SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM icon

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM

Reklamlari:Indir 237.57 Kb.
TitleSAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM
Date conversion11.05.2013
Size237.57 Kb.
TypeDocuments
Source
1. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/ANATOMШ VE FШZYOLOJШ.doc
2. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/Anest Фzel bak ve uyg II -17.1.2012.doc
3. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/Anestezi II 17.1.2012.doc
4. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/Anestezi III. 18.1.2012.doc
5. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/Anestezi Щzel BakНm ve Uygulama I -17.1.2012.doc
6. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/Anestezi- I - 17.1.2012 doc.doc
7. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/Anestezik ilaЗlar - 19.1.2012.doc
8. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/HastalНklar ve farmakoloji- 19.1.2012.doc
9. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/MonitФrizasyon 18.1.2012.doc
10. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/SAжLIK HШZMETLERШNDE ШLETШЮШM.doc
11. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/SAжLIK PSШKOLOJШSШ.doc
12. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/Sistem hastalНklarНnda anestezi DBF_ 19.1.2012.doc
13. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/Щzel Anatomi ve Fizyoloji18.1.2012.doc
ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ
ANESTEZİ ÖZEL BAKIM VE UYGULAMA II DERSİ
ANESTEZİ II DERSİ
ANESTEZİ III DERSİ
ANESTEZİ ÖZEL BAKIM VE UYGULAMA I DERSİ
ANESTEZİ I DERSİ
DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ANESTEZİK İLAÇLAR
HASTALIKLAR VE FARMAKOLOJİ DERSİ
MONİTÖRİZASYON DERSİ
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM
DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI SAĞLIK PSİKOLOJİSİ
SİSTEM HASTALIKLARINDA ANESTEZİ DERSİ
ÖZEL ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM DERSİMODÜL ADI

SÜRESİ

 • İLETİŞİM SÜRECİ

40/24

 • KİŞİLER ARASI İLETİŞİM

40/16

 • TOPLUMSAL İLETİŞİM

40/24

 • SAĞLIKTA İLETİŞİM

40/24


DERS BİLGİ FORMU


DERSİN ADI

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM


ALAN

ALANLAR ORTAK

MESLEK \ DAL

ALANLAR ORTAK

DERSİN OKUTULACAĞI SINIF \ YIL

9.SINIFLAR

SÜRE

Haftalık 2 Ders saati

DERSİN AMACI

Bu ders ile öğrenciye; iletişim sürecini bilme, kişiler arası iletişim kurma, toplumsal gruplarla iletişim kurma ve sağlık hizmetlerinde etkili iletişim kurma yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.

DERSİN TANIMI

Bu ders; iletişim süreci, kişiler arası iletişim, toplumsal gruplarla iletişim ve sağlık hizmetlerinde etkili iletişim kurma ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

DERSİN ÖN KOŞULLARI

Dersin ön koşulu yoktur.

DERSİ İLE KAZANDIRILACAK YETERLİKLER


Öğrenci, dersin sonunda;

 1. İletişim sürecini ayırt etmek

 2. Kişiler arası iletişim kurmak,

 3. Toplumsal gruplarla iletişim kurmak,

 4. Sağlık hizmetlerinde etkili iletişim kurmak

yeterlikleri kazandırılacaktır.


DERSİN İÇERİĞİ


Bu ders;

 1. İletişim Öğeleri

 2. İletişim Çeşitleri

 3. İletişim Şekilleri

 4. Kişiler Arası İletişim Engelleri

 5. Etkin İletişim

 6. Toplumsal Gruplar

 7. İnsan İlişkilerini Düzenleyen Kurallar

 8. Hasta ile İletişim

 9. Hasta Yakınlarıyla İletişim

 10. Engelli Bireyler ile İletişim

 11. Özel Durumlarda İletişim

konularını içermektedir.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler bireysel öğretim teknikleri, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.

EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM

Ortam: Sınıf ortamı

Donanım: Projeksiyon, tepegöz, slayt, DVD player, kağıt, kalem, silgi vb sağlanmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne uygun olarak modül ve ders sonunda ölçme araçları kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılacaktır.

EĞİTİMCİLER

 1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklardan atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgeye uygun olanlar görev almalıdır.

 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR

Diğer alan öğretmenleri, öğrencinin konuyla ilgili olarak araştırma-gözlem, uygulama yapabileceği Sağlık Bakanlığı, Sağlık il Müdürlükleri, sağlık hizmeti veren tüm kamu/ özel kurum ve kuruluşlar, alan ile ilgili odalar, dernekler, vakıflar, üniversiteler, kütüphaneler, işletmeler vb.


MODÜL BİLGİ SAYFASI


ALAN : ALANLAR ORTAK


MESLEK/DAL : ALANLAR ORTAK


DERS : SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM


MODÜL : İLETİŞİM SÜRECİ


KODU : 90KG0020


SÜRE : 40/24


ÖN KOŞUL :


AÇIKLAMA :

 1. Modülün yeterliğe dayalı amaçlarına ulaşılabilmesi için bilgi iletişim teknolojilerinin gerektirdiği araç, gereç ve ekipmanlar sağlanmalıdır.

 2. Modülün öğrenme-öğretme sürecinde mümkün olduğunca gerçek ortamlardan faydalanılmalıdır.

 3. Modülde yer alan yeterliğe dayalı amaçlar 40 saat sonunda ulaşılması öngörülerek hazırlanmıştır. Bu nedenle yüz yüze eğitim süreci için ayrılan 24 saatin dışında kalan bireysel eğitim için ayrılan süre de dikkate alınarak planlama yapılmalıdır.

 4. Modülün işlenmesinde öğretmen içerik sıralamasına uymalıdır.

 5. Modülün öğrenme-öğretme sürecinde; yazılı ve görsel materyallerden faydalanılmalıdır.

 6. Modülün öğrenme-öğretme sürecinde mümkün olduğunca iletişim örneklerinden faydalanılmalıdır.


ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.


GENEL AMAÇ : Öğrenci bu modül ile gerekli ortam sağlandığında iletişimin öğelerini eksiksiz olarak ayırt edebilecektir.


AMAÇLAR : Öğrenci,

 1. İletişim ögelerini tam ve doğru olarak ayırt edebilecektir.

 2. Amaca uygun iletişim çeşidini seçerek kullanabilecektir.

 3. İletişim şekillerini tam ve doğru olarak uygulayabilecektir.


İÇERİK :


1. İLETİŞİM ÖĞELERİ

1.1. İletişinim Tanımı ve Özellikleri

1.2. İletişimin Fonksiyonları

1.3. İletişimin Amacı

1.4. İletişim Öğeleri

1.4.1. Kaynak(Gönderici, Verici)

1.4.2. Mesaj

1.4.3. Kodlama- Kod Alma

1.4.4. Kanal

1.4.5. Alıcı( Hedef)

1.4.6. Algılama ve Değerlendirme(Filtre)

1.4.7. Geri Bildirim (Feed -back)


2. İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ

2.1. Sözlü İletişim

2.1.1. Yüz Yüze İletişim

2.1.2. Araçlı İletişim

2.2. Sözsüz İletişim

2.3. Yazılı İletişim

2.4. Simgesel İletişim

2.5. Kitlesel İletişim

2.6. İletişim Sürecinin İşleyişi

2.6.1. Tek Yönlü İletişim

2.6.2. İki Yönlü İletişim


3. İLETİŞİM ŞEKİLLERİ

3.1. Kişinin Kendisi İle İletişimi

3.2. Kişiler Arası İletişim

3.3. Grup İletişimi

3.4. Kitle İletişimi

3.5. Örgütsel İletişim


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:


Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.


A. İletişim Öğeleri (İletişim Öğelerini Ayırt Etmek)

 1. İletişimin tanımı ve amacını doğru açıklar.

 2. İletişim öğelerini şematize eder.

 3. Amaca uygun etkin iletişim kurar.


B. İletişim Çeşitleri (İletişim Çeşitlerini Kullanmak)

 1. Sözlü iletişim kurar.

 2. Sözsüz iletişimi yerinde kullanır.

 3. Yazılı iletişim kurar.

 4. Kitle iletişim araçlarını yerinde ve zamanında kullanır.

 5. Amaca uygun iletişim türünü belirler.

 6. Hedef kitleye uygun iletişim çeşidini doğru belirler.

 7. İletişimi, işleyiş yönü bakımından doğru açıklar/ ifade eder.


C. İletişim Şekilleri (İletişim Şekillerini Uygulamak)

 1. İletişim şekillerini sınıflandırır.

 2. İletişim şekillerini tek tek açıklar.

 3. Kişiler arası iletişimi örneklerle açıklar.

 4. Duruma uygun iletişim kurar.
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

ALANLAR ORTAK

İŞ

Sağlık Hizmetlerinde İletişim Kurmak

İŞLEM NUMARASI

1

İŞLEMİN ADI

İletişimin öğelerini ayırt etmek

YETERLİK

İletişim Sürecini Ayırt Etmek

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Sınıf ortamı. Projeksiyon, tepegöz, slayt, DVD player, kağıt, kalem, silgi vb.

STANDART

Doğru ve eksiksiz

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. İletişimin amacını ayırt etmek

 2. İletişimin öğelerini ayırt etmek

 3. İletişim öğelerini şematize etmek
1. İLETİŞİM ÖĞELERİ

1.1. İletişinim Tanımı ve Özellikleri

1.2. İletişimin Fonksiyonları

1.3. İletişimin Amacı

1.4. İletişim Öğeleri

1.4.1. Kaynak(gönderici, verici)

1.4.2. Mesaj

1.4.3. Kodlama- Kod Alma

1.4.4. Kanal

1.4.5. Alıcı( Hedef)

1.4.6. Algılama ve Değerlendirme(Filtre)

1.4.7. Geri Bildirim (Feed -back)


 1. İletişim yeteneği

 2. İletişim şemasını çizmek
 1. Dikkatli olmak

 2. İnsan ilişkilerine özen göstermek

 3. Detaylara dikkat etmek

 4. Titiz olmak

SÜRE: İşlemin Öğrenme Süresi: 8 ders saati

NOT:
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

ALANLAR ORTAK

İŞ

Sağlık Hizmetlerinde İletişim Kurmak

İŞLEM NUMARASI

2

İŞLEMİN ADI

İletişim çeşitlerini kullanmak

YETERLİK

İletişim Sürecini Ayırt Etmek

ORTAM (Araç-gereç,

ekipman ve koşullar)

Sınıf ortamı. Projeksiyon, tepegöz, slayt, DVD player, kağıt, kalem, silgi vb.

STANDART

Doğru ve eksiksiz

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

  1. İletişim çeşitlerini ayırt etmek

  2. Amaca uygun iletişim türünü seçmek

  3. Seçilen iletişim çeşidini kullanmak

2. İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ

2.1. Sözlü İletişim

2.1.1. Yüz Yüze İletişim

2.1.2. Araçlı İletişim

2.2. Sözsüz İletişim

2.3. Yazılı İletişim

2.4. Simgesel İletişim

2.5. Kitlesel İletişim

2.6. İletişim Sürecinin İşleyişi

2.6.1. Tek Yönlü İletişim

2.6.2. İki Yönlü İletişim


 1. İletişim yeteneği

 2. Doğru mesajı seçmek

 3. Amaca uygun iletişim kurmak

 4. Mesajı uygun araçla göndermek
 1. Dikkatli olmak

 2. Aktif dinlemek

 3. Çok yönlü düşünmek

SÜRE: İşlemin Öğrenme Süresi: 8 ders saati

NOT:
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

ALANLAR ORTAK

İŞ

Sağlık Hizmetlerinde İletişim Kurmak

İŞLEM NUMARASI

3

İŞLEMİN ADI

İletişim şekillerini uygulamak

YETERLİK

İletişim Sürecini Ayırt Etmek

ORTAM (Araç-gereç,

ekipman ve koşullar)

Sınıf ortamı. Projeksiyon, tepegöz, slayt, DVD player, kağıt, kalem, silgi

STANDART

Doğru ve eksiksiz

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Kişinin kendisi ile iç iletişimini sağlamak

 2. Kişiler arası iletişim kurmak

 3. Grup iletişimi kurmak

 4. Kitle iletişimi kurmak

 5. Örgütsel iletişim kurmak

3. İLETİŞİM ŞEKİLLERİ

3.1. Kişinin Kendisi İle İletişimi

3.2. Kişiler Arası İletişim

3.3. Grup İletişimi

3.4. Kitle İletişimi

3.5. Örgütsel İletişim


 1. İletişim yeteneği

 2. Duruma uygun iletişim şeklini seçmek

 1. Dikkatli olmak

 2. Aktif dinlemek

 3. Çok yönlü düşünmek

SÜRE: İşlemin Öğrenme Süresi: 8 ders saati

NOT:

MODÜL BİLGİ SAYFASI


ALAN : ALANLAR ORTAK


MESLEK/DAL : ALANLAR ORTAK


DERS : SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM


MODÜL : KİŞİLER ARASI İLETİŞİM


KODU : 90KG00021


SÜRE : 40/16


ÖN KOŞUL : İletişim modülünü başarmış olmak


AÇIKLAMA :

 1. Modülün yeterliğe dayalı amaçlarına ulaşılabilmesi için bilgi iletişim teknolojilerinin gerektirdiği araç, gereç ve ekipmanlar sağlanmalıdır.

 2. Modülün öğrenme-öğretme sürecinde mümkün olduğunca gerçek ortamlardan faydalanılmalıdır.

 3. Modülde yer alan yeterliğe dayalı amaçlar 40 saat sonunda ulaşılması öngörülerek hazırlanmıştır. Bu nedenle yüz yüze eğitim süreci için ayrılan 16 saatin dışında kalan bireysel eğitim için ayrılan süre de dikkate alınarak planlama yapılmalıdır.

 4. Modülün işlenmesinde öğretmen içerik sıralamasına uymalıdır.

 5. Modülün öğrenme-öğretme sürecinde; yazılı ve görsel materyallerden faydalanılmalıdır.

 6. Modülün öğrenme-öğretme sürecinde mümkün olduğunca iletişim örneklerinden faydalanılmalıdır.


ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.


GENEL AMAÇ : Öğrenci bu modül ile, kişiler arası iletişim engellerini aşarak ve etkin iletişim yöntemlerini uygulayarak doğru ve etkin kişiler arası iletişim kurabilecektir.


AMAÇLAR : Öğrenci,

 1. Kişiler arası iletişim engellerini ayırt ederek, bu engelleri aşma yollarını doğru ve eksiksiz uygulayabilecektir.

 2. Kişi veya kişilerle etkin iletişim kurabilecektir.


İÇERİK :


1. KİŞİLER ARASI İLETİŞİM ENGELLERİ

1.1. Kişiler Arası İletişim Engelleri ve Çeşitleri

1.1.1.Yapıcı Engeller

1.1.2. Kişisel Engeller

1.1.3. Kanal Engelleri

1.1.4. Bozucu Engeller

1.1.5. Psikolojik Engeller

1.1.6. Teknik Engeller

1.1.7. Fiziksel Uzaklık

1.1.8. Zaman Baskısı

1.1.9. Kesintiler

1.2. İletişim Engellerini Aşma Yolları

1.2.1. Kişisel ve Çevresel Engelleri Aşmak

1.2.2.Empati Kurmak

1.2.3.Güdülemek

1.2.4.İkna Etmek


2. ETKİN İLETİŞİM

2.1.Kendini Doğru İfade Etme

2.2. Doğru Algılama

2.3. Doğru Soru Sorma

2.4. Beden Dili

2.4.1.Jest ve Mimik

2.4.2.Duruş ve Oturuş

2.4.3.Tokalaşma


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:


Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.


A. Kişiler Arası İletişim Engelleri (Kişiler Arası İletişim Engellerini Ayırt Etmek)

 1. Konuşmacı ve dinleyiciden kaynaklanan iletişimin engellerini sıralar.

 2. Kişiler arası iletişim engellerini yazarak ifade eder.

 3. İletişim kanallarından kaynaklanan engelleri sıralar.

 4. İletişimin bozucu engellerini örneklerle açıklar.

 5. Hedef kitleye stresle baş edebilmenin yollarını açıklar.

 6. İletişimin kişisel ve çevresel engellerini aşma yollarını sıralar.

 7. Empati kurma yollarını açıklar.


B. Etkin İletişim (Etkin İletişim Kurmak)

 1. Etkin iletişimde kendini doğru ifade eder.

 2. Soru sorarken dikkat edilmesi gereken noktaları açıklar.

 3. Beden dilinin özelliklerini sıralar.

 4. Beden dilini hedef kitleye uygun kullanır,

 5. Jest ve mimikleri örnekle açıklar.İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

ALANLAR ORTAK

İŞ

Sağlık Hizmetlerinde İletişim Kurmak

İŞLEM NUMARASI

1

İŞLEMİN ADI

Kişiler arası iletişim engellerini ayırt etmek

YETERLİK

Kişiler Arası İletişim Kurmak

ORTAM (Araç-gereç,

ekipman ve koşullar)

Sınıf ortamı. Projeksiyon, tepegöz, slayt, DVD player, kağıt, kalem, silgi vb.

STANDART

Doğru ve eksiksiz

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Kişiler arası iletişim engellerini ayırt etmek.

 2. İletişim engellerini aşma yollarını ayırt etmek.

 3. İletişim engellerini aşma yollarını kullanmak
1. KİŞİLER ARASI İLETİŞİM ENGELLERİ

1.1. Kişiler Arası İletişim Engelleri ve Çeşitleri

1.1.1.Yapıcı Engeller

1.1.2. Kişisel Engeller

1.1.3. Kanal Engelleri

1.1.4. Bozucu Engeller

1.1.5. Psikolojik Engeller

1.1.6. Teknik Engeller

1.1.7. Fiziksel Uzaklık

1.1.8. Zaman Baskısı

1.1.9. Kesintiler

1.2. İletişim Engellerini Aşma Yolları

1.2.1. Kişisel ve Çevresel Engelleri Aşmak

1.2.2.Empati Kurmak

1.2.3.Güdülemek

1.2.4.İkna Etmek

 1. İletişim yeteneği

 2. Problem çözmek

 3. İkna etmek

 1. Dikkatli olmak

 2. Aktif dinlemek

 3. Çok yönlü düşünmek

SÜRE: İşlemin Öğrenme Süresi: 8 ders saati

NOT:
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

ALANLAR ORTAK

İŞ

Sağlık Hizmetlerinde İletişim Kurmak

İŞLEM NUMARASI

2

İŞLEMİN ADI

Etkin iletişim kurmak

YETERLİK

Kişiler Arası İletişim Kurmak

ORTAM (Araç-gereç,

ekipman ve koşullar)

Sınıf ortamı. Projeksiyon, tepegöz, slayt, DVD player, kağıt, kalem, silgi vb.

STANDART

Doğru ve etkin

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Kendini doğru ifade etmek

 2. Doğru algılamak

 3. Doğru soru sormak

 4. Beden dilini etkin kullanmak

2. ETKİN İLETİŞİM

2.1. Kendini Doğru İfade Etme

2.2. Doğru Algılama

2.3. Doğru Soru Sorma

2.4. Beden Dili

2.4.1. Jest ve Mimik

2.4.2. Duruş ve Oturuş

2.4.3. Tokalaşma


 1. Etkin iletişim kurmak

 2. Etkin dinlemek

 3. Türkçeyi etkili kullanmak

 4. Beden dilini yerinde ve doğru kullanmak

 1. Dikkatli olmak

 2. Detaylara özen göstermek

SÜRE: İşlemin Öğrenme Süresi: 8 ders saati

NOT:

MODÜL BİLGİ SAYFASI


ALAN : ALANLAR ORTAK


MESLEK/DAL : ALANLAR ORTAK


DERS : SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM


MODÜL : TOPLUMSAL İLETİŞİM


KODU : 90KG00022


SÜRE : 40/24


ÖN KOŞUL : İletişim ve Kişiler arası iletişim modüllerini başarmış olmak


AÇIKLAMA :

 1. Modülün yeterliğe dayalı amaçlarına ulaşılabilmesi için bilgi iletişim teknolojilerinin gerektirdiği araç, gereç ve ekipmanlar sağlanmalıdır.

 2. Modülün öğrenme-öğretme sürecinde mümkün olduğunca gerçek ortamlardan faydalanılmalıdır.

 3. Modülde yer alan yeterliğe dayalı amaçlar 40 saat sonunda ulaşılması öngörülerek hazırlanmıştır. Bu nedenle yüz yüze eğitim süreci için ayrılan 24 saatin dışında kalan bireysel eğitim için ayrılan süre de dikkate alınarak planlama yapılmalıdır.

 4. Modülün işlenmesinde öğretmen içerik sıralamasına uymalıdır.

 5. Modülün öğrenme-öğretme sürecinde; yazılı ve görsel materyallerden faydalanılmalıdır.

 6. Modülün öğrenme-öğretme sürecinde mümkün olduğunca iletişim örneklerinden faydalanılmalıdır.


ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.


GENEL AMAÇ : Öğrenci bu modül ile, iletişim yöntemlerini kullanarak toplumsal gruplarla doğru ve etkin iletişim kurabilecektir.


AMAÇLAR : Öğrenci,

 1. Toplumsal grupları tanıyarak doğru ve etkin iletişim kurabilecektir.

 2. İnsan ilişkilerini düzenleyen toplumsal kuralları ayırt edebilecektir.


İÇERİK :


1. TOPLUMSAL GRUPLAR

1.1. Birey ve Toplum

1.1.1. Toplumsal Gruplar

1.1.1.1. Resmi (Formal) Gruplar

1.1.1.2. Resmi Olmayan (İnformal) Gruplar

1.1.1.3. Aile – Arkadaş İlişkileri

1.1.2. Toplumsal Etkileşim

1.1.3. Toplumsal Rol

1.1.4. Toplumsal Statü

1.2. Farklı Toplumsal Ortamlarda İletişim

1.2.1. Aile İçi İletişim

1.2.2. Okul ve İletişim

1.3. Toplumsal İlişkiler

1.3.1. Toplumu Tanımanın İletişime Katkıları

1.3.2. Toplumun Sağlık Kurumları İle İlişkileri


2. İNSAN İLİŞKİLERİNİ DÜZENLEYEN KURALLAR

2.1. Görgü Kuralları

2.1.1. Toplumda Dikkat Edilmesi Gereken Görgü Kuralları

2.2. Gelenek ve Görenekler ( Örf ve Adetler)

2.2.1. Gelenek ve Göreneklere Uymanın Sağladığı Faydalar

2.3. Dini Kurallar

2.4. Ahlak Kuralları

2.5. Hukuk Kuralları

2. 6. İnsan Hakları


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:


Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.


A. Toplumsal Gruplar (Toplumsal Grupları Ayırt Etmek)

 1. Birey ve toplumun tanımı doğru söyler.

 2. Toplumsal grupların özelliklerini ve amacını açıklar.

 3. Resmi gruplar ile resmi olmayan gruplar arasındaki farkı açıklar.

 4. Toplumsal rol ile statü arasındaki farkı açıklar.

 5. Farklı toplumsal guruplarla etkin iletişim kurar.

 6. Toplumun sağlık kurumları ile olan ilişkilerini açıklar.


B. İnsan İlişkilerini Düzenleyen Kurallar (İnsan İlişkilerini Düzenleyen Kuralları Ayırt Etmek)

 1. İnsan ilişkilerini düzenleyen toplumsal kuralları sıralar.

 2. Toplumsal kurallar ile hukuk kuralları arasındaki farkı açıklar.

 3. Gelenek ve göreneklere uymanın topluma sağladığı faydaları sıralar.

 4. Toplumun inanç, kültür farklılıkları ve kişilik haklarına uygun davranır.

 5. İnsan haklarına saygılı olur.
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

ALANLAR ORTAK

İŞ

Sağlık Hizmetlerinde İletişim Kurmak

İŞLEM NUMARASI

1

İŞLEMİN ADI

Toplumsal grupları ayırt etmek

YETERLİK

Toplumsal Gruplarla İletişim Kurmak

ORTAM (Araç-gereç,

ekipman ve koşullar)

Sınıf ortamı. Projeksiyon, tepegöz, slayt, DVD player, kağıt, kalem, silgi vb.

STANDART

Toplumun yapısına uygun

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Toplumsal grupları özelliklerine göre ayırt etmek

 2. Farklı toplumsal ortamlarda sağlıklı iletişim kurmak

 3. Toplumun sağlık kurumları ile ilişkilerini kavramak
1. TOPLUMSAL GRUPLAR

1.1. Birey ve Toplum

1.1.1. Toplumsal Gruplar

1.1.1.1. Resmi (Formal) Gruplar

1.1.1.2. Resmi Olmayan (İnformal) Gruplar

1.1.1.3. Aile – Arkadaş İlişkileri

1.1.2. Toplumsal Etkileşim

1.1.3. Toplumsal Rol

1.1.4. Toplumsal Statü

1.2. Farklı Toplumsal Ortamlarda İletişim

1.2.1. Aile İçi İletişim

1.2.2. Okul ve İletişim

1.3. Toplumsal ilişkiler

1.3.1. Toplumu Tanımanın İletişime

Katkıları

1.3.2. Toplumun Sağlık Kurumları İle

İlişkileri

 1. Toplumsal rol ve statüye uygun davranmak

 2. Çevre ile olumlu iletişim kurmak

 1. Saygılı olmak

 2. Kurallara uygun davranmak
SÜRE: İşlemin Öğrenme Süresi: 12 ders saati

NOT:

İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

ALANLAR ORTAK

İŞ

Sağlık Hizmetlerinde İletişim Kurmak

İŞLEM NUMARASI

2

İŞLEMİN ADI

İnsan ilişkilerini düzenleyen kuralları ayırt etmek

YETERLİK

Toplumsal Gruplarla İletişim Kurmak

ORTAM (Araç-gereç,

ekipman ve koşullar)

Sınıf ortamı. Projeksiyon, tepegöz, slayt, DVD player, kağıt, kalem, silgi vb.

STANDART

Toplumun yapısına uygun

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Görgü kurallarına uygun davranmak

 2. Gelenek ve göreneklere uygun davranmak

 3. Dini kurallara uygun davranmak

 4. Ahlak kurallarına uygun davranmak

 5. Hukuk kurallarına uygun davranmak

 6. İnsan haklarına uygun davranmak
2. İNSAN İLİŞKİLERİNİ DÜZENLEYEN KURALLAR

2.1.Görgü Kuralları

2.1.1. Toplumda Dikkat Edilmesi Gereken Görgü Kuralları

2.2.Gelenek ve Görenekler ( Örf ve Adetler)

2.2.1. Gelenek ve Göreneklere Uymanın Sağladığı Faydalar

2.3. Dini Kurallar

2.4. Ahlak Kuralları

2.5. Hukuk Kuralları

2. 6. İnsan Hakları


 1. Kurallara uymak

 2. Saygılı olmak
 1. İnsan ilişkilerini düzenleyen kurallara uymayı alışkanlık haline getirmek

 2. İnanç, kültür farklılıkları ve kişilik haklarına saygılı olmak
SÜRE: İşlemin Öğrenme Süresi: 12 ders saati

NOT:MODÜL BİLGİ SAYFASI


ALAN : SAĞLIK HİZMETLERİ SEKRETERLİĞİ


MESLEK/DAL : TIBBİ SEKRETERLİK


DERS : SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM


MODÜL : SAĞLIKTA İLETİŞİM


KODU : 90KG00018


SÜRE : 40/24


ÖN KOŞUL :


AÇIKLAMA :

 1. Modülün yeterliğe dayalı amaçlarına ulaşılabilmesi için bilgi iletişim teknolojilerinin gerektirdiği araç, gereç ve ekipmanlar sağlanmalıdır.

 2. Modülün öğrenme-öğretme sürecinde mümkün olduğunca gerçek ortamlardan faydalanılmalıdır.

 3. Modülde yer alan yeterliğe dayalı amaçlar 40 saat sonunda ulaşılması öngörülerek hazırlanmıştır. Bu nedenle yüz yüze eğitim süreci için ayrılan 24 saatin dışında kalan bireysel eğitim için ayrılan süre de dikkate alınarak planlama yapılmalıdır.

 4. Modülün öğrenme-öğretme sürecinde; yazılı ve görsel materyallerden faydalanılmalıdır.

 5. Modülün öğrenme-öğretme sürecinde mümkün olduğunca iletişim örneklerinden faydalanılmalıdır.


ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.


GENEL AMAÇ : Öğrenci bu modül ile, gerekli ortam sağlandığında hasta, hasta yakınları, engelli bireylerle ve özel durumlarda sağlıklı ve etkili iletişim kurabilecektir.


AMAÇLAR : Öğrenci,

 1. Etkili iletişim yöntemleri ile hastayla sağlıklı iletişim kurabilecektir

 2. Etkili iletişim yöntemleri ile hasta yakınlarıyla sağlıklı iletişim kurabilecektir

 3. Etkili iletişim yöntemleri ile engelli bireylerle sağlıklı iletişim kurabilecektir

 4. Etkili iletişim yöntemleri ile özel durumlarda bireyler ve kurumlar ile iletişim kurabilecektir.


İÇERİK :


1. HASTA İLE İLETİŞİM

1.1. Çocuk Hasta ile İletişim

1.2. Sağlık Sorunu Olan Bireylerle İletişim

1.2.1. Öfke Yaşayan Hasta ile İletişim

1.2.2. Panik Yaşayan Hasta ile İletişim

1.3. Yaşlı Hasta İle İletişim

2. HASTA YAKINLARIYLA İLETİŞİM

2.1. Hasta Yakınının Tanımı

2.2. Hasta Yakınının Özellikleri

2.3. Hasta Yakınının Özelliklerine Göre İletişim Kurmak

2.3.1. Öfke ve Panik Yaşayan Hasta Yakını ile İletişim

2.3.2. Kayıp Yaşayan (Yakını Ölen) Hasta Yakını ile İletişim

2.4. Hasta Yakını ile İletişim Kurarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar


3. ENGELLİ BİREYLER İLE İLETİŞİM

3.1. Görme Sorunu Olan Bireylerle İletişim

3.2. Konuşma Sorunu Olan Bireylerle İletişim

3.3. İşitme Sorunu Olan Bireylerle İletişim

3.4. Zihinsel Engelli Bireylerle İletişim

3.5. Diğer İletişim Sorunu Olan Bireyler ile İletişim


4. ÖZEL DURUMLARDA İLETİŞİM

4.1. Afetlerde İletişim

4.2. Salgınlarda İletişim

4.3. Kazalarda İletişim

4.4. Özel Durumlarda İletişim Kurarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:


Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.


 1. Hasta İle İletişim (Hasta ile İletişim Kurmak)

 1. Hasta çocukla iletişim kurma yollarını açıklar.

 2. Hasta ile olan iletişimi engelleyen etkenleri eksiksiz sıralar.

 3. Hastalarla etkin bir iletişim kurar.

 4. İletişimde sağlık personelinin dikkat etmesi gereken hususları açıklar.

 5. Yaşlı hastalarla iletişim kurarken dikkat edilecek hususları açıklar.
 1. Hasta Yakınlarıyla İletişim (Hasta yakınları ile İletişim Kurmak)

 1. Hasta yakınının özelliklerine göre İletişim kurar.

 2. Öfke ve panik yaşayan hasta yakını ile iletişim kurarken dikkat edilecek noktaları sıralar.

 3. Kayıp yaşayan hasta yakını ile doğru iletişim kurar.

 4. Hasta yakını ile iletişim kurarken dikkat edilecek noktaları sıralar.
 1. Engelli Bireyler ile İletişim (Engelli Bireyler ile İletişim Kurmak)

 1. Görme sorunu olan bireylerle doğru iletişim kurar.

 2. Konuşma sorunu olan bireylerle iletişimi açıklar

 3. İşitme sorunu olan bireylerle iletişim kurar.

 4. Zihinsel engelli bireylerle iletişim doğru ve etkili iletişim kurar.

 5. Diğer iletişim sorunu olan bireyler ile iletişim kurarken dikkat etmesi gereken noktaları eksiz ve doğru açıklar
 1. Özel Durumlarda İletişim (Özel Durumlarda İletişim Kurmak)

 1. Afet durumlarında bireylerle iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken noktaları açıklar.

 2. Salgın durumlarında iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken noktaları doğru olarak yazar.

 3. Kazalarda birey ile uygun iletişim kurar.
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

ALANLAR ORTAK

İŞ

Sağlık Hizmetlerinde İletişim Kurmak

İŞLEM NUMARASI

1

İŞLEMİN ADI

Hasta ile iletişim kurmak

YETERLİK

Sağlık Hizmetlerinde Etkili İletişim Kurmak

ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar)

Sınıf ortamı. Projeksiyon, tepegöz, slayt, DVD player, kağıt, kalem, silgi vb.

STANDART

Sağlıklı ve etkili iletişim

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Öfke yaşayan hasta ile iletişim kurmak

 2. Panik yaşayan hasta ile iletişim kurmak

 3. Çocuk hasta ile iletişim kurmak

 4. Yaşlı hastalar ile iletişim kurmak
1. HASTA İLE İLETİŞİM

1.1. Çocuk Hasta ile İletişim

1.2. Sağlık Sorunu Olan Bireylerle İletişim

1.2.1. Öfke Yaşayan Hasta ile İletişim

1.2.2. Panik Yaşayan Hasta ile İletişim

1.3. Yaşlı Hasta İle İletişim


 1. Etkili iletişim kurmak

 2. İkna etmek

 3. İnsan psikolojisine göre davranmak
 1. Sabırlı olmak

 2. Empati kurmak

 3. Etkin dinlemek

 4. Problem çözmek

SÜRE: İşlemin Öğrenme Süresi: 6 ders saati

NOT:
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

ALANLAR ORTAK

İŞ

Sağlık Hizmetlerinde İletişim Kurmak

İŞLEM NUMARASI

2

İŞLEMİN ADI

Hasta yakınları ile iletişim kurmak

YETERLİK

Sağlık Hizmetlerinde Etkili İletişim Kurmak

ORTAM (Araç-gereç,

ekipman ve koşullar)

Sınıf ortamı. Projeksiyon, tepegöz, slayt, DVD player, kağıt, kalem, silgi vb.

STANDART

Sağlıklı ve etkili iletişim

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Hasta yakınını ile iletişim kurmak

 2. Hasta yakını ile iletişim kurarken dikkat edilmesi gereken hususları sıralamak

 3. Öfke ve panik yaşayan hasta yakını ile iletişim kurmak.

 4. Kayıp yaşayan hasta yakını ile iletişim kurmak.
2. HASTA YAKINLARIYLA İLETİŞİM

2.1. Hasta Yakınının Tanımı

2.2. Hasta Yakınının Özellikleri

2.3. Hasta Yakınının Özelliklerine Göre İletişim Kurmak

2.3.1. Öfke ve Panik Yaşayan Hasta Yakını ile İletişim

2.3.2. Kayıp Yaşayan (Yakını Ölen) Hasta Yakını ile İletişim

2.4. Hasta Yakını ile İletişim Kurarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar


 1. Etkili iletişim kurmak

 2. İkna etmek

 3. İnsan psikolojisine göre davranmak

 1. Sabırlı olmak

 2. Empati kurmak

 3. Etkin dinlemek

 4. Problem çözmek

SÜRE: İşlemin Öğrenme Süresi: 6 ders saati

NOT:
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

ALANLAR ORTAK

İŞ

Sağlık Hizmetlerinde İletişim Kurmak

İŞLEM NUMARASI

3

İŞLEMİN ADI

Engelli bireyler ile iletişim kurmak

YETERLİK

Sağlık Hizmetlerinde Etkili İletişim Kurmak

ORTAM (Araç-gereç,

ekipman ve koşullar)

Sınıf ortamı. Projeksiyon, tepegöz, slayt, DVD player, kağıt, kalem, silgi vb.

STANDART

Sağlıklı ve etkili iletişim

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Görme engelli birey ile iletişim kurmak

 2. Konuşma engeli olan birey ile iletişim kurmak

 3. İşitme engelli birey ile iletişim kurmak

 4. Zihinsel engelli birey ile iletişim kurmak
3. ENGELLİ BİREYLER İLE İLETİŞİM

3.1. Görme Sorunu Olan Bireylerle İletişim

3.2. Konuşma Sorunu Olan Bireylerle İletişim

3.3. İşitme Sorunu Olan Bireylerle İletişim

3.4. Zihinsel Engelli Bireylerle İletişim

3.5. Diğer İletişim Sorunu Olan Bireyler ile İletişim


 1. Etkili iletişim kurmak

 2. İkna etmek

 3. İnsan psikolojisine göre davranmak
 1. Sabırlı olmak

 2. Empati kurmak

 3. Etkin dinlemek

 4. Problem çözmek

SÜRE: İşlemin Öğrenme Süresi: 6 ders saati

NOT:
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

ALANLAR ORTAK

İŞ

Sağlık Hizmetlerinde İletişim Kurmak

İŞLEM NUMARASI

4

İŞLEMİN ADI

Özel durumlarda iletişim kurmak

YETERLİK

Sağlık Hizmetlerinde Etkili İletişim Kurmak

ORTAM (Araç-gereç,

ekipman ve koşullar)

Sınıf ortamı. Projeksiyon, tepegöz, slayt, DVD player, kağıt, kalem, silgi vb.

STANDART

Sağlıklı ve etkili iletişim

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Afet durumlarında bireylerle iletişim kurmak

 2. Salgın durumlarında bireylerle iletişim kurmak

 3. Kaza durumlarında bireylerle iletişim kurmak
4. ÖZEL DURUMLARDA İLETİŞİM

4.1. Afetlerde İletişim

4.2. Salgınlarda İletişim

4.3. Kazalarda İletişim

4.4. Özel Durumlarda İletişim Kurarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar


 1. Afetlerde iletişim kurmak

 2. Salgınlarda iletişim kurmak

 3. Kazalarda iletişim kurmak
 1. Titiz ve düzenli olmak

 2. Dikkatli olmak

 3. İnceleme yapmak

 4. Araştırma yapmak

 5. Planlı olmak

 6. Sabırlı olmak

SÜRE: İşlemin Öğrenme Süresi: 6 ders saati

NOT:Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM iconÖZÜ Sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan Ambulansın her türlü giderleri ile kullanım hakkının Sağlık Müdürlüğüne verilmesi

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM icon2192,saglik-hizmetlerinde-is-sagligi-ve-guvenligi

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM iconHasta haklarının sınır ötesi sağlık hizmetlerinde uygulanmasına ilişkin

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM iconBurdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan 15 AE 015 plakalı Opel Vectra model aracın İl Milli Eğitim Müdürlüğünce eğitim öğretim hizmetlerinde

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM iconSağlık Bakanlığı'na Bağlı Göğüs Hastalıkları Hastaneleri İletişim Bilgileri

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM iconSAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDE MUHASEBE, TEKNİK DESTEK GİBİ ÖZELLİKLİ HİZMETLERİNDE ÇALIŞACAK VASIFLI PERSONELLERE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMEDİR

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM iconBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: İLETİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM iconSİİRT DEVLET HASTANESİ EVDE SAĞLIK HİZMETİ İLETİŞİM VE KOORDİNASYON MERKEZİ

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM iconSAĞLIK HİZMETLERİNDE İYONLAŞTIRICI RADYASYON KAYNAKLARI İLE ÇALIŞAN PERSONELİN RADYASYON DOZ LİMİTLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM iconSAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI YURTDIŞI HASTA BİRİMİNDE GÖREVLİ PERSONEL İLETİŞİM BİLGİLERİ ( 20. 07. 2011 )

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM iconKamu Sağlık Hizmetleri Birimi Özel Sağlık Hizmetleri,Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Birimi Yönetim Hizmetleri Birimi Tarih/Saat: İletişim

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents