvarı idari bölümü, kan ve numune kabul bölümü, idrar ve gaita analizleri bölümü serum ayırma bölümü, biyokimyasal analizler bölümü, hormon analizleri bölümü, idrar ve gaita analizleri bölümü, malzeme yıkama bölümü, ambar ve soğuk depo kısmı, çözelti ve kit hazırlama bölümü, kan gazları ve elektrolit bölümü, elektroforez bölümü, manuel deneyler bölümü, acil laboratuvar bölümü, bilgi işlem merkezi, kütüphane, internet, bireysel öğrenme ortamları, bilgi teknolojileri ortamı vb.

Donanım:

1.Cihazlar: Distile su cihazı, santrüfüj, benmari, pastör fırını spektrofotometre, hemoglobin A1c sıvı kromatografi, koagülometre, elektroforez, otoanalizör, kan gazları ve hormon cihazları

2.Araç gereçler: Otomatik pipet, cam pipet, deney tüpü, santrüfüj tüpü, spektrofotometre tüpü, tüp sporu, cam baget, beher, erlenmayer, balonjoje, mezür, laboratuvar saati, gazlı bez, cama yazar kalem

3.Reaktifler: Açlık kan şekeri, hemoglobin A1c (HbA1c) trigliserit, kolesterol, amonyak, totalprotein, albümin, fibrinojen, elektroforez, üre, kreatinin, ürik asit, üre klirens, kreatinin klirens, blirubin transaminaz, oksüdoredüktaz, kreatinkinaz, fosfataz, amilaz, lipaz kitleri vb. sağlanmalıdır.


ÖLÇME VE

DEĞERLENDİRME

Ders geçme yönetmeliğine uygun olarak modül ve ders sonunda ölçme araçları kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılacaktır.

EĞİTİMCİLER

 1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklardan atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgeye uygun olanlar görev almalıdır.

 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

KURUM VE KURULUŞLAR

Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlükleri, Tabipler Odası, alan İle ilgili odalar, dernekler, vakıflar, Üniversite Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Devlet Hastaneleri, Özel Hastaneler, Halk Sağlığı Laboratuvarları, Özel Laboratuvarlar, Hıfzıssıhha Merkezleri, Kütüphaneler, İşletmeler vb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

TIBBİ BİYOKİMYA I DERSİ iconHastanemiz laboratuvarı 7 gün 24 saat boyunca çalışmaktadır. Loboratuvarımızda 1 Biyokimya ve Klinik Biyokimya uzmanı ile 7 laboratuvar teknisyeni görev

TIBBİ BİYOKİMYA I DERSİ iconBelgeleme
1. /biyokimya/STANDART FORM.PDF
2. /biyokimya/SЩZLEЮME...

TIBBİ BİYOKİMYA I DERSİ icon2008 yılı 115 kalem Diş Ünitesi Tıbbi Sarf, Tıbbi Demirbaş Malzemeleri ve Tıbbi Cihaz Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir

TIBBİ BİYOKİMYA I DERSİ iconBelgeleme
1. /sosyal bilgiler dersi projeleri/AtatБrk'БnMuhafНz AlayН KomutanН Yarbay Osman Aзa/PROJE...

TIBBİ BİYOKİMYA I DERSİ iconTIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BELEDİYE TIBBİ ATIK YÖNETİM PLANI

TIBBİ BİYOKİMYA I DERSİ iconİSTANBUL DERSİ SINIFLAR YÖNERGESİ İSTANBUL DERSİ ETKİNLİKLERİ

TIBBİ BİYOKİMYA I DERSİ iconİSTANBUL DERSİ SINIFLAR YÖNERGESİ İSTANBUL DERSİ ETKİNLİKLERİ

TIBBİ BİYOKİMYA I DERSİ iconBelgeleme
1. /OrtaФзretim Tarih Dersi(10 ve 11. sНnНflar) ile АaзdaЯ TБrk ve DБnya Tarihi Dersi Щзretim...

TIBBİ BİYOKİMYA I DERSİ iconBelgeleme
1. /OrtaФзretim Tarih Dersi(10 ve 11. sНnНflar) ile АaзdaЯ TБrk ve DБnya Tarihi Dersi Щзretim...

TIBBİ BİYOKİMYA I DERSİ iconÇANKIRI DEVLET HASTANESİ BAŞTABİBLİĞİ 4 kalem Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Demirbaş Alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir

TIBBİ BİYOKİMYA I DERSİ iconTIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ VE EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ PROGRAMI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents