B Toplum Sağlığı Merkezi/Entegre İlçe Hastanesi Performans Değerlendirme Klavuzu icon

B Toplum Sağlığı Merkezi/Entegre İlçe Hastanesi Performans Değerlendirme Klavuzu

Reklamlari:Indir 86.09 Kb.
TitleB Toplum Sağlığı Merkezi/Entegre İlçe Hastanesi Performans Değerlendirme Klavuzu
Date conversion15.05.2013
Size86.09 Kb.
TypeDocuments
Source
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME KLAVUZU
B - Toplum Sağlığı Merkezi/Entegre İlçe Hastanesi Performans Değerlendirme Klavuzu
Sıra No Kriterler Tavan Puan* Değerlendirme Yöntemi Gerçekleşme** Değerlendirme Puanı
1 Kanser Tarama ve Kayıt Hizmetleri 2,600 Evet Hayır
1.1 Meme kanseri taramalarının yapılması 600 (Yapılan meme kanseri tarama sayısı / Halk sağlığı müdürlüğü tarafından planlanan tarama sayısı) X Tavan puan
("Yapılan meme kanseri tarama sayısı / Halk sağlığı müdürlüğü tarafından planlanan tarama sayısı" oranı % 70'in altında çıkarsa “0” puan olarak hesaplanır. )1.2 Serviks kanseri taramalarının yapılması 600 (Yapılan serviks kanseri tarama sayısı / Halk sağlığı müdürlüğü tarafından planlanan tarama sayısı) X Tavan puan
("Yapılan serviks kanseri tarama sayısı / Halk sağlığı müdürlüğü tarafından planlanan tarama sayısı" oranı % 70'in altında çıkarsa “0” puan olarak hesaplanır. )1.3 Kolorektal taramalarının yapılması 600 (Yapılan kolorektal tarama sayısı / Halk sağlığı müdürlüğü tarafından planlanan tarama sayısı) X Tavan puan
("Yapılan kolorektal tarama sayısı / Halk sağlığı müdürlüğü tarafından planlanan tarama sayısı" oranı % 70'in altında çıkarsa “0” puan olarak hesaplanır. )1.4 Kanser tespit oranları 800 (Tespit edilen yeni kanserli sayısı / Tespit edilmesi gereken kanserli sayısı) X Tavan puan
(Tespit edilmesi gereken kanserli sayısı, yılda 250/100.000 oranına göre hesaplanır. Bu kriter üçer aylık dönemlerde değerlendirilir.)2 Çevre Sağlığı Hizmetleri 3,000 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır Değerlendirme Puanı
2.1 Şebeke suyunda bakiye klor ölçümünün sağlanması 500 (Yapılan bakiye klor ölçüm sayısı/Yapılması gereken bakiye klor ölçüm sayısı) X Tavan puan
(Yapılması gereken bakiye ölçüm sayısı, yörenin koşulları göz önüne alınarak halk sağlığı müdürlüğünce, TSM hizmet bölgesine özel olarak belirlenir.)2.2 Kontrol izlemesine esas olmak üzere su numunesi alınmasının sağlanması 500 (Alınan kontrol izlemesi numune sayısı/Alınması gereken kontrol izlemesi numune sayısı) X Tavan puan
(Alınması gereken kontrol izleme sayısı, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik" R.G.tarih/sayı:17.02.2005/25730) esaslarına göre belirlenir.)2.3 Denetim izlemesine esas olmak üzere su numunesi alınmasının sağlanması 500 (Alınan denetim izlemesi numune sayısı/Alınması gereken denetim izlemesi numune sayısı) X Tavan puan
(Alınması gereken denetim izleme sayısı, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik" R.G.tarih/sayı:17.02.2005/25730) esaslarına göre belirlenir.)2.4 Laboratuvara gönderilen su numunelerinin kabul kriterlerine göre kabul oranı 500 (Kabul Krit. uygun olarak alınan su numunesi sayısı/Alınan toplam su numunesi sayısı) X Tavan puan


2.5 Uygunsuz çıkan su numunelerin takibinin sağlanması 500 (Alınan takip numunesi sayısı/Uygunsuz çıkan numune sayısı) X Tavan puan
(İlgili TSM'lerce, bu ölçümler yapılarak ilgili belediye/il özel idaresi tarafından ilgili yerleşim yerinde görevin yerine getirilip getirilmediği takip edilir ve sonuçları halk sağlığı müdürlüğüne bildirilir.)2.6 Piyasa gözetim ve denetimlerinin (oyuncak, deterjan, biyosidal ürün vb.) düzenli ve yeterli olarak yapılmasının sağlanması 500 (Yapılan PGD sayısı/Yapılması gereken PGD sayısı) X Tavan puan
(PGD’ler Bakanlık ve/veya müdürlükçe belirlenir, TSM'ler tarafından takip edilir ve sonuçları halk sağlığı müdürlüğüne bildirilir.)3 Bulaşıcı Hastalıkları İzleme ve Mücadele Hizmetleri 1,200 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır Değerlendirme Puanı
3.1 Bulaşıcı ve salgın hastalıklara müdahale oranı 1,200 (Yapılan filyasyon araştırma sayısı/Bildirilen bulaşıcı hastalık vaka sayısı) X Tavan puan


4 Tütün Kontrolü Hizmetleri 1,800 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır Değerlendirme Puanı
4.1 Tütün kontrolü denetim faaliyetlerinin sağlanması 600 (Yapılan denetim sayısı/Yapılması gereken denetim sayısı) X Tavan puan
Yapılması gereken denetim sayısı, TSM bölgesindeki işletmelerin özellikleri (İkram sektörü, eğlence mekanları gibi ihlalin yaşanabileceği yerler) ve sayıları göz önüne alınarak halk sağlığı müdürlüğü tarafından belirlenir.4.2 İhbarlara müdahalenin sağlanması 600 (İhbarı aldıktan en fazla 2 saat içinde müdahale edilen ihbar sayısı/Görev olarak atanan ihbar sayısı) X Tavan puan
İhbar denetimlerinde % 20 ve altında bir oranda ihlal tespit edilmişse "0" puan olarak hesaplanır.4.3 İhlal tespit edilen işletmelerin takibinin sağlanması 600 İhlal tespit edilen işletmelerin her birine takip eden 20 gün içinde 3 veya daha fazla denetim yapılması halinde takip eden ayın performans puanına 300 puan ilave edilir, 3 veya daha fazla sayıda yapılan tekrar denetimlerinin en az 1'inde ihlal tespit edilirse 300 puan daha ilave edilir.
İhlal tespit edilen işletmelerin her birine takip eden 20 gün içinde 3 ten daha az denetim yapılması halinde "0" puan olarak hesaplanır. (NOT: İhlal tespit edilen işletmelerin takibi ihlal tarihinden itibaren 20 gündür. 20. günün sonunda ilgili işletmeler takip denetim listesinden çıkarılıp rutin denetim planı ve ihbar gelmesi halinde müdahale edilecek işletme denetim listesine dahil olurlar.)5 Aile Hekimliği Uygulamasının Geliştirilmesine Yönelik Hizmetler 1,200 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır Değerlendirme Puanı
5.1 Aile Hekimlerinin izleme ve değerlendirmelerinin zamanında yapılması 800 (O ay yapılan denetim sayısı/O ay yapılması gerekli olan denetim sayısı) x Tavan puan


5.2 Aile sağlığı merkezlerine yönelik olarak lojistik hizmetlerinin verilmesi 400 İhtiyaçlar belirlenip zamanında ulaştırılmış ise "tam puan" puan
İhtiyaçlar belirlenip zamanında ulaştırılamamış ise “0” puan olarak hesaplanır.
(Aile sağlığı merkezlerinin bağışıklama, aile planlaması vb. hizmetleri için kullanılacak malzemelerin belirlenmesi ve karşılanma süreleri halk sağlığı müdürlüğünce belirlenir.6 Adli Tabiplik Hizmetleri 1,200 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır Değerlendirme Puanı
6.1 Adli tabiplik hizmetlerini vermekle görevlendirilen personele "lojistik destek" sağlanması 400 Lojistik destek (Ulaşım aracı, ihtiyaç halinde personel ve teknik ekipman) sağlanıyorsa "Tam puan"
Lojistik destek sağlanmıyorsa “0” puan olarak hesaplanır.6.2 Ölüm belgelerinin hekim tarafından düzenlenmesi 800 (TSM bölgesinde hekim tarafından ÖBS'de düzenlenen ölüm belgesi sayısı/TSM bölgesinde düzenlenen toplam ölüm belgesi sayısı) X Tavan puan


7 Okul Sağlığı Hizmetleri 1,600 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır Değerlendirme Puanı
7.1 Okullarda koruyucu ağız diş sağlığı hizmetleri 800 (Ay içerisinde koruyucu ağız diş sağlığı hizmeti verilen öğrenci sayısı/Ay içerisinde koruyucu ağız diş sağlığı hizmeti verilmesi planlanan toplam öğrenci sayısı) x Tavan Puan
Ay içerisinde koruyucu ağız diş sağlığı hizmeti verilmemişse “0” puan olarak hesaplanır.
Halk Sağlığı Müdürlükleri her eğitim öğretim dönemi başlangıcında, yıl içerisinde tüm ilköğretim okullarını kapsayacak şekilde aylık planlama yapacaktır.
Okulların resmi tatilde olduğu aylar için tam puan olarak hesaplanacaktır.7.2 Okullarda sağlık eğitimi hizmetlerinin verilmesi 800 Verilecek eğitimler, yörenin ihtiyaçları da gözetilerek halk sağlığı müdürlüğü ve milli eğitim müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde belirlenir. Ay içerisinde TSM bölgesindeki okulların en az % 12'sinde bu eğitimler verilmelidir (Tam puan). Bu hedefe ulaşılamamışsa “0” puan olarak hesaplanır. (Okulların resmi tatilde olduğu aylar için "Tam puan" olarak hesaplanır)


8 İş ve İşçi Sağlığı Hizmetleri 1,600 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır Değerlendirme Puanı
8.1 TSM bölgesinde işçi sağlığı hizmetlerinin verilmesi 1,600 (Ay içinde işçi sağlığı için görüşülen işyeri sayısı/Ay içinde işçi sağlığı için görüşülmesi öngörülen işyeri sayısı) X Tavan puan
TSM bölgesinde işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri verilmiyorsa "0" puan olarak hesaplanır
Temmuz 2013 tarihine kadar tam puan olarak hesaplanır.9 Evlilik Öncesi Danışmanlık Hizmetleri 800 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır Değerlendirme Puanı
9.1 TSM bölgesinde evlilik öncesi danışmanlık hizmetlerinin verilmesi 800 Danışmanlık hizmeti veriliyorsa “Tam puan" Danışmanlık hizmeti verilmiyorsa "0" puan olarak hesaplanır.


10 Evde Sağlık Hizmetleri 1,200 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır Değerlendirme Puanı
10.1 TSM bölgesinde evde sağlık hizmetlerinin verilmesinin/koordine edilmesinin sağlanması 1,200 (Verilen-koordine edilen evde sağlık hizmeti sayısı/Hizmet verilmesi uygun görülen başvuru sayısı) X Tavan puan


11 Misafir Anne Uygulama Hizmetleri 800 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır Değerlendirme Puanı
11.1 TSM bölgesinde misafir anne uygulamasının organize edilmesi 800 (Uygulamadan faydalanan anne sayısı / Davet edilen gebe sayısı) X Tavan puan
Misafir anne uygulaması yapılmıyorsa "0" puan olarak hesaplanır.12 İdari İşlere Yönelik Hizmetler 800 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır Değerlendirme Puanı
12.1 Aylık çalışmaların zamanında bildirilmesi 400 Tamamı zamanında bildirilmişse “Tam puan"
Tamamı zamanında bildirilmemişse "0" puan olarak hesaplanır.
(Aylık çalışmalar ve bildirilme zamanları Halk sağlık müdürlüğünce belirlenir.)12.2 Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde değerlendirilmek üzere kullanılacak verilerin zamanında halk sağlığı müdürlüğüne ulaştırılması 400 Öngörülen zamanda ulaştırılmışsa “Tam puan"
Ulaştırılamamış ise "0" puan olarak hesaplanır.13 Gebelere Yönelik Eğitim Hizmetleri 800 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır Değerlendirme Puanı
13.1 TSM'lerde "gebe eğitim sınıfı" oluşturulması 800 TSM'de Kururmca belirlenen standartlara uygun "gebe eğitim sınıfı" açılmışsa "Tam Puan",
TSM'de sınıf açılmamışsa "0" puan olarak hesaplanır.14 Aile Planlaması Hizmetleri 600 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır Değerlendirme Puanı
14.1 Etkili ve Modern Yöntem Kullanılması 600 (Ay içerisinde etkili ve modern yöntem kullanan 15-49 yaş kadın sayısı/ Ay içerisinde AP yöntemi kullanan 15-49 yaş kadın sayısı) X Tavan Puan
Etkili ve modern yöntem kullanma oranının % 45'in altında olması halinde puan verilmez (2008 TNSA % 46)15 Halk sağlığı müdürlüğü değerlendirme puanı 800 Değerlendirme Yöntemi Evet Hayır Değerlendirme Puanı
15.1 Halk sağlığı müdürlüğünün TSM/Entegre İlçe Hastanelerini değerlendirme puanı 800 Entegre ilçe hastaneleri için (yatak doluluk oranı x Tavan Puan) formülü kullanılarak hesaplanır.
Diğer TSM'ler için; TSM'nin çalışmalardaki başarısı, verimliliği ve uyumu esas alınarak halk sağlığı müdürlüğü tarafından puanlandırılacaktır. Puanın hesaplanmasında nasıl bir yol izleneceği halk sağlığı müdürlüklerince TSM sorumlu tabipliklerine bildirilir.^ TOPLAM PERFORMANS PUANI 20,000 TOPLAM DEĞERLENDİRME PUANI* Yapılan değerlendirme sonucunda hiç bir kriter için tavan puanının üzerinde puan verilemez.

** Her ayın sonunda ilgili TSM/Entegre İlçe Hastanesinin bağlı olduğu Halk Sağlığı Müdürlüğünce puanlandırılır.


Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

B Toplum Sağlığı Merkezi/Entegre İlçe Hastanesi Performans Değerlendirme Klavuzu iconB Toplum Sağlığı Merkezi/Entegre İlçe Hastanesi Performans Değerlendirme Klavuzu

B Toplum Sağlığı Merkezi/Entegre İlçe Hastanesi Performans Değerlendirme Klavuzu iconB Toplum Sağlığı Merkezi/İlçe Entegre Hastanesi Performans Değerlendirme Klavuzu

B Toplum Sağlığı Merkezi/Entegre İlçe Hastanesi Performans Değerlendirme Klavuzu iconB Toplum Sağlığı Merkezi/İlçe Entegre Hastanesi Performans Değerlendirme Klavuzu

B Toplum Sağlığı Merkezi/Entegre İlçe Hastanesi Performans Değerlendirme Klavuzu iconHALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME KLAVUZU

B Toplum Sağlığı Merkezi/Entegre İlçe Hastanesi Performans Değerlendirme Klavuzu iconHALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME KLAVUZU

B Toplum Sağlığı Merkezi/Entegre İlçe Hastanesi Performans Değerlendirme Klavuzu iconHALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME KLAVUZU

B Toplum Sağlığı Merkezi/Entegre İlçe Hastanesi Performans Değerlendirme Klavuzu iconHALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME KLAVUZU

B Toplum Sağlığı Merkezi/Entegre İlçe Hastanesi Performans Değerlendirme Klavuzu iconHALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME KLAVUZU (Merkez)

B Toplum Sağlığı Merkezi/Entegre İlçe Hastanesi Performans Değerlendirme Klavuzu iconTOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME KILAVUZU İdari ve Mali işler Performans Değerlendirmesi (2200 Puan)

B Toplum Sağlığı Merkezi/Entegre İlçe Hastanesi Performans Değerlendirme Klavuzu iconEK: Toplum Sağlığı Merkezleri Performans Değerlendirme Kılavuzu (7 sayfa)

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents