MİKROBİYOLOJİ II DERSİ icon

MİKROBİYOLOJİ II DERSİ

Reklamlari:Indir 290.32 Kb.
TitleMİKROBİYOLOJİ II DERSİ
Page1/5
Date conversion11.05.2013
Size290.32 Kb.
TypeDocuments
Source
  1   2   3   4   5
1. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2012 BULAЮICI VE SШSTEMШK HASTALIKLAR Ш.doc
2. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2012 HEMATOLOJШ I.doc
3. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2012 HEMATOLOJШ II.doc
4. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2012 KAN_MERKEZШ UYGULAMALARI...doc
5. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2012 PATOLOJШ .docx
6. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2012 SEROLOJШ DERSШ.doc
7. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2012 TIBBШ BШYOKШMYA - I.doc
8. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2012 TIBBШ BШYOKШMYA II Microsoft Office Word Belgesi.doc
9. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2012 TIBBШ LABORATUVAR GЪVENLШжШ .docx
10. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2012 TIBBШ MШKROBШYOLOJШ I.doc
11. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2012 TIBBШ MШKROBШYOLOJШ II.doc
12. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2012 TIBBШ PARAZШTOLOJШ DERSШ.doc
13. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/2012 ШLK YARDIM.doc
14. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/ANATOMШ VE FШZYOLOJШ.doc
15. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/SAжLIK HШZMETLERШNDE ШLETШЮШM.doc
BULAŞICI VE SİSTEMİK HASTALIKLAR
HEMATOLOJİ DERSİ
HEMATOLOJİ II DERSİ
KAN MERKEZİ UYGULAMALARI DERSİ
PATOLOJİ DERSİ
ENFEKSİYON HASTALIKLARININ TEŞHİSİNDE KULLANILAN SEROLOJİK TESTLER
TIBBİ BİYOKİMYA I DERSİ
TIBBİ BİYOKİMYA II DERSİ
TIBBİ LABORATUVAR GÜVENLİĞİ DERSİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ I DERSİ
MİKROBİYOLOJİ II DERSİ
TIBBİ PARAZİTOLOJİ DERSİ
İLK YARDIM
ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİMMİKROBİYOLOJİ II DERSİ


MODÜL ADI

SÜRESİ

 • MİKROORGANİZMALARIN KÜLTÜR VE DOĞRULAMA TESTLERİ -1


40/24

 • MİKROORGANİZMALARIN KÜLTÜR VE DOĞRULAMA TESTLERİ -2

40/24

 • ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTİ

20/8

 • MİKOLOJİK VE VİROLOJİK TESTLER

40/16DERS BİLGİ FORMU

DERSİN ADI

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ II

ALAN

TIBBİ LABORATUVAR

MESLEK/DAL

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ

DERSİN OKUTULACAĞI

SINIF/YIL

11. SINIFLAR

SÜRE

Haftalık 2 Ders Saati

DERSİN AMACI

Bu ders ile öğrenciye; mikroorganizmaların kültür ve doğrulama testleri, antibiyotik duyarlılık testi, mikolojik ve virolojik testlerle ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERSİN TANIMI

Bu ders; mikroorganizmaların kültür ve doğrulama testleri, antibiyotik duyarlılık testi, mikolojik ve virolojik testlerle ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

DERSİN ÖNKOŞULLARI

Dersin ön koşulu yoktur.

DERS İLE KAZANDIRILACAK YETERLİKLER

Öğrenciye, dersin sonunda;

 1. Mikroorganizmaların kültür ve doğrulama testleri -1 yapmak

 2. Mikroorganizmaların kültür ve doğrulama testleri -2 yapmak

 3. Antibiyotik duyarlılık testi, yapmak

 4. Mikolojik ve virolojik testler yapmak

yeterlikleri kazandırılacaktır.

DERSİN İÇERİĞİ

 1. Mikroorganizma genetiği

 2. Saf kültür elde etme

 3. Bakteri idendifikasyonu (tanımlaması)

 4. Bakteri identifikasyon testleri

 5. Önemli patojen bakteriler

 6. Tüp dilüsyon yöntemiyle antibiyotik duyarlılık testi

 7. Agar diffüzyon yöntemiiyle antibiyotik duyarlılık testi

 8. Otomatik ve hızlı direnç saptama yöntemleriyle antibiyotik duyarlılık testi

 9. Mikolojik testler

 10. Virolojik testler

konularını içermektedir.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Bireysel öğretimi destekleyecek şekilde; anlatım, soru - cevap, problem çözme, demonstrasyon, gezi - gözlem, laboratuvar (deney) yöntemleri ve beyin fırtınası, bireyselleştirilmiş öğretim, programlı öğretim, bilgisayar destekli öğretim teknikleri uygulanabilir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI VE DONANIM

Ortam; sınıf, okul laboratuvarı, işletme mikrobiyoloji laboratuvarı, kütüphane, bilgi teknolojileri ortamı vb.

Donanım:

 1. Cihazlar: Mikroskop, otoklav, santrifüj, etüv, pastör fırını, benmari, buzdolabı, biyogüvenlik kabini, distile su cihazı vb.

 2. Araç gereçler: Lam-lamel, balon, balon-joje, erlenmayer, beherglass, cam pipet, otomatik pipet, şişe, tüp, tüp fırçası, luplu öze, iğne öze, disposable araç gereçler (öze, pipet vb.) eküvyon, küvet, numune kapları, cam silindir, metal kova, plastik kova, kapaklı plastik kova, otoklav poşeti, tıbbi atık poşeti, süzdürme kapları, tel sepetler, tüp sporları, sterilizasyon indikatörleri, ambalaj kağıdı, amerikan bezi, paket ipi, pamuk, gazlı bez, dezenfektanlar, antiseptikler, kurutma kağıdı, bek, mikro-insineratör, pens, penset, huni, etiket, santrifüj tüpleri, gaita ve vücut sıvıları, boya sehpası, boya küveti, lam yıkama düzeneği, sıvı parafin, kronometre vb.

 3. Kimyasal Maddeler: Besiyerleri, besiyeri katkı maddeleri, boyalar, lugol, serum fizyolojik vb. sağlanmalıdır.

ÖLÇME VE

DEĞERLENDİRME

Ders geçme yönetmeliğine uygun olarak modül ve ders sonunda ölçme araçları kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılacaktır.

EĞİTİMCİLER

 1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklardan atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgeye uygun olanlar görev almalıdır.

 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

KURUM VE KURULUŞLAR

Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlükleri, Tabipler Odası, Alan ile İlgili Odalar, Dernekler, Vakıflar, Üniversiteler, Üniversite Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Devlet Hastaneleri, Özel Hastaneler, Halk Sağlığı Laboratuvarları, Özel Laboratuvarlar, Hıfzıssıhha Merkezleri, Kütüphaneler, İşletmeler vb.MODÜL BİLGİ SAYFASI


ALAN : TIBBİ LABORATUVAR

MESLEK/DAL : TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ

DERS : TIBBİ MİKROBİYOLOJİ II

MODÜL : Mikroorganizmaların Kültür ve Doğrulama

Testleri -1

KODU : 725TTT108

SÜRE : 40/24

ÖN KOŞUL :

AÇIKLAMA :

 1. Bu modülün yeterliğe dayalı amaçlarına ulaşılabilmesi için bilgi iletişim teknolojilerinin gerektirdiği araç, gereç ve ekipmanlar sağlanmalıdır.

 2. Bu modülün öğrenme-öğretme sürecinde okul laboratuvarından ve mümkün olduğunca hastane mikrobiyoloji laboratuvarı gibi gerçek ortamlardan yararlanılmalıdır.

 3. Modülde yer alan yeterliğe dayalı amaçlar 40 saat sonunda ulaşılması öngörülerek hazırlanmıştır. Bu nedenle yüz yüze eğitim süreci için ayrılan 24 saatin dışında kalan bireysel eğitim için ayrılan süre de dikkate alınarak planlama yapılmalıdır.

 4. Bu modülün öğrenme-öğretme sürecinde öğretmen içerik sıralamasına aynen uymalıdır.

 5. Bu modülün öğrenme-öğretme sürecinde öğrenciye, mikroorganizmaların kültür ve doğrulama testleri ile ilgili uygulamalar yaptırılmalıdır.ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Bireysel öğretimi destekleyecek şekilde; anlatım, soru - cevap, problem çözme, demonstrasyon, gezi - gözlem, laboratuvar (deney) yöntemleri ve beyin fırtınası, bireyselleştirilmiş öğretim, programlı öğretim, bilgisayar destekli öğretim teknikleri uygulanabilir.


GENEL AMAÇ : Öğrenci; uygun laboratuvar ortamı sağlandığında tekniğine uygun olarak mikroorganizmaların kültür ve doğrulama testlerini yapabilecektir.


AMAÇLAR : Öğrenci;

 1. Mikroorganizma genetiğini kavrayabilecektir.

 2. Saf kültür elde edebilecektir.

 3. Bakteri idendifikasyonu (tanımlamasını) yapabilecektir.


İÇERİK

1. MİKROORGANİZMA GENETİĞİ

1.1. Deoksiribonükleik Asit (DNA) Yapısı

1.2. Ribonükleik Asit (RNA) Yapısı

1.3. Virüs Genetiği

1.4. Bakteriyofajlar

1.5. Bağışık Yanıt

1.6. Antijen Çeşitleri

1.6.1. Hetero Antijenler

1.6.2. Allo Antijenler

1.6.3. Oto Antijenler

1.6.4. Heterofil Antijenler

1.7. Mikroorganizma Antijenleri

1.7.1. Virüs Antijenleri

1.7.2. Bakteri Antijenleri


2. SAF KÜLTÜR ELDE ETME

2.1. Saf Kültür Elde Etme Yöntemleri

2.1.1. Sellektif Besiyeri Kullanarak Saf Kültür Elde Etme

2.1.2. Tek Koloniden Saf Kültür Elde Etme

2.1.3. Kimyasal Yöntemle Saf Kültür Elde Etme

2.1.4. Fiziksel Yöntemle Saf Kültür Elde Etme

2.1.5. DilüsyonYöntemiyle Saf Kültür Elde Etme

2.1.6. Biyolojik Yöntemle Saf Kültür Elde Etme

2.2. Saf Kültür Elde Etme Aşamaları

2.3. Saf Kültürü Devam Ettirme/Muhafaza Etme


3. BAKTERİ İDENDİFİKASYONU (TANIMLAMASI)

3.1. Enterik Bakteri İdendifikasyonu

3.1.1. Koloni Morfolojisi

3.1.2. Pigment

3.1.3. Hareket

3.1.4. Laktoz Fermantasyonu

3.1.5. Üreaz Enzim Aktivitesi

3.1.6. H2S Yapımı

3.1.7. Asit Gaz Yapımı

3.1.8. Kültürden Lam Aglünitasyonu


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:


Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.


 1. Mikroorganizma Genetiğini Kavramak

 1. Bakteri genetiğini kavrar.
 1. Saf Kültür Elde Etmek

 1. Sellektif besiyeri kullanarak saf kültür elde eder.

 2. Tek koloniden saf kültür elde eder.

 3. Kimyasal yolla saf kültür elde eder.

 4. Fiziksel yolla saf kültür elde eder.

 5. Saf kültürü muhafaza etme yollarını bilir.
 1. Bakteri İdendifikasyonu (Tanımlaması) Yapmak

 1. Enterik bakteri idendifikasyon yöntemlerini bilir.
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI


TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ

İŞ

Mikrobiyolojik Analizler Yapmak

İŞLEM NO


1

İŞLEMİN ADI

Mikroorganizma genetiğini kavramak

YETERLİK

Mikroorganizmaların Kültür ve Doğrulama Testlerini Yapmak -1

ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar)

Sınıf, tıbbi mikrobiyoloji laboratuvar ortamı, afiş, broşürler, projeksiyon cihazı

İŞLEMİN STANDARDI

Mikroorganizma genetiğini kavramak

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Mikroorganizmaların deoksiribonükleik asit (DNA) yapısını kavramak

 2. Mikroorganizmaların ribonükleik asit (RNA) yapısını kavramak

 3. Virüs genetiğini kavramak

 4. Bakteroyofajların yapısını kavramak

 5. Bağışık yanıt oluşumunu kavramak

 6. Antijen çeşitleri ve bazı belirli antijenlerin özelliklerini kavramak

 7. Virüs antijenlerinin yapısını kavramak

 8. Bakteri antijenlerinin yapısını kavramak

1. MİKROORGANİZMA GENETİĞİ

1.1. Deoksiribonükleik Asit (DNA) Yapısı

1.2. Ribonükleik Asit (RNA) Yapısı

1.3. Virüs Genetiği

1.4. Bakteriyofajlar

1.5. Bağışık Yanıt

1.6. Antijen Çeşitleri

1.6.1. Hetero Antijenler

1.6.2. Allo Antijenler

1.6.3. Oto Antijenler

1.6.4. Heterofil Antijenler

1.7. Mikroorganizma Antijenleri

1.7.1. Virüs Antijenleri

1.7.2. Bakteri Antijenleri


 1. Mikroorganizmaların genetik yapısını kavramak

 2. Mikroorganizmaların antijenlerinin yapısını kavramak

 3. Mikroorganizmaların bağışık yanıt oluşumunu kavramak
 1. Kişisel koruyucu güvenlik önlemlerini almak

 2. Hijyenik kurallara uymak

 3. Dikkatli olmak
SÜRE: İşlemin Yapılma Süresi: 20 dakika İŞLEMİN ÖĞRENME SÜRESİ: 8 saat

NOT :
  1   2   3   4   5

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

MİKROBİYOLOJİ II DERSİ iconBelgeleme
1. /mikrobiyoloji sarf/2009-Mikrobiyoloji Lab. sarf listesi.doc

MİKROBİYOLOJİ II DERSİ iconBelgeleme
1. /sosyal bilgiler dersi projeleri/AtatБrk'БnMuhafНz AlayН KomutanН Yarbay Osman Aзa/PROJE...

MİKROBİYOLOJİ II DERSİ iconMikrobiyoloji Lab. Hizmetleri

MİKROBİYOLOJİ II DERSİ iconMİKROBİYOLOJİ LABORATUAR HİZMETLERİ

MİKROBİYOLOJİ II DERSİ iconMİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI GÜVENLİK REHBERİ

MİKROBİYOLOJİ II DERSİ iconMİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ANALİZ LİSTESİ

MİKROBİYOLOJİ II DERSİ iconMİKROBİYOLOJİ LABORATUAR SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

MİKROBİYOLOJİ II DERSİ iconBursa Devlet Hastanesi(Mikrobiyoloji LAB)

MİKROBİYOLOJİ II DERSİ iconBursa Devlet Hastanesi(Mikrobiyoloji LAB)

MİKROBİYOLOJİ II DERSİ iconMİKROBİYOLOJİ LABORATUARI DIŞI ÇALIŞMA ÇİZELGESİ

MİKROBİYOLOJİ II DERSİ iconLABORATUVAR ( BİOKİMYA VE MİKROBİYOLOJİ ) SÜREÇLERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents