SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA OVUM VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİ HAKKINDA TALİMAT icon

SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA OVUM VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİ HAKKINDA TALİMAT

Reklamlari:Indir 45.11 Kb.
TitleSUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA OVUM VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİ HAKKINDA TALİMAT
Date conversion06.09.2013
Size45.11 Kb.
TypeDocuments
Source
SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA OVUM VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİ HAKKINDA TALİMAT


Suni Tohumlama /Embriyo Transferi İzni

1- Suni tohumlama izninin verilmesi:

a) Serbest veteriner hekimlere veya ortaklarının tümü veteriner hekim olmak üzere kurulan adi ortaklık ya da şirketlere; 15.10.2011 tarihli ve 28085 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliğinin ilgili hükümleri kapsamında sorumlu veteriner hekim dâhil, her veteriner hekime de ayrı ayrı olmak üzere muayenehanenin bulunduğu ilçe için,

b) Hayvan hastanelerine; sözleşme yapılan veteriner hekime hastane adına sorumlu olacağı ilçe için,

c) Birlikler/kooperatiflere; sözleşme yapılan veteriner hekimin birlik ve kooperatif adına sorumlu olacağı ilçe için,

d) Suni tohumlama yapmak üzere kurulmuş olan şirketlere; sözleşme yapılan veteriner hekime şirket adına sorumlu olacağı ilçe için,

e) Hayvancılık işletmelerine; sözleşme yapılan veteriner hekime sadece çalışacağı işletme adına izin verilir.

2- İl Müdürlükleri hayvancılık işletmeleri dışındaki gerçek ve tüzel kişilere illerinde suni tohumlama hizmetinin gerektiği her yere hizmet götürülmesini sağlamak amacıyla birden fazla ilçe için de izin verebilir. Bunun yanında il müdürlükleri; coğrafik koşullar, uzaklık vb., nedenlerle suni tohumlama/embriyo transferi hizmeti götürülmesinde sıkıntı yaşanılan merkeze uzak ilçeler için komşu ilden talepte bulunabilecek serbest veteriner hekimlere suni tohumlama/embriyo transferi izni verebilir. Bu durumda; suni tohumlama/embriyo transferi iznini hizmetin gideceği ilçenin bağlı olduğu il müdürlüğü, uygulamada kullanılacak suni tohumlama belgelerini ise, izin verilen ilçe müdürlüğü verecektir. İzni alan serbest veteriner hekimler uygulamalarına ilişkin icmal cetvellerini ve suni tohumlama belgesi koçanlarını/embriyo transferi belge koçanlarını izin aldıkları ilçe müdürlüğüne vereceklerdir. Zaman içerisinde il müdürlükleri söz konusu ilçe ve köylerine suni tohumlama/embriyo transferi hizmeti götürebilecek duruma geldiğinde komşu illerden almış olduğu suni tohumlama/embriyo transferi hizmetine son verebilir.

3- Suni tohumlama hizmetlerinin özel sektöre devredilmediği illerde suni tohumlama izni verilen kişi ve kuruluşlardan Ek 2’de örneği verilen taahhütname alınır. İl/ilçede suni tohumlama/embriyo transferi izni olan tüm gerçek ve tüzel kişiler aynı anda faaliyette bulunabilir. Suni tohumlama/embriyo transferi uygulaması yapanlar öncelikle 08.12.2011 tarihli ve 28136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik olmak üzere Bakanlığın konu ile ilgili tüm talimatlarına uygun hareket etmek zorundadır.

4- Embriyo transferi izni 15.10.2011 tarihli ve 28085 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliğinin ilgili hükümleri kapsamında sorumlu veteriner hekim dâhil, her veteriner hekime de ayrı ayrı olmak üzere verilir. Embriyo transferi izni hizmetin gerekliliğine göre il geneli/ilçe için verilebilir. Talep olduğu ve uygun görüldüğü takdirde aynı kişi veya tüzel kişiliğe komşu il müdürlüklerince de izin verilebilir. İzin verilen serbest veteriner hekimler ile Ek 1 sözleşme örneği kapsamında sözleşme yapılır.

5- Suni tohumlama ve embriyo transferi uygulama izni verilen uygulayıcılar e-ıslah’a kaydedilecek, izinleri iptal edilenler e-ıslah’ta “pasif” hale getirilecektir. Yapılan bu işlem ile Yönetmeliğin 7 nci maddesi, 1 nci fıkrası (a) bendine göre verilen suni tohumlama ve embriyo transferi izinleri müracaatı takiben bir ay içerisinde Bakanlığa bildirilir hükmü kabul edilmiş sayılacak, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

6- Birden fazla il sınırları içerisinde suni tohumlama/embriyo transferi izni olan serbest veteriner hekimlerin herhangi bir nedenle izinlerinin iptal edilmesi halinde, durum diğer il müdürlüklerine de bildirilecek ve o illerde de suni tohumlama/embriyo transferi izinleri iptal edilerek faaliyeti engellenecektir.

^ Genel Uygulamalar

7- Kulak numarası olmayan hayvana suni tohumlama ve embriyo transferi yapılmayacaktır.

8- Suni tohumlama uygulamasında ilk tohumlama yaşı en az 14 aylık (420 gün) olacaktır.

9- Suni tohumlama uygulamasında kültür ve kültür ırkı melezleri için aynı ırka ait sperma, yerli ırklarda ise uygun olan ya da yetiştiricinin isteği doğrultusunda Bakanlıkça izin verilmiş sperma kullanılacaktır. Bu hükme uyulmadığının tespiti halinde Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 5 nci maddesi 1 nci fıkrasının ilgili hükümleri uygulanır.

10- İl müdürlükleri suni tohumlama hizmeti için izin verdiği kişi ve kuruluşlara önceden gönderilen talimatlarda açıklaması yapılan ve Ek-3’te belirtilen suni tohumlama belgesini, embriyo transferi için izin verdiği kişi ve kuruluşlara ise, Ek-4’te örneği bulunan embriyo transferi belgesini vermek ve belgelerde istenilen tüm hususların tam ve doğru olarak düzenlenmesini sağlamakla yükümlüdür. Aksine hareket edenler hakkında Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 5 nci maddesi 1 nci fıkrası (g) bendine göre işlem yapılır.

11- Suni tohumlama ve embriyo transferi izni alan gerçek ve tüzel kişiler her ayın onuna kadar bir önceki aya ait suni tohumlama cetvellerini (Ek-6) ve embriyo transferi uygulamalarını (Ek-8) il müdürlüğüne bildirir. Ardışık iki ay faaliyetlerini bildirmeyen serbest veteriner hekimler hakkında Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 5 nci maddesi 1 nci fıkrası (g) bendi hükmü uygulanır. İl Müdürlükleri de illerinde yapılan suni tohumlama ve embriyo transferi uygulamalarını (Ek-5/Ek-6/Ek-8) aylık olarak ve en geç takip eden ayın onbeşine kadar Bakanlığa bildirir.

12- Bu talimatın yayımlandığı tarihten itibaren buzağılamadan sonraki 25 nci günden önce suni tohumlama yapılmayacak ve e-ıslah sistemine tohumlama kaydı girilmeyecektir.

13- Suni tohumlama ve embriyo transferi bilgileri soy kütüğü ve ön soy kütüğü sistemi veri tabanı olan e-ıslah’a kayıt edilir. Suni tohumlama belgelerinin e- ıslah veri tabanı üzerinden tahsis edilmesine ve tohumlama bilgilerinin veri tabanına kaydedilmesine önceden yayınlanan talimatlar doğrultusunda devam edilecektir. Embriyo transferi ile bilgiler Ek-8 icmal cetveli ile Bakanlığa bildirilecek ve e-ıslah sistemine kayıt edilecektir.

14- İl müdürlükleri suni tohumlama programlarını (Ek-7) her yılın Ocak ayı içerisinde Bakanlığa göndereceklerdir.

^ Suni Tohumlama Faaliyetlerinin Özel Sektöre Devredilmesi

15- Suni tohumlama faaliyetlerinin özel sektöre devredilebilmesi Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 5 nci maddesi 1 nci fıkrası (h) bendine göre Bakanlık izni ile mümkündür. Bu bakımdan gereken izin talebi için il müdürlüğünün toplam suni tohumlama sayısı, ilçeler bazında olmak üzere boğa altı inek sayıları, serbest veteriner hekim sayıları, serbest veteriner hekim başına düşecek suni tohumlama rakamı, il müdürlüğünce suni tohumlama hizmetini yerine getiren ekip ve eleman sayıları, il müdürlüğünce suni tohumlama hizmetinde aksama varsa bunun nedenleri ve özelleştirme talebi ile ilgili diğer faktörler Bakanlığa bildirilir. Bakanlık bu talebi değerlendirerek karar verir.

16- Bakanlıktan izin alınmadan suni tohumlama faaliyetlerinin özel sektöre devredilmesi işlemi yapılamaz. Suni tohumlama faaliyetlerinin özel sektöre devredilmediği illerde bireysel olarak verilen suni tohumlama izinleri özelleştirme anlamı taşımaz. Bu illerde il/ilçe müdürlüğü ekipleri de döner sermaye mevzuatının ilgili hükümlerine göre suni tohumlama faaliyetlerine devam eder.

17- Suni tohumlama hizmetlerinin özel sektöre devredildiği illerde suni tohumlama izni için yapılan ve il müdürlüğünce uygun görülen başvurular için başvuru sahipleri ile sözleşme (Ek 1) yapılacak ve bu sözleşme suni tohumlama izni için gerekli evraklar ile birlikte muhafaza edilecektir.

18- İl Müdürlükleri sözleşmeyi izin verilen ilçe/ilçeler için yapacaktır.

19- Yapılacak sözleşmelerde suni tohumlama faaliyetlerinin ulaşamadığı yerlere de suni tohumlama hizmetinin götürülmesi sağlanarak, o ildeki mevcut sığır varlığının tamamının tohumlanması esas alınacaktır.

20- Uygulayıcılar ile yapılacak sözleşmelerde suni tohumlama uygulamasında gebelik başına tohumlamada en az % 50 başarı hedeflenecektir. Takip eden yılda doğum yüzdesi tespit edilerek

bu şartı sağlayamayan uygulayıcıların sözleşmeleri il müdürlüğünce feshedilebilecektir.

21- İl müdürlükleri Ek-1 ve Ek-2’de belirlenen ve asgari şartları içeren sözleşme örneği ile taahhütname örneğine bölgelerinin şartlarına göre ve yürürlükteki mevzuata aykırılık teşkil etmeyecek şekilde ilave maddeler ekleyebileceklerdir.

^ Suni Tohumlama Ücreti

22- Bakanlık tarafından yapılacak suni tohumlama ve embriyo transferi faaliyetleri için alınacak uygulama ücreti ve ücretin tahsili konusu Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 9 ve 10 uncu maddelerinde düzenlenmiştir. Burada zikredilen ücret suni tohumlama hizmetlerinin taşra teşkilatımızca yürütüldüğü illerde, Bakanlığımız döner sermaye işletmeleri mevzuatına göre suni tohumlama uygulaması için belirlenmiş ücret olup, bu ücret makbuz karşılığı tahsil edilir. Kamu görevlisi uygulayıcılar yetiştiriciden bu ücretin dışında herhangi bir ücret alamaz.

^ Tabii tohumlama

23- Tabii tohumlama faaliyetlerinde kullanılacak boğa için Bakanlıktan izin alınması gerekir.

24- Bakanlıktan izin alınmadan tabii tohumlama faaliyetinde kullanılan/başıboş bırakılarak izinsiz tabii tohumlama gerçekleşmesine neden olan boğa ve danalar enenir. Bunların sahipleri hakkında ise 5996 sayılı Kanunun 36 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi hükmü uygulanır.

25- İzin alınmış tabii tohumlama boğası ticari amaçla kullanılamaz.


EK-1

……………..…………İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE UYGULAYICI ARASINDA SIĞIR SUNİ TOHUMLAMA HİZMETİNİN ÖZEL UYGULAYICILARA DEVRİNE VE HİZMETİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ÖRNEĞİ


1- Taraflar :

a) İl Müdürlüğü-Adresi.

b) Uygulayıcı- Ünvanı/Adresi/Vergi Dairesi/Vergi Numarası/Adı Soyadı/T.C.Kimlik Numarası.

^ 2- Sözleşme Konusu :

………………….ilinde suni tohumlama hizmetlerinin uygulayıcıya devri ve ili/ilçe ve köylerinde ihbarlı olarak suni tohumlama yapılmasını kapsar.

3- Tanımlar:

Bakanlık: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

İl Müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

Uygulayıcı: Sözleşme yapılan gerçek ve tüzel kişiyi,

Serbest Veteriner Hekim: 6343 Sayılı Kanun’ da belirtilen şartlara haiz ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olmaksızın çalışan Veteriner Hekimleri,

Şirket: Özel teşebbüs tarafından yapılan ortaklığı,

Suni Tohumlama: Uygun tohumlama zamanında olduğu tespit edilen dişi hayvanların genital kanallarına spermaların hijyenik koşullarda nakledilmesini,

Birlik: Hayvancılık konularında faaliyet gösteren yetiştirme, hayvansal üretim, ıslah ve pazarlama amaçlı kurulan birlikleri,

4- Suni tohumlama………………………..ili/İlçesi ve köylerinde bu sözleşmeye ek olarak il müdürlüğü ile uygulayıcı arasında yapılacak ve imza altına alınacak suni tohumlama uygulama programı doğrultusunda yapılacak olup, gebelik başına tohumlamada en az % 50 başarı hedeflenmelidir.

^ 5- Uygulayıcı vereceği hizmet için yeterli personel istihdam etmek zorundadır.

6- Uygulayıcı suni tohumlama hizmetlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak açısından suni tohumlama ekibi/ekipleri için gerekli araç, ekipman ve malzemeleri temin edip bulundurmak zorundadır.

7- Uygulayıcı izin aldığı bölgede kendisine ulaşan tüm suni tohumlama taleplerini karşılamak zorundadır.

8- Uygulayıcı kulak küpesi olmayan hayvana suni tohumlama yapmayacaktır.

9- Suni tohumlama uygulamasında ilk tohumlama yaşı en az 14 aylık (420 gün) olacaktır.

10- Bu talimatın yayımlandığı tarihten itibaren buzağılamadan sonraki 25 nci günden önce suni tohumlama yapılmayacak ve e-ıslah sistemine tohumlama kaydı girilmeyecektir.

11- Suni tohumlama uygulamasında kültür ve kültür ırkı melezleri için aynı ırka ait sperma, yerli ırklarda ise uygun olan ya da yetiştiricinin isteği doğrultusunda Bakanlıkça izin verilmiş sperma kullanılacaktır.

12- Uygulayıcı suni tohumlama yaptığı her sığır için yetiştiriciye il müdürlüğünden temin ettiği suni tohumlama belgesini düzenleyip vermek zorunda olup, belgede istenilen tüm bilgilerin tam ve doğru olarak düzenlenmesinden sorumludur. Belgelerde silinti, kazıntı, tahrifat vb. yapılmayacaktır.

13- Uygulayıcı her ayın onuna kadar bir önceki aya ait suni tohumlama cetvellerini il müdürlüğüne sunacaktır. Cetvelde, suni tohumlamada kullanılan spermanın nereden temin edildiği ve spermanın elde edildiği boğa ismi de yer alacaktır.

14- Uygulayıcı yapılacak kontrol ve denetimlerde kayıt defterlerini, belgelerini, alet ve malzemelerini ve spermalarını göstermek zorundadır.

15- Uygulayıcı suni tohumlama faaliyetinden vazgeçtiği takdirde bu durumu 1 ay öncesinden İl Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek zorundadır. Uygulayıcı zamanında suni tohumlama faaliyetinden vazgeçtiğini bildirmediği takdirde oluşacak zararları karşılamak zorundadır.

16- Suni tohumlama uygulamalarını takip eden yılda doğum yüzdesi tespit edilerek tohumlamalarda başarı sağlayamayan uygulayıcıların sözleşmeleri feshedilebilir. Ayrıca yetiştiricilerden gelen şikâyetlerin değerlendirilmesine yönelik olarak il müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde uygulamada en az iki veteriner hekimden oluşturulan komisyon marifetiyle tespit edilen ve tutanağa bağlanan yeterli hizmet götürülmemesi, uygulamada başarısızlık, yetiştiriciyi aldatma, yanıltma, bildirimlerin zamanında yapılmaması vb. durumlarda sözleşmeyi zamanından önce tek taraflı olarak feshetmeye İl Müdürlüğü yetkilidir.

17- Uygulayıcı 08.12.2011 tarihli ve 28136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik olmak üzere Bakanlığın konu ile ilgili talimatlarına uygun hareket etmediği taktirde doğacak her türlü hukuki sonuçlardan sorumludur.

18- Anlaşmazlık halinde………………… Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme hükümleri …. sayfa ve ……… maddeden ibaret olup, imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve 1 yıl süre ile geçerlidir. Ancak ilgili kanun, yönetmelik ve Bakanlık uygulama prensip ve esaslarında değişiklik olduğunda bu durum tarafları bağlar ve Bakanlık yaptırımları aynen uygulanır.


Tarih

Uygulayıcı İl Müdürlüğü


EK-2


^ UYGULAYICININ SIĞIRLARDA SUNİ TOHUMLAMA YAPABİLMESİ HAKKINDA VERİLEN İZİNE İLİŞKİN TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ


……..İl Müdürlüğünden……. ilçe ve köylerinde ihbarlı olarak sığırlarda suni tohumlama yapabilmem için verilen izin kapsamında; kulak küpesi olmayan hayvana suni tohumlama yapmayacağımı, suni tohumlama uygulamasında kültür ve kültür ırkı melezleri için aynı ırka ait sperma, yerli ırklarda ise uygun olan ya da yetiştiricinin isteği doğrultusunda Bakanlıkça izin verilmiş spermaları kullanacağımı, ilk tohumlama yaşı olarak en az 14 aylık (420 gün) düvelere uygulama yapacağımı, suni tohumlama yaptığım her sığır için yetiştiriciye il müdürlüğünden temin ettiğim suni tohumlama belgesini düzenleyip vereceğimi, belgede istenilen tüm bilgileri tam ve doğru olarak düzenleyeceğimi, belgelerde silinti, kazıntı, tahrifat vb. yapmayacağımı, usulsüz belge düzenlemeyeceğimi, her ayın onuna kadar bir önceki aya ait suni tohumlama cetvellerini il müdürlüğüne sunacağımı, Bakanlık tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında ibraz edeceğimi, yapılacak kontrol ve denetimlerde istenecek belge ve malzemeleri göstereceğimi, 08.12.2011 tarihli ve 28136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik olmak üzere Bakanlığın konu ile ilgili tüm talimatlarına uygun hareket edeceğimi, bunlara uygun hareket etmediğim takdirde doğacak hukuki sorumlulukları şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederim.


Tarih

Uygulayıcı

Ünvanı/Adresi/Vergi Dairesi/Vergi Numarası/Adı Soyadı/T.C.Kimlik Numarası.


Not: Bu taahhütname iznin herhangi bir nedenle iptaline kadar geçerli olup, ilgili kanun, yönetmelik ve Bakanlık uygulama prensip ve esaslarında değişiklik olduğunda Bakanlık yaptırımları aynen uygulanacak ve taahhütname yenilenecektir.


EK-3

..............................................İLİ/İLÇESİ

SIĞIR SUNİ TOHUMLAMA BELGESİ

MÜHÜR

YETİŞTİRİCİNİN

Adı Soyadı :

İlçesi :

Köyü :

İşletme No

Tel :

Belge No:……. ……. Tarih TOHUMLANAN SIĞIRIN

Kulak No

Irkı

Tohumlama Tarihi

Boğanın Irkı

Boğanın Kulak No’su

Boğanın Adı

Kaçıncı Defa Tohumlandığı

Spermanın Alındığı Firma

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA OVUM VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİ HAKKINDA TALİMAT iconSUNİ TOHUMLAMA/EMBRİYO TRANSFERİ KURSU HAKKINDA TALİMAT

SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA OVUM VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİ HAKKINDA TALİMAT iconSuni Tohumlama Kurs Faaliyetleri

SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA OVUM VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİ HAKKINDA TALİMAT iconTarih : 29. 09. 2011 Sayı : 2011/5 Konu : Suni Tohumlama Projesi

SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA OVUM VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİ HAKKINDA TALİMAT iconVeteriner Hekim / Embriyo Transferi Laboratuvarı

SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA OVUM VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİ HAKKINDA TALİMAT iconTarih, sayılı invoice'lar kapsamında Türkiye'ye ithal edilecek olan sentetik-suni-tabii elyaflardan iplikler için beyanı gerekli

SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA OVUM VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİ HAKKINDA TALİMAT iconSular (tabii ve suni mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave

SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA OVUM VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİ HAKKINDA TALİMAT iconBelgeleme
1. /2- DERS BШLGШ FORMLARI/1- ALAN ORTAK DBF/ANATOMШ ve FШZYOLOJШ.doc
2. /2-...

SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA OVUM VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİ HAKKINDA TALİMAT iconSENTETİK VE SUNİ FİLAMENTLER, ŞERİTLER VE BENZERİ SENTETİK VE SUNİ DOKUMAYA ELVERİŞLİ

SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA OVUM VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİ HAKKINDA TALİMAT iconTAEKWONDO FAAL SPORCULUĞU BIRAKMA TÖRENLERİ HAKKINDA TALİMAT

SUNİ TOHUMLAMA, TABİİ TOHUMLAMA OVUM VE EMBRİYO TRANSFERİ FAALİYETLERİ HAKKINDA TALİMAT iconENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM VE SERTİFİKALANDIRMA FAALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents