BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı icon

BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı

Reklamlari:Indir 85.32 Kb.
TitleBAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı
Date conversion28.06.2013
Size85.32 Kb.
TypeDocuments
SourceT.C.

BAŞBAKANLIK

Diyanet İşleri Başkanlığı


Sayı : B.02.1.DİB.0.76.02.401/01-2987 30/05/2008

Konu : Yurtdışı Sürekli Göreve Atanacak

Personel Sınav Duyurusu


İlgi: a) 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 30/05/2007 Tarihli ve 5676 Sayılı Kanun.

b) 13/01/2007 tarihli ve 26402 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik”.

c) Devlet Bakanlığının 06/05/2008 tarihli ve 183 sayılı Makam Onayı.

d) Sınav Komisyonunun 29/05/2008 tarihli ve 1 sayılı kararı.


Başkanlığımız yurt dışı teşkilatında halen boş bulunan, 2008 ve 2009 yılı sonuna kadar boşalacak olan ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Fransa, İngiltere ve Suudi Arabistan’da bulunan Din Hizmetleri Müşavirlikleri/Ataşeliklerine sürekli görevle atanacak personeli belirlemek amacıyla ilgi (a) Kanun ve ilgi (b) Yönetmelik hükümleri ile ilgi (d) Sınav Komisyonu kararı doğrultusunda Mesleki Ehliyet ve Yurtdışı Temsil ve Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.


İlgi (a) Kanun ve ilgi (b)Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, Sınav Komisyonunca belirlenen, adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile başvuru şekli, sınav konuları ve sınavla ilgili diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir: 1. ^ BAŞVURU ŞARTLARI
  1. Genel Şartlar
   1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

   2. Dört yıllık dini yüksek öğrenim veren fakülte veya yüksek okullardan birinden mezun olmak.

   3. Yabancı dil bilmek, Mesleki Ehliyet ve Yurtdışı Temsil ve Yeterlilik sınavında başarılı olmak.


(Yabancı dil bilgisi yeterliliği için, personelin öncelikle görevlendirileceği ülkenin resmi dilinden veya İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birinden, yurtdışı sınav tarihinden geriye doğru son 3 yıl içinde (07 Temmuz 2005 ten sonra) alınmış “Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı”ndan (KPDS) en az C düzeyinde belgeye veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak zorunludur.


Başkanlık teşkilatında Başkan Yardımcısı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Birim Başkanı ve İl Müftüsü olanlar ile İlahiyat Fakültelerinde profesör olanlar bu görevlerinde toplam 3 yıl çalışmış olmak şartıyla Mesleki Ehliyet Sınavına tabi tutulmayacak, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı ile Başkan Yardımcıları dışındakiler Yurtdışı Temsil ve Yeterlilik Sınavına alınacaktır.)


   1. Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak.

   2. Son üç yılda olumlu sicil almış, aylıktan kesme ve daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.

   3. Yurtdışında sürekli görevden yurtiçindeki görevine dönenler için, sınav tarihi itibariyle yurtiçinde en az 3 yıl hizmet yapmış olmak.

   4. Hizmetin gerektirdiği yurtdışı temsil ve yeterliliğine sahip olmak.1/4T.C.

BAŞBAKANLIK

^

Diyanet İşleri Başkanlığı

Sayı : B.02.1.DİB.0.76.02.401/01-2987 30/05/2008

Konu : Yurtdışı Sürekli Göreve Atanacak

Personel Sınav Duyurusu


  1. Özel Şartlar
    1. Din Hizmetleri Müşaviri kadrolarına atanabilmek için; 3 (üç) yıl vaizlik, uzmanlık, müdürlük ve üstü görevlerden birini yapmış olmak şartıyla Başkanlıkta en az 10 (on) yıl çalışmış olmak; veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak şarttır.

    2. Din Hizmetleri Ataşesi kadrolarına atanabilmek için; 3 (üç) yıl vaizlik, uzmanlık, müdürlük ve üstü görevlerden birini yapmış olmak şartıyla Başkanlıkta en az 9 (dokuz) yıl çalışmış olmak; veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak şarttır.

    3. Din Hizmetleri Ataşe Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için; 3 (üç) yıl vaizlik, uzmanlık, müdürlük ve üstü görevlerden birini yapmış olmak şartıyla Başkanlıkta en az 7 (yedi) yıl çalışmış olmak; veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak şarttır.
 1. ^ BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ
  1. Bu duyuruda belirtilen şartları taşıyan adaylar aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte;

   1. Merkezde görevli olanlar birimleri aracılığı ile Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına,

   2. Taşra teşkilatında görevli olanlar bağlı bulundukları İl Müftülüklerine,

   3. Eğitim Merkezlerinde görevli olanlar Eğitim Merkezi Müdürlüklerine,

   4. Yurtdışında görevli olanlar Din Hizmetleri Müşavirlik ve Ataşeliklerine,

   5. İlahiyat Fakültelerinde görevli olanlar ise Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına,

en geç 20/06/2008 Cuma günü mesai bitimine müracaat mercilerine başvurmuş olacaklardır.


Taşra ve Yurtdışı Teşkilatında görevli olanların başvuru evrakı en geç 27/06/2008 Cuma günü mesai bitimine kadar müracaat mercileri tarafından APS veya Kargo ile Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına ulaştırılmış olacaktır. Ancak taşra ve yurtdışı teşkilatına yapılmış olan müracaatlar, en geç 20/06/2008 Cuma günü mesai bitimine kadar, müracaat mercileri tarafından Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının disiliskiler@diyanet.gov.tr e-posta adresine isim listesi halinde ayrıca bildirilecektir.


  1. Başvuruda bulunmak isteyenlerin form dilekçe (EK-1) ekinde teslim edecekleri belgeler:

 1. Yurt Dışı Göreve Başvuru Formu (EK-2),

 2. Aday Bilgi Formu (Özgeçmiş) (EK-3),

 3. Fakülte veya yüksek okul diploması veya mezuniyet belgesi onaylı örneği, varsa Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin onaylı örnekleri,

 4. Yabancı dil belgesi onaylı örneği, (07 Temmuz 2005 tarihinden sonra alınmış)

 5. Hizmet cetveli onaylı örneği,

 6. Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (T.C. Kimlik Numarası bulunacak)

 7. Adli Sicil (sabıka kayıt) belgesi, (4 adet)

 8. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (EK-4), (3 adet)

  1. Başvuru ve başvuru evrakı ile ilgili dikkat edilecek hususlar:

 1. Başvuru Formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, muhteva/boyut değiştirilmeden bilgisayar ortamında; Aday Bilgi Formu ise el yazısı ile doldurulacaktır. Bu formlar, Başkanlığımız web sayfasının duyurular bölümünde yayınlanacak olan sınav duyurusu ekinden indirilerek doldurulabilir.

 2. Başvuru formunda, talep edilen görev hanesinde sadece bir görev karesi işaretlenecektir.

 3. Her bir form belgesine son 6 ay içinde çekilmiş arka fon beyaz renkli vesikalık fotoğraf yapıştırılacak ve başvuru sahibi tarafından imzalanacaktır.

 4. Belgelerin aslına uygunluk onayı görevli oldukları birim/kurum amirlerince yapılacaktır.

 5. İstenen belgeler yukarıdaki sıraya göre plastik telli dosya içinde teslim edilecektir.

2/4T.C.

BAŞBAKANLIK

^

Diyanet İşleri Başkanlığı


Sayı : B.02.1.DİB.0.76.02.401/01-2987 30/05/2008

Konu : Yurtdışı Sürekli Göreve Atanacak

Personel Sınav Duyurusu 1. Postada vaki gecikmeler ile belgeleri eksik ve usulüne uygun olmayan müracaatlar dikkate alınmayacak, yanlış beyanda bulunanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

 2. Adaylara her türlü tebligat başvuru formundaki adrese yapılacağından meydana gelen adres değişiklikleri aday tarafından derhal Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına bildirilecektir.
 1. ^ BAŞVURU EVRAKININ İNCELENMESİ
 1. Adayların evrakı, sicil ve disiplin cezası durumları ilgili daire tarafından incelenecektir.

 2. Son 3 yıllık sicilleri değerlendirilen personelden sicil raporları eksik olanlar, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 20 inci maddesine göre değerlendirilecektir.

 3. Gerekli şartları taşıyarak sınava girmeye hak kazanan adaylara ait başvuru formundaki ilgili bölüm İnceleme Komisyonunca onaylanacaktır.
 1. ^ MESLEKİ EHLİYET, YURTDIŞI TEMSİL VE YETERLİLİK SINAVI


Müracaat eden adayların belgelerinin incelenmesi sonucunda, duyuruda belirtilen şartları taşıdığı tespit edilenler, 07/07/2008 Pazartesi günü saat 10.00’da Başkanlığımız merkezinde başlayacak ve devam edecek olan Mesleki Ehliyet, Yurtdışı Temsil ve Yeterlilik Sınavına alınacaklardır. Müracaat sayısının fazla olması halinde sınav müteakip günlerde devam edecektir. Sınava katılım tarih ve saatleri adaylara daha sonra bildirilecektir.


Her biri 100 puan üzerinden değerlendirilecek olan “Mesleki Ehliyet Sınavı” ile “Yurtdışı Temsil ve Yeterlilik Sınavı” konuları ve puan değerleri aşağıda belirtilmiştir. Mesleki Ehliyet Sınavı ile Yurtdışı Temsil ve Yeterlilik Sınavına katılması gereken adaylar (a) ve (b) grubu; Mesleki Ehliyet Sınavından muaf olan adaylar ise sadece (b) grubu konulardan sınava tabi tutulacaktır.


 1. Mesleki Ehliyet Sınavı” konuları ve puan değerleri:

  1. Kur’an-ı Kerim ve Tefsir - (25 puan),

  2. Temel İslam Bilimleri (Hadis, Fıkıh, Kelam) - (25 puan),

  3. Din Hizmetleri (Teori/Pratik) - (25 puan),

  4. Çağdaş İslam Düşüncesi, İslam ve Türk Tarihi - (25 puan),
 1. Yurtdışı Temsil ve Yeterlilik Sınavı” konuları ve puan değerleri:

  1. Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı/Mevzuatı, Beşeri İlişkiler,

Sevk ve İdare – (30 puan),

  1. Türk Dış Politikasının Ana Konuları, Müşavirlik/Ataşelik Bölgelerinin

Dini ve Sosyo-kültürel Yapısı – (30 puan),

  1. Yurtdışı Din Hizmetlerinin Özellikleri ve Sorunları – (20 puan),

  2. Yurtdışı Dini Gelişmeler, Dinlerarası İlişkiler; Dini Kurumlar – (20 puan),
 1. Başarı Durumu, Başarı Sıralaması ve Atama Şartları

 1. Sınavların her birinden 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılır.

 2. Atamalarda Mesleki Ehliyet Sınavındaki başarı sırası, Mesleki Ehliyet Sınavından muaf olanlarda ise katıldığı sınav başarı sırası esas alınır. Sıralama Sınav Komisyonunca yapılır.

 3. Başarılı olanlardan öncelikle Başkanlık personelinin ataması yapılır.

 4. Yurtdışında sürekli görev süresi 3 yıldır.

 5. Aynı unvanlı yurtdışı sürekli göreve en fazla 2 kez atanılabilir.


3/4T.C.

BAŞBAKANLIK

^

Diyanet İşleri Başkanlığı


Sayı : B.02.1.DİB.0.76.02.401/01-2987 30/05/2008

Konu : Yurtdışı Sürekli Göreve Atanacak

Personel Sınav Duyurusu 1. ^ SINAV SONUÇLARI
  1. Adayların başarı değerlendirmesi, başarı sıralaması ve sınav evrakının Sınav Komisyonunca Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına teslimini müteakip, sınav sonuçları adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

  2. Sınav sonuçları 3 yıl süreyle geçerlidir.

  3. Bu duyuruda ve ilgili mevzuatta belirtilen genel ve özel şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile yurt dışında görev yapmasına mani halleri tespit edilenler, yapılan sınavı kazanmış hatta yurtdışına atanmış olsalar bile hakkındaki tüm işlemler iptal edilecek ve yurt dışı görevi sona erdirilecektir.


İlgililere duyurulmasını, başvuruların zamanında Başkanlığımıza ulaştırılması hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesini önemle arz ve rica ederim.


EKLER :
 1. ^

  Form Dilekçe (EK-1)

 2. Yurt Dışı Göreve Başvuru Formu (EK-2)

 3. Aday Bilgi (Özgeçmiş) Formu (EK-3)

 4. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (EK-4)
NOT: Bu duyuru İlçe Müftülüklerimize İl Müftülüklerimiz tarafından ivedilikle ulaştırılacaktır.


4/4

EK-1


^ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞINA


Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışı kuruluşunda ihtiyaç duyulan Din Hizmetleri Müşaviri ve Din Hizmetleri Ataşesi / Ataşe Yardımcısı kadrolarına sürekli personel atamasını sağlamak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığınca ilan edilen duyuruda belirtilen şartlara durumum uymaktadır.


Başvuru için istenilen belgeler ekte sunulmuştur.


Bilgilerinizi ve ilan edilen Din Hizmetleri Müşaviri / Ataşesi / Ataşe Yardımcısı kadrolarına Mesleki Ehliyet ve Yurtdışı Temsil ve Yeterlilik Sınavına katılabilmem / atanabilmem için gereğini arz ederim.


...../05/2008


İmza

Adı ve Soyadı


EKLER :

 1. Yurtdışı Göreve Başvuru Formu ( Bilgisayarda doldurulacaktır. )

 2. Aday Bilgi Formu (Özgeçmiş)( Adayın kendi el yazısı ile doldurulacaktır. )

 3. Diploma Fotokopisi (Lisans, Y. Lisans, Doktora vb. ) (onaylı)

 4. KPDS sonuç belgesi veya eşdeğer belge fotokopisi (Son 3 yıl içinde alınmış, onaylı)

 5. Hizmet cetveli (onaylı)

 6. Nüfus cüzdanı fotokopisi

 7. Adli sicil (sabıka kaydı) belgesi (4 adet)

 8. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet),

(Bu standart form değiştirilmeyecek / bilgisayarda veya daktilo ile doldurulacak)


EK-2

^ T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

YURTDIŞI KURULUŞUNA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONEL BAŞVURU FORMU


Adı
Doğum Yeri


FOTOĞRAFSoyadı
Doğum Tarihi

/ /

Kurum Sicil No
T.C Kimlik No
Görev Unvanı
Görev YeriKadro Derecesi

/

Askerlik

 Yaptı  Muaf  Yapmadı

İlk Gör. Baş.Tar.
Hizmet SüresiEn Son Bitirdiği Yüksek Okul
Yeri/Yılı
Öğrenimi

 Lisans Y.Lisans Doktor Doçent Profesör

Hafızlık

 Var Yok

Medeni Hali

 Evli Bekar

Akademik Alanı
I. Yabancı Dili
KPDS

Seviyesi

 A  B  C  D

 A  B  C  D

II. Yabancı Dili
KPDS Belgesine

Denk Belge Adı
Puan Düzeyi^ Daha Önce Bulunduğu Görevler

Görev Unvanı : Yeri : Başladığı Tarih : Ayrıldığı Tarih :

1. .................................................. ................................ ........................... ...........................

2. .................................................. ............................... ........................... ...........................

3. .................................................. ............................... ........................... ...........................

4. .................................................. ............................... ........................... ...........................

5. .................................................. ............................... ........................... ...........................

Gördüğü Kurslar (Adı, Yeri, Yılı)

1. ..................................................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................................................

4. ..................................................................................................................................................................

Bulunduğu Yurt Dışı (Sürekli / Geçici / Maaşsız İzinli) Görevler (Hac/Umre Hariç)

Görevin Çeşidi : Yeri (Ülke/Şehir) : Gidiş Tarihi : Dönüş Tarihi : Süresi :

1. Sürekli .................................................. ........................... .......................... .............

2. ............ ................................................... ........................... .......................... .............

3. ............ .............................................. .... ........................... .......................... .............

^ Talep Edilen Görev (Sadece bir kare işaretlenecektir.)

ABD, Avustralya, İsviçre ve Avrupa Ülkeleri :  Müşavir  Ataşe  Ataşe Yardımcısı
Ev Adresi
Tel

Ev :

Cep :

İş :

E-mail
Yukarıdaki bilgiler şahsıma ait olup, sınav duyurusunda belirtilen şartları taşıdığımdan, Din Hizmetleri Müşavirliği / Ataşeliği / Ataşe Yardımcılığı Sınavına başvuruda bulunmak istiyorum.


Gereğini arz ederim. İsim – İmza


^ EVRAK VE BELGELERİ İNCELEME KOMİSYONU ONAYI

Yukarıda gerekli bilgileri yazılı adayın, sınav duyurusunda belirtilen şartları taşıdığını onaylarız.

Başkan Üye ÜyeNOT : Bu form bilgisayar veya daktilo ile eksiksiz ve düzgün bir şekilde doldurulacaktır.


EK-3

^ T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

YURTDIŞI KURULUŞUNA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELE AİT

ADAY BİLGİ FORMU (ÖZGEÇMİŞ)


1. Adı ve Soyadı :


2. Halen Görev Yaptığı Kurum/Birim :


3. Yabancı Dil (KPDS veya Denk Belge) Seviyesi :


^ 4. Bitirdiği Okullar


Okul Türü Okul Adı / Yeri Başlayış / Bitiş Tarih

İlkokulOrtaokulLiseYüksek OkulÜniversiteFakülteBölümMasterDoktoraDoçentlikProfesörlük


 1. ^ Diğer Bilgiler
Akademik Çalışma Alanınız
Bildiğiniz Yabancı Diller
Bilgisayar kullanıyor iseniz,

hangi programları ne düzeyde
Sürücü belgeniz var mı?

 Var  Yok

Aldığınız (teşekkür hariç)ödüller
Yayımlanmış eserleriniz


Hobi ve ilgi alanlarınız nelerdir?

Belirtmek istediğiniz

diğer bilgiler ilave edilebilir...


…./…./2008

(Başvuru Sahibinin İsim ve İmzası)


NOT : Bu form müracaatçının kendi el yazısı ile eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır.


EK-4

^ GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU
FOTOĞRAF


SOYADI :

ADI :

1. İkametgah Adresi :


^ 2. Halen Oturma Adresi :


3. Öğrenim Durumu Tarihten - Tarihe

En son bitirdiği okulun adı ve yeri : ...../...../...........-...../....../............

4. Aileye Dair Bilgiler

Soyadı - Adı

Doğum Yeri ve Tarihi

Uyruğu

Yaşayanların Adresi

Babasının

Annesinin

Eşinin

Kardeşlerin

(18 yaşından büyük olan)^ 5. En Son Çalıştığınız Yer


İşin Çeşidi

Tarihten-Tarihe

İşverenin Adresi

Ayrılış Sebebi


6.^ HAKKINIZDA VERİLMİŞ BULUNAN MAHKUMİYET HÜKMÜ VEYA HALEN DEVAM EDEN CEZA DAVASI BULUNUP BULUNMADIĞI

VAR ( ) YOK ( )

YUKARIDAKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU BİLDİRİRİM.

İMZA VE TARİH


NÜFUS CÜZDAN SURETİ


T.C KİMLİK NO : KÖY :

SOYADI : CİLT NO :

ADI : SAYFA NO :

BABA ADI : KÜTÜK SIRA NO :

ANA ADI : VERİLİŞ SEBEBİ :

DOĞUM YERİ : VERİLİŞ TARİHİ :

DOĞUM TARİHİ : SERİ NO :

MEDENİ HALİ : KAYITLI OLD.NÜF.İDA :

UYRUĞU : ASKERLİK HİZMETİ :

DİNİ : a) Başlama Tarihi :

İL : b) Terhis Tarihi :

İLÇE : Cezaları :

MAHALLE :


NÜFUS CÜZDANI SURETİNİ ONAYLAYANIN

SOYADI ADI GÖREVİ İMZA – MÜHÜR TARİH


NOT: BU FORM KESİNLİKLE BİLGİSAYAR VEYA DAKTİLO İLE DOLDURULACAKTIR.Eskişehir Yolu 9. km. Çankaya/Ankara Tel: 0 312 295 75 31- 0 312 295 78 75 Fax: 0 312 286 97 14 e-mail : disiliskiler@diyanet.gov.tr

673

Add document to your blog or website
Reklamlari:

Similar:

BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı iconT. C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı iconT. C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı iconT. C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı iconT. C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı iconT. C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı iconT. C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı iconT. C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı iconT. C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı iconT. C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı iconT. C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents