ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ icon

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ

Reklamlari:Indir 0.77 Mb.
TitleANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ
Page1/11
Date conversion11.05.2013
Size0.77 Mb.
TypeDocuments
Source
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
1. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/ANATOMШ VE FШZYOLOJШ.doc
2. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/Anest Фzel bak ve uyg II -17.1.2012.doc
3. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/Anestezi II 17.1.2012.doc
4. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/Anestezi III. 18.1.2012.doc
5. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/Anestezi Щzel BakНm ve Uygulama I -17.1.2012.doc
6. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/Anestezi- I - 17.1.2012 doc.doc
7. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/Anestezik ilaЗlar - 19.1.2012.doc
8. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/HastalНklar ve farmakoloji- 19.1.2012.doc
9. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/MonitФrizasyon 18.1.2012.doc
10. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/SAжLIK HШZMETLERШNDE ШLETШЮШM.doc
11. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/SAжLIK PSШKOLOJШSШ.doc
12. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/Sistem hastalНklarНnda anestezi DBF_ 19.1.2012.doc
13. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/Щzel Anatomi ve Fizyoloji18.1.2012.doc
ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ
ANESTEZİ ÖZEL BAKIM VE UYGULAMA II DERSİ
ANESTEZİ II DERSİ
ANESTEZİ III DERSİ
ANESTEZİ ÖZEL BAKIM VE UYGULAMA I DERSİ
ANESTEZİ I DERSİ
DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ANESTEZİK İLAÇLAR
HASTALIKLAR VE FARMAKOLOJİ DERSİ
MONİTÖRİZASYON DERSİ
SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM
DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI SAĞLIK PSİKOLOJİSİ
SİSTEM HASTALIKLARINDA ANESTEZİ DERSİ
ÖZEL ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ


MODÜL ADI

SÜRESİ

 • VÜCUDUN TEMEL YAPISI

40/16

 • HAREKET SİSTEMİ

40/24

 • SİNİR SİSTEMİ

40/16

 • ENDOKRİN SİSTEM

20/8

 • VÜCUT SIVILARI, ELEKTROLİTLERİ VE KAN

20/8

 • DOLAŞIM SİSTEMİ

40/24

 • SOLUNUM SİSTEMİ

40/16

 • SİNDİRİM SİSTEMİ

40/16

 • BOŞALTIM SİSTEMİ

20/8

 • ÜREME SİSTEMİ

40/16

 • DUYU ORGANLARI

40/16DERS BİLGİ FORMU


DERSİN ADI

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ

ALAN

ALANLAR ORTAK

MESLEK/DAL

ALANLAR ORTAK

DERSİN OKUTULACAĞI

SINIF/YIL

9. SINIFLAR

SÜRE

Haftalık 4 Ders Saati

DERSİN AMACI

Anatomi ve Fizyoloji dersinin amacı; öğrenciye, vücudun temel yapısını, hareket, sinir ve endokrin sistemleri, Vücut sıvıları, elektolitleri ve kan, dolaşım, solunum, sindirim, boşaltım, üreme sistemleri ile duyu organlarının yapı ve işlevlerini bilme yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERSİN TANIMI

Öğrencinin mesleki gelişimine yararlı olabilecek, vücudun temel yapısını, vücudu oluşturan organ ve sistemlerin yapı ve işlevlerini tanıtan mesleki bilgi ve becerilerin verildiği derstir.

DERSİN ÖN KOŞULLARI

Dersin ön koşulu yoktur

DERS İLE KAZANDIRILACAK YETERLİLİKLER

Öğrenciye, dersin sonunda;

 1. Vücudun temel yapısını ayırt etmek

 2. Hareket sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt etmek

 3. Sinir sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt etmek

 4. Endokrin sistemin yapı ve işlevlerini ayırt etmek

 5. Vücut sıvıları, elektrolitleri ve kanın yapı ve işlevlerini ayırt etmek

 6. Dolaşım sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt etmek

 7. Solunum sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt etmek

 8. Sindirim sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt etmek

 9. Boşaltım sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt etmek.

 10. Üreme sisteminin yapı ve işlevlerini ayırt etmek

 11. Duyu organlarının yapı ve işlevlerini ayırt etmek

yeterlilikleri kazandırılacaktır.

DERSİN İÇERİĞİ

 1. Anatomi ve Fizyolojiye Giriş

 2. Hücre

 3. Doku, Organ ve Sistemler

 4. Kemik ve İskelet

 5. Baş Kemikleri

 6. Gövde Kemikleri (Ossa Truncus)

 7. Üst Ekstremite Kemikleri (Ossa Membri Superioris)

 8. Alt Ekstremite Kemikleri (Ossa Membri İnferioris)

 9. Eklemler

 10. Kaslar

 11. Merkezi Sinir Sistemi

 12. Periferik Sinir Sistemi

 13. Endokrin Sistem

 14. Endokrin Bezler ve Hormonları

 15. Vücut Sıvıları ve Elektrolitler

 16. Kanın Yapısı ve İşlevleri

 17. Kalbin Yapı ve İşlevleri

 18. Damarlarının Yapısı ve İşlevleri

 19. Dolaşım Çeşitleri ve Özellikleri

 20. Solunum Yollarının Yapı ve İşlevleri

 21. Akciğerler (Pulmones) Yapı ve İşlevleri

 22. Solunum Sistemi Mekanizması ve Fizyolojisi

 23. Sindirim Kanalı

 24. Sindirime Yardımcı Organ ve Bezler

 25. Böbreklerin Yapı ve Fonksiyonları

 26. Üreter, Mesane, Ürethranın Yapı ve İşlevleri

 27. Erkek Üreme Organları

 28. Kadın Üreme Organları

 29. Üreme Sistemi Fizyolojisi

 30. Beş Duyu (Duyu Organları -Organo Sensium)

 31. İşitme ve Denge Organı

 32. Koku Organı

 33. Dokunma Organı

 34. Tat Organı

konularını içermektedir.

YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

Modüler bireysel öğretim teknikleri, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap, gösterim, gezi ve deney simülasyon vb. yöntem ve teknikleri uygulanabilir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

ORTAMI VE DONANIM

Ortam: Anatomi ve Fizyoloji için gerekli araç gereç ekipmanın bulunduğu teknik sınıflar, kütüphane, internet gibi bireysel öğrenme ortamları

Donanım: Teknik sınıflarda; vücut bölümleri ve sistemlerinin tanıtımı için insan iskelet ve maketleri, organ maketleri, anatomi atlası, eğitim posterleri, afiş, şema, bilgisayar, projeksiyon, tepegöz, cd ve slayt gösterileri v.b. sağlanmalıdır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne uygun olarak modül ve ders sonunda ölçme araçları kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılacaktır.

EĞİTİMCİLER

 1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklardan atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgeye uygun olanlar görev almalıdır.

 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

KURUM VE KURULUŞLAR

Diğer alan öğretmenleri, Sağlık Bakanlığı, il sağlık müdürlükleri, üniversiteler, özel ve devlet hastaneleri, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve meslek elemanları vb. ile işbirliği yaparak öğrencinin konuyla ilgili iletişim kurabileceği, araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar.


MODÜL BİLGİ SAYFASI


ALAN : ALANLAR ORTAK


MESLEK/DAL : ALANLAR ORTAK


DERS :ANATOMİ VE FİZYOLOJİ


MODÜL :VÜCUDUN TEMEL YAPISI


KODU :720S00033


SÜRE : 40/16


ÖN KOŞUL :


AÇIKLAMA :

 1. Bu modülün yeterliğe dayalı amaçlarına ulaşılabilmesi için bilgi iletişim teknolojilerinin gerektirdiği araç, gereç ve ekipmanlar sağlanmalıdır.

 2. Bu modül Teknik sınıf /Anatomi ve Fizyoloji laboratuarında yapılmalıdır.

 3. Modülde yer alan yeterliğe dayalı amaçlar 40 saat sonunda ulaşılması öngörülerek hazırlanmıştır. Bu nedenle yüz yüze eğitim süreci için ayrılan 16 saatin dışında kalan bireysel eğitim için ayrılan süre de dikkate alınarak planlama yapılmalıdır.

 4. Bu modülün işlenmesinde içerik sıralaması zümre öğretmenler kararlarına uyulmalıdır.

 5. Bu modülün öğrenme-öğretme sürecinde; insan iskelet ve maketleri, organ maketleri, anatomi atlası,hücre afişi,şeması, eğitim posterleri vb. araç, gereç ve ekipmanlar kullanılmalıdır.


ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ : Sesli okuma, yazma (not alma, satır altı çizme, cümlede kullanma), zihinsel imge oluşturma, benzetim yapma, soru- cevap, rol yapma, drama, tartışma, beyin fırtınası, problem çözme, gezi –gözlem, araştırma, iskelet, maket, afiş şema vb. üzerinde gösterme, uygulama gibi modüler bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanabilir.


GENEL AMAÇ : Öğrenci, gerekli araç gereç ve ortam sağlandığında anatomi fizyoloji bilim dallarına ait temel terim ve kavramları, insan vücudunun bölümlerini, hücre, doku, organ sistemleri ayırt edebilecektir.


AMAÇLAR : Öğrenci;

1. Anatomi ve fizyoloji ile ilgili temel terim ve kavramları ayırt edebilecektir.

2. Hücre yapı ve işlevlerini ayırt edebilecektir.

3. Dokuların yapı ve işlevlerini ayırt edebilecektir.


İÇERİK :

1. ANATOMİ VE FİZYOLOJİYE GİRİŞ

1.1.Tıbbî Terimleri Meydana Getiren Temel Öğeler

1.2. Anatominin Bölümleri

1.2.1. Makroskobik Anatomi

1.2.2. Mikroskobik Anatomi

1.2.3. Gelişim Anatomisi (Developmental anatomy)

1.2.4. Patolojik Anatomi

1.2.5. Fonksiyonel Anatomi

1.2.6. Radyolojik Anatomi

1.2.7. Karşılaştırmalı (Comparativ) Anatomi

1.3. Vücudun Bölümleri, Anatomik Düzlemler, Eksenler ve Yönler

1.3.1. Vücudun Bölümleri

1.3.2. Vücut Boşlukları (Anatomik Cavity)

1.3.3. Anatomik Düzlemler (Planum)

1.3.4. Eksenler (Axisler)

1.3.5. Anatomik Duruş (Positio Anatomica)

1.3.6. Yönler


2. HÜCRE

2.1. Hücrenin yapısı

2.1.1. Hücre Gövdesi (Sitoplazma )

2.1.2. Hücre Zarı (Membrena Cellularis – Plazmalemma)

2.1.3. Hücre Çekirdeği (Nucleus)

2.1.4. Çekirdekçik (Nucleus)

2.2. Hücre Bölünmesi ve Çoğalması

2.2.1. Mitoz Bölünme

2.2.2. Mayoz Bölünme

2.3. Hücrenin Gelişmesi ve Ölümü


3. DOKU, ORGAN VE SİSTEMLER

3.1. Doku

3.1.1.Epitel Doku

3.1.2.Destek Doku

3.1.3.Kas Doku

3.1.4.Sinir Doku

3.2. Organlar ve Sistemler

3.2.1.Organlar

3.2.2.Sistemler

3.3. Zarlar


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:


Öğrenci, aşağıdaki performans ölçütlerini yerine getirecektir.


 1. Anatomi ve Fizyolojiye Giriş (Anatomi ve Fizyoloji ile İlgili Temel Terim ve Kavramları Ayırt Etmek)

 1. Anatomi ve fizyoloji bilim dallarının farklarını belirler.

 2. Tıbbî terimleri meydana getiren kök,ön ek, son ekleri örneklerle açıklar.

 3. Çalışma alanlarına göre anatominin bölümlerini ayırt eder.

 4. Vücudun bölümlerini şekil, afiş, şema, maket vb. eğitim materyalleri üzerinde doğru olarak gösterir.

 5. Vücut boşlukları ve anatomik düzlemleri maket üzerinde doğru olarak gösterir.

 6. Düzlem ve eksenler esas alınarak organ ve oluşumların yer ve yönünü bildiren terimleri doğru kullanarak açıklar.
 1. Hücre (Hücre Yapı ve İşlevlerini Ayırt Etmek)

 1. Hücre şekli çizer, şekil üzerinde hücreyi oluşturan oluşum ve yapıları doğru açıklar.

 2. Hücre zarında madde taşıma yollarını doğru açıklar.

 3. Hücre bölünmesi ve çoğalmasını doğru açıklar.

 4. Hücrenin gelişmesi ve ölüm mekanizmalarını doğru ayırt eder.
 1. Doku, Organ ve Sistemler (Dokuların Yapı ve İşlevlerini Ayırt Etmek)

 1. Doku çeşitlerini afiş, şema vb.eğitim materyalleri üzerinde doğru gösterir.

 2. Vücudumuzdaki sistemleri oluşturan organları manken, maket, afiş, şema üzerinde doğru gösterir.

 3. Zarları işlevlerine, bulundukları bölge ve organlara göre doğru sınıflandırır.
İŞLEM ANALİZ FORMU

MESLEĞİN ADI

ALANLAR ORTAK

İŞ

İnsan Vücudunun Anatomi ve Fizyolojisini Ayırt Etmek

İŞLEM NUMARASI

1

İŞLEMİN ADI

Anatomi ve fizyoloji ile ilgili temel terim ve kavramları ayırt etmek

YETERLİK

Vücudun Temel Yapısını Ayırt Etmek

ORTAM (Araç-gereç,

ekipman ve koşullar)

Teknik laboratuvar ortamında, organ maketleri, iskelet, afiş, resim, CD, DVD, bilgisayar, tepegöz, projeksiyon cihazı, anatomi ve fizyoloji eğitim posterleri vb. eğitim materyalleri

STANDART

Anatomi ve fizyoloji ile ilgili temel terim ve kavramları doğru ayırt etmek

İŞLEM BASAMAKLARI

BİLGİ

BECERİ

TAVIR

 1. Anatomi ve fizyoloji bilim dallarının özeliklerini birbirinden ayırt etmek.

 2. Anatomi fizyoloji alanında çalışmış bilim adamlarının çalışmalarını ayırt etmek.

 3. Anatomi ve fizyolojiye ait tıbbi terimleri ayırt etmek.

 4. Anatominin bölümlerini ayırt etmek.

 5. İnsan vücudunun topografik bölgelerini afiş, şema, şekil vb. eğitim materyalleri üzerinde göstermek.

 6. İnsan vücudunun bölümlerini şekil, afiş, şema, vb. eğitim materyalleri üzerinde göstermek.

 7. Karın boşluğunda yer alan bölgeleri şekil, afiş, şema, vb. eğitim materyalleri üzerinde göstermek

 8. Vücut boşluklarını ayırt etmek.

 9. Eksenleri ayırt etmek.

 10. Anatomik duruşu uygulayarak göstermek.

 11. Yönleri uygulayarak göstermek

1. ANATOMİ VE FİZYOLOJİYE GİRİŞ

1.1. Tıbbî Terimleri Meydana Getiren Temel Öğeler

1.2. Anatominin Bölümleri

1.2.1. Makroskobik Anatomi

1.2.2. Mikroskobik Anatomi

1.2.3. Gelişim Anatomisi (Developmental anatomy)

1.2.4. Patolojik Anatomi

1.2.5. Fonksiyonel Anatomi

1.2.6. Radyolojik Anatomi

1.2.7. Karşılaştırmalı (comparativ) Anatomi

1.3. Vücudun Bölümleri, Anatomik Düzlemler, Eksenler ve Yönler

1.3.1.Vücudun bölümleri

1.3.2.Vücut boşlukları (Anatomik cavity)

1.3.3.Anotomik düzlemler (planum)

1.3.4.Eksenler (Axisler)

1.3.5.Anatomik duruş (Positio Anatomica)

1.3.6.Yönler


 1. Tıbbi terimleri kullanmak.

 2. Vücudun topografik bölgelerini afiş, şema, şekil vb. eğitim materyalleri üzerinde göstermek.

 3. Vücudun bölümlerini eğitim materyalleri üzerinde göstermek.

 4. Vücut boşluklarını sıralamak.

 5. Anatomik duruş ve yönleri kendi vücudu üzerinde uygulayarak göstermek.   1. Dikkatli olmak

   2. Seçici olmak

   3. Yaratıcı olmak

   4. Gözlemci olmak

   5. Araştırıcı olmak
SÜRE: İşlemin Öğrenme Süresi: 4 ders saati

NOT:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ iconMeme Anatomi ve Fizyoloji Meme Kanseri Epidemiyoloji, Etyoloji, Risk Faktörleri

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ iconBelgeleme
1. /sosyal bilgiler dersi projeleri/AtatБrk'БnMuhafНz AlayН KomutanН Yarbay Osman Aзa/PROJE...

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ iconİSTANBUL DERSİ SINIFLAR YÖNERGESİ İSTANBUL DERSİ ETKİNLİKLERİ

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ iconİSTANBUL DERSİ SINIFLAR YÖNERGESİ İSTANBUL DERSİ ETKİNLİKLERİ

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ iconBelgeleme
1. /OrtaФзretim Tarih Dersi(10 ve 11. sНnНflar) ile АaзdaЯ TБrk ve DБnya Tarihi Dersi Щзretim...

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ iconBelgeleme
1. /OrtaФзretim Tarih Dersi(10 ve 11. sНnНflar) ile АaзdaЯ TБrk ve DБnya Tarihi Dersi Щзretim...

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ iconBelgeleme
1. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/ALAN ORTAK DBF/BOTANШK.doc
2. /2-...

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ iconBelgeleme
1. /OrtaФзretim Tarih Dersi(10 ve 11. sНnНflar) ile АaзdaЯ TБrk ve DБnya Tarihi Dersi Щзretim...

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ iconBelgeleme
1. /turkdunyatarihi/OrtaФзretim Tarih Dersi(10 ve 11. sНnНflar) ile АaзdaЯ TБrk ve DБnya Tarihi...

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ iconBelgeleme
1. /TБrk MБziзi АalgН TopluluklarН Dersi Щзretim ProgramН/GБzel Sanatlar ve Spor LisesiTБrk...

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ iconBelgeleme
1. /TБrk MБziзi АalgН TopluluklarН Dersi Щзretim ProgramН/GБzel Sanatlar ve Spor LisesiTБrk...

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents