ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORBİS PROJESİ FİZİBİLİTE icon

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORBİS PROJESİ FİZİBİLİTE

Reklamlari:Indir 3.63 Mb.
TitleORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORBİS PROJESİ FİZİBİLİTE
Page45/139
Date conversion14.02.2013
Size3.63 Mb.
TypeDocuments
Source
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   139
^

5.2.1.2.2.5 Elektronik Haberleşme Alt Yapısı Yönetimi


ORBİS kapsamında Orman Genel Müdürlüğü'ne ait elektronik haberleşme alt yapısı var olan sistemlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine ek olarak yeni bileşenler ile zenginleştirilerek elektronik haberleşme alt yapısından akan verinin türü, yoğunluğu ve niteliği artırılacaktır. Buna ek olarak artan karmaşıklığı bulunan bu alt yapının yönetimi için var olan yönetim yazılımları ve alt yapı yönetim teknikleri iyileştirilecektir.

 

10 Kasım 2008 tarihli ve 27050 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, elektronik haberleşme alt yapısı, "elektronik haberleşmenin, üzerinden veya aracılığıyla gerçekleştirildiği anahtarlama ekipmanları, donanım ve yazılımlar, terminaller ve hatlar da dahil olmak üzere her türlü şebeke birimlerini, ilgili tesisleri ve bunların bütünleyici parçaları" olarak tanımlamaktadır. Dolayısı ile Orman Genel Müdürlüğü telsiz haberleşme alt yapısına dahil olan tüm el ve araç içi terminaller, veri toplama cihazları, yayın cihazları ve anten tertibatı bu yasa kapsamında ele alınmalıdır. ORBİS projesi içinde de yasada geçen tanım takip edilecektir.

 

Elektronik haberleşme alt yapısının sürekliliği operasyonel çalışmalar yürüten tüm kurum ve kuruluşlar için kritik öneme sahiptir. Orman Genel Müdürlüğü gibi 22 milyon hektar ve önemli bir bölümü dağlık arazide çalışan, yeri geldiği zaman olaylara 15 dakika içinde müdahale etmek gibi hedefleri bulunan bir kuruluşun önemli bir haberleşme alt yapısı bulunmaktadır ve bu alt yapının sürdürülebilirliği önemli bir yönetim problemi doğurur.

 

Elektronik Haberleşme Alt Yapısı Yönetimi başlığı altında yapılan çalışmalar öncelikle Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığı'na bağlı olan Elektronik Haberleşme Şube Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlükleri'nde bulunan Elektronik Haberleşme Şeflikleri'ni ilgilendirmekle birlikte, bu organizasyonel birimlerin kurulum ve sürdürülmesinden sorumlu olduğu bu alt yapılar sahada yürütülen tüm ormancılık faalyetlerinde kullanıldığı için tüm taşra teşkilatı başta olmak üzere sahada çalışma yürüten veya sahadaki çalışmaları yakından izleyen tüm merkez birimleri tarafından kullanılacaktır.

 

Elektronik Haberleşme Alt Yapısı Yönetimi başlığı altında aşağıdaki alt başlıklar ve bu alt başlıklara ait yönetim problemleri çözülecektir.

 

 1. Telsiz Haberleşme Alt Yapısı Yönetimi: Orman Genel Müdürlüğü'ne ait olan büyük ölçekli telsiz ağının gelişen ve değişen kullanım senaryolarına bağlı olarak yönetilmesi, güncel teknolojiler kullanılarak geliştirilmesi, daha önceden yapılan frekans tahsisleri ve Bilgi Teknolojileri ve İlerişim Kurumu'nun yayınladığı direktiflere uygun biçimde yönetilmesi işlemleri bu başlık altında yürütülmektedir.

 2. Yangın Gözetleme Kuleleri Teknik Alt Yapı Yönetimi: Orman Genel Müdürlüğü'nün ana görevi olan ormanları koruma görevinin giderek artan önemdeki bir parçası olan Yangın Gözetleme Kuleleri'nin işlevselliğini yitirmemesi, etkin ve verimli biçimde yönetilmesi için gerekli olan bilgi ve iletişim teknolojileri alt yapısının kurulması ve yönetilmesi işlemleri bu başlık altında yürütülmektedir.

 3. Veri Toplama Cihazları Yönetimi: Ormanların ekosistem tabanlı yönetilmesi, ormanlara dönük çeşitli risklerin tespit edilmesi ve etkin olarak izlenmesi amacı ile artan sayıda ve çeşitte veri toplama cihazı devreye alınmaktadır ve ORBİS kapsamında devreye alınacak veri toplama cihazları ile birlikte bu cihaz sayısı ve çeşidi artacaktır. Bu cihazların oluşturduğu sabit ve hareketli ağ alt yapısının yönetilmesine dönük işlemler bu başlık altında yürütülmektedir.

 4. Arıza, Tamirat ve Terkin İşlemleri Yönetimi: Orman Genel Müdürlüğü'ne ait elektronik haberleşme cihazlarının arıza durumlarında bakımının ve tamiratının yapılması, yapılamadığı durumlarda terkin işlemlerinin yapılmasına dönük iş ve işlemler ve bu iş ve işlemlere dönük kayıtların yönetilmesi bu başlık altında yürütülmektedir.  

 5. Depo Yönetimi: Orman Genel Müdürlüğü'nün Ankara'da bulunan merkezi yedek parça ve elektronik bileşen deposunun ve bu depodan parça taleplerinin yönetilmesi.

 

Bu bileşenler hakkında ayrntılı bilgi ayrı ayrı başlıklar halinde izleyen bölümlerde yer almaktadır.
^

5.2.1.2.2.5.1 Telsiz Haberleşme Altyapısı Yönetimi


Amaç

 

OGM bünyesinde özellikle orman koruma ile ilgili olarak yangınla mücadele faaliyetlerinde kullanılan telsiz haberleşmesine ilişkin altyapının entegre yönetimini sağlamak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin ağırlıklı olarak kullanılacağı bir yönetim bilgi sisteminin kurulması hedeflenmektedir

 

Hedef Kitle

 

 1. Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi

 2. Orman İşletme Şeflikleri

 3. Orman İşletme Müdürlükleri

 4. Orman Bölge Müdürlükleri

 

Dış Paydaşlar

 

ORBİS kapsamındaki bütün dış paydaş arayüzleri SİNCAP üzerinden sağlanacaktır. Bu bağlamda, ilgili paydaşlar aşağıda belirtilmiştir:

 

 • BTK

 • ÇOB

 

İhtiyaç Gerekçesi - Çözümü Hedeflenen Mevcut Sorunlar

 

Orman Genel Müdürlüğü'nün kendisine tahsis edilmiş bulunan telsiz frekansları içinde çalışan telsiz alt yapısı, Bilgi ve Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yayınladığı ve 17 Temmuz 2009 tarihli ve 27291 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca, mevcut ve gelecekteki telsiz sistemlerinin teknik özellikleri BTK tarafından yayınlanan kriterlere uygun işletilmektedir.

 

 • Bu konuda öncelikle 1999/5/AT sayılı Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği ve eklerine uyum önem kazanmaktadır. Orman Genel Müdürlüğü'nün tüm telsiz altyapı bileşenlerinin bu yönetmeliğe ve eklerine uyduğuna dikkat edilmelidir.

 • 16 Nisan 2008 tarihli ve 26849 numaralı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Anten ve Ortak Anten Sistem ve Tesislerinin Kurulmasına ve Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ekleri kapsamında özellikle televizyon ve radyo tesislerine yönelik olarak tasarlanmakla birlikte telsiz haberleşme odaklı tesislerin de envanterinin çıkartılmasına dönük olarak çeşitli envanterlerin çıkartılması ve güncellenmesi istenmektedir.

 • Orman Genel Müdürlüğü'nün telsiz alt yapısı için BTK'dan izin alınmaktadır. Ancak Orman Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı teşkilat kanunu 41. maddesi gereği, 2813 sayılı Telsiz Kanunu'nda tarif edilen ücretlerden muaftır.

 

OGM'de 1958 yılından itibaren telsiz kullanılmaktadır. OGM bünyesinde halen 25.200 telsiz bulunmaktadır. Kulelerde 24 saat gözetleme yapılmakta olup, bu kulelerde haberleşme prensip olarak telsizle yapılmaktadır.İşletmenin telsiz haberleşmesine hâkim olan kulelerinde, haberleşmenin aksamamasına mutlak özen gösterimesi gereklidir. Bu itibarla bu kulelerde; ikinci bir haberleşme aracı (telefon veya ikinci bir telsiz veya el telsizi) bulundurulmaktadır. Dolayısıyla, telsiz haberleşme altyapısının etkin ve verimli yönetimi, ormanlarımızın geleceği için büyük önem taşımaktadır.

 

Önerilen Çözüm

 

Telsiz Haberleşme Altyapısı Yönetimi başlığı altında geliştirilecek olan ilk bileşen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait tüm telsiz altyapı bileşenlerinin bir envanteridir.

 

 • Bu envanterde tüm varlıkların türü, nevi, taşınır veya taşınmaz varlık olarak ilgili envantere kayıt numaraları, nitelikleri, bulunacaktır.

 • Birimlerin telsiz haberleşme alt yapısından sorumlu personel listesi de aynı veri tabanı içinde bulunacaktır. Bu veri tabanı, DAKİK içinde personel işleri ile ilgili veri tabanları ile entegre olacaktır.

 • Taşınmaz nitelikteki varlıkların coğrafi konumları GPS aygıtları ile saptanarak kayda geçirilecektir. Bu kayıtlar yine DAKİK ve ORDEBİS alt sistemleri içerisinde yer alan envanterler ile paylaşılacak ve mükerrer kayıt önlenecektir.

 • Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü içindeki frekans planı da bu sistem içinde bulunacaktır.

 • Varlıkların geçici veya kalıcı olarak farklı birimlere devri durumu da envanter içinde kayda alınacaktır. Ayrıca telsiz ekipmanlarının kullanımı öngörülen frekanslar da burada kayda alınacak, birimden birime devredilen bir ekipmanın frekans kullanımı değişecek olursa bu da kayda geçirilecek ve ilgili birim yetkilisine otomatik bilgi verilecektir.

 • Yönetmeliklere uyum kapsamında anten kulesi bilgileri, verici cihaz bilgileri, frekans bilgileri ve yapılan ölçüm bilgileri de aynı envanter içinde kayda alınacaktır.

 • Yine yönetmeliklere uyum kapsamında telsiz varlıklarının envanteri içinde satın alınan ekipmanların CE belgesi ve benzeri dokümanlarının da taranarak saklanması ve ilgili yönetmeliğe uygunluğun takip edilmesi sağlanacakır.

 

Telsiz ekipman envanteri elektronik haberleşme altyapısına dönük tüm diğer alt bileşenlerin erişeceği önemli bir sistemdir. Bu nedenle verilerin doğru girilmesi ve güncel tutulması önemlidir.

 

Ancak söz konusu envanterin esas yararı elektronik haberleşme altyapısına dönük konfigürasyon yönetiminin sağlanması ve proaktif bir yönetim sergilenmesi ile görülecektir. Kurulacak olan yönetim alt yapısı ile aşağıdaki amaçlara ulaşılacaktır.

 

 • Elektronik haberleşme alt yapısındaki aygıtların ürettiği olayların SNMP, DMTF-CIM ve benzeri protokoller ile kayda alınması sağlanacak ve olayları raporlanacaktır.

 • Telsiz alt yapısının risk analizlerini yapılacak ve olay raporlarına dayanarak riskler sürekli değerlendirilecektir.

 • Telsiz alt yapısı kullanıcılarının ihtiyaçlarının bir hizmet seviyesi sözleşmesi (SLA) kapsamıda takip edilecek, risklere ve sözleşme çerçevesine bağlı olarak bakım planlaması yapılacaktır,

 • Alt yapı kapasitesinin izlenmesi, kapasite kullanım oranı ve kapsama konularında simülasyon temelli çalışmalar ile alt yapı geliştirme planlamasının yapılması, bu çalışmalarda özellikle telsiz kuleleri ve çatılardaki vericilerin konum, rakım ve potansiyel, yönetmeliklere uyum, güç kaynağı sağlanması, güvenlik, çevresel etki, frekans ve yayılım çalışması gibi teknik bileşenler ve maliyetler kapsamında değerlendirmesi sağlanacaktır.

 

Öte yandan, Orman Genel Müdürlüğü'nün elektronik haberleşme altyapısının önemli bir kısmını oluşturan telsiz altyapısının iyileştirilmesi işinin yönetilmesi de bu başlık altında değerlendirilmektedir. 

 

Önerilen Süreçler / Bileşenler

 

Sistemin, aşağıdaki süreç ve altbileşenleri kapsaması öngörülmektedir.

 

 • Telsiz Haberleşme Altyapı Envanteri Yönetimi

 • Konfigürasyon Yönetimi

 • Telsiz Altyapısının İyileştirilmesi

 • Bakım-Onarım Faaliyetleri

 

Diğer ORBİS Bileşenleriyle Entegrasyon İhtiyacı

 

Bu sistemin aşağıda belirtilen ORBİS bileşenleriyle entegre olması öngörülmektedir:

 

 • SİNCAP

 • Orman Koruma ile ilgili ORBİS bileşenleri

 • Mali Kaynaklar Yönetimi Sistemi

 • Personel İşleri Yönetimi

 

1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   139

Reklamlari:

Similar:

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORBİS PROJESİ FİZİBİLİTE iconOrman Genel Müdürlüğü Biyolojik Çeşitlilik Eylem Planı Hazırlanması Projesi

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORBİS PROJESİ FİZİBİLİTE iconT. C ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Adapazarı Orman Bölge Müdürlüğü

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORBİS PROJESİ FİZİBİLİTE iconT. C. T. C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORBİS PROJESİ FİZİBİLİTE iconT. C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORBİS PROJESİ FİZİBİLİTE iconPLANI HAZIRLANMASI PROJESİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Konya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORBİS PROJESİ FİZİBİLİTE iconORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜ TEMSİLEN TBMM KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİ VE SU KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ KOMİSYONU’NA 28. 11. 2007 TARİHİNDE ORMAN GENEL

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORBİS PROJESİ FİZİBİLİTE iconTARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORBİS PROJESİ FİZİBİLİTE iconT. C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Isparta Orman Bölge Müdürlüğü

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORBİS PROJESİ FİZİBİLİTE iconOrman Genel Müdürlüğü Isparta Orman Bölge Müdürlüğü

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORBİS PROJESİ FİZİBİLİTE iconOrman Genel Müdürlüğü, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents