3. MEVZUAT Kanunlar icon

3. MEVZUAT Kanunlar

Reklamlari:Indir 333.59 Kb.
Title3. MEVZUAT Kanunlar
Page2/4
Date conversion26.01.2013
Size333.59 Kb.
TypeDocuments
Source
1   2   3   4

3.3. Tebliğler


* ^ 21.01.2002 tarih ve 24647 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 74 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2001 yılı son geçici vergi döneminde kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurlarının %14.7’sini kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacakları belirlenmiştir.


* 26.01.2002 tarih ve 24652 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 39 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 4731 Sayılı Kanun’la 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 113 üncü maddesinde yapılan değişikliğe göre, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve yıllık harca tabi olan belgelere ilişkin harçların, 2002 yılından itibaren her yılın Ocak ayı başında tahakkuk ettirilmiş sayılacağı ve bu işlem için ayrıca mükellefe herhangi bir tebligat yapılmayacağı, Ocak ayı içerisinde ödenmeyen yıllık harçların, 6183 Sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme zammı tatbik edilmek suretiyle tahsil edileceği ve 2002 yılından itibaren süresinde ödenmeyen yıllık harçlar için gecikme faizi uygulanmayacağı ve vergi ziyaı cezası kesilmeyeceği ve 27 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği’nin bu Tebliğ hükümlerine aykırı hükümlerinin yürürlükten kaldırıldığı açıklanmıştır.


* 26.01.2002 tarih ve 24652 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 32 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile yararlanılması, yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik raporu ibrazı şartına bağlanmış olan ve daha önce 200 milyar TL. olan yeniden değerleme işlemlerinde limit 500 milyar TL., 20 milyar TL. olan kurumlar vergisi istisnaları işlemlerinde limit 50 milyar TL. ve 100 milyar TL. olan yatırım indirimi vergisi işlemlerinde ise limit 250 milyar TL. olarak yeniden belirlenmiştir.


* 31.01.2002 tarih ve 24657 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 303 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu’nun 280 inci maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkrasında yer alan hükümlerine dayanılarak tespit edilen 2001 yılında uygulanacak kurlar açıklanmıştır.


* 31.01.2002 tarih ve 24657 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Seri No.lu Akaryakıt Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nde nafta uygulamalarına yer verilmiştir.


* 02.02.2002 tarih ve 24659 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 421 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği ile 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48 inci maddesinin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye istinaden tecil edilen amme alacaklarına yıllık % 72 olarak uygulanan tecil faizi oranı bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren yıllık % 60 olarak belirlenmiştir.


* ^ 02.02.2002 tarih ve 24659 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 422 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği ile 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51 inci maddesi uyarınca 2002/3550 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile amme alacağının ödeme müddeti içerisinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 7 olarak belirlenen gecikme zammının uygulama esasları açıklanmıştır.


* ^ 14.02.2002 tarih ve 24671 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 423 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği ile depremin yoğun olarak etkilediği yerlerde bulunan mükelleflerin 414 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği’nden yararlanmak için başvuru süresi 14 Haziran 2002 günü mesai saati bitimine kadar uzatılmış ve bu mükelleflerin tebliğde belirtilen borçlarını ilk taksit Haziran 2002 ayından başlamak üzere 7 ayda 7 eşit taksitte ödemeleri uygun görülmüştür.


* ^ 01.03.2002 tarih ve 24682 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 424 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği ile 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 93 üncü maddesinin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye istinaden gayrimenkul malların satışında, biçilen rayiç değeri 50 Milyar Türk Lirasının üzerinde olan gayrimenkul malların İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde çıkan en az iki gazete ile de ilan edileceği, ayrıca 15 Milyar Türk Lirasının üstünde borcu bulunanlara yurt dışı çıkış yasağı uygulanacağı açıklanmıştır.


* ^ 19.03.2002 tarih ve 24700 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 85 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde;


- İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade talepleri,

- Katma değer vergisinde tevkifat uygulaması,

- Özel matrah şekli uygulaması,

- Özel iletişim vergisi uygulaması,

- 79 ve 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılan değişiklikler,

- “Meda Programı ve Avrupa Yatırım Bankasının Akdeniz Ülkelerindeki Diğer Mali Anlaşmaları Çerçevesinde Mali ve Teknik İşbirliğinin Uygulanmasına İlişkin Çerçeve Anlaşması” uyarınca Topluluk tarafından finanse edilecek mal ve hizmet teslimlerinde katma değer vergisi istisnası uygulanması


konularında düzenlemeler ve açıklamalar yapılmıştır.


* 05.04.2002 tarih ve 24717 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 304 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2002 yılının birinci üç aylık geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %15.22 olarak belirlenmiştir.


* 07.04.2002 tarih ve 24719 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17.08.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini Hakkında Genel Tebliğ ile 17.08.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde meydana gelen depremlerden zarar görenlerden aranılan amme alacaklarının terkini ile 1 ve 2 nci maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.


* 11.04.2002 tarih ve 24723 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 33 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 4736 Sayılı Kanun’la 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile 4751 Sayılı Kanun’la Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 20 ve 21 inci maddelere ve vergi değerini tadil eden sebeplerle ilgili olarak bildirim verilmesi uygulamasına ilişkin hususlar açıklanmıştır.


* 08.05.2002 tarih ve 24749 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 305 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 285 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form B)” ile bildirilmesi gereken, bir şahıstan alınan ve tutarları toplamı Katma Değer Vergisi hariç 10.000.000.000 (onmilyar) TL. olarak belirtilen mal ve hizmet alımlarına ilişkin had 15.000.000.000 (onbeşmilyar) TL. na yükseltilmiştir.


* 11.05.2002 tarih ve 24752 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 75 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2002 yılı Ocak-Mart geçici vergi döneminde kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurlarının %20.8’sini kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacakları belirlenmiştir.


* 21.05.2002 tarih ve 24761 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 425 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği ile 17.08.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde meydana gelen depremlerden etkilenen Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova, Kocaeli İllerinin merkez ve İlçelerinde mükellefiyet kaydı bulunan tüm mükellefler ile İstanbul, Eskişehir, Bursa İllerinde mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerden varlıklarının en az %10’unu kaybedenlerin, 6183 Sayılı Kanun’un 48 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 414 Seri No.lu Genel Tebliği’nde düzenlenen tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanmak için başvuru süreleri 16.08.2002 günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.


Bu düzenlemeye paralel olarak da bu mükelleflerin borçlarını ilk taksit Ağustos 2002 ayından başlamak üzere 5 ayda, 5 eşit taksitte ödemeleri uygun görülmüştür.


* 18.06.2002 tarih ve 24789 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 306 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan incelemeler sonucu sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgelerin bilerek kullanılıp kullanılmadığının vergi incelemelerinde tespit edilmesi, bu belgeleri bilmeden kullandığı belirlenenler hakkında vergi suçu raporları düzenlenmemesi ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.


* 26.06.2002 tarih ve 24797 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 76 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinin sonuna 12.06.2002 tarih ve 4761 Sayılı Kanun’la “Maliye Bakanlığı, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir” hükmündeki yetkiye istinaden, bankalar ve 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizlerden, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinin 8 No.lu bendine göre yapılacak gelir vergisi tevkifatı ile kurumlar vergisi tevkifatının İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi (Takasbank) tarafından yapılması uygun bulunmuştur. Buna göre, söz konusu faizlerden gerekli vergi tevkifatının, sorumlu sıfatıyla Takasbank tarafından yapılması ve ilgili vergi dairesine beyan edilerek ödenmesi gerekeceği açıklanmıştır.


* 27.06.2002 tarih ve 24798 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 307 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezaların kamuoyuna açıklanmasına ilişkin hükümler yer almıştır.


* 02.07.2002 tarih ve 24803 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17.08.1999 ve 12.11.1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini Hakkında 2 Sıra No.lu Genel Tebliğ ile 17.08.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde meydana gelen depremlerden zarar görenlerin vergi borçları ve vergi cezalarının terkini hakkında 1 Sıra Nolu Genel Tebliğ’in II/B-2 bölümünde yer alan ve 01.07.2002 Pazartesi günü mesai bitimine kadar olan başvuru süresi 31.07.2002 Çarşamba günü mesai bitimine kadar uzatılmıştır.


* 05.07.2002 tarih ve 24806 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 426 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği ile 17.08.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde meydana gelen depremlerden etkilenen Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova, Kocaeli İllerinin merkez ve İlçelerinde mükellefiyet kaydı bulunan tüm mükellefler ile İstanbul, Eskişehir, Bursa İllerinde mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerden varlıklarının en az %10’unu kaybedenlerin, 6183 Sayılı Kanun’un 48 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 414 Seri No.lu Genel Tebliği’nde düzenlenen tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanmak için başvuru süreleri 16.09.2002 günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Bu düzenlemeye paralel olarak da bu mükelleflerin borçlarını ilk taksit Eylül 2002 ayından başlamak üzere 4 ayda, 4 eşit taksitte ödemeleri uygun görülmüştür.


* 05.07.2002 tarih ve 24806 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 86 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin, (A) bölümünde, 84 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin uygulamasında güçlükle karşılaşılan hususlara ilişkin açıklamalar yapılmıştır.


(B) bölümünde ise;


  • Katma değer vergisi tevkifatına tabi hurdaların kapsamına hurda veya atık cam teslimleri de dahil edilmiştir.
  • Hurda ve hurda metal kavramlarının tanımı yapılmıştır.
  • Hurda metal, hurda plastik, hurda veya atık kağıt ve cam teslimlerinin alıcılar tarafından %90 oranında tevkifata tabi tutulacağı, %10’luk kısmın ise satıcıya ödeneceği belirtilmiştir.


Tevkifat uygulamasından doğan inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilecek nakden iade taleplerindeki 200 milyon liralık sınır 2 milyar liraya yükseltilmiş, ayrıca tevkifat uygulamasından doğan iade alacaklarının miktara bakılmaksızın mükellefin kendisinin, ortaklarının mal ya da hizmet satın aldığı kişilerin vergi borçlarına ithalat sırasında uygulanan vergilere, Sosyal Sigortalar Kurumu prim borçlarına inceleme raporu ve teminat aranılmadan mahsup edilmesi uygun görülmüştür.

* 14.07.2002 tarih ve 24815 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 308 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2002 yılının altı aylık geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %27,65 olarak tespit edilmiştir.


* 30.07.2002 tarih ve 24831 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nde 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.


* 31.07.2002 tarihli ve 24832 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 77 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2002 yılı Nisan-Haziran geçici vergi döneminde kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurlarının %19.66’sını kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacakları belirlenmiştir.


* 04.09.2002 tarih ve 24866 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 34 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesine istinaden Bakanlığımız ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca müştereken tespit edilen ve 2003 yılında uygulanacak bina metre kare normal inşaat maliyet bedellerine ilişkin değerler yayımlanmıştır.


* 15.09.2002 tarih ve 24877 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 427 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği ile 17.08.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde meydana gelen depremlerden etkilenen Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova, Kocaeli İllerinin merkez ve ilçelerinde mükellefiyet kaydı bulunan tüm mükellefler ile İstanbul, Eskişehir, Bursa İllerinde mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerden varlıklarının en az %10’unu kaybedenlerin, 6183 Sayılı Kanun’un 48 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 414 Seri No.lu Genel Tebliği’nde düzenlenen tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanmak için başvuru süreleri 15.10.2002 günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Bu düzenlemeye paralel olarak da bu mükelleflerin borçlarını ilk taksit Ekim 2002 ayından başlamak üzere 3 ayda, 3 eşit taksitte ödemeleri uygun görülmüştür.


* 02.10.2002 tarih ve 24894 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 309 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2002 yılının dokuz aylık geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %42,47 olarak tespit edilmiştir.


* 26.10.2002 tarih ve 24918 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 78 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2001 yılı son geçici vergi döneminde kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurlarının %20.8’ini kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacakları belirtilmiştir.


* 26.10.2002 tarih ve 24918 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nde bazı değişiklikler yapılmıştır.


* 04.11.2002 tarih ve 24926 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 33 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile Solvent türevlerinin 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrası kapsamında teslimine ilişkin tecil terkin uygulaması ile bu uygulama çerçevesinde indirimli teminat imkanından yararlanılması, yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenecek “Üretim Tasdik Raporu” ibraz edilmesi şartına bağlanmış olup konuya ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.


* 08.12.2002 tarih ve 24957 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 310 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2002 yılı için % 59,0 (elli dokuz virgül sıfır) olarak tespit edilmiştir.


* 28.12.2002 tarih ve 24977 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 19 Seri No.lu Genel Tebliğ ile 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 3946 Sayılı Kanun’un 35 inci maddesi ile değişen 10 uncu maddesindeki yetkiye istinaden, bu Kanun’un 5 ve 6 ıncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) Sayılı tarifedeki vergi miktarları 01.01.2003 tarihinden geçerli olmak üzere % 59 oranında artırılmıştır.


* 28.12.2002 tarih ve 24977 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20 Seri No.lu Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği ile 210 Sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu’na ekli ve 3239 Sayılı Kanun’la değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri 01.01.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir.


* 28.12.2002 tarih ve 24997 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile 2003 yılında ödenmesi gereken katı atıklara ilişkin aylık çevre temizlik vergisi tutarları açıklanmıştır.


* 28.12.2002 tarih ve 24977 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 33 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2003 tarihinden itibaren uygulanmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 4 üncü maddesinde yeralan maktu istisna miktarları ile 16 ncı maddesinde yeralan ve 2002 yılında uygulanan matrah dilim tutarlarının 2002 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmış tutarlarına göre yeniden düzenlenen veraset ve intikal vergisi tarifesine ilişkin hususlar açıklanmıştır.


* ^ 28.12.2002 tarih ve 24977 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 35 Seri No.lu Emlak Vergisi Genel Tebliği ile 2003 yılına ait emlak vergisi matrahlarının tespiti, 2002 yılında meydana gelen vergi değerini tadil eden sebeplerle 2003 yılında mükellefiyet tesis edilen hallerde yapılacak tarhiyata esas emlak vergi değerinin tespitinde esas alınacak arsa ve arsa payı değeri ile bina ve arazi vergisinin tarh ve tahakkukuna ilişkin hususlar açıklanmıştır.


* ^ 28.12.2002 tarih ve 24977 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 40 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği’nde 492 Sayılı Kanun’un mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanun’a bağlı tarifelerde yer alan ve 38 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01.01.2003 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.


* 28.12.2002 tarih ve 24977 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 40 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde; 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) Sayılı tabloda yer alan maktu damga vergisi miktarları ile 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve Kanun’a ekli (2) Sayılı tablonun IV-18 inci fıkrasında yeralan üst sınır yeniden değerleme oranında (%59) artırılmıştır.


* 28.12.2002 tarih ve 24977 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 245 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde, 2002 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratların vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.


* 28.12.2002 tarih ve 24977 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 246 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 21, Ek 2, 47 ve 48 inci maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar ile basit usule tabi mükelleflerin belge düzeni hakkında açıklamalar yapılmıştır.


* 28.12.2002 tarih ve 24977 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 311 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu’nda yer alan maktu had ve miktarlar artırılmıştır.


* 31.12.2002 tarih ve 24980 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat ve Yatırımlarda Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında 6 Seri No.lu Tebliğ ile profesyonel spor kulüpleri ile bunların % 51‘den fazla iştiraki olan şirketlerin uluslararası spor müsabakalarına iştirak etmeleri nedeniyle sağladıkları hasılat ile yurtdışına sporcu transferlerinden elde ettikleri gelirler döviz kazandırıcı faaliyetler arasına alınmıştır.


* 31.12.2002 tarih ve 24980 Sayılı Resmi Gazete’de 2002/10 Seri No.lu İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ yayımlanmıştır.


^ 3.4. İç Genelgeler


* 04.01.2002 tarih ve 71/7100-76/709 Sayılı 2002/1 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi ile akaryakıt fiyat istikrar payına ilişkin düzenleme yapılmıştır.


* 12.01.2002 tarih ve 2850 Sayılı 2002/1 Sıra No.lu Vergi Denetimi ve Koordinasyonu İç Genelgesi ile 6 bölge ve 81 il valiliğine vergi denetmenlerince yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporların ilgili vergi dairesine gönderilmesi ile ilgili olarak gereğinin yapılması duyurulmuştur.


* 25.01.2002 tarih ve 2002/1 Sıra No.lu İç Genelge ile 492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı (8) Sayılı tarifenin V-Satış ruhsatnameleri bölümünün 1 inci fıkrasında, tekel konusuna giren maddeleri satmak isteyenlere verilecek satış ve ruhsat tezkerelerinden alınacak harç miktarları açıklanmış, bu harçların ne şekilde tahsil edileceği ve Kanun’un 133 üncü maddesi hükmüne ve 27 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen esaslara göre işlem yapılmasının sağlanması hususlarında açıklama yapılmıştır.


* 01.02.2002 tarihinde 2002/2 Seri No.lu İç Genelge ile Mülga Madencilik Fonu’na ilişkin olarak vergi dairelerinde yapılacak işlemler hakkında açıklamalar yapılmıştır.


* 01.02.2002 tarihinde 2002/3 Seri No.lu İç Genelge ile vergi mahkemesi kararlarının kısmen onaylanması, kısmen bozulmasına ilişkin olarak Danıştay tarafından verilen kararlarla ilgili açıklamalar yapılmıştır.


* 05.02.2002 tarih ve 9 Seri No.lu Gelirler Tahsisat İç Genelgesi ile bilirkişilere ödenmekte olan 15.000.000 liralık azami ücret haddinin günün koşullarına göre yetersiz kalması ve bu miktarla bilirkişi bulunmasında güçlük çekildiği anlaşıldığından, bilirkişi ücretleri konusundaki yazışmaların azaltılması ve incelemelerin süratle yapılmasını sağlamak amacıyla vergi kanunları gereğince kurulan çeşitli Komisyonlarca seçilecek bilirkişilere verilecek azami ücret haddinin 01.02.2002 tarihinden itibaren 50.000.000 liraya yükseltilmesi hususunda açıklama yapılmıştır.


* 11.02.2002 tarih ve 2002/2-3 Sıra No.lu Vergi Denetimi ve Koordinasyonu İç Genelgeleri ile Kurban Bayramı süresince yaygın ve yoğun vergi denetimi yapılması ve kurban derisi, bağırsak toplama yetkisinin Türk Hava Kurumu’na verilmesi ile ilgili olarak gereğinin yapılması hususu duyurulmuştur.

* 14.02.2002 tarihinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisinin uygulanmasına ilişkin vergi dairelerince yapılacak iş ve işlemler hakkında 2002/4 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi çıkarılmıştır.


* 13.03.2002 tarih ve 2002/1 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi İç Genelgesi’nde 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği uygulamasına esas olmak üzere;


-Döviz alım belgesinin ibrazına ilişkin hususlar,


-Gümrük beyannamelerinin teyidine ilişkin hususlar,


-Haklarında sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme raporu bulunan mükelleflerin ortakları veya bu mükelleflerin kurdukları veya ortak oldukları şirketlerin iade taleplerinde yapılacak işlemler,


-İşletme kapasitesi ile iş hacmi arasında açık nispetsizlik bulunanların tespiti ve yapılacak işlemler,


-Alışlarında tevkifat uygulanan mükelleflerin mal aldıkları mükellefler hakkında sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma raporu veya tespiti bulunması halinde yapılacak işlemler,


-84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde yer alan ve nakden iade taleplerinde uygulanan sınırın 01.12.2001 tarihinden önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin iade taleplerinde de uygulanması


hakkında açıklamalara yer verilmiştir.


* 02.04.2002 tarih ve 2002/1 Sıra No.lu Tahsilat İç Genelgesi’nde Saymanlıklarca yapılacak istihkak ödemelerinde il sınırları içinde ödemeyi yapan saymanlık olması halinde 1 milyar TL, başka bir ildeki saymanlık olması halinde ise 2 milyar TL üzerindeki ödemelerde vergi borcu araştırması için vergi dairesi ile irtibat kurulması gerektiği yönünde açıklamalar yapılmıştır.


* 09.04.2002 tarih ve 2002/5 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi ile haksız yere destekleme primi ödemelerinden yararlandığı tespit edilen kişilerden bu alacakların 6183 Sayılı Kanun’a göre takip ve tahsil işlemleri ile ilgili açıklamalar yapılmıştır.


* 10.04.2002 tarih ve 2002/1 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi ile 2002 yılında yapılacak genel beyan esas olmak üzere 2001 yılında yapılmış olan arsa ve arazilere ait asgari ölçüde birim değer tespitlerine ilişkin takdir kararlarının takdir komisyonlarınca incelenerek yeniden karara bağlanmasında uyulacak usul ve esaslar açıklanmıştır.


* 18.04.2002 tarih ve 2002/1 Seri No.lu Taşıt Alım Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi İç Genelgesi ile 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 2 nci maddesinin 12 nci bendi uyarınca uluslararası kataloglardan tespit edilerek hazırlanan 2002 model otomobillerin net ağırlık listeleri yayımlanmıştır.


* 24.04.2002 tarih ve 2001/1 Sıra No.lu Vergi İstihbarat İç Genelgesi ile Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullandıkları veya Düzenledikleri Vergi İnceleme Raporu ile Tespit Edilen Mükellefler Geçici Listesi’nde yer alan mükelleflerden 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği hükümleri uyarınca KDV iadesi uygulamalarında özel esaslardan genel esaslara geçenlerin tespit edilerek anılan listeden çıkarılıp ayrı bir listede tutulması amacıyla vergi dairelerince yapılacak işlemlerle ilgili olarak açıklamalar yapılmıştır.


* 26.04.2002 tarih ve 2002/1-2 Seri No.lu İç Genelge ile Mülga Kooperatifçilik Tanıtma ve Eğitim Fonu ile Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu’na ilişkin açıklamalar yapılmıştır.


* 29.05.2002 tarih ve 2002/2 Seri No.lu Taşıt Alım Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi İç Genelgesi ile 2002 net ağırlık listesinde yer almayan Kia ve Toyota marka taşıtların net ağırlıkları tespit edilerek il valiliklerine duyurulmuştur.


* 20.06.2002 tarih ve 2002/8 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi’nde motorlu taşıtlara ait ilişik kesme belgesinin düzenlenmesi ile trafik para cezalarının takip ve tahsilindeki tereddütlerin giderilmesine yönelik açıklamalar yapılmıştır.


* 27.06.2002 tarih ve 2002/4 Sıra No.lu Vergi Denetimi ve Koordinasyonu İç Genelgesi’nde mahalli ve merkezi denetim elemanlarınca yapılacak incelemelere ilişkin hadler belirlenmiştir.


* 17.07.2002 tarih ve 2002/1 Sayılı Vergi Usul Kanunu İç Genelgesi ile Vergi Usul Kanunu’nun 112 nci maddesine eklenen 5 No.lu fıkra hükmünün uygulanmasına yönelik açıklamalar yapılmıştır.


* 18.07.2002 tarih ve 2002/9 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi ile tarımda doğrudan gelir desteği ödemelerinden haksız yere yararlanıldığının tespit edilmesi halinde haksız yere yapılan ödemelerin vergi dairelerince takip ve tahsil işlemlerine ilişkin açıklamalar yer almıştır.

* 31.07.2002 tarih ve 2002/10 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 14/6 maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında ertelenen araştırma geliştirme harcamalarına (ARGE) ilişkin açıklamalar yapılmıştır.


* 01.08.2002 tarih ve 2002/11 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi’nde 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile ilgili olarak vergi dairelerinde yapılacak iş ve işlemlerle ilgili açıklamalar yapılmıştır.


* 02.08.2002 tarih ve 2002/12 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi’nde 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 25 ve 98 inci maddesinin (c) bendine göre kesilen para cezalarının Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 74 Sıra No.lu Genelgesi’nde yer alan düzenlemeler gereğince Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nün banka hesap numarasına yatırılmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.


* 22.08.2002 tarih ve 2002/1 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi İç Genelgesi ile Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı kuruluşlar adına tescilli bulunan taşıtların da Motorlu Taşıtlar Vergisi muafiyetinden faydalanmasının gerektiği belirtilmiştir.


* 2002/1 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesi ile 15.09.1990 tarih ve 20636 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 164 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin, 5590 Sayılı Kanun’a göre kurulmuş bulunan ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai ürün bedellerinden yapılacak gelir vergisi tevkifatı ve müteselsil sorumluluk uygulamasını açıklayan 4 üncü bölümün ikinci paragrafında yer alan “ile buna bağlı ceza” ve “borsaların yöneticileri” şeklindeki düzenlemelerin Danıştay 4 üncü dairesinin E: 2001/1982, K: 2001/1635 Sayılı kararı ile iptal edildiği ve bu kararın Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 12.04.2002 tarih ve E: 2002/24, K: 2002/182 Sayılı kararı ile kesinleşmiş olduğu açıklanmıştır.


* 18.09.2002 tarih ve 2002/2 Sayılı Vergi Usul Kanunu İç Genelgesi ile hastane gibi sağlık tesislerinde işyeri kapatma cezasının uygulanması sırasında 21 günlük sürenin verilmesi gerektiği hususları açıklanmıştır.


* 23.09.2002 tarih ve 2002/3 Sayılı Vergi Usul Kanunu İç Genelgesi ile faaliyet konusu itibariyle bir işyeri açılmasını gerektirmeyecek nitelikteki mükellefiyetlerde, ikametgah adresinin işyeri adresi olarak kabul edilmesi hakkında açıklamalar yapılmıştır.


* 26.09.2002 tarih ve 2002/1 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İç Genelgesi ile 29.07.1998-01.01.2002 tarihleri arasında Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesine göre ilk tarhiyat yapıldıktan sonra idarece yapılacak nihai tarhiyata esas alınmak üzere veraset yoluyla veya ivazsız surette intikal eden gayrimenkuller için rayiç bedel takdiri yaptırılmayacağı, emlak vergisine esas olan rayiç değerin, veraset ve intikal vergisi için de aynen geçerli olacağı konusuna açıklık getirilmiştir.


* ^ 04.10.2002 tarih ve 2002/2 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi ile adlarına ödeme emri düzenlenip tebliğ edilmesine rağmen borcunu ödemeyen ve mal bildiriminde de bulunmayan borçlular hakkında 6183 Sayılı Kanun’un 60 ıncı maddesi gereğince alınması gereken hapsen tazyik kararı için yapılacak başvurularda hak düşürücü sürenin hesaplanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.


* ^ 04.11.2002 tarih ve 2002/1 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun’a ilişkin İç Genelge’de ödeme kaydedici cihaz fişlerinde özel tüketim vergisini ayrıca gösteremeyen mükelleflerin söz konusu satışlarında Vergi Usul Kanunu’nda geçen perakende satış fişlerini kullanacakları açıklanmıştır.

* 29.11 2002 tarih ve 2002/5 Sıra No.lu Vergi Denetimi ve Koordinasyonu İç Genelgesi ile bayram ve yılbaşı denetimi ile ilgili açıklamalar yapılmıştır.


* 25.12.2002 tarih ve 2002/2 Sıra No.lu Katma Değer Vergisi Kanunu İç Genelgesi’nde; hakkında SMİYB düzenleme tespiti bulunan ve 27 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nin (A-1) bölümünde sayılan şartları haiz imalatçıların olumsuz tespitin bulunduğu dönem için iadesi talep edilen verginin dört katı teminat göstermeleri halinde olumsuz tespit konusunda yapılacak vergi incelemesi sonuçlanıncaya kadar diğer dönemlere ilişkin kendilerine ait vergi ve SSK prim borçlarına mahsup taleplerinin genel esaslara göre yerine getirilmesinin uygun görüldüğü ve bu mükelleflerin nakden veya ortakları ile mal veya hizmet satın aldığı mükelleflerin vergi ve SSK prim borcuna mahsuben iade taleplerinde 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nin (2.3.1) bölümü uygulanacağı ifade edilmiştir.


* 31.12.2002 tarih ve 2002/1 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu İç Genelgesi’nde 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 4369 Sayılı Kanun’la değişik 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 No.lu bendinin (b-ii) alt bendi hükmü uyarınca yatırım indirimi tutarları üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifatının ilgili mükellefler tarafından dava konusu yapılması neticesinde değişik yargı organlarınca değişik kararlar verilmesi dolayısıyla bu kararlar arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu 19.07.2002 tarih ve E:2002/3, K:2002/3 Sayılı Kararı ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 4369 Sayılı Kanun’la değişik 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 No.lu bendinin (b-ii) alt bendi hükmüne göre yatırım indiriminin vergi tevkifatına tabi olmadığı hakkında karar almış ve bu Karar 13.12.2002 tarih ve 24962 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Aynı genelge ile anılan İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı üzerine ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla gerekli açıklamalar yapılmıştır.


^ 3.5. Bazı Tamimler


* 25.01.2002 tarih ve 3986 Sayılı Tamim Yazı ile 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu’nun 12 nci maddesinde sözü edilen damga vergisi ve harç istisnasının uygulama esasları açıklanmıştır.


* 01.03.2002 tarih ve 8954 Sayılı Tamim Yazı ile taşıt alım ve motorlu taşıtlar vergisi uygulamalarında esas alınmak üzere Mercedes marka Vito 112 COI (Vito Kombivan) ve 112 CDI (Vito Camlıvan) tipindeki taşıtların kapalı kasa kamyonet olarak iktisap edildikten sonra otomobil olarak trafiğe tescil edilmesi halinde taşıt alım ve ek taşıt alım vergisinin ikmalen aranılmasının gerekeceği duyurulmuştur.


* 12.06.2002 tarih ve 27298 Sayılı Tamim Yazı ile 2001 yılı sonu itibariyle imal edildiği anlaşılan 2002 model Ford marka Fiesta tipindeki ve Audi A4 1.6 tipindeki taşıtların net ağırlıkları belirlenmiştir.


* 21.06.2002 tarih ve 28754 Sayılı Tamim Yazı ile Skoda marka otomobillerin üreticisi tarafından uluslararası otomobil katalogunda yapılan değişiklikle Türkiye’ye gönderilen Octiva 1.6 tipindeki taşıtların net ağırlıkları belirlenmiştir.


^ 3.6. Bazı Genel Yazılar


* 02.01.2002 tarihli Genel Yazı ile tasdik işlemlerinde kullanılmak üzere Bakanlığımızca mesleki faaliyete yeni başlayan, mesleki faaliyette iken mühürlerini kaybeden ve mesleki faaliyeti terk nedeniyle mühürlerini iade eden yeminli mali müşavirlere ilişkin liste valiliklere bildirilmiştir.


* 16.01.2002 tarih ve 18/1855-1/2100 Sayılı Genel Yazı ile taşra gelir birimlerince Gelirler Genel Müdürlüğü’nden ödenek talebinde bulunurken uyulması gereken hususlar belirlenmiş olup, 81 il valiliği ve gelirler bölge müdürlüklerine gönderilmiştir.


* 28.01.2002 tarihli Genel Yazı 2001 vergilendirme dönemine ait olup 2002 Ocak ayında beyanda bulunan Gelir Vergisi (G.M.S.İ) mükelleflerine ilişkin ilk 100 mükellef ve diğer istatistiki tablolara ilişkin bilgileri almak amacıyla 81 il valiliğine gönderilmiştir.


* 04.02.2002 tarih ve 5731 Sayılı Genel Yazı ile vergi dairesi ve mal müdürlüklerinde kullanılan vergi kimlik numarası alınmasına esas programlardaki ülke kodları yerine gümrük idarelerince de kullanılan uluslararası standartlardaki ülke kodlarının kullanılması ile ilgili olarak gerekli program değişikliğinin yapıldığı duyurulmuştur.


* 04.02.2002 tarih ve 5695 Sayılı Genel Yazı ile tasdik işlemlerinde kullanılmak üzere Bakanlığımızca mesleki faaliyete yeni başlayan yeminli mali müşavirlere ilişkin listeler Valiliklere bildirilmiştir.


* 08.02.2002 tarih ve 006497 Sayılı Genel Yazı ile Uşak İli Karahallı Vergi Dairesinin 01.04.2002 tarihinden itibaren kapatılarak anılan Vergi Dairesi mükelleflerinin Karahallı Mal Müdürlüğü’ne devredildiği duyurulmuştur.


* 05.03.2002 tarih ve B.07.0.GEL.0.31/3123-1/9461 Sayılı Genel Yazı ile tasdik işlemlerinde kullanılmak üzere Bakanlığımızca mesleki faaliyete yeni başlayan ve mesleki faaliyetlerini terk nedeniyle mühürlerini iade eden yeminli mali müşavirlere ilişkin listeler valiliklere bildirilmiştir.


* 27.03.2002 tarih ve B.07.0.GEL.0.18/1855-1/13274 Sayılı Genel Yazı ile Mart 2002 ayı içerisinde merkez ve taşra gelir birimlerinin yolluklar, ulaştırma, tebligat, ilan, bina kiralama, elektrik, su ve yakacak giderlerine ilişkin ödenek tekliflerinin değerlendirildiği, genel ödenek dağıtımı ile ödenek ihtiyaçlarının karşılandığı duyurulmuştur.


* 27.03.2002 tarih ve B.07.0.GEL.0.72/7214-1006-127/013360 Sayılı Genel Yazı ile trafik plakalarında yer alan rakam ve harf gruplarının hangi il ve ilçe merkezi itibariyle tahsis edildiğini gösteren “Plaka Harf Grubu Rehberi (Vergi Daireleri İçin)” nin dağıtımının başladığı bildirilmiştir.


* 27.03.2002 tarihli Genel Yazı 2001 vergilendirme dönemine ait olup 2002 yılı Mart ayında beyanda bulunacak olan Gelir Vergisi (Mart) mükelleflerine ilişkin ilk 100 mükellef ve diğer istatistiki tablolara ilişkin bilgi almak amacıyla valiliklere gönderilmiştir.


* 02.04.2002 tarih ve 14546 Sayılı Genel Yazı ile tasdik işlemlerinde kullanılmak üzere Bakanlığımızca mesleki faaliyete yeni başlayan, vefat eden ve mesleki faaliyette iken mühürlerini kaybeden yeminli mali müşavirlere ilişkin listeler valiliklere bildirilmiştir.


* 02.05.2002 tarih ve 19714 Sayılı Genel Yazı ile tasdik işlemlerinde kullanılmak üzere Bakanlığımızca mesleki faaliyete yeni başlayan, mesleki faaliyette iken mühürlerini kaybeden ve mesleki faaliyetlerini terk nedeniyle mühürlerini iade eden yeminli mali müşavirlere ilişkin listeler valiliklere bildirilmiştir.


* 06.05.2002 tarih ve 20300 Sayılı Genel Yazı ile bankaların ve özel finans kurumlarının müşterileri adına toplu olarak vergi kimlik numarası alabilmelerine olanak sağlanmıştır.


* 08.05.2002 tarih ve 21066 Sayılı Genel Yazı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 6200 Sayılı Kanun’un 49 uncu maddesi ve Danıştay’ın mezkur kararı gereğince 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nda yer alan yargı harçlarından muaf tutulması, ancak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün yargı haçları muafiyetinin Danıştay Kararının çıktığı tarihten önceki tarihlerde düzenlenen ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ödenmesine hükmolunan ve kesinleşen yargı harçlarının ilgili kurumdan tahsil edilmesinin gerektiği tüm valilikler ile defterdarlık gelir müdürlüklerine bildirilmiştir.


* ^ 14.05.2002 tarih ve 21977 Sayılı Genel Yazı ile 4751 Sayılı Kanun’la 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 20 nci maddenin (b) fıkrası uyarınca yeniden takdir edilen arsa ve arazilere ait asgari ölçüde metrekare birim değerlerinin Türkiye itibariyle toplanacağı kitapların basım ve dağıtımına ilişkin usul ve esaslar belirtilmiştir.


* 15.05.2002 tarih ve 131 Sayılı Genel Yazı ile Mayıs-2002 ayı içerisinde Merkez ve Taşra Gelir birimlerinin ödenek istemleri değerlendirilerek yapılan genel ödenek dağıtımı ile ödenek ihtiyaçlarının karşılandığı 81 il valiliğine bildirilmiştir.


* 21.05.2002 tarih ve 23069 Sayılı Genel Yazı ile Bakanlığımıza yapılan başvurulardan büyükşehir belediyesi bulunan illerde, büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar dışındaki ilçe ve belde belediyelerindeki arsalara ait takdir komisyonu kararlarının merkez komisyonuna gönderilip gönderilmeyeceği hususu ile takdir komisyonu kararlarına karşı hangi süre içinde dava açılması gerektiği hususundaki tereddütlere açıklık getirilmiştir.


* 21.05.2002 tarih ve B.07.0.GEL.0.72/7214-7000-314 Sayılı Genel Yazı ile “Plaka Harf Grubu Rehberi (Vergi Daireleri İçin)”nin güncelleme çalışmaları yapılarak 4 il için (Antalya, Gaziantep, Hatay, Nevşehir) yeni plaka grubu tahsisleri valiliklere duyurulmuştur.


* 22.05.2002 tarih ve 23402 Sayılı Valiliklere yazılan Genel Yazı ile Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkındaki 2000/1 Sıra No.lu İç Genelge çerçevesinde 2001 yılına ilişkin beyannameleri imzalamayan meslek mensuplarının Bakanlığımıza bildirilmesi istenilmiştir.


* 03.06.2002 tarih ve 25735 Sayılı Genel Yazı ile tasdik işlemlerinde kullanılmak üzere Bakanlığımızca verilen yeminli mali müşavirlik mühürlerini mesleki faaliyette iken vefat eden ve mesleki faaliyetlerini terk nedeniyle mühürlerini iade eden yeminli mali müşavirlere ilişkin listeler valiliklere bildirilmiştir.


* 12.06.2002 tarih ve 27342 Sayılı Genel Yazı ile 2003 Mali Yılı Bütçe Teklifine esas teşkil etmek üzere 81 il valiliğinden harcamalara ilişkin faaliyet maliyetinin tespit edilerek gönderilmesi istenilmiştir.


* 12.06.2002 tarih ve 27298 Sayılı Genel Yazı ile 2001 yılı sonu itibariyle imal edildiği anlaşılan 2002 model Ford Fiesta tipindeki ve Audi A4 1.6 tipindeki taşıtların net ağırlıkları belirlenmiştir.


* 21.06.2002 tarih ve 28754 Sayılı Genel Yazı ile Skoda marka otomobillerin üreticisi tarafından uluslararası otomobil kataloğunda yapılan değişiklikle Türkiye’ye gönderilen Octavia 1.6. tipindeki taşıtların net ağırlıkları belirlenmiştir.


* 01.07.2002 tarih ve 29599 Sayılı Genel Yazı’da vergi dairelerince potansiyel vergi kimlik numarası verilmesinde dikkat edilecek hususlar ile bu konuda görev yapacak olanların eğitiminin sağlanması konusundaki açıklamalar yer almaktadır.


* 10.07.2002 tarih ve 30628 Sayılı Genel Yazı ile mükellefin T.C. Kimlik Numarası girişi yapılmış ise sicil sorgulamada T.C. Kimlik Numarası’nın da görülmesini sağlayan değişiklikler yapılmıştır.


* 31.07.2002 tarih ve 33231 Sayılı Genel Yazı ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun akaryakıt tüketim vergisi ve akaryakıt fiyat istikrar payını yürürlükten kaldırması nedeniyle “akaryakıt tüketim vergisi (ATV) ve akaryakıt fiyat istikrar fonu (AFİF)” ibarelerinin özel tüketim vergisi olarak dikkate alınmasının gerektiği bildirilmiştir.


* 02.08.2002 tarih ve 33388 Sayılı Genel Yazı ile tasdik işlemlerinde kullanılmak üzere Bakanlığımızca mesleki faaliyete yeni başlayan, mesleki faaliyette iken mühürlerini kaybeden ve mesleki faaliyette iken vefat eden yeminli mali müşavirlere ilişkin listeler valiliklere bildirilmiştir.


* 20.08.2002 tarih ve 35364 Sayılı Genel Yazı ile “Plaka Harf Grubu Rehberi (Vergi Daireleri İçin)”nde basım ve dağıtım tarihinden sonra yapılan değişiklik veya yeni plaka harf grubu tahsisleri 81 il valiliğine bildirilmiştir.


* 29.08.2002 tarih ve 36478 Sayılı Genel Yazı ile mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla büyükşehir belediyesi olmayan illerde (6) Sayılı tarifede belirtilen pasaport harçlarının, ikamet tezkeresi harçlarının, (8) Sayılı tarifede belirtilen silah ruhsat harçlarının bu belgeleri vermekle görevli emniyet müdürlüklerinde defterdarlık adına açılacak bir vezne aracılığı ile veya yetkili bir memur görevlendirilerek tahsili hususunda defterdarlıklar yetkili kılınmak amacıyla açıklama yapılmıştır.


* 02.10.2002 tarih ve 40092 Sayılı Genel Yazı ile tasdik işlemlerinde kullanılmak üzere Bakanlığımızca mesleki faaliyete yeni başlayan ve mesleki faaliyetlerini terk nedeniyle mühürlerini iade eden yeminli mali müşavirlere ilişkin listeler valiliklere bildirilmiştir.


* 17.10.2002 tarih ve 42936 Sayılı Genel Yazı ile Bakanlığımızca merkez ve taşra gelir birimlerinin ödenek istemleri değerlendirilmiş olup yapılan genel ödenek dağıtımı ile ödenek ihtiyaçlarının karşılandığını belirten esaslar valiliklere bildirilmiştir.


* 04.11.2002 tarih ve B.07.0.GEL.0.31/3123-1/45899 Sayılı Genel Yazı ile tasdik işlemlerinde kullanılmak üzere Bakanlığımızca mesleki faaliyete yeni başlayan, mesleki faaliyette iken mühürlerini kaybeden ve mesleki faaliyetlerini terk nedeniyle mühürlerini iade eden yeminli mali müşavirlere ilişkin listeler valiliklere bildirilmiştir.


* 15.11.2002 tarih ve 49220 Sayılı Genel Yazı ile mükellefler tarafından Çevre Kirliliğini Önleme Fonu’na fazla veya yersiz yatırılan paraların iade işlemlerinin tek vergi dairesi bulunan illerde mevcut vergi dairelerince, birden fazla vergi dairesi bulunan il veya ilçelerde taşıt alım vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerince yerine getirileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.


* 21.11.2002 tarih ve 50250 Sayılı Genel Yazı ile Türk Telekom Anonim Şirketi adına kayıt ve tescilli bulunan ve tek sıra oturma yeri bulunan fiberobtik kablo ölçüm cihazı ile teçhiz edilmiş arazi taşıtlarının, lüks olarak değerlendirilmeden (I) Sayılı tarifeye göre motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmasının gerektiği açıklanmıştır.


* 02.12.2002 tarih ve 53078 Sayılı Genel Yazı ile tasdik işlemlerinde kullanılmak üzere Bakanlığımızca mesleki faaliyete yeni başlayan yeminli mali müşavirliklere ilişkin listeler valiliklere bildirilmiştir.


* 11.12.2002 tarih ve 54063 Sayılı Genel Yazı ile Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı’na bağlı kuruluşlar (Sosyal Sigortalar Kurumu hastaneleri, dispanserleri gibi) adına tescilli bulunan taşıtların, motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulması uygulamasına devam olunmasının gerektiği açıklanmıştır.    1. Bazı Özelgeler
1   2   3   4

Reklamlari:

Similar:

3. MEVZUAT Kanunlar iconTÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVEÇ ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ
«Mevzuat» yürürlükte bulunan ve madde 2’de belirtilen kanunlar, kararnameler ve idari yönetmelikler

3. MEVZUAT Kanunlar iconTÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVEÇ KRALLIĞI ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ
«Mevzuat» yürürlükte bulunan ve madde 2’de belirtilen kanunlar, kararnameler ve idari yönetmelikler

3. MEVZUAT Kanunlar icon5- ŞİRKETLER HUKUKU 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar çıkan kanunlar dışındaki ulusal mevzuat Ek 1’de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ

3. MEVZUAT Kanunlar iconBelgeleme
1. /2. KANUNLAR/1593 SayНlН Umumi HНfzНsНhha Kanunu.pdf
2. /2....

3. MEVZUAT Kanunlar iconBelgeleme
1. /KANUNLAR/MШLLШ EжШTШM BAKANLIжININ TEЮKШLAT VE GЩREVLERШ HAKKINDA KANUN.pdf
2....

3. MEVZUAT Kanunlar iconBelgeleme
1. /mevzuat/2007_17_Nolu_Genelge.pdf
2. /mevzuat/5395_SAYILI_COCUK_KORUMA_KANUNU.pdf

3. MEVZUAT Kanunlar iconBelgeleme
1. /2. KANUNLAR/1593 SayНlН Umumi HНfzНsНhha Kanunu.pdf
2. /2....

3. MEVZUAT Kanunlar iconBelgeleme
1. /MEVZUAT/4483 SayНlН Kanun.doc
2. /MEVZUAT/4483...

3. MEVZUAT Kanunlar iconBelgeleme
1. /mevzuat rehberi/ANTШNEOPLASTШK ШLAА HAZIRLAMA MERKEZШ KURULMASI.pdf
2. /mevzuat...

3. MEVZUAT Kanunlar iconBelgeleme
1. /MEVZUAT EK-6/Kaynak SularН ve YeraltН SularНna ШliЯkin Usul ve Esaslar Hk YФnetmelik 06102011.pdf

Sitenizde bu düğmeye yerleştirin:
Documents


The database is protected by copyright ©trgdoc.com 2000-2013

mesaj göndermek
Documents